JAWAPAN TUGASAN 2.docx

  • View
    77

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

BADRIAH BINTI JAAFAR (D20102042947)

BADRIAH BINTI JAAFAR (D20102042947)3

RISSMU3063STATISTIK ASAS

UNIT 4~SOALAN PENILAIAN KENDIRI BERNOMBOR GANJIL SAHAJAUNIT 5~SOALAN PENILAIAN KENDIRI BERNOMBOR GANJIL SAHAJAUNIT 6~SOALAN PENILAIAN KENDIRI BERNOMBOR GENAP SAHAJAUNIT 7~SOALAN PENILAIAN KENDIRI BERNOMBOR GENAP SAHAJAUNIT 8~SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRITUGASAN 2

KUMPULAN E-LEARNINGMATEMATIK UPSI 06DISEDIAKAN OLEHNAMANO. IDNO. TELEFON

BADRIAH BINTI JAAFARD20102042947019-265 5278

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR NOR AZAH BINTI SAMOT @ SAMATTARIKH SERAH: 13HB NOVEMBER 2013

UNIT PELAJARAN 4 KONSEP KEBARANGKALIANSOALAN PENILAIAN KENDIRIMUKA SURAT 71

1. Ruang sampel S mengandungi 4 unsur iaitu . Fungsi berikut yang manakah merupakan ruang kebarangkalian S.a) Jawapan:

merupakan fungsi bag iruang kebarangkalian

b) Jawapan:

+ 0 + 0 + 0 bukan fungsi bagi ruang kebarangkalian

c) Jawapan:

merupakan fungsi bagi ruang kebarangkalian

d) Jawapan:

bukan fungsi bagi ruang kebarangkalian

Oleh yang demikian jawapan 1(a) dan 1(c) merupakan ruang sampel bagi kebarangkalian

2. Jika X danY ialah dua peristiwa dengan dan Kira nilai bagi:Jawapan:

K(X) = , K(Y) = dan K (X Y) =

a) Jawapan:K (XC) = 1 K(X)= 1 =

b) Jawapan:1 1

c) Jawapan:

d) Jawapan:

e) Jawapan:

f) Jawapan:

g)

3. Kirakan jika dan ruang sampel Jawapan:K (X U Y U Z) = K(X) + K(Y) + K(Z) K (X U Y U Z)= (0.3 + 0.4 + 0.5) 1= 1.2 1 = 0.2

4. Satu uji kaji melambung syiling adil sebanyak tiga kali telah dilakukan. Katakan X adalah kesudahan mendapat bunga pada lambungan pertama, Y mendapat sekurang-kurangnya satu bunga dan Z mendapat bunga pada lambungan terakhir. Dapatkan dan .Jawapan:Dapatkan K (XC), K (X U Y) dan K (X Z)P = Kepala,B = Bunga

(i) Katakan X adalah kesudahan mendapat bunga pada lambungan pertama, K(Xc)

K (X) = K (XC) =

(ii) Y mendapat sekurang-kurangnya satu bunga dan Z mendapat bunga pada lambungan terakhir, K(X U Y)

K (X U Y) =

(iii) X dan Y mendapat bunga pada lambungan terawal dan terakhir,

K (X Z)=

PENILAIAN KENDIRI MUKA SURAT 82

1. X dan Y ialah dua peristiwa dengan Kirakana) Jawapan:1 0.15 0.85

0.35 + 0.55 + 0.850.05

b) Jawapan: 0.091

c) Jawapan: 1 0.091 0.91

2. X dan Y ialah dua peristiwa merdeka dengan Kirakana) Jawapan: 0.2 x 0.5 0.1

b) Jawapan: 0.4

c) Jawapan: 0.1

d) Jawapan: 1 0.1 0.9

e) Jawapan: 1 0.1 0.93. X dan Y ialah dua peristiwa merdeka dengan , kirakana) Jawapan:K( X U Y) = K(X) + K(Y) K(X Y) = K(X) + K(Y) KX . KY = + K(Y) K(Y)

