Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

 • 8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

  1/52

  FUNDAMENTUL DREPTULUI COMERCIAL COMUNITAR

  Piatra de fundament a dreptului commercial comunitar a fost pusa odata cu Tratatul de laRoma,care a statuatPrincipalele sale principii si directii de dezvoltare.

  Astfel,art.2 stipuleaza ca sarcina pentru C.E.E: promovarea unor activitati economicearmonioase si unitare in cadrul Comunitatii, prin constituirea unei piete comune si prinarmonizarea si coordonareaprogresiva si unitara a politicilor economice ale statelor member.

  In continuare art. lit.c prevede ,, desfintarea restrictiilor intre statele membre, in calealibertatii de miscare a persoanelor, serviciilor si capitalului!!.

  Art. lit. " prevede ,, armonizarea progresiva a legislatiilor statelor membre in vedereafunctionarii corespunzatoare a pietei comune!!.

  Acest articol cuprinde caracteristicile generale care diferentiaza C.E.E de o simpla uniunevamala sau o zona de a liberului sc"imb.

  LIBERTATEA DE MISCARE A PERSOANELOR,SERVICIILOR SI CAPITALULUI INCOMUNITATEA EUROPEANA

  #ibertatea de miscare a persoanelor, serviciilor si capitalului in cadrul Comunitati Europeneeste reglementata de art.$2%$& ale Tratului de la Roma.

  #ibertatea de miscare a persoanelor si capitalului presupune si dreptul oricarui cetatean alfiecarui stat membru de a desfasura o activitate comerciala pe teritoriu oricarui statmembru, inclusiv prin infintarea unor societati comerciale sau ,, 'oint%ventures!!,filiale,sucursale , reprezentante, agentii comeciale,precum si dreptul de a lucra ca anga'at inoricare stat membru.

  #ibertatea serviciilor presupune dreptul de a desfasura o activitate temporara si de a prestaservicii pe teritoriul sau de a presta servicii intr%un stat in favoarea unei firme inregistrate inalt stat membru.

 • 8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

  2/52

  Art.$2 prvevede desfintarea restrictilor in ceea ce priveste libertatea de miscare acetatenilor statelor membre in cadrul Comunitatii Europene.Art.$( alin )acorda un tratament similar firmelor si societatilor comerciale care sunt constituite,asa cumprevede art .$( alin. 2 in conformitate cu legea nationala a unui stat membru, putand aveasediul social, administratia sau principalul loc de activitate in oricare altul dintre statelemembre.*irmele si societatile comerciale,asa cum sunt definite de art.$(alin.2 include toateintreprinderile care sunt producatoare de profit.

  +irectivele C.E.E in domeniul +reptului commercial comunitar sunt adoptate prin ma'oritatede voturi in Consiliul de inistri,la propunerea Comisiei Europene.

  Art.&- alin.) defineste ,,serviciile!! in acceptiunea Tratatului C.E.E ca find acelea ,, prestate

  in vederea obtinerii unor castiguri, altele decat cele reglementate de prevederile Tratatuluireferitoare la libertatea de miscare a marfurilor,capitalului si persoanelor.

  Art.&- alin 2. include in termenul de ,,servicii!!, in intelesul alin.) si pe acelea cu caracterindustrial si comercial, prestate de mici mestesugari si liber%profesionisti.#ibertatea prestariiserviciilor presupune si dreptul celui ce beneficiaza de anumite servicii de a se deplasa inalt stat din cadrul C.E.E, in vederea obtinerii acelor servicii.

  ingurele e/ceptii la libertatea de miscare si libertatea prestarii serviciilor se refera laactivitati care presupune/ercitiul puterii de stat,intersul public, sanatatea si siguranta nationala si ,,e/ceptiile'udiciare!! fundamentate pe interesul general, asa cum rezulta ele din 'urisprudenta CurtiiEuropene de 0usititie.

  +e asemenea Tratatul prevede e/pres ca de toate libertatile mai sus mentionate nubeneficiaza Insulele Canalului aneci si Insula 1mului.*oarte interesant si important este art.)-- care stipuleaza dreptul Consiliului de inistri alC.E.E de a emite directive ,, de indrumare ! care sa ,,a'usteze!! orice prevederi cuprinse inlegislatiile statelor membre ,, de natura a afecta buna functionare a pietei comune!!, precumsi directive care sa stopeze orice actiune administrative in acest sens.

  Acest gen de directive trebuie, insa adoptate in unanimitate in Consiliul de inistri al C.E.E.

  Art.)-- a fost completat cu art.)-- A 3 prin actul unic European4 care prevede in plus oserie de astfel de directive care pot fi adoptate c"iar si numai cu o ma'oritate calificativa.

 • 8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

  3/52

  Potrivit art.2 $, Consiliul de inistri poate adopta acte legislative comerciale in cazurile incare in anumite acte si fapte 'uridice nu sunt reglementate in vreun fel si este nevoie acutade a legifera diverse operatiuni necesare bunei functionari a pietei comune .

