Japanese Text

Embed Size (px)

Text of Japanese Text

Lesson 1 1. VOCABULARY watashi watashitachi anata Ano-hito Ano-kata minasan Sensei kyooshi gakusei Ryu-gakusei Kaishain daigaku byooin denki sai hai iie Shitsurei desu ga Betonamu Nihon Amerika Irigisu Kanada Chuugoku Tai Doitsu Furansu

I We You That person That person (polite) Lad-Gent./ everyone Teacher (call) Teacher (job) Student Oversea student Company employee University Hospital Electricity Years old Yes no Excuse me Vietnam Japan USA UK Canada China Thailand Germany France

Y-san Y-chan Y-kun Nihon-jin ginkooin Isha kenkyuusha enjinia Sensei Shain

Mr./Ms. Y (childs name) (boys name) Japanese (nationality) Bank employee Medical doctor Researcher Engineer Teacher (call) Company (IMC no shain)

hidari migi Roshia Itaria Supein Mareeshia Firipin Kankoku Jin: people Go: language

Left right Russia Italy Spain Malaysia Philippines South Korea

6. QUESTIONS dare Hajimemashite Dozo yoroshiku onegai shimasu Watashi wa Yamada desu Ano-kata wa 1donata desu ka? Nan sai desu ka? o-ikutsu o-namae wa? Doko kara kimashita ka? O-kuni wa dochira desu ka? Shitsurei desu ga, o-kuni wa? Daigaku wa dochira desu ka? Anata wa Yamada san desu ka?

Who How do you do? Nice to meet you I am Yamada Who (polite) How old How old (polite) What is your name? Where did you come from? Your country? Excuse me, your country? Your university? Are you Mr. Yamada?

Yamada san desu Ni juu go sai desu A desu Betonamu kara kimashita Betonamu desu Saitama shi Hai, Yamada desu Hai, soo desu

Anata wa enjinia desu ka? Miraa san mo kashain desu ka? Miraa san wa ICM no shain desu ka?

Are you an engineer? Watashi wa saitama daigaku no ryu-gakusei desu

Iie, enjinia ja arimasen Iie, kashain desu Hai, soo desu Kore wa watashi no porupen desu

Kore wa doko no tokei desu ka? Shitsurei desu ga, o-shigoto wa? Your job? Saitama daigaku no kokusai kou-ryuu kaikan Lesson 2 1. Kore Sore Are hon jisho zasshi shinbun nooto techoo meishi Kaado Terehon kado enpitsu boorupen Sha-pen Kagi Tokei Kasa Kaban Teepu juusu koocha Miruku Biiru pan gohan suteeki toosuto Hotto-doggu piza 2. SENTENCES Iie, chigaimasu Soo desu ka? Soo desu Honno kimochi desu Anoo

This That (near) That (over there) Book Dictionary Magazine Newspaper Notebook Pocket notebook Business card Card Tel. card Pencil Ballpoint pen Mechanical pencil Key Watch, clock Umbrella Bag Tape Juice Tea Milk Beer bread Rice Cake Hot dog piza

Kono-kaban Sono-kaban Ano-kaban Teepu - rekoodaa terebi Rajio Kamera Konpyuutaa Jidoosha Tsukue Isu Chokoreeto koohii Raitaa Tabako Kami Hako Haizara Tegami Denwa-bangoo Kokoa Wain Uisukii Mizu sandoitchi Tamago-sando Chiizu-sando Karee Biifu-Karee Chikin-Karee

This bag That bag That bag (over there) Tape recorder TV radio Camera Computer Car Table Chair Chocolate Coffee Lighter Cigarette Paper Box Ashtray Mail Tel. number wine Whisky water Sandwich Sandwich egg Sandwich butter Carry Beef Chicken