= K(Y)

=

K(Y) = X

=

b) Jawapan:K (X Y) =

= =

= =

c) Jawapan:K (Y X) =

=

=

= =

d) Jawapan:K (YC X)

UNIT PELAJARAN 5 - PEMBOLEHUBAH RAWAK DISKRET DAN SELANJAR

PENILAIAN KENDIRIMUKA SURAT 93- 961. Tunjukkan bahawauntuk x=1, 2, 3 merupakan fungsi kebarangkalian pembolehubah rawak diskret dengan, menggunakan syarat-syarat fungsi kebarangkalian pembolehubah rawak diskret.

Jawapan:

(i) iaitu:Jika Jika Jika0

X123

(ii) , iaitu: 1

fungsi adalah fungsi kebarangkalian kerana memenuhi syarat satu dan dua2. Fungsi kebarangkalian pembolehubah rawak diskret X diberi sebagai untuk x = 1, 2, 3. Dapatkan fungsi taburan kebarangkalian ini.

Jawapan:Jika , Jika ,

x123

Jika ,

, iaitu: 1

3. Fungsi taburan pembolehubah rawak X diberi seperti berikut:

Dapatkan fungsi kebarangkalian Jawapan:(i) Fungsi kebarangkalian X adalah seperti berikut:3579

=

= 1

fungsi adalah fungsi kebarangkalian kerana memenuhi syarat satu dan dua

(ii)

(iii)

4. Fungsi ketumpatan kebarangkalian pembolehubah rawak selanjar X ialah seperti berikut:

Dapatkan :a) Nilai qJawapan:

b) Fungsi taburan kebarangkalianJawapan:Fungsi taburan kebarangkalian F(x)Untuk x > 0,

F(x) =

c) Jawapan:

5. Fungsi ketumpatan kebarangkalian pembolehubah rawak selanjar X ialah seperti berikut:

Dapatkan:a) Fungsi taburan kebarangkalianJawapan:

Fungsi taburan kebarangkalian, F(x) =

b) Jawapan:

F(x=2) =

UNIT PELAJARAN 6 - TEKNIK PERSAMPELAN

PENILAIAN KENDIRI MUKA SURAT 108- 109

1. Terangkan kelebihan mengambil satu sampel rawak berstrata berbanding dengan sampel rawak mudah.Jawapan:Pensampelan rawak mudah adalah satu teknik pengambilan sampel yang dipilih dengan cara setiap ahli dalam sesuatu populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai ahli sampel. Begitu juga bagi setiap gabungan sampel rawak yang mungkin wujud mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Untuk mendapatkan sampel rawak mudah, biasanya kesukaran dihadapi bagi mencapai keadaan untuk memenuhi syarat bagi mewujudkan peluang yang sama. Pensampelan rawak berstrata adalah satu teknik pengambilan sampel di mana populasi dibahagikan kepada beberapa strata atau lapisan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh penyelidik seperti umur, etnik, pekerjaan dan sebagainya. Jika sampel rawak dipilh daripada setiap stratum ini, maka sampel yang terkumpul adalah sampel yang berstrata. Untuk mendapatkan sampel rawak daripada setiap stratum menggunakan jadual sifir nombor rawak atau dengan cara lain. Hasil keputusan yang diperolehi daripada sampel satu stratum akan digabungkan dan dihitungkan bersama dengan hasil keputusan sampel strata yang lain untuk mendapatkan hasil keputusan keseluruhan. Kelebihan pensampelan rawak berstrata adalah ahli daripada setiap stratum akan diwakili dalam sampel yang diambil. Seterusnya ini akan memberi satu gambaran yang lebih bersifat realiti. Kelemahan bagi teknik pensampelan ini adalah ianya melibatkan kos yang agak tinggi dan perlu usaha yang gigih dari pihak penyelidik untuk mengendalikan teknik pensampelan ini. Kelebihan mengambil satu sampel rawak berstrata berbanding dengan sampel rawak mudah ialah ahli daripada setiap stratum akan diwakili dalam sampel yang diambil. Selain itu juga ia akan memberi satu gambaran yang lebih bersifat realiti.

