76
2020-12-01 HAMMARÖ KOMMUN TYNÄSVÄGEN, HAMMARÖ Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo)

HAMMAR KOMMUN

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HAMMAR KOMMUN

2020-12-01

HAMMARÖ KOMMUN

TYNÄSVÄGEN, HAMMARÖMarkteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo)

Page 2: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 2

TYNÄSVÄGEN, HAMMARÖMarkteknisk undersökningsrapport Geoteknik(MUR/Geo)

KUND

Hammarö kommun

KONSULT

WSP SamhällsbyggnadBox 117651 04 KarlstadBesök: Lagergrens gata 8Tel: +46 10 7225000WSP Sverige ABOrg nr: 556057-4880Styrelsens säte: Stockholmhttp://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

UppdragsansvarigAnna ÅhsT +46 10 7210676M +4670 265 51 96

Kontaktperson geoteknikNiklas LarssonT +46 10 7225742M +4672 529 23 92

UPPDRAGSNAMNVägplan Nya Tynäsvägen

UPPDRAGSNUMMER10250784

FÖRFATTARENiklas Larsson

DATUM2020-12-01

ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AVMagnus Nilsson

GODKÄND AVMagnus Nilsson

Page 3: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 3

INNEHÅLL

1 UPPDRAG 4

2 SYFTE 4

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 4

4 UNDERLAG FÖR REDOVISNING 5

5 STYRANDE DOKUMENT 5

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 66.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 6

6.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 6

6.3 POSITIONERING 6

7 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 67.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 7

7.2 PROVHANTERING 7

8 GEOTEKNISK LABORATORIEUNDERSÖKNING 78.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 8

8.2 PROVFÖRVARING 8

9 HÄRLEDDA VÄRDEN 89.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 8

9.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 9

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 1010.1 GENERELLT 10

Ritningar

G-10-1-001 PLANRITNINGG-10-1-002 PLANRITNINGG-10-1-003 PLANRITNING

G-10-2-001 PROFILRITNINGG-10-2-002 PROFILRITNINGG-10-2-003 PROFILRITNINGG-10-2-004 PROFILRITNING

BilagorBILAGA 1.1 LABORATORIEPROTOKOLL SKRUVPROVTAGNINGBILAGA 1.2 LABORATORIEPROTOKOLL CRSBILAGA 2 UTVÄRDERING CPTBILAGA 3.1 KALIBRERINGSPROTOKOLL CPTBILAGA 3.2 KALIBRERINGSPROTOKOLL VINGE

Page 4: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 4

1 UPPDRAG

WSP Sverige AB har på uppdrag av Hammarö kommun, utfört en geotekniskundersökning för vägplan för nya Tynäsvägen på Hammarö.

Figur 1: Översiktsbild (vänster) hämtad från Google Earth 2019. Jordartskarta (höger) hämtadfrån SGU.

2 SYFTE

Syftet med denna marktekniska undersökningsrapport är att redovisa degeotekniska förutsättningarna på aktuellt område för planerade nybyggnationav nya Tynäsvägen.

3 UNDERLAG FÖRUNDERSÖKNINGEN

Underlag för undersökningen har erhållits i form av kartunderlag från SGU:swebbtjänst kartvisaren samt underlag från Hammarö kommun.

Tidigare undersökningar har mottagits från Hammarö kommun och innefattardelar av det projekterade området. Undersökningar redovisas i PM-Geoteknik, Hammarö kommun ”Väg 561, Östra Bärstad, Hammarö meduppdragsnummer 2334159000. Utförd av Sweco Civil AB, Karlstad. Daterad2015-03-25.

Översiktlig geoteknisk undersökning, PM. ”Hammarö Kommun,Bärstad/Gråberg Planområde för bostäder” Uppdragsnummer 10081538,daterad 2006-10-27.

Page 5: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 5

Dessa dokument har använts för planering av fältundersökningar i området.

4 UNDERLAG FÖR REDOVISNING

Underlag för redovisning kommer från Hammarö kommun och WSP Gataoch mark i Karlstad.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.För standarder se Tabell 1-3.

Tabell 1: Planering och redovisningSkede Standard eller annat styrande dokumentFältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbokFältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och

SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 2: FältundersökningarMetod Standard eller annat styrande dokumentSkruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274)Utförd enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok

Slagsondering Utförd enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok

Viktsondering Utförd enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok.SGF Rapport 3:99.

CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-sondering och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Vingprovtagning SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbokKolvprovtagning SS-EN ISO 22475-1:2006/SGF Rapport 1:2009;

Metodbeskrivning för provtagning med standard-provtagareoch SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Page 6: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 6

Tabell 3: LaboratorieundersökningarMetod Standard eller annat styrande

dokumentJordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och

SS-EN/ISO 14688–2Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2CRS, Ödometerförsök SS 02 71 26, utgåva 1Skrymdensitet SS 02 71 29, utgåva 1Skjuvhållfasthet - konförsök SS 02 71 25, utgåva 1

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHETUndersökningsområdet är beläget öster om Tynäsvägen och norr om väg561. Markytan sluttar svagt nedåt norrut och ligger på nivå ca +60 i söderoch +45 i norr (RH 2000). Området består till större del av skog ochåkermark med undantag från de första 200 metrarna där området består avbefintlig väg med hårdgjorda ytor.

6.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCHKONSTRUKTIONER

Det finns ett antal fastigheter längsmed planerad vägsträcka. Bland annat enhästhage vid längdmätning ca 0/600–0/700. I områdets norra del finns ettantal ledningar i form av VA och el.

6.3 POSITIONERINGUtsättning och inmätning av sonderingspunkter har utförts av ChristofferNordlander, WSP Karlstad.

· Koordinatsystemet SWEREF 99 13 30· Höjdsystem RH 2000

7 GEOTEKNISKAFÄLTUNDERSÖKNINGAR

WSP Sverige AB, Karlstad har utfört geotekniska fältundersökningar undermars och november 2018 Samt kompletteringar för alternativ 4 september2020. Fältundersökningen har utförts av Anders Holmstrand, SebastianBidgoli och Christoffer Nordlander.

