In View of Islamic Morality

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In View of Islamic Morality . menempatkan akhlak manusia dalam kesempurnaan syariat Islam. Islam 3 dimensi. Hubungan manusia dengan Khaliqnya. Hubungan manusia dengan dirinya. Hubungan manusia dengan sesamanya. Islam adalah solusi. - PowerPoint PPT Presentation

Text of In View of Islamic Morality

Slide 1

In View of Islamic Morality menempatkan akhlak manusia dalam kesempurnaan syariat IslamIntro: jelasin latar belakang kenapa kita harus paham tentang materi ini.1

Kompas yg menunjukkan baik dan buruk. Kalo kompas acuan utara dan selatannya itu magnet bumi. Kalo baik buruk itu acuannya apa? Apakah pandangan manusia? Jelasin realitas di masyarakat, seperti gapapa kafir, asalkan baik.2Islam 3 dimensiHubungan manusia dengan dirinyaHubungan manusia dengan sesamanyaHubungan manusia dengan Khaliqnyaparagraf pertama bab akhlak dalam pandangan islam buku nizhamul islam3Islam adalah solusiPeraturan Islam dibangun atas dasar ruhi, yakni berdasarkan akidahAspek kerohanian dijadikan sebagai asas peradabannya, asas negara dan asas syariat IslamIslam memecahkan problematika manusia dengan metoda yang samaparagraf kedua4AkhlakAkhlak adalah bagian dari rincian-rincian hukumDalam fiqih tidak dibuat satu bab pun yang khusus membahas akhlakSyariat Islam tidak menjadikan akhlak sebagai bagian khusus yang terpisahparagraf ketiga5Akhlak dan masyarakatAkhlak tidak mempengaruhi tegaknya suatu masyarakat, bangkit maupun jatuhnyaYang menggerakkan masyarakat bukanlah akhlak, melainkan peraturan-peraturan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu, pemikiran-pemikiran, dan perasaan yang melekat pada masyarakat tersebutparagraf keempat. Lebih bagus lagi kalau dijelaskan ttg maksud pemikiran dan perasaan6Dakwah akhlakAkhlak merupakan hasil pelaksanaan perintah-perintah Allah SWT, yang dapat dibentuk dengan cara mengajak masyarakat kepada akidah dan melaksanakan Islam secara sempurnaparagraf kelima. Fokus pada ketidakbolehan dakwah akhlak doang7Dakwah akhlakLebih dari itu dapat menjauhkan masyarakat dari satu-satunya metode dakwah yang dapat menghasilkan penerapan Islam, yaitu tegaknya Daulah IslamiyahDakwah hanya pada pembentukan akhlak dapat memunculkan anggapan bahwa dakwah Islam adalah dakwah untuk akhlak sajaparagraf keenam8Akhlak dan syariat IslamSyariat Islam, pada saat mengatur hubungan manusia dengan dirinya, melalui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan sifat-sifat akhlak, tentu tidak menjadikan hal itu sebagai aturan tersendiri, seperti halnya ibadah dan muamalatSyara telah menjelaskan sifat-sifat yang dianggap sebagai akhlak yang baik dan sifat-sifat yang dianggap sebagai akhlak buruk. Menganjurkan berlaku baik dan melarang berbuat burukAkhlak adalah bagian dari syariat Islam. Bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Akhlak harus ada serta nampak pada diri setiap muslim, agar sempurna seluruh amal perbuatannya dengan Islam, dan sempurna pula dalam melaksanakan perintah-perintah AllahParagraf ketujuh, kedelapan,dan kesembilan9Membentuk masyarakatUntuk merealisirnya tidak dilakukan dengan jalan dakwah kepada akhlak, melainkan dengan metoda mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam di tengah-tengah masyarakatSebagai langkah awal, harus dipersiapkan suatu kelompok dakwah yang berlandaskan Islam secara keseluruhan, yang individu-individunya merupakan bagian dari jamaah, bukan individu yang terpisahMereka mengemban dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat, mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam. Sehingga seluruh anggota masyarakat akan memiliki akhlak, setelah mereka beramai-ramai kembali kepada IslamParagraf kesepuluh10Surah al Furqan ayat 63-6563. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.65. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". .63. 64. 65Surah al Furqan ayat 66-6866. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), .66. 67. 68 Surah al Furqan ayat 69-7169. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.71. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan Taubat yang sebenar-benarnya.. 69. 70. 71Surah al Furqan ayat 72-7472. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.73. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat- ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang- orang yang tuli dan buta.74. Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.. 72. 73. 74Surah al Furqan ayat 75-7675. Mereka Itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang Tinggi (dalam syurga) Karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan Ucapan selamat di dalamnya,76. Mereka kekal di dalamnya. syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.. 75. 76Islam adalah karunia terbaikWalhasil akhlak tidak dapat dijadikan dasar bagi terbentuknya suatu masyarakat. Akhlak adalah salah satu dasar bagi pembentukan individu. Masyarakat tidak dapat dipebaiki dengan akhlak, melainkan dengan dibentuknya pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan Islami, serta diterapkannya peraturan Islam di tengah-tengah masyarakat ituMemiliki sifat-sifat akhlak merupakan pemenuhan terhadap perintah Allah atau menjauhi larangan-Nya, bukan karena akhlak ini membawa manfaat atau madlarat dalam kehidupan2 paragraf terakhir16kesimpulanPemikiran mendasar di dalam akhlak adalah bahwasanya akhlak harus disandarkan kepada akidah Islamiyah. Setiap mukmin hendaknya mempunyai sifat akhlak tidak lain sebagai perintah dan larangan Allah SWTParagraf terakhir17ISLAM punya SOLUSIIslam ADALAH Solusi

penutup18