No, Its wrong Is it right? Thats right Its nothing, my gratitude Well

Doozo Doomo Doomo arigatoo gozaimasu Korekara osewa ni narimasu Kochira koso yoroshiku Kore wa jisho desu Kore wa konpyuutaa no hon desu Kore wa watashi no kasa desu Kono kasa wa watashi no desu Kore wa Terehon kado desu ka? Iie, soo ja arimasen, techoo desu Kore wa nan desu ka? Kore wa 7 desu ka 9 desu ka? Kore wa nan zasshi no desu ka? Kore wa dare no kaban desu ka? Kono kaban wa anata no desu ka? Kono kagi wa dare no desu ka? GRAMMA Kore/Sore/Are Kono N/ Sore N/ Are N Soo desu/ Soo ja arimasen S1 ka, S2 ka N1 no N2 Soo desu ka Lesson 3 VOCABULARY koko soko asoko kyooshitsu shokudoo jimusho kaigishitsu Uketsuke robii heya Toire/otearai kaidan erebeetaa esukareetaa SENTENCES Sumimasen Here/this place There (near) overthere

Please/ here you are Well, thanks Thank you very much I hope for your kind assistance I am pleased to meet you This is a dictionary This is a computer book This is my umbrella This umbrella is mine This is tel. card? No, it isnt, its a pocket notebook What is this? This is 7 or 9? What is this magazine about? Whose bag is this? This bag is yours Whose is this key? Hai, soo desu Kore wa meishi desu Jidoosha no zasshi desu Kore wa watashi no kaban desu Iie, watashi no ja arimasen Watashi no desu

Kore wa 7 desu ka 9 desu ka? Kore wa watashi no kasa desu

Kochira Sochira achira Denwa Kutsu Nekutai Wain Tabako Chika 8 kai O-kuni Kaisha uchi

This way (polite of koko) That way (polite) That way (polite) Telephone Shoes Necktie Wine Cigarette Basement 8th floor Country Company House/home

Classroom Dinning room/ canteen Office Conference room Reception desk Lobby Room Toilet Staircase (thang bo) Elevator (thang may nang) Escalator (thang cuon)

Excuse me

Desu~De gozaimasu Otearai wa asoko desu Denwa wa 2-kai desu Yamada san wa jimusho desu Otearai wa doko desu ka? Erebeetaa wa dochira desu ka? Kaisha wa dochira desu ka? Kore wa doko no konpyuutaa desu ka O-kuni wa dochira desu ka? Kono tokei wa ikura desu ka?

The toilet is over there The telephone is on the 2nd floor Mr. Yamada is in the office Where is the toilet? Where is the elevator What company do you work for? Where is this computer made? Where are you from? How much is this watch? Nihon no konpyuutaa desu IMC no konpyuutaa desu Betonamu desu 10000 en desu

Lesson 4 VOCABULARY Oki-masu Ne-masu Hataraki-masu Yasumi-masu Benkyoo-shimasu Owari-masu Depaato Ginkoo Yoobinkyoku Toshokan Bijutsukan Shain Ima Asa Hiru Ban (yoru) Kesa Konban Gozen Gogo Yasumi Hiruyasumi Get up/ wake up Sleep/ go to bed Work Tale a rest/ take a holiday Study Finish Department store Bank Post-office Library Art museum Company Now Morning Daytime, noon Night/ evening This morning This evening a.m p.m Rest/ a hiloday Lunch-time 8 ji 20 fun han Mainichi Maiban Maiasa Kyoo Kinoo Ashita Ototoi Asatte Getsu-yoobi Ka-yoobi Sui-yoobi Moku-yoobi Kin-yoobi Do-yoobi Nichi-yoobi Nan-yoobi 8-ji kara 10-ji made Do-yoobi to nichi-yoobi Eeto 8 oclock 20 minutes 30 minutes Everyday Every night Every morning Today Yesterday Tomorrow The day before yesterday The day after tomorrow Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday What day of the week From 8 oclock To 10 oclock Saturday and sunday Well, let me see

Ototoi KinoKyoDAY Ashita Asatte Mainichi Ototoi no ban Kino- no ban Konban NIGHT Ashita no ban Asatte no ban Maiban

Before yesterday Yesterday Today Tomorrow After tomorrow everyday Before last night Last night Tonight Tomorrow night After next night Every night

