KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ

 • View
  103

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KIM IM GIA NHIM K. THC HIN NGH QUYT I HI. NG B TNH NG NAI LN VIII. HI NGH GIA NHIM K CC CP Y. HI NGH GIA NHIM K CC CP Y. HI NGH KIM IM GIA NHIM K THC HIN NQ H VIII NG B NG NAI (29-30/9/2008). /c L Hng Phng (Ph B th TT TU) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • HI NGH GIA NHIM K CC CP Y

 • HI NGH GIA NHIM K CC CP Y

 • HI NGHKIM IM GIA NHIM KTHC HIN NQ H VIIING B NG NAI(29-30/9/2008)

 • /c L Hng Phng (Ph B th TT TU)Bo co kim im ca BCH TU

 • NI DUNGHI NGH GIA NHIM K NG B TNHT trnh ca BTV TU v bo co kim im gia nhim k thc hin NQ VIII ng b tnh (gii trnh tip thu kin). Bn kim im ca BCH ng b (gii trnh tip thu kin).Bo co kt qu lnh o, ch o cng tc kim tra, gim st (gii trnh tip thu kin).Tho lun (ti hi trng, theo trng tm).Thng qua NQ ca BCH.

 • MC TIU TNG QUTTip tc i mi mnh m v ng b hn, nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng b, pht huy sc mnh ton dn, xy dng tnh ng Nai thnh tnh cng nghip theo hng hin i.TMC 1. i mi phng thc lnh o ton din, mnh m, quyt tm nhng cha tht ng b.

 • MC TIU TNG QUTTip tc i mi mnh m v ng b hn, nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng b, pht huy sc mnh ton dn, xy dng tnh ng Nai thnh tnh cng nghip theo hng hin i.T2. Sc chin u, nng lc lnh o ca ng c cng c, nng cao cn bn; sc mnh on kt ca nhn dn c pht huy.

 • MC TIU TNG QUTTip tc i mi mnh m v ng b hn, nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng b, pht huy sc mnh ton dn, xy dng tnh ng Nai thnh tnh cng nghip theo hng hin i.T3. Kin nh vi mc tiu xy dng tnh ng Nai thnh tnh cng nghip theo hng hin i.

 • PHNG HNG CHUNGPht huy ti a ngun ni lc, c bit l nhn t con ngi. y mnh pht trin s nghip gio dc o to, Khoa hc cng ngh.TMC Ni lc, nhn lc c pht huy, nhng cha t mc ti a.Gio dc, o to, khoa hc, cng ngh c thc y nhng cha tht mnh.

 • PHNG HNG CHUNG3. M rng quan h hp tc kinh t vi vng kinh t trng im pha Nam, khu vc v th gii.TTT3. Tch cc, ch ng trong vic m rng din v chiu su trong quan h hp tc kinh t vi cc tnh min ng, khu vc v quc t.

 • PHNG HNG CHUNG4. Duy tr tc tng trng cao v bn vng, to bc chuyn bin mnh m v cht, nng sc cnh tranh ca nn kinh t, y nhanh tin trnh CNH, HH theo nh hng XHCN nht l nng nghip, nng thn.TCN BN4.Kinh t tng trng u, cao, ton din, theo hng bn vng, tng sc cnh tranh, chuyn bin v cht, tng bc CNH, HH, nht l nng nghip, nng thn.

 • PHNG HNG CHUNG5.Pht trin kinh t vi c cu hp l, nng cao t trng khu vc dch v.TCN BN5. C cu kinh t c th hin theo hng cng nghip dch v - nng nghip, duy tr t trng hp l, tng dn t trng dch v trong mi nm.

 • PHNG HNG CHUNG6.Kt hp cht ch pht trin kinh t vi quc phng, an ninh; pht trin kinh t gn vi thc hin tin b x hi v cng bng x hi, gii quyt tt cc vn x hi bc xc.TCN BN6. Kinh t pht trin gn vi gi vng an ninh, quc phng, hi ha vi tin b x hi; kim ch v lm gim t nn x hi, gii quyt kh tt cc vn XH bc xc.

 • PHNG HNG CHUNG7. Coi vn ha l nn tng, l ng lc thc y pht trin kinh t - x hi.TMC 7. Vn ha c ch trng pht huy, l nn tng tinh thn, l mc tiu ng thi l ng lc ca pht trin kinh t - x hi.