2. Dengan menggunakan jadual sifir nombor rawak, dapatkan suatu sampel rawak yang mengandungi 10 nombor daripada integer-integer berikut: (a) daripada 000 hingga 999 Jawapan:Pilih mana-mana baris katakan baris ke-10, dan lajur pertama untuk memulakan bacaan. Jadi, nombor yang didapati daripada jadual sifir adalah seperti berikut:

32 70 17 72 03 61 66 26 24 71 22 77 88 33 17 78 08 92 73 49

Didapati, sampel kita terdiri daripada pelajar-pelajar dengan nombor-nombor berikut:

327 017 720 361 662 624 712 277 883 317 780 892 734 ...

(b) daripada 100 hingga 999Jawapan:

3. Rujuk soalan 5. Katakan professor tersebut memasukkan semua 300 nama pelajar yang mengikuti kelas kuliahnya ke dalam komputer. Kemudian beliau memilih secara rawak 20 orang pelajar dengan menggunakan nombor rawak yang terdapat dalam perisian statistik seperti MINITAB. (a) Adakah sampel yang diambil itu sampel rawak atau sampel bukan rawak? Jawapan: Sampel rawak.

(b) Jika sampel rawak, apakah teknik pensampelan yang digunakan? Jawapan:Pensampelan rawak berstrata.

(c) Apakah ralat sistematik yang mungkin telah dillakukan?Jawapan:Ralat pensampelan adalah perbezaan antara hasil kajian yang diperolehi dengan hasil kajian yang mungkin diperolehi jika keseluruhan populasi digunakan. Misalnya perbezaan antara min sampel dan min populasi. Apabila kita membuat tinjauan atau sebagainya, ralat ini tidak dapat dielakkan.

4. Sebuah syarikat mempunyai 100 orang pekerja di mana 58% adalah lelaki dan 48% adalah perempuan. Jabatan sumber manusia syarikat itu ingin meninjau pendapat para pekerja mengenai satu isu dengan mengambil satu sampel seramai 50 orang pekerja. Untuk menjalankan tinjauan ini, para pekerja dibahagikan kepada duak umpulan iaitu lelaki dan perempuan dan kemudian dipilih secara rawak 29 orang lelaki dan 21 orang perempuan daripada kumpulan-kumpulan itu. Apakah teknik pensampelan yang digunakan untuk mengambil sampel? Terangkan.

Jawapan:Teknik persampelan yang sesuai digunakan dalam permasalahan di atas ialah teknik persampelan kuota. Teknik ini digunakan kerana penyelidik perlu menentukan terlebih dahulu kuota atau bilangan untuk setiap kumpulan yang ada dalam sesuatu populasi itu untuk memasukkan ke dalam sampelnya. Penentuan ini dilakukan sendiri oleh penyelidik dan tidak berdasarkan kepada ciri-ciri setiap kumpulan yang ada.Ini dapat dibuktikan dengan seorang pengkaji telah memilih satu sampel yang bersaiz 50 orang daripada sebuah syarikat dengan populasinya 58% adalah lelaki dan 48% adalah perempuan. Bagi memilih satu sampel kuota, pengkaji telah memilih 29 orang lelaki dan 21 orang perempuan secara rawak untuk didekatinya.

UNIT PELAJARAN 7 - PENGANGGARAN PARAMETER POPULASI

PENILAIAN KENDIRIMUKA SURAT 125- 127

SOALAN 2Bagi sesuatu set data yang diperolehi daripada satu sampel, didapati

a) Cari anggaran titik bagi Jawapan:Diberi,

Anggaran titik bagi ialah 24.5 kerana anggaran titik adalah min populasi

b) Bentuk selang keyakinan 99% bagi Jawapan:Diberi,

Selang keyakinan 99% bagi

(i)

Maka,

Oleh yang demikian adalah (ii)

SOALAN 4Penerbit UPSI telah menerbitkan sebuah statis