Fragment Competentele in Invatarea Geografiei

 • View
  15

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Fragment Competentele in Invatarea Geografiei

 • Redactare: Geanina RaduTehnoredactare computerizat\: Olimpia Bolozan, Corina Hu]anCoperta: Valeria Moldovan

  Date despre autor:

  Octavian Mndru] doctor n geografie, cercet\tor [tiin]ific pr. I la Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, undese ocup\ n prezent de curriculum [colar, instruirea pe competen]e, didactica geografiei, raportul dintrecurriculum instruire evaluare, precum [i de elemente de politic\ educa]ional\; autor a 25 de manuale[colare de geografie (dintre care 11 n uz), 6 atlase [colare, h\r]i, culegeri de teste, caiete de activitateindependent\, mai multe lucr\ri de didactica geografiei (editate ntre 1976 [i 2010), ghiduri metodolo-gice de aplicare a curriculumului [colar (1998-2010), de evaluare (1999), cursuri universitare, studii [i ar-ticole etc.Lucr\ri recente: Atlasul geografic de buzunar, Primul meu atlas geografic, manualul pentru clasa a XII-a(Europa Romnia Uniunea European\), culegeri de teste pentru clasa a VIII-a [i bacalaureat, ap\rutela Editura Corint, [i Mediul natural [i toponimia geografic\ a zonei Arad Zarand (n colaborare cu AurelArdelean), la Academic Press University Arad, 2009.

  Referen]i:lect. dr. Gica Pehoiu, Universitatea Valahia, Trgovi[tedr. Cristina Prvu, expert Centrul Na]ional pentru Curriculum [i Evaluareprof. dr. Stelu]a Dan, Colegiul Na]ional Gheorghe Murgoci, Br\ila

  Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT, parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

  ISBN: 978-973-135-552-8

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei

  MNDRU}, OCTAVIANCompeten]ele n nv\]area geografiei: ghid

  metodologic pentru aplicarea curricumului de geografiedin nv\]\mntul preuniversitar / Octavian Mndru]. -Bucure[ti: Corint, 2010

  Bibliograf.ISBN 978-973-135-552-8

  371:91

 • SUMAR

  Introducere ............................................................................................ 5

  I. Curriculum [colar de geografie elemente de sistem .................... 7

  II. Competen]ele [i geografia [colar\ ................................................. 29

  III. Sistemul de competen]e generale [i modelul curricular al geografiei .................................................................................. 51

  IV. Proiectarea instruirii pe competen]e .............................................. 60

  V. Curriculum [colar de geografie din nv\]\mntul primar ................ 75

  VI. Curriculum [colar de geografie din ciclul secundar inferior (gimnaziu, clasele V-VIII) ................................................................ 80

  VII. Curriculum [colar pentru ciclul liceal inferior .................................. 123

  VIII. Curriculum [colar pentru ciclul liceal superior ................................ 142

  IX. Curriculum la decizia [colii (CD{) .................................................... 165

  X. Dimensiunea cultural\ a curriculumului de geografie ..................... 176

  XI. Sisteme de instruire de tip curricular .............................................. 189

  XII. Evaluarea rezultatelor nv\]\rii ....................................................... 194

  XIII. Cadrul de proiectare a unui curriculum de geografie centrat pe competen]e .............................................................................. 205

  Anexe ..................................................................................................... 215

  Bibliografie ............................................................................................. 219

 • (extrase din programele de geografie)

  n realizarea unor suporturi de instruire (lucr\ri metodologice,h\r]i, atlase, culegeri de texte, suporturi cartografice, manuale,lucr\ri complementare, ghiduri etc.), autorii acestora trebuie s\aib\ n vedere curriculumul [colar de geografie n ansamblul s\u(competen]e generale, competen]e specifice, con]inuturi ofertate,sugestii metodologice).

  Sarcina principal\ a profesorului de geografie o reprezint\ apli-carea curriculumului [colar (competen]e generale, competen]e spe-cifice [i con]inuturi, activit\]i de nv\]are, elemente metodologice).

  4

 • 5INTRODUCERE

  Evolu]ia nv\]\mntului, att la nivel mondial, ct [i la noi n ]ar\, trebuie s\ r\spund\ ntr-oform\ adecvat\ modific\rilor semnificative din societate [i din procesul cunoa[terii: ofertareainforma]ional\ excesiv\ prin sistemele multimedia [i IT, extinderea tehnologiei socie t\]ii in-forma]ionale [i a comunic\rii, globalizarea reperelor educa]ionale, exigen]ele noi fa]\ de fina-lit\]ile educa]ionale, caracterul limitativ al abord\rilor de pn\ acum [i cre[terea aspira]iiloreduca]ionale. Aceste modific\ri preocup\ sistemele educa]ionale din diferite ]\ri, organismeleinterna]ionale [i speciali[tii din [tiin]ele educa]iei.