Resultatet av undersökningarna redovisas i ritningarna som visas i tabellennedan.

Page 7: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 7

Tabell 4: Utförda undersökningar.Ritningsnummer Redovisar Delområde

G-10-1-001 Borrpunkter i plan Södra 0/000–0/480

G-10-1-002 Borrpunkter i plan Norra 0/480–0/980

G-10-1-003 Borrpunkter i plan Norra 0/980–1/240

G-10-2-001 Profil, alternativ 1 0/000–1/200

G-10-2-002 Profil, alternativ 2 0/000–1/300

G-10-2-003 Profil, alternativ 3 0/000–1/300

G-10-2-004 Profil, alternativ 4 0/000–1/300

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCHPROVTAGNINGAR

Utförda undersökningar redovisas i tabell 5 nedan.

Tabell 5: Utförda undersökningar.Sondering/provtagning antal typ/anmärkningSlagsondering 12Trycksondering 7Skruvprovtagning 14 Till ca 3 meter djup.CPT-sondering 5Viktsondering 5Kolvprovtagning 1 5 nivåerVingförsök 1 7 nivåer

7.2 PROVHANTERINGProvtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport1:2013 geoteknisk fälthandbok.

8 GEOTEKNISKLABORATORIEUNDERSÖKNING

WSP Sverige AB Karlstad har under mars och december 2018 och oktober2020 utfört geotekniska laboratorieundersökningar för rubricerat projekt.

Ödometerförsök har gjorts på WSPs geolab i Göteborg under november2018.

Laboratorieundersökningen utfördes av Daniel Björn, Niklas Larsson ochKarina Stjärne.

Samtliga resultat av utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1.

Page 8: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 8

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Tabell 6: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar.Metod antal typ/anmärkningJordartsbestämning 16Vattenkvot 13Konflytgräns 7Tjälfarlighetsklass och materialtyp 18Ödometerförsök, CRS 3 WSP Geolab, Göteborg

Inga anmärkningar från laboratorieundersökningarna.

8.2 PROVFÖRVARINGJordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum.

9 HÄRLEDDA VÄRDEN

9.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPERSammanställning av härledda värden efter utförda CPT-sonderingar,vingförsök och labundersökningar redovisas i figurerna 2, 3 och 4.

För kompressionsmodul se bilaga 1.2 med utförda CRS-försök.

Figur 2. Sammanställning av vattenkvot från skruv och kolvprovtagning.

Page 9: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 9

Figur 3. Sammanställning av konflytgräns från skruv och kolvprovtagning

Figur 4. Sammanställning av korrigerad skjuvhållfasthet, från CPT, Hansbo’s relation (CRS) ochkolvprovtagning.

9.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPERInga hydrogeologiska fältundersökningar har utförts inom ramen för dettaprojekt. Fri vattenyta har observerats i provtagningshål på mellan 0,4–0,9 munder markyta på nivå ca +50 till +44. I punkt 20W05 har vattennivåpåträffats ca 1,5 m under befintlig markyta.

