Ispitni katalog_HARMONIJA

  • View
    239

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Ispitni katalog_HARMONIJA

HARMONIJA

Ispitnikatalogpripremili: OliveraDaki,prof.,JUUmjetnikakolazamuzikuibaletVasaPavi,Podgorica MiraPopovi,prof.,JUUmjetnikakolazamuzikuibaletVasaPavi,Podgorica DuanBokovi,Centarzastrunoobrazovanje,Podgorica MrSanjaKaluerovi,Ispitnicentar,Podgorica 2

SADRAJ 1. Uvod................................................................... 2. Pravila.................................................................. 3. Opticiljeviispita......................................................... 4. Strukturaispita........................................................... 5. Ispitniprogram........................................................... 6. Primjertestasashemomzabodovanje....................................... 7. Literatura............................................................... 3

4 5 6 7 9 17 45

1.UVOD Struni ispit, kao standardizovana eksterna provjera kolskih postignua uenika na kraju strunog obrazovanja, uvodi se u obrazovni sistem Crne Gore kolske 2010/11. godine. Na osnovu Zakona o strunom obrazovanju, (Sl. list RCG, br. 64/2002, br. 49/07 i br.45/10)struniispitsepolaeeksternonakonzavreneetvorogodinjestrunekole (lan82).UskladusanavedenimzakonomstruniispitorganizovaeIspitnicentar. Provjeravaju se znanja, sposobnosti i vjetine koje se zasnivaju na kljunim djelovima Predmetnogprogramaustrunimkolamakojiseizuavanajmanjedvaasasedmino,a trebadaihposjedujuuenicinakrajukolovanjauetvorogodinjimstrunimkolama.U ciljutoboljeiadekvatnijepripremeuenika,nastavnikaisvihukljuenihuovajproces Ispitnicentarjeponudioispitnekatalogezaprovjeruznanja. Ciljovogkatalogajedaolakauenicimapripremuzaispitukomeeseprovjeravatinivoznanja i kompetencije steene u srednjoj muzikoj koli iz predmeta HARMONIJA. Ispitni katalog detaljnoopisujeispitizHARMONIJEinamijenjenjeprvenstvenouenicimainastavnicima. UIspitnomkatalogusunavedenaoptapravilapolaganja,opticiljeviispita,opisanajestruktura ispita i ispitni program sa precizno navedenim sadrajem koji e se ispitivati. Na kraju katalogajedatprimjertestasadetaljnomshemomzaocjenjivanje.

4

2.PRAVILA SviuenicikojiizaberuHARMONIJUzaizbornipredmetnamaturskomispitu,polagaepismeno, istogdanauistovrijeme. Ispitnimaterijalebitizapakovanuposebnesigurnosnekoverte(PVC),kojeeseotvoritipred uenicimaneposrednoprijepoetkaispita.Nakonispita,testoviebitivraeniuIspitnicentar zapakovaniusigurnosnekoverte(PVC),gdjeesevritiocjenjivanje. Naispitunijedozvoljenosljedeeponaanje: lanopredstavljanje otvaranjeispitnihzadatakaprijedozvoljenogvremena ometanjedrugihuenika prepisivanjeoddrugoguenika korienjenedozvoljenogpribora oteenjeifrenatestknjiici nepotovanjeznakazazavretakispita Dozvoljenpriborje:grafitnaolovka,gumicaihemijskaolovka. Uenikovradmorabitinapisanhemijskomolovkom. Nakonispita,testoviebitizapakovaniivraeniuIspitnicentar,gdjeeseorganizovati ocjenjivanje. 5

3.OPTICILJEVIISPITA CiljmaturskogispitaizpredmetaHARMONIJAjedaseprocijeninivosteenogznanjai kompetencijeuenikauprimjeniznanjaivjetinaizHARMONIJE,kojesusticalikroz cjelokupnunastavuizovogpredmetautrajanjuodtrigodine. MaturskiispitizHARMONIJEsebaziranaprovjeridalijeuenik/ca: - stekao/laznanjeotehnikostilskimosobenostimahomofonognainakomponovanja strogogislobodnogstila - stekao/laznanjeoharmonskimsredstvima,harmonskimobrtima,sredstvimaproirenog tonaliteta,vidovimapromjenetonaliteta,vrstamamodulacijauklasinomharmonskom jeziku - ovladao/lapostavkomivezivanjemakoradaustrogomstavuponaelimastandardnog klasinogharmonskogjezika - stekao/laznanjedanakreativannainprimijenisteenaznanjauharmonizacijimelodije - stekao/laznanjedanakreativannainizgradimelodijunazadatimharmonskim sredstvima - sposoban/nadaprimijenisteenateorijskopraktinaznanjaizoveoblastiprianalizi muzikihdjelaklasinogharmonskogjezikastrogogislobodnoghomofonogstila. - razumio/lahomofonomuzikostvaralatvoiupoznao/laodreenibrojkompozicijaiztih epohakaoiznaajnepredstavnike - razumio/laznaajpovezivanjasteenihteoretskihznanjapriinterpretacijihomofonih oblika.