  Art.22- stipuleaza dreptul statelor membre de a negocia si inc"eia tratate bilaterale incadrul C.E.E,in vederea :

  - recunoasterii reciproce a firmelor si societatilor comerciale ce functioneaza peteritoriul lor in vederea acordarii drepturilor ce rezulta pentru acestea din prevederileart.$(5

  - pastrarii personalitati 'uridice a firmelor care isi sc"imba sediul dintr%o taracontractanta in cealalta5

  - posibilitatii fuziunii intre firme constituite si inregistrate in diverse state membre C.E.E

  In conte/tul acestui capitol, este interesant sa amintim cate ceva si despre asa numitele,,6orme in alb privind perfectionarea pietei intercomunitare!! norme elaborate de catreComisia Europeana,in conte/tul sesiunii Consiliului European din 2(%27 iunie )7($, lailano.

  Aceste,norme reglementeaza o serie de aspecte de drept comecial comunitar,in vedereastabilirii unui cadru favorabil cooperarii intre firmele si societatile comerciale din diverselestate membre C.E.E.

  Acest obiectiv, potrivit normelor sus%citate, poate fi atins prin:- atenuarea fiscalitati si perfectionarea cadrului adminstraiv in fiecare din statele

  membre in vederea favorizarii competitiei economice intre diversele firme comerciale5- utilizarea fondurilor C.E.E in directia incura'arii cooperarii intre diversele firme

  comerciale, prin intermediul unor programe comunitare cum ar fi:Programul trategic European pentru +ezvoltarea siCercetarea in domeniul Te"nologiei Informationale !sau Cercetarii Esentiale in domeniul Te"nologiei Informationale in Europa.- fundamentarea unui cadru legislativ adcvat5- continuarea eforturilor in vederea fundamentarii in introducerii asa numitei ,, ocietas

  Europaea!!, o societate comerciala de tip comunitar, valabila si operationala in toatesectoarele membre5

  - aplicarea unui tratament nedescriminatoriu tuturor comunitarilor,indifernt in ce stat 8membru C.E.E s%ar afla , in conformitate cu standartele Comunitati Europene5

 • 8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

  4/52

  - uniformizarea legilor comerciale ale tuturor statelor membre C.E.E in ceea ce privestereglementarea statutului sucursalelor si filialelor firmelor comerciale in alte statemembre , in ipoteza in care societatea mama este inregistrata intr%un stat membruC.E.E , in primul rand in ceea ce priveste contabilitatea acestora5

  -

  incura'area relatiilor comerciale intre firmele apatinand diverselor state din cadrulC.E.E

  Comisia Europeana considera ca incura'area relatiilor comerciale intre intreprinderilemici si mi'ocii in cadrul pietei intercomunitare este cea mai potrivita strategie pentruviitorul apropiat,in perspectiva confruntarii tot mai acerbe, pe taram comercial,cu ceilaltidoi poli de putere economica mondiala: .9.A si 0aponia.

  AR 16I AREA #A 6I;E#9# E9R1PEA6 A +REPT9#9IC1 ERCIA#

  In ideea armonizarii si ,ulterior,a uniformizari prevederilor s de drept comercial din cadrullegislatiilor statelor membre ale C.E.E, in vedearea formarii unui drept comercial Europeanunitar,s%au utilizat trei metode:

  %metoda conventiilor %metoda directivelor C.E.E3ratificate separate de catre fiecare stat membru4%metoda dispozitilor C.E.E3care nu necesita o ratificare ulterioara in fiecare din statelemembre4

  In ceea ce priveste prima metoda,aceasta isi are sorgintea in art.22- al Tratului de laRoma,care prevede ca statele membre C.E.E au dreptul de a negocia si inc"eia tratatebilaterale in ceea ce priveste recunoasterea reciproca a firmelor lor comerciale5mentinereapersonalitati 'uridice a firmelor care isi sc"imba sediul dintr%o tara contractanta incealalta5posibilitatea fuziunii intre firme din state diferite.

  Aceste prevederi au imbracat forma unei conventii semnate pe 27 februarie )7&(,de catre

  Italia,*ranta, 1landa,#u/emburg si ,alin. ,lit < din Tratatul dela Roma.

 • 8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

  5/52

  Potrivit acestor prevederi,o directiva a C.E.E. devine obligatorie pentru un stat membrunumai dupa ratificarea sa de catre acesta.

  Aceasta metoda asigura armonizarea dar nu si uniformizarea legislativa in cadrulC.E.E.Iata insa asa numitele ,,+irective ale armonizarii!! in domeniul dreptului comercial.

  )4 +irectiva nr.) 3)(?)$)?EEC4 privind publicitatea societatilor comerciale adoptata pe7 artie )7&(.

  Aceasta directive stabileste un minim de informatii pe care o societate comercial trebuie sale faca publice,in momentul constituirii,prin intermediul presei si RegistruluiComertului.Reglementeaza,de asemenea,si alte probleme te"nice de drept comercial, caretrebuie sa aiba un caracter unitar la nivelul intregii Comunitati Europene3de pilda,in modulin care consiliile de administratie si adunariile generale ale societatiilor comerciale isi

  asuma si indeplinesc anumite obligatii5sau conditiile de nulitate a unei societati comercialenelegal constituite4.

  24 +irectiva a doua 3=2?7)?EEC4,adoptata pe ) decembrie )7=&3,, T"e Capital+irective!!4.

  Aceasta directiva priveste e/clusiv societatilor pe actiuni in cadrul C.E.E. copul sau deimpune un minimum de c