Page 10: HAMMAR KOMMUN

10250784 • Vägplan Nya Tynäsvägen | 10

10 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

10.1 GENERELLTDen geologiska kartan har delvis kunnat bestyrka de geotekniskaundersökningarnas resultat.

Page 11: HAMMAR KOMMUN

1:4>6

1:4>7

1:8>8

1:8>7

54

53

49

48

5155

52

56

48

50

5453

51

49

52

48

50

6 362

62

6160

62

60

6159

60

5859

5857

5657

55

56

55

54

57

56

53

59

55

58

54

59

59

54

57

53

59

59

58

5758

57

56

5555

54

54

53

53

53

53

52

51

52

52

5051

49

48

50

49

47

48

60

62

58

61

60

5 9

61

61

5764

6464

6364

64

64

64

64

64

63

63

62

62

63

60 60

61

61

6159

5 9

58

58

58

5958

58

5857

62

60

63

61

6362

62

60

62

61

63

60

63

62

64

63

64

64

65

6462

63

63

6465

59

60

60

60

59

60

59

5556

5857

54

58

5657

5552

5154

53

50

52

49

5149

50

49

49

50

51

52

62

64 60

6260

6161

63

64

64

64

60

5859

59

59

62

58

63

60

5864

61

5963 62

5958

64 61 57

58

57

53

49 50 51

Lingonvägen

multronvägen

1:60

1:80

1:57

1:561:55

1:101:54

1:671:39(S:2)>2

1:66

GRÅBERG:70

1:65

1:71

1:721:64

1:73

1:74 1:63

1:75

1:621:76

1:771:61

1:78

1:501:79

1:59

1:58

HALLERSRUD

1:13

1:14

S:2>1

1:10>2

1:67>7

1:20 1:17

1:12

S:2>1

1:343:1

1:33LARBERG

1:69

1:68

1:28

1:24>2

1:10

1:8

Tranbärsvägen

Lingonvägen

Smultronvägen

Kap tensvägen

Gråbergsvägen

ÖVERSIKTSKARTA

= Alternativ 1

= Alternativ 2

= Alternativ 3

KONNEKTIONSLINJE KONNEKTIONSLINJE

G-10-1-001

G-10-1-002

G-10-1-003

= Alternativ 4

Page 12: HAMMAR KOMMUN

1:251:175

:201:4>1

1:18

1:4>5

1:54>7

1:5>2

1:76>7

1:76>5

1:4>1

1:11

1:163

1:21

53

51

55

54

52

51

55

53

54

52

51

53

53

55

57

5452

53

51

55

53

54

52

46

46

45 45

46

4545

47

48

50

46

49

48

4 8

46

49

47

50

4847

49

50

48

47

49

50

45

46

46

566059

54

55

49

53

52

50

48

51

49

47

46

48

47

46

4646

46

46

56

55

54

54

54

53

53

52

53

51

52

53 50

52

51

51

50 49

50

48

4949

49

47

48

48

46

47

46

46

47

46

54

53

55 52

51

56

55

49

54

55

50

56

53

57

5257 58 5158

54

59

58

57

55

54

53

53

52

51

50

49

48

58

61

60

5 9

61

61

57

58

60

5957

58

56 56

59

5758

58

57

56

56

56

Kaptensvägen

Gråbergsvägen

BÄRSTAD

1:2>1

1:56>6

S:3

ÖSTRA TYE

ÖSTRA TYE

1:15

1:14

1:167 1:21

S:2

1:561:55

1:101:541:531:52

1:191:16

1:58

S:2>1

1:8>1

S:2>1

1:22

GRÅBERG

Tranbärsvägen

Lingonvägen

Smultronvägen

Kap tensvägen

Gråbergsvägen

= Alternativ 1

= Alternativ 2

= Alternativ 3

KONNEKTIONSLINJE KONNEKTIONSLINJE

KONNEKTIONSLINJE KONNEKTIONSLINJE

ÖVERSIKTSKARTA

G-10-1-001

G-10-1-002

G-10-1-003

= Alternativ 4

Page 13: HAMMAR KOMMUN

1:4>1

1:18

1:4>5

1:54>7

1:5>2

1:76>7

1:76>5

S:4>2

45

45 45

45

45

45

45 4545 4 5

51

51

51

46

46

46

4545

46

45

46 45

46 45

45 45

46

4645

45

454545

45 45

45

45

46

45

4645

45

4545

48

4 8

46

49

47

50

48

47

49

50

48

47

49

50

47

49

48

45

45

4646

47 48

45

45

46

45

46

46

46

4545

47

46

4545

46

48

47

46

4646

46

46

51

51

50 49

50

48

49

49

49

47

48

48

46

47

46

46

47

46

Gråbergsvägen

1:76>6

ÖSTRA TYE

S:4>1

BÄRSTAD

1:2>1

1:56>6

S:3

ÖSTRA TYE

ÖSTRA TYE

VÄSTRA TYE Tranbärsvägen

Lingonvägen

Smultronvägen

Kap tensvägen

Gråbergsvägen

= Alternativ 1

= Alternativ 2

= Alternativ 3

KONNEKTIONSLINJE KONNEKTIONSLINJE

ÖVERSIKTSKARTA

G-10-1-001

G-10-1-002

G-10-1-003

= Alternativ 4

Page 14: HAMMAR KOMMUN

= PROJEKTERAD VÄGNIVÅ

Page 15: HAMMAR KOMMUN

= PROJEKTERAD VÄGNIVÅ

Page 16: HAMMAR KOMMUN

= PROJEKTERAD VÄGNIVÅ

Page 17: HAMMAR KOMMUN

= PROJEKTERAD VÄGNIVÅ

Page 18: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN

2018-12-12 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,40,40,80,81,51,52,02,03,0

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W04

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Anmärkningar

rötter

Djup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

si Mu

Let

si Le

si Le

52,7

71,2

4B 3

4

si Le

31,8

78,1

68,1

4

459,0

5A

5A

5A

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 19: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-11-16 0,402018-12-12 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,20,20,70,72,02,02,2

5A

5A 4

36,4

AnmärkningarDjup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu

Let

si Le

sileMn

36,3

13,8

4B 3

4

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W05

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 20: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-03-08 0,602018-04-03 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,40,40,50,51,21,22,0

4B

5A 4

AnmärkningarDjup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu T

siSa

saLet

saSi

22,4

14,6

3

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W010

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 21: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-03-08 0,452018-03-26 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,30,30,60,61,01,02,02,03,0

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W011

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Anmärkningar

rötter

Djup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu T

siSa

sisaLet

siLe

20,6

27,9

33,0

4

(vx)siLe

45,5

57,2

42,3

4

438,4

5A

5A

5A

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 22: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-03-08 0,902018-03-26 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,40,41,41,42,02,03,0

5A

4B 2

67,6

47,4

AnmärkningarDjup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu

Sa

siLe

Le

20,2

41,8

55,4

4

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W012

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 23: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-03-08 0,002018-04-03 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,30,30,90,92,02,03,0

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W014

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Anmärkningar

rötter

Djup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu

vxLe

(vx)siLe

siLe

27,5

70,8

63,4

474,8

51,9 4

5A

5A

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 24: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-03-08 0,002018-04-03 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,20,21,21,22,22,23,0

5A

4A 3

AnmärkningarDjup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu

(vx)Let

siLe

Le

32,8

57,3

63,1

4B 3

4

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W016

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 25: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-03-08 0,002018-04-03 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,20,20,50,51,31,33,0

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W017

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Anmärkningar

rötter

Djup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu

siLet

siLet

siLe

19,7

34,6

60,1

5A 4

4

4

5A

5A

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 26: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN2018-03-08 0,652018-04-03 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,30,30,50,51,31,33,0

5A

5A 4

Anmärkningar

rötter

rötter

rötter

Djup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Mu

siLet

siLe

siLe

35,6

47,0

61,2

5A 4

4

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W018

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 27: HAMMAR KOMMUN

2018-03-08 AH/CN

2018-12-12 NL

Mtrltyp

Tjälfklass

0,00,20,20,70,71,5

5A72,2

AnmärkningarDjup/ Nivå

Okulär jordartsbenämning1)

Vatten kvot w2)

(%)

FlytgränswL

3)

(%)

Fin-jord

halt4)

(%)

Fyll

Let

si Le 36,0

4B 3

4

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad. Tel: 010-722 50 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING

18W103

Projektnamn

Beställare

Uppdragsnummer

Nya TynäsvägenWSP10250874

FältundersökningBorrhål

Provtagningsmetod Skr

Org. halt5)

(%)

Anl.AMA 17

Grundvattenobservation (m.u.my)

Laborationsundersökning

1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004 2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 3) Konflytgräns enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

Sidan 1 av 1

4) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20125) Organisk halt kolorimeter enl. SS 027107

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 28: HAMMAR KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnadBox 13033 Projekt Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00 Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP KarlstadFax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10250874