  Aceea[i preocupare exist\ [i n ]ara noastr\, ca parte a sistemului educa]ional mondial. n-cerc\rile repetate de inovare a componentelor educa]ionale cu impact mediatic (examene, ad-miteri, curriculum, structura nv\]\mntului, formarea cadrelor didactice, cadrul legislativ) auindus actorilor educa]ionali (elevi, profesori, p\rin]i) ideea unor experiment\ri continue, cuo eficien]\ mai mult inten]ional\. n fiecare an [colar [i, uneori, de mai multe ori n cadrul unuian calendaristic, apar ini]iative noi datorate schimb\rii opiniilor [i a persoanelor cu posibilit\]idecizionale. Acestea descurajeaz\ frecvent strategiile de grup sau individuale ale cadrelor di-dactice referitoare la problematica educa]ional\ [i la disciplina [colar\ pe care o reprezint\.Geografia, ca disciplin\ [colar\ cu o importan]\ educa]ional\ cunoscut\ [i validat\ n timp, tre-buie s\ fac\ fa]\ acestei situa]ii noi.

  Sunt cunoscute obiec]iile majore referitoare la caracteristicile geografiei n general, a[acum sunt percepute la nivel social: nc\rc\tura informa]ional\ nerelevant\, caracterul prepon-derent descriptiv al procesului de instruire [i al disciplinei [colare, caracterul predominant alstructurilor tradi]ionale [i tendin]a enciclopediz\rii con]inuturilor.

  Aceste obiec]ii persist\ [i n condi]iile n care geografia, cel pu]in n ]ara noastr\, a suferito modificare calitativ\ semnificativ\. Percep]ia mai mult negativ\ dect pozitiv\ a geografiei aalimentat tendin]a de marginalizare a acestei discipline [colare n curriculum (prin diminuareaponderii n planul de nv\]\mnt), n cadrul examenelor na]ionale [i al finalit\]ilor asumate delegea educa]iei.

  Probabilitatea unor presiuni socioeconomice rezultate din reducerea resurselor financiare(num\rul de ore, num\rul de posturi, reorganizarea re]elei [colare etc.) creeaz\ o nelini[te su-plimentar\ profesorilor n general [i profesorilor de geografie n special.

  Cu toate acestea, renovarea calitativ\ a geografiei n nv\]\mntul preuniversitar este ne-cesar\ att preg\tirii elevilor, ct [i din perspectiva evolu]iei geografiei [colare.

  De-a lungul istoriei recente a nv\]\mntului au existat [i momente n care modific\ri rela-tiv substan]iale au imprimat acestuia un progres vizibil [i o aliniere la sistemele educa]ionale evo-luate. Dintre aceste momente, men]ion\m realizarea [i implementarea proiectului de reform\a nv\]\mntului preuniversitar (cofinan]at de Guvernul Romniei [i Banca Mondial\), dezvol-tat pe mai mult de un deceniu [i concretizat n modific\ri ale componentelor sistemului (n-deosebi curriculum, manuale [i evaluare), dezvoltarea unor institu]ii noi (pe domeniilecurriculumului, al evalu\rii [i examin\rii) [i apari]ia unor genera]ii noi de suporturi de instruire.

  Un rezultat notabil al acestei dezvolt\ri educa]ionale l reprezint\ construirea Curriculumuluina]ional, sistem care, chiar dac\ a suferit anumite modific\ri n timp, [i p\streaz\ elemente decoeren]\ ini]iale. Ultima ameliorare sensibil\ o constituie trecerea, din anul [colar 2009-2010,

 • la instruirea pe competen]e pentru ntregul nv\]\mnt gimnazial [i liceal (clasele V-XII), ceeace reprezint\, cel pu]in ca inten]ie, abordarea unui sistem referen]ial mai precis [i mai generospentru instruirea modern\.

  Introducerea competen]elor n curriculumul [colar pentru clasele V-VIII [i generalizarea in-s truirii pe competen]e este strns legat\ de ini]iativele de implementare a competen]elor-cheien nv\]\mntul diferitelor ]\ri, n ideea compatibiliz\rii sistemelor educa]ionale europene.

  n prezent, exist\ opinii noi pentru afirmarea geografiei [colare, rezultate din evolu]iile re-cente ale sistemelor educa]ionale. Acestea sunt reprezentate de sistemul de competen]e-cheie[i centrarea instruirii pe competen]e.

  Profesorii de geografie [tiu (sau ar trebui s\ [tie) c\ geografia este una dintre disciplinele[colare care [i-au construit din primul moment un sistem de instruire pentru atingerea com-peten]elor (1998), a inclus (mpreun\ cu fizica) n mod explicit competen]ele-cheie europenen structura programelor [colare [i a dezvoltat o taxonomie corespunz\toare a competen]elordisciplinare (2003, 2005, 2006, 2009). Aceast\ constatare completeaz\ cteva realiz\ri ante-rioare: existen]a primului ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului [colar (1998) [i aprimului ghid disciplinar de evaluare (1999).

  n prezent, asumarea competen]elor (generale [i specifice) raportat\ la competen]ele-cheieeuropene [i organizarea curriculumului [colar disciplinar de geografie pentru atingerea com-peten]elor faciliteaz\ trecerea de la o abordare preponderent teoretic\ la concretiz\ri n pro-cesul de instruire. Didactica form\rii competen]elor este un domeniu original [i nou, care poaterenova substan]ial geografia [colar\, astfel nct rezultatele acesteia s\ legitimeze o prezen]\a disciplinei noastre [colare n preg\tirea de baz\ a genera]iilor urm\toare.

  Lucrarea de fa]\ [i propune s\ reflecte: a) pozi]ia geografiei n Curriculumul na]ional (cuelemente ale evolu]iei acestui proces) [i posibilit\]i