Ototoi no asa Kino- no asa Kesa MORNING Ashita no asa Asatte no asa Maiasa Sen senshuSenshuKonshuWEEK RaishuSaraishuMaishu-

Before last morning Last morning This morning Tomorrow morning After next morning Every morning Before last week Last week This week Next week After next week Every week

SENTENCES Shain wa nan-ji kara nan-ji made desu ka Company wa 8-ji kara 4-ji made desu Shain wa nan-yoobi kara nan-yoobi made desu ka Company wa getsu-yoobi kara kin-yoobi made desu Ima 4-ji 5-fun desu Watashi wa 9-ji kara 5-ji made desu. Watashi wa asa 6-ji okimasu Watashi wa kinoo benkyoo-shimashita Ima nan-ji desu ka? Betonamu wa ima nan-ji desu ka Ginkoo wa nan-ji kara nan-ji made desu ka Yasumi wa nan-yoobi desu ka Do-yoobi to nichi-yoobi desu Maiban nan-ji nemasu ka Do-yoobi hatara-kimasu ka? Iie, hatara-kimasen IMC no denwa bangoo wa nan-ban desu ka? 341 no 2597 desu Hai, 104 no ICM desu Yamato bijutsukan no denwa bango o onegaishimasu Sumimasen, sochira wa nan-ji kara nan-ji made desu ka Yasumi wa nan-yoobi desu ka

What time does company open? From 8am to 4 pm What day of week does company open? From Monday to Friday It is 5 past four now I work from 9am to 5pm I get up at 6 am I studied yesterday What time is it now? What time is it now in Vietnam? What is the opened time of bank? Saturday and Sunday What time do you go to bed every night? Do you work on Saturday? No, What is the Tel. number of ICM company? It is 341-2597 Hello, this is ICM of 104 service Please tell me tel. number of Yamato museum

NON past

PAST

Okima-su Okima-senLesson 5 VOCABULARY ikimas Kimasu Kaerimasu GakkoSu-paEki Hiko-ki Fune Densha Chikatetsu Shinkansen basu Takushii Jitensha Aruite Hito Tomodachi Kare Kanojo Kazoku Hitori de SenshuKonshuRaishuSengetsu Kongetsu Raigetsu SENTENCES

(positive) (negative)

Okima-shita Okima-sen de shita

Go Come Go home, return School Supermarket Station Airplane Ship Electric train Subway, underground Bullet train Bus Taxi Bicycle On foot Person, people Friend Boyfriend Girlfriend Family Alone, by oneself Last week This Next Last month This Next

Kyonen Kotoshi Rainen 1, 2,gatsu Tsuitachi Futsuka Mikka Yokka Itsu Tanjo-bi Futsu Kyu-koTokkyuTsugi no Do- itashimashite 1 bansen

Last year This Next Jan, Feb. 1st day 2nd day 3rd 4th When Birthday Local train Rapid Express Next Youre welcome 1st platform

Watashi wa Kyoto e ikimasu Watashi wa Takushii de Uchi e kaerimasu Watashi wa Kazoku to Nihon e Kimashita Ashita Doko e ikimasu ka Tokyo e ikimasu Nichiyo-bi Doko e Ikimashita ka Doko mo ikimasen de shita

I go to Kyoto I come back home by taxi I come to Japan with my family Where do you go tomorrow? Where did you go last Sunday? I didnt go anywhere

Nan de Tokyo e ikimasu kaShinkansen de ikimasu

How will you go to Tokyo? Who do you go to Tokyo with? When did you come to Japan?I came here on March 25th When is your birthday?

Dare to Tokyo e ikimasu kaYamada san to ikimasu

Itsu Nihon e kimashita ka3 gatsu 25 nichi ni kimashita Tanjo-bi wa Itsu desu ka It is April 05th Lesson 6 VOCABULARY Tabemasu Nomimasu Suimasu (tabako o~) Mimasu Kikimasu Yomimasu Kakimasu Kaimasu Torimasu (shashin o~) Shimasu Aimasu (tomodachi ni~) Gohan Asagohan Hirugohan Bangohan Pan Tamago Niku Sakana Ya