Borrhål 18W103Fältundersökning AH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2018-11-23 X Granskning 2018-11-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,75 m u my 2018-11-12 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL

4) St 5) tfu

5) tr 5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

1,63 76 2,0 1,57 80 61 32 16 0,51

1,64 1,54 82

3,0 1,56 71 51 43 13 0,29 1,64 1,56 80

4,0 1,56 73 55 42 19 0,44

4,2 1,71 66 1,71 60

5,0 1,68 58 40 47 15 0,32 1,64 1,75 43

6,0 1,72 52 34 103 14 0,14 1,76

2018-11-152018-11-12Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

gråbrun sulfidfläckig LERA

gråbrun sulfidfläckig LERA

gråbrun siltig LERA

gråbrun siltig LERA, silt- och finsandskikt

gråbrun sulfidfläckig LERA

gråbrun sulfidfläckig siltig LERA

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1* Tagna med slutare - spår av slutarbleckf Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Karlstad\Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen 10250874\

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 29: HAMMAR KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnadBox 13033 Projekt Tynäsvägen402 51 GöteborgBesök: Ullevigatan 17-19Växel: 010-722 50 00Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP KarlstadFax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10250874

Borrhål 20W05Fältundersökning CN/SB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-10-01X Granskning 2020-10-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,28 m u my 2020-09-23 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL

4) St5) tfu

5) tr5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00,25

0,251,0

1,02,0

2,02,8

2,8 243,3

3,3 204,0

4,0 224,4

4,4 44 365,0

2020-09-252020-09-23Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

grå siltig SAND, silt- och lerskikt

grå sandig siltig LERA, silt- och sandskikt

mullhaltig SAND, växtdelar (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig SAND

gråbrun siltig SAND

grå siltig SAND, siltskikt

gråbrun rostfläckig SAND

gråbrun ngt siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell CB/1* Tagna med slutare - spår av slutarbleckf Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Karlstad\Tynäsvägen 10250874\

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 30: HAMMAR KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnadBox 13033 Projekt Tynäsvägen402 51 GöteborgBesök: Ullevigatan 17-19Växel: 010-722 50 00Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP KarlstadFax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10250874

Borrhål 20W06Fältundersökning CN/SB Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2020-10-01X Granskning 2020-10-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

ej synlig vy 2020-09-23 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL

4) St5) tfu

5) tr5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,00,2

0,2 191,0

1,0 181,3

1,3 56 442,0

2,0 72 513,0

2020-09-252020-09-23Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

grå rostfläckig siltig SAND, siltskikt

grå LERA

gråbrun rostfläckig siltig SAND, siltskikt

grå rostfläckig siltig LERA, växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 17, Tabell CB/1* Tagna med slutare - spår av slutarbleckf Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Karlstad\Tynäsvägen 10250874\

Bilaga 1.1 - Nya Tynäsvägen

Page 31: HAMMAR KOMMUN

Uppdrag Datum10250874 2018-11-28 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:Växel: 010-722 50 00 Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen vtw1032m.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m3

18W103 2 su Le 1,52s'c kPa s'l kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.54 74 327 9,5 7,6E-10 3,7

Utvärdering enl.SS027126

0

10

20

30

40

50

1,0E

-11

1,0E

-10

1,0E

-09

1,0E

-08

1,0E

-07

1,0E

-06

0 40 80 120 160 200 240 280

Port

ryck

(.) k

Pa

Perm

eabi

litet

(+) m

/s

Kon

s. k

oeff

. (x)

m*m

/s

Effektivspänning kPa

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS 0,7%/h

0

0,8

1,6

2,4

3,2

4

0

4

8

12

16

20

0 40 80 120 160 200 240 280

Tang

et-M

odul

(o)

MPa

Kom

pres

ssio

n (.)

%

Effektivspänning kPa

Bilaga 1.2 - Nya Tynäsvägen

Page 32: HAMMAR KOMMUN

Uppdrag Datum10250874 2018-11-28 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:Växel: 010-722 50 00 Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen vtw1032m.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m3

18W103 2 su Le 1,52s'c kPa s'l kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.54 74 327 9,5 7,6E-10 3,7

Utvärdering enl.SS027126

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06

Kom

pres

sion

%

Permeabiltet m/s

ÖDOMETERFÖRSÖKCRS 0,7%/h

Bilaga 1.2 - Nya Tynäsvägen

Page 33: HAMMAR KOMMUN

Uppdrag Datum10250874 2018-11-28 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:Växel: 010-722 50 00 Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen vtw1034m.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m3

18W103 4 su Le 1,51s'c kPa s'l kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.56 73 293 10,0 1,5E-09 3,4

0

0,8

1,6

2,4

3,2

4

0

4

8

12

16

20

0 40 80 120 160 200 240 280

Tang

et-M

odul

(o)

MPa

Kom

pres

ssio

n (.)

%

Effektivspänning kPa

Utvärdering enl.SS027126

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS 0,7%/h

0

10

20

30

40

50

1,0E

-11

1,0E

-10

1,0E

-09

1,0E

-08

1,0E

-07

1,0E

-06

0 40 80 120 160 200 240 280

Port

ryck

(.) k

Pa

Perm

eabi

litet

(+) m

/s

Kon

s. k

oeff

. (x)

m*m

/s

Effektivspänning kPa

Bilaga 1.2 - Nya Tynäsvägen

Page 34: HAMMAR KOMMUN

Uppdrag Datum10250874 2018-11-28 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:Växel: 010-722 50 00 Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen vtw1034m.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m3

18W103 4 su Le 1,51s'c kPa s'l kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.56 73 293 10,0 1,5E-09 3,4

Utvärdering enl.SS027126

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06

Kom

pres

sion

%

Permeabiltet m/s

ÖDOMETERFÖRSÖKCRS 0,7%/h

Bilaga 1.2 - Nya Tynäsvägen

Page 35: HAMMAR KOMMUN

Uppdrag Datum10250874 2018-11-28 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:Växel: 010-722 50 00 Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen vtw1035m.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m3

18W103 5 (si)Le 1,63s'c kPa s'l kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.66 96 509 9,1 1,8E-09 3,1

0

0,8

1,6

2,4

3,2

4

0

4

8

12

16

20

0 40 80 120 160 200 240 280

Tang

et-M

odul

(o)

MPa

Kom

pres

ssio

n (.)

