Hemija Jonski Proizvod Vode

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hemija, nauka, cudesna svojstva vode

Text of Hemija Jonski Proizvod Vode

 • JONSKI PROIZVOD

  VODE Pripremila:DRAGANA JOVI

 • Kakva je voda kao elektrolit?

  Voda je slab elektrolit. To znai da vrlo mali broj molekula disosuje, tj. vrlo je mali broj hidronijum i hidroksilnih iona.

  H2O + HOH = OH + H3O*

 • Primenom protolitike teorije:

 • VODA JE AMFOLIT HOH + NH3 OH + NH4+

  k H2O + HA H3O+ + A

  b

  H2O + H2O OH + H3O+

 • Za neku hemijsku reakciju:

  aA + bB cC + dD vai da je konstanta ravnotee:

  Za vodu onda vai: H2O +H2OH3O+ +OH-

  pa e konstanta ravnotee biti:

 • Daljim sreivanjem izraza:

  Dobija se konstanta ravnotee, tj. jonski proizvod vode, Kw.

  Kw = [H3O*][OH]

 • Za destilovanu vodu na 25C

  koncentracija oba jona je jednaka i iznosi svega 110-7 mol/dm3

  Jonski proizvod Kw iznosi: Kw = c(H3O+) c(OH-) = 110-7mol/dm3 110-7 mol/

  dm3

  Kw = 110-14 mol2/dm6

 • [H*] = [OH] = 107 Ako je poznata

  koncentracija jednih jona, mogue je izraunati koncentraciju drugih jona.

  [OH] = 10[H*] = ? [H*] = 10 [OH] = ?

  Proizvod koncentracije hidroksilnih i hidronijum jona u svim vodenim rastvorima pri odreenoj temperaturi konstantan.

 • pH vrednost je mera kiselosti

  rastvora. Umesto

  komplikovanog izraavanja koncentracije jona pomou

  eksponenata (10-7) ili decimalnih brojeva (0,0000007)

  Uveden je negativni logaritam koncentracije vodoninih (hidronijum) jona.

 • KISELO

  NEUTRALNO

  BAZNO

 • U istoj vodi pri sobnoj temperaturi

  koncentracija oba jona je jednaka [H*] = [OH] i iznosi 110-7 mol/dm3. Rastvor je neutralan i pH je 7. U kiselim rastvorima su koncentracije vodonikovih jona vee od 110-7 mol/dm3 i pH je manja od 7.

  U baznim rastvorima koncentracija vodoninih jona manja je od od 110-7 mol/dm3 pa je pH vea od 7.

 • 25C: kiseli rastvori

  [H3O+] > [OH] [H3O+] >10-7 mol/dm3 > [OH]

  pH < pOH pH < 7 < pOH --------------------------------------------------------------------------------- neutralni rastvori

  [H3O+] = [OH] [H3O+] = 10-7 mol/dm3 = [OH]

  pH = pOH pH = 7 = pOH ----- ---------------------------------------------------------------------------- bazni rastvori

  [H3O+] < [OH] [H3O+] < 10-7 mol/dm3 < [OH]

  pH > pOH pH > 7 > pOH

 • KISEO RASTVOR pH < 7

  NEUTRALNI RASTVOR pH = 7

  BAZNI RASTVOR pH > 7

 • NEUTRALNO

  BAZNO

  KISELO

  1M NaOH Sredstvo za izbeljivanje

  Sapun

  Morska voda u, pankreas

  Krv, suze Urin

  Kafa Sok od pradajza

  Sok od limuna

  Sire

  eludana kiselina 1M HCl

 • pH vrednost poznatih rastvora

  rastvor pH

  eludana kiselina Limunov sok

  Sire Sok od pomorande

  Urin Voda na vazduhu

  Mleko Destilovana voda

  Suze Pljuvaka

  Amonijak za domainstvo

  1.5 do 4.5 2.4 3.0 3.5

  4.8 do 7.5 5.5 6.5 7.0

  7.35 do 7.45 7.4

  7.8 do 11.5

 • pH METAR

  Veoma precizno meri koncentraciju H3O* jona, tj. pH vrednost

 • Indikatori su supstance (najee slabe organske kiseline ili baze), iji je molekulski oblik u rastvoru drugaije obojen od jonskog oblika

  Ukazuju na kiselost ili baznost rastvora

  CRVEN PLAV

 • U kiselom rastvoru:

  metiloran bromtimolplavo fenolftalein

 • U baznom rastvoru:

  metiloran bromtimolplavo fenolftalein

 • METIL-CRVENO

  BROMTIMOL- PLAVO

  FENOLFTALEIN

 • pH INDIKATORI

  Gde bi se koristili? U medicini, ivotnoj sredini?

  pH boja ime

 • VEBANJE!

 • DOPUNITI U TABELI ONO TO NEDOSTAJE:

  [H3O*] [OH] pH pOH

  0.001

  10

  6

  14

 • ZADATAK 1:

  Izraunati pH vrednost rastvora u kome je 2.6 g LiOH rastvoreno u 500 cm vode.

 • Zadatak 2:

  Izraunati pH rastvora ako je molarna koncentracija vodoninih jona 5,4 10-9 mol dm-3.

  Je li taj rastvor kiseo, neutralan ili bazan?

 • Zadatak 3:

  pH nekog rastvora iznosi 5,8. Izraunati koncentraciju vodoninih i hidroksilnih iona.

  c(H+) = 10-pH

 • KRAJ