6

4.STRUKTURAISPITA

Ispittraje120minuta. Zadaciutestumogubiti: 1. zadacizatvorenogtipai 2. zadaciotvorenogtipa. 1.ZADACIZATVORENOGTIPA

Zadaciviestrukogizbora Uenikodvieponuenihodgovorabirajedantaan.Taneodgovoretreba paljivoprepisatinazatopredvienamjestanaListuzaodgovore,kojijedatuz test. Zadacipovezivanjaisreivanja Ponuenizadacisadreviepitanjaivieodgovora.Brojponuenihodgovoratreba dajezanajmanjejedanveiodbrojapitanja,asvakompitanjuodgovarasamojedan odgovor. Zadacireanja Ponuenizadacisadreodreenepodatke,pojmoveilidogaajekojetreba poreatinaodreeninain.Uenicitrebadaodgovarajuibrojpridruenavedenim podacima,pojmovimailidogaajima. Zadacialternativnogizbora Zadacisadrenekolikotvrdnji.Uenicitrebadazasvakutvrdnjuodluejeli tanailinije. 2.ZADACIOTVORENOGTIPA Zadaciotvorenogtipazahtijevajuupisivanjeodgovorauzatopredvienomjesto.Odgovortreba dajejasaniprecizan,bezsuvinihobrazloenja. Zadacidopunjavanja Uenicitrebadadovrenekureenicuilicrte,oznaetraenidiounotnom primjeru,upiudiokojinedostajeilidopunenekutvrdnju. Kratakodgovor Uenicikratkoodgovarajunapostavljenapitanja:jednostavnomreenicom,s nekolikorijei,muzikimterminimailinotnimpismom. Strukturaispitaprikazanajeutabeli1. Tabela1.

Tipzadatka Zadacizatvorenogtipa Zadaciotvorenogtipa

Brojzadataka 1317 23277

Brojbodova 2025 5055

Zastupljenostzadatakaponivoimateineprikazanajeutabeli2. Tabela2.

Nivoteine Osnovninivo Srednjinivo Viinivo

Zastupljenostzadataka 30% 50% 20%

Sadrajkojiseispitujeuskladujesanastavnimprogramomipodijeljenjenadevetoblasti. Procentualnazastupljenostsadrajaustrukturiispitaprikazanajeutabeli3. Tabela3 Redni Oblast Zastupljenost broj sadraja I Tonalitet 12.5% II Ispoljavanjeakordauharmonskomstavu 12.5% III Postavkatrozvukaustrogometvoroglasnomstavu 12.5% IV Vezivanjetrozvukaposrodnostiuharmonskimobrtima 10% V Vanakordskitonovi 7.5% VI Septakordiinjihoviobrtaji(nainpostavkeustrogomstavu, 12.5% razrjeenje) VII Dominantninonakordinjegoviobrtaji(nainpostavkeu 7.5% strogomstavu,razrjeenje) VIII Alterovaniakordi 12.5% IX Vidovipromjenetonaliteta 12.5%

Maksimalanbrojbodovaje7590. Zadacisebodujusa1,2ili3boda,uzavisnostiodnivoateine.Zadacimogubitiidjelimino bodovanitojepredvienoshemomzabodovanje. Netanorijeenzadataknedonosinegativnebodove.