%

Effektivspänning kPa

Utvärdering enl.SS027126

0

10

20

30

40

50

1,0E

-11

1,0E

-10

1,0E

-09

1,0E

-08

1,0E

-07

1,0E

-06

0 40 80 120 160 200 240 280

Port

ryck

(.) k

Pa

Perm

eabi

litet

(+) m

/s

Kon

s. k

oeff

. (x)

m*m

/s

Effektivspänning kPa

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS 0,7%/h

Bilaga 1.2 - Nya Tynäsvägen

Page 36: HAMMAR KOMMUN

Uppdrag Datum10250874 2018-11-28 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:Växel: 010-722 50 00 Vägplan Tye, Nya Tynäsvägen vtw1035m.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m3

18W103 5 (si)Le 1,63s'c kPa s'l kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.66 96 509 9,1 1,8E-09 3,1

Utvärdering enl.SS027126

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06

Kom

pres

sion

%

Permeabiltet m/s

ÖDOMETERFÖRSÖKCRS 0,7%/h

Bilaga 1.2 - Nya Tynäsvägen

Page 37: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

0 1 2 3 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

1,00 m1,00 m2,26 m0,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W052018-11-16

2018-12-11\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W05_Tye.CPW

0 2 4Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my55,50 mSaNormal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Glycerin

GeotechSond nr 4715

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 38: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

0 5 10 15 20 25 30Friktionsvinkel (o)

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60

ox

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my55,50 m0,00 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 mSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W052018-11-16

2018-12-11\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W05_Tye.CPW

Med

EL

vL

L

NC

NCSi

0 5 10 15 20 25 30 35Modul (MPa)

Sa

Cl

Sa +

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 20 40 60 80

x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2018-12-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 39: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

0 5 10 15 20 25 30Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my55,50 m0,00 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 mSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W052018-11-16

2018-12-11\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W05_Tye.CPW

Med

EL

vL

L

NC

NCSi

Sa

Cl

Sa

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2018-12-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 40: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2018-12-11

1,00 m1,00 m2,26 m0,00 mmy55,50 m

SaNormalGlycerinA.HolmstrandGeotech

Djup (m)

Tynäs18W052018-11-16

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

4715

0,8200,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

0,00

Datum

255,90257,20

1,30

137,10137,20

0,10

5,965,990,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,00 1,00

Densitet(ton/m3)

1,80 Sa MedJordart

Anmärkning

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W05_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 41: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2018-12-11

Tynäs18W052018-11-16

Projekt

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W05_Tye.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,001,001,201,401,601,802,00

Sida 1 av 1

1,001,201,401,601,802,002,15

Sa MedCl ELCl vLCl vLCl vLCl vLSa L

Klassificering

NCNCNC

NCSiNCSi

8,819,121,924,827,630,533,2

svo

3,88,18,99,8

10,611,512,5

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,801,451,451,451,451,451,80

(8,1)(10,1)(12,5)(12,3)(12,2)

of

38,6

OCR ID E MOC MNC

1,001,001,001,001,00

%

68,2 14,4 18,4 14,7

MPa MPa MPawLwL

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 42: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Tynäsvägen10250874WSPA.Holmstrand

2018-12-11

1,00 m1,00 m2,26 m0,00 mmy55,50 m

SaNormalGlycerin

Geotech

Tynäs18W052018-11-16

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W05_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4715

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 43: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 5 10 15 20 25 30 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

0 5 10 0.0 0.5 1.0 1.5

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

1.00 m1.00 m5.34 m0.00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W0142018-11-15

2018-12-11\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W014_Tye.CPW

0 1 2Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my45.30 mSaNormal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Glycerin

GeotechSond nr 4715

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 44: HAMMAR KOMMUN

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 10 20 30 40 50 60Friktionsvinkel (o)

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 5 10 15

o

o

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my45.30 m0.00 m1.00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1.00 mSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W0142018-11-15

2018-12-11\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W014_Tye.CPW

Med

v L

L

vL

NC

NCSi

NC

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5Modul (MPa)

Sa

Si

Cl

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2018-12-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 45: HAMMAR KOMMUN

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 10 20 30 40 50 60Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 5 10 15 20 25 30 35Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my45.30 m0.00 m1.00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1.00 mSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W0142018-11-15

2018-12-11\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W014_Tye.CPW

Med

v L

L

vL

NC

NCSi

NC

Sa

Si

Cl

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2018-12-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 46: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2018-12-11

1.00 m1.00 m5.34 m0.00 mmy45.30 m

SaNormalGlycerinA.HolmstrandGeotech

Djup (m)

Tynäs18W0142018-11-15

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

4715

0.8200.000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

0.00

Datum

254.80263.30

8.50

137.10137.20

0.10

5.985.990.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0.00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0.00 1.00

Densitet(ton/m3)

1.80 Sa MedJordart

Anmärkning

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W014_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 47: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2018-12-11

Tynäs18W0142018-11-15

Projekt

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W014_Tye.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0.001.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.404.604.805.005.20

Sida 1 av 1

1.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.404.604.805.005.205.23

Sa MedSi v LSi v LCl LCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vL

Klassificering

NCNC

NCSiNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNC

8.819.222.425.528.431.034.037.240.343.546.649.752.956.059.262.365.468.671.774.978.081.182.9

svo

3.88.29.4

10.511.412.013.014.215.316.517.618.719.921.022.223.324.425.626.727.929.030.130.8

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1.801.601.601.601.301.451.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60

((39.3))((39.3))

(25.1)(14.9)(12.9)(12.1)(11.1)(11.2)(12.5)(11.3)(10.2)(10.5)(11.0)(11.5)(12.9)(13.0)(14.1)(14.3)(14.1)(14.0)(13.1)(13.6)

of OCR ID E MOC MNC

1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00

%

2.62.6

2.93.0

2.42.4

MPa MPa MPawLwL

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 48: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Tynäsvägen10250874WSPA.Holmstrand

2018-12-11

1.00 m1.00 m5.34 m0.00 mmy45.30 m

SaNormalGlycerin

Geotech

Tynäs18W0142018-11-15

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W014_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4715

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 49: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0 1 2 3 4 5 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 1 2 3 0 2 4 6

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

1,00 m1,00 m7,06 m0,50 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W0172018-11-15

2019-04-15\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W017_Tye.CPW

0 2 4Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my45,00 mLetNormal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Glycerin

GeotechSond nr 4715

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 50: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 5 10 15 20 25 30Friktionsvinkel (o)Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 5 10 15Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my45,00 m0,50 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 mLetGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W0172018-11-15

2019-04-15\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W017_Tye.CPW

M

vL

EL

vL

L

NC

0,000 0,005 0,010Modul (MPa)

Cl

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2018-12-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 51: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 5 10 15 20 25 30Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my45,00 m0,50 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 mLetGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs18W0172018-11-15

2019-04-15\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W017_Tye.CPW

M

vL

EL

vL

L

NC

Cl

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2018-12-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 52: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2019-04-15

1,00 m1,00 m7,06 m0,50 mmy45,00 m

LetNormalGlycerinA.HolmstrandGeotech

Djup (m)

Tynäs18W0172018-11-15

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

4715

0,5830,014

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

0,50

Datum

259,10259,80

0,70

137,10137,40

0,30

6,135,97

-0,15

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,00 1,00

Densitet(ton/m3)

1,70 Cl MJordart

Anmärkning

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W017_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 53: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2019-04-15

Tynäs18W0172018-11-15

Projekt

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W017_Tye.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,501,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,80

Sida 1 av 1

0,501,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,806,95

Cl MCl MCl vLCl vLCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl LCl L

Klassificering

NCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNC

4,212,518,020,823,927,130,233,436,539,642,845,949,152,255,358,561,664,968,371,875,278,682,185,588,992,495,899,2

102,7106,1109,4112,1

svo

4,210,012,012,813,915,116,217,418,519,620,821,923,024,225,326,527,628,930,331,833,234,636,137,538,940,441,843,244,746,147,448,4

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,701,301,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,751,751,751,751,751,751,751,751,751,751,751,751,751,601,60

(-6135,7)(-6136,2)

(15,5)(10,5)

(4,1)(4,0)(3,7)(4,2)(4,6)(4,7)(5,0)(5,8)(6,6)(6,5)(8,0)

(10,1)(10,8)(11,5)(11,6)(12,7)(13,4)(14,7)(13,9)(14,9)(14,5)(14,7)(15,2)(14,1)(16,6)(14,7)(24,8)(30,3)

of OCR ID E MOC MNC

1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00

% MPa MPa MPawLwL

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 54: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Tynäsvägen10250874WSPA.Holmstrand

2019-04-15

1,00 m1,00 m7,06 m0,50 mmy45,00 m

LetNormalGlycerin

Geotech

Tynäs18W0172018-11-15

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\18W017_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

4715

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 55: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 1 2 3 4 0,0 0,5 1,0 1,5

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

1,00 m1,00 m6,16 m1,28 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs20W052020-09-23

2020-10-06\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W05_Tye.CPW

0 2 4Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my51,41 mSaNormal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Glycerin

GeotechSond nr 4715

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 56: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 5 10 15 20 25 30Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50 60

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my51,41 m1,28 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 mSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs20W052020-09-23

2020-10-06\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W05_Tye.CPW

Med

vL

D

OC

NC

0 2 4 6 8 10Modul (MPa)

Sa

Cl

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 100 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2020-10-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 57: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 5 10 15 20 25 30Effektivtryck (kPa)

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60 80 100 120 140Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my51,41 m1,28 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 mSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs20W052020-09-23

2020-10-06\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W05_Tye.CPW

Med

vL

D

OC

NC

Sa

Cl

Sa

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

o

o

o

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2020-10-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 58: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2020-10-06

1,00 m1,00 m6,16 m1,28 mmy51,41 m

SaNormalGlycerinC.NordlanderGeotech

Djup (m)

Tynäs20W052020-09-23

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

4715

0,8440,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

1,28

Datum

250,90251,40

0,50

137,70137,70

0,00

5,996,000,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

1,002,002,803,304,004,40

2,002,803,304,004,405,00

Densitet(ton/m3)

1,801,801,801,801,801,70 0,36

Sa MedSa MedSa MedSa MedSa Med

Jordart

Anmärkning

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W05_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 59: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2020-10-06

Tynäs20W052020-09-23

Projekt

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W05_Tye.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till1,001,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,00

Sida 1 av 1

1,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,05

Sa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedSa MedCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLSa D

Klassificering

OCOCOCNCNCNCNCNC

0,01,85,38,8

12,415,919,423,026,530,033,637,140,644,147,751,254,758,361,664,968,371,674,877,981,084,286,2

svo

0,01,85,16,68,29,7

11,212,814,315,817,418,920,421,923,525,026,528,129,430,732,133,434,635,736,838,038,8

s'vo s'c

102,2105,2115,6

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,801,701,701,701,601,601,601,601,602,00

0,360,360,36

14,915,316,7

(18,4)(15,3)(15,0)(17,2)(17,6)

of

46,538,638,638,438,137,736,837,336,333,133,737,532,625,626,025,625,4

38,7

OCR ID E MOC MNC

3,483,423,601,001,001,001,001,00

%

64,153,249,245,743,741,634,140,333,2

9,713,547,611,3

-15,0-12,9-13,4-13,4

81,0

5,15,95,85,75,85,84,86,25,22,53,09,33,01,31,41,51,5

37,1

6,07,06,96,86,96,95,77,46,12,83,4

11,53,41,41,51,61,6

50,7

4,85,65,55,45,55,54,55,94,92,32,79,22,71,11,21,21,3

40,3

MPa MPa MPawLwL

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 60: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 2 4 6 8 10 0 10 20 30 0 200 400Portryck u, uo, Du (kPa)