8

5.ISPITNIPROGRAM 1.TONALITET Sadraj: definicijaharmonije definicijatonaliteta harmonskefunkcijeinjihovipredstavnici harmonskiobrtiikadencekaoizraztonaliteta Ispitniciljevi Uenik/catrebada: 1.01.definiseharmoniju 1.02.definisetonalitet 1.03.definiseharmonskefunkcije 1.04.znaharmonskefunkcije 1.05.znapredstavniketoninefunkcije 1.06.znapredstavnikesubdominantnefunkcije 1.07.znapredstavnikedominantnefunkcije 1.08.znaodnosharmonskihfunkcijakaosustinetonaliteta 1.09.definiepojamharmonskiobrt 1.10.znaharmonkseobrte 1.11.znafunkcionalniodnosakoradaautentinogharmonskogobrta 1.12.znafunkcionalniodnosakoradapotpunogobrta 1.13.znafunkcionalniodnosakoradaplagalnogobrta 1.14.znafunkcionalniodnosakoradavarljivogharmonskogobrta 1.15.znafunkcionalniodnosakoradafrigijskogharmonskogobrta 1.16.prepoznajeautenticniobrt 1.17.prepoznajepotpuniobrt 1.18.prepoznajeplagalniobrt 1.19.prepoznajevarljiviobrt 1.20.prepoznajefrigijskiobrt 1.21.razlikujeharmonskeobrte 1.22.analiziraharmonskefunkcijeuharmonskimobrtima 1.23.povezujefunkcionalneodnoseakoradasaharmonskimobrtima 1.24.definisekadencukaoizraztonaliteta 1.25.znavrstekadenci 1.26.definisesavrenukadencu 1.27.prepoznasavrenukadencu 1.28.definienesavrenukadencu 1.29.prepoznanesavrenukadencu9

1.30.znauloguvarljivekadence 1.31.prepoznavarljivukadencu 1.32.definisepolukadencu 1.33.znaulogupolukadence 1.34.prepoznapolukadencu 1.35.znaulogufrigijskekadence 1.36.prepoznafrigijskukadencu 1.37.razlikujekadence 1.38.povezujekadencesanjenimmjestomiulogomumuzickomobliku 2.ISPOLJAVANJEAKORDAUHARMONSKOMSTAVU Sadraj: definicijahomofonije strogiharmonskistav slobodniharmonskistav Ispitniciljevi Uenik/catrebada:

2.01.navedekarakteristikestrogogharmonskogstava 2.02.analizirafakturustrogogharmonskogstava 2.03.navedekarakteristikeslobodnogharmonskogstava 2.04.analizirafakturuslobodnogharmonskogstava 2.05.razlikujestrogiislobodniharmonskistav 2.06.poveestrogiharmonskistavsavrstommuzikepremasredstvimaizvoenja 2.07.poveeslobodniharmonskistavsavrstommuzikepremasredstvimaizvoenja 2.08.definiespecifinosthomofonognainakomponovanja 2.09.identifikujehomofonikompozicionistil 2.10.analizirahomofonikompozicionistil 2.11.razlikujehomofonikompozicionistil 2.12.povezehomofonikompozicionistilsastilskimepohama 3.POSTAVKAKVINTAKORDAINJEGOVIHOBRTAJAUETVOROGLASNOMSTROGOMSTAVU Sadraj: postavkakvintakordaustrogomharmonskomstavupremaharmonskojfunkciji postavkasekstakordaustrogomharmonskomstavupremaharmonskojfunkciji postavkakvartsekstakordaustrogomharmonskomstavupremaharmonskojfunkciji 10

Ispitniciljevi Uenik/catrebada: 3.01.znapoloajekvintakorda 3.02.definiepoloajkvintakorda 3.02.odredipoloajkvintakorda 3.03.razlikujepoloajkvintakorda 3.04.znaslogovekvintakorda 3.05.definieslogkvintakorda 3.06.odredislogkvintakorda 3.07.razlikujeslogovekvintakorda 3.08.postavikvintakordustrogometvoroglasnomstavupremaharmonskojfunkciji 3.09.prepoznakvintakordkaooblikakorda 3.10.odredifunkcijukvintakorda 3.11.znanepravilnostiupostavcikvintakordauetvoroglasnomhorskomstavu 3.12.odredinepravilnostiupostavcikvintakordauetvoroglasnomhorskomstavu 3.13.postavisekstakorduetvoroglasnomhorskomstavupremaharmonskojfunkciji 3.14.prepoznasekstakordkaooblikakorda 3.15.odredifunkcijusekstakorda 3.16.prepoznanepravilnostiupostavcisekstakordapremanjegovojfunkciji 3.17.postavikvartsekstakorduetvoroglasnomhorskomstavupremaharmonskojfunkciji 3.18.prepoznakvartsekstakordkaooblikakorda 3.19.nabrojivrstekvartsekstakorada 3.20.odredivrstukvarteskstakorada 3.21.razlikujevrstekvartsekstakorada 3.22.odredifunkcij