0,0 0,5 1,0 1,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

1,00 m1,00 m6,40 m0,20 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs20W062020-09-23

2020-10-06\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W06_Tye.CPW

0 2 4Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

My48,40 msiSaNormal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Glycerin

GeotechSond nr 4715

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 61: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 5 10 15 20Friktionsvinkel (o)

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 20 40 60

o

o

o

o

o

x

x

x

xx

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

My48,40 m0,20 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 msiSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs20W062020-09-23

2020-10-06\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W06_Tye.CPW

L

EL

vL

EL

vL

Med

OC

NC

0 10 20 30 40 50 60 70Modul (MPa)

Sa

Cl

Sa

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 20 40 60 80

x

x

x

xx

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2020-10-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 62: HAMMAR KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 5 10 15 20 25 30Effektivtryck (kPa)

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

My48,40 m0,20 m1,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

1,00 msiSaGeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Tynäsvägen10250874Tynäs20W062020-09-23

2020-10-06\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W06_Tye.CPW

L

EL

vL

EL

vL

Med

OC

NC

Sa

Cl

Sa

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

o

o

o

o

o

o

o

o

UtvärderareDatum för utvärdering

N.Larsson2020-10-06

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 63: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2020-10-06

1,00 m1,00 m6,40 m0,20 mMy48,40 m

siSaNormalGlycerinC.NordlanderGeotech

Djup (m)

Tynäs20W062020-09-23

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

4715

0,8440,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

0,20

Datum

250,70250,70

0,00

137,40137,70

0,30

6,005,99

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,201,001,302,00

0,201,001,302,003,00

Densitet(ton/m3)

1,801,801,801,701,70

0,440,51

Sa LSa L

Jordart

Anmärkning

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W06_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 64: HAMMAR KOMMUN

C P T - sonderingTynäsvägen10250874

2020-10-06

Tynäs20W062020-09-23

Projekt

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W06_Tye.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,201,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,20

Sida 1 av 1

0,201,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,29

Sa LSa LSa LCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl ELCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl vLCl ELCl vLSa MedSa MedSa Med

Klassificering

OCOCOCOCOCOCOCOCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNC

1,810,619,423,026,329,633,036,339,643,046,349,653,056,159,362,465,568,771,874,978,181,284,487,590,693,696,9

100,7103,3

svo

1,86,6

10,412,013,314,616,017,318,620,021,322,624,025,126,327,428,529,730,831,933,134,235,436,537,638,639,941,742,9

s'vo s'c

42,440,143,946,445,046,241,241,0

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,801,801,801,801,701,701,701,701,701,701,701,701,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,451,901,901,90

0,440,440,440,510,510,510,510,51

6,86,77,38,38,28,57,87,9

(8,8)(8,9)(8,6)(9,9)

(11,6)(11,5)(12,6)(12,5)(12,1)(12,3)(11,6)(11,5)

(9,9)(14,1)

of

38,436,2

38,538,538,7

OCR ID E MOC MNC

3,192,742,752,682,422,311,931,811,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00

%

49,928,7

71,370,977,5

7,43,9

27,527,634,7

8,94,6

36,736,947,2

7,13,6

29,429,537,8

MPa MPa MPawLwL

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 65: HAMMAR KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Tynäsvägen10250874WSPC.Nordlander

2020-10-06

1,00 m1,00 m6,40 m0,20 mMy48,40 m

siSaNormalGlycerin

Geotech

Tynäs20W062020-09-23

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\ser01kad4se\projects\5463\10250874\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\20W06_Tye.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4715

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

Bilaga 2 - Nya Tynäsvägen

Page 66: HAMMAR KOMMUN

Bilaga 3.1 - Nya TynäsvägenBilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 67: HAMMAR KOMMUN

Bilaga 3.1 - Nya TynäsvägenBilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 68: HAMMAR KOMMUN

Göteborg:2019-10-25

Page 1 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 69: HAMMAR KOMMUN

Test Class: ISO 1

Applied Load MPa

PointRes. MPa

Accuracy%/MV

Difference MPa

FrictionMPa

PorePress MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

5,0495,029 -0,020 0,0000,000-0,397

10,0279,988 -0,039 0,0000,000-0,390

15,09215,039 -0,053 0,0000,000-0,352

20,07320,014 -0,059 0,0000,000-0,294

25,04824,991 -0,057 0,0000,000-0,228

30,09230,045 -0,047 0,0000,000-0,156

35,04735,026 -0,021 0,0000,000-0,060

40,15540,162 0,007 0,0000,0000,017

44,98845,020 0,032 0,0000,0000,071

50,10350,178 0,075 -0,0010,0000,149

45,26145,292 0,031 0,0000,0000,068

40,09940,095 -0,004 0,0000,000-0,010

34,96734,931 -0,036 0,0000,000-0,103

30,14130,088 -0,053 0,0000,000-0,176

25,16525,104 -0,061 0,0000,000-0,243

20,07520,011 -0,064 0,0000,000-0,319

15,10215,042 -0,060 0,0000,000-0,398

10,09110,046 -0,045 0,0000,000-0,447

5,0375,017 -0,020 0,0000,000-0,398

-0,0110,003 0,014 0,0000,0000,000

2 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 70: HAMMAR KOMMUN

Test Class: ISO 1

RefMPa

PointRes. MPa

Accuracy%/MV

Difference KPa

FrictionMPa

PorePress MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0020,050 1,809 0,0000,0000,048

0,0040,101 1,715 0,0000,0000,099

0,0030,151 1,430 0,0000,0000,149

0,0040,200 1,146 0,0000,0000,199

0,0050,251 0,731 0,0000,2920,250

0,0040,301 0,299 0,0000,0990,300

0,0050,351 -0,097 0,000-0,0270,351

0,0070,401 -0,411 0,000-0,1020,402

0,0060,454 -0,866 0,000-0,1900,454

0,0060,501 -1,022 0,000-0,2030,502

0,0050,452 -1,322 0,000-0,2910,453

0,0050,402 -1,444 0,000-0,3570,403

0,0040,353 -1,509 0,000-0,4250,354

0,0040,297 -1,534 0,000-0,5130,299

0,0050,251 -1,446 0,000-0,5720,252

0,0050,201 -1,247 0,000-0,6140,203

0,0050,152 -0,986 0,0000,0000,153

0,0050,101 -0,569 0,0000,0000,102

0,0060,050 0,054 0,0000,0000,050

0,0040,000 -0,270 0,0000,0000,000

Page 3 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 71: HAMMAR KOMMUN

Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press MPa

PointRes. MPa

Accuracy %/MV

Difference KPa

FrictionMPa

PorePress MPa

Area Factor A = PR/PP

Area Factor B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000

0,1740,215 0,8430,215 0,0000,392 0,809 0,000

0,3340,407 1,5640,405 0,0000,385 0,824 0,000

0,5120,617 2,4030,614 0,0000,390 0,833 0,000

0,6760,809 2,7010,807 0,0000,334 0,837 0,000

0,8531,016 3,3481,013 0,0000,330 0,842 0,000

1,0241,215 3,2571,212 0,0000,268 0,844 0,000

1,1901,409 2,6751,407 0,0000,190 0,845 0,000

1,3561,604 2,2611,601 0,0000,141 0,847 0,000

1,5251,802 1,4541,801 0,0000,080 0,846 0,000

1,7062,013 0,1002,013 0,0000,004 0,847 0,000

1,5311,808 1,9591,806 0,0000,108 0,847 0,000

1,3641,610 3,0071,607 0,0000,187 0,848 0,000

1,1831,396 3,8561,392 0,0000,277 0,849 0,000

1,0181,201 4,0881,197 0,0000,341 0,850 0,000

0,8601,015 4,1711,011 0,0000,412 0,850 0,000

0,6820,805 3,9080,802 0,0000,487 0,850 0,000

0,5070,601 3,4530,597 0,0000,577 0,849 0,000

0,3320,397 2,3850,395 0,0000,603 0,840 0,000

0,1720,211 1,3160,210 0,0000,626 0,819 0,000

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000

Page 4 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 72: HAMMAR KOMMUN

Appl. Incin. Deg

Y-Deg

Y+Deg

X-Deg

Diff X+ Deg

X+Deg

Diff X- Deg

Diff Y+ Deg

Diff Y- Deg

0,19 0,00 0,12 0,11 -0,11 0,20 -0,12 -0,20 -0,19

1,03 1,00 0,84 1,18 -0,18 1,04 0,16 -0,04 -0,03

2,06 2,00 1,87 2,12 -0,12 2,00 0,13 0,00 -0,06

3,01 3,00 2,87 3,06 -0,06 2,94 0,13 0,06 -0,01

4,01 4,00 3,74 4,12 -0,12 4,08 0,26 -0,08 -0,01

5,03 5,00 4,80 5,13 -0,13 4,84 0,20 0,16 -0,03

6,07 6,00 5,79 6,16 -0,16 5,99 0,21 0,01 -0,07

7,07 7,00 6,78 7,08 -0,08 6,96 0,22 0,04 -0,07

8,39 8,00 7,85 8,06 -0,06 7,95 0,15 0,05 -0,39

9,04 9,00 8,88 9,07 -0,07 9,07 0,12 -0,07 -0,04

10,0610,00 9,90 9,98 0,02 9,91 0,10 0,09 -0,06

11,0011,00 10,8611,11 -0,1110,99 0,14 0,01 0,00

12,0712,00 11,9212,07 -0,0712,00 0,08 0,00 -0,07

13,0513,00 12,8912,95 0,0512,93 0,11 0,07 -0,05

14,0914,00 13,8513,96 0,0413,96 0,15 0,04 -0,09

15,1715,00 14,8614,98 0,0214,97 0,14 0,03 -0,17

16,1616,00 15,8915,88 0,1215,93 0,11 0,07 -0,16

17,1117,00 17,0416,96 0,0416,96 -0,04 0,04 -0,11

18,2218,00 18,0218,04 -0,0417,94 -0,02 0,06 -0,22

19,2419,00 18,9818,90 0,1018,96 0,02 0,04 -0,24

20,2720,00 19,9419,82 0,1819,91 0,06 0,09 -0,27

Page 5 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 73: HAMMAR KOMMUN

Page 6 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 74: HAMMAR KOMMUN

Page 7 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 75: HAMMAR KOMMUN

Page 8 of 8

Bilaga 3.1 - Nya Tynäsvägen

Page 76: HAMMAR KOMMUN

Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se

Datavägen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.

SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901

GOTHENBURG

CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT

Calibration code: 0,96 Output torque/Measured torque (Nm/Nm).

The best fit values in the table underneath are

recorded with this code.

Applied Torque Clockwise loading

(Nm)

Anticlockwise loading

(Nm) (kpm) (Nm)*

10.19 10 10,35 13,84

20.38 20 20,33 23,66

30.57 30 30,42 33,36

40.76 40 40,48 42,90

50.95 50 50,31 52,39

61.14 60 60,06 61,92

71.33 70 69,94 71,32

81.52 80 79,82 80,70

91.71 90 89,68 90,10

101.90 100 99,42 99,42

Σ = 550 TOTAL/550=1,0015 TOTAL/550=1,0357

* with 1 Nm = 1.019 kpm

Parameters in the *.vib vane test acquisition files:

Angle resolution (AA parameter): 0.5 degree

Time resolution (AD parameter): 1 second

Torque resolution (AB parameter): 0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range)

Torque range: 100 Nm

The measured torque is converted into a shearing force, as follows:

Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm)

Vanes with tapered lower end:

Vane number: 1 = 110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa

Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa

Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa

Vanes with rectangular cross-section:

Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa

Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa

2018-10-17

Electrical vane instrument number: EVB-0012

Date of calibration: 2018-10-17

Operator Christoffer Hurtig .…………………………..

Bilaga 3.2 - Nya Tynäsvägen