 • PHNG HNG CHUNG8. Tp trung ci cch hnh chnh, nng cao hiu lc, hiu qu cng tc ch o, iu hnh ca b my nh nc cc cp.TMC 8. B my qun l nh nc c nng cao hiu lc, hiu qu, thc hin chng trnh ci cch hnh chnh t tnh n c s.

 • PHNG HNG CHUNG9. Tip tc y mnh cuc vn ng xy dng, chnh n ng; nng cao nng lc v sc chin u ca ng b.TKH TT9. Cuc vn ng xy dng, chnh n ng c thc hin ng b, nhn dn ng tnh, nh gi cao, nng cao uy tn, nng lc, sc chin u ca ng b.

 • PHNG HNG CHUNG10. i mi ni dung, phng thc, nng cao cht lng hot ng ca Mt trn T quc v cc on th; pht huy hn na sc mnh tng hp ca khi i on kt ton dnTMC 10. Sc mnh i on kt ton dn c pht huy; hot ng ca cc on th v Mt trn T quc c i mi v ni dung, phng thc, nng cao cht lng.

 • 17 NHM MC TIU CH YUGi tr tng sn phm quc ni GDP, tng kim ngch xut khu, tng vn u t pht trin ton x hi/ GDP, t l che ph cy xanh. 4/17VTTng thu ngn sch trn a bn/GDP, t l h dng in, thu gom v x l rc thi 4/17TGDP/ngi; chuyn dch CCKT, tng DS t nhin; s dng L qua o to, s p, khu ph, G VH; gim % h ngho; gim % SDD tr em < 5 tui; % tp hp qun chng trong tui; % TCCS trong sch vng mnh v V hon thnh tt nhim v.9/17GN T

 • MC TIU CH YUTNG GI TR GDP/NMMC TIU NQ:14 14,5%/nmCN-XD: 16 16,5%DV:15 15,5%N L Ng:4 4,5%VTGIA NHIM K:15%/nm16,9%16,0%5,3%

 • MC TIU CH YUGDP BNH QUN/NGIMC TIU NQ:1.400 1.450 USDKH NNGT(=76,3%)GIA NHIM K:1.068USD(21,716 triu)

  Tng gp i 2005= 135% nm 2005Theo DS v quy gi USD thc t: 1.316 USD = 149.03%So 2005

 • MC TIU CH YUGDP BNH QUN/NGIMC TIU NQ:1.400 1.450 USDKH NNGT(=76,3%)GIA NHIM K:1.068USD(21,716 triu)

  Tng gp i 2005= 135% nm 2005(23,204 triu)

  Quy gi USD thc t theo DS do TCTK : 1.406 USD = 159,2%So 2005(21,716 triu)

  Quy gi USD theo gi 1994 v theo DS do TCTK : 1.277 USD = 91,2%So 2005

 • MC TIU CH YUC CU KINH T

  MC TIU NQ:

  NGHNGGIA NHIM K:

  57%34%9%57,9%31,5%10,6%

 • MC TIU CH YUBQ KIM NGCH XUT KHUMC TIU NQ:20 22%/nmVTCAOGIA NHIM K:29,40%

 • MC TIU CH YUTNG VN U T X HIMC TIU NQ:42% GDPVTGIA NHIM K:45,90%

 • MC TIU CH YUT L CHE PH CY XANHMC TIU NQ:Ton tnh : 50% Rng: 30%CY XANHVTGIA NHIM K:C.xanh: 56,1% rng: 27,5%RNGKH T

 • MC TIU CH YUTNG THU NGN SCH A BNMC TIU NQ:23 25%VTGIA NHIM K:24,8%

 • MC TIU CH YUT L TNG DN S T NHINMC TIU NQ:1,15%GN TGIA NHIM K:1,16%

 • MC TIU CH YUT L THT NGHIP THNH THMC TIU NQ:< 2,8%VTGIA NHIM K:2,75%

 • MC TIU CH YUT L LAO NG QUA O TOMC TIU NQ:53,55%GN TGIA NHIM K:49,4%37,5%O TO NGHGN T40,0%

 • MC TIU CH YUT L P, KHU PH, G VHMC TIU NQ:>90%GN TGIA NHIM K:85%

 • MC TIU CH YUT L PH CP TRUNG HCMC TIU NQ:100%KH TGIA NHIM K:70,2%

 • MC TIU CH YUT L H NGHOMC TIU NQ:< 4%GN TGIA NHIM K:4,14%

 • MC TIU CH YUT L H DNG INMC TIU NQ:98%TGIA NHIM K:98%

 • MC TIU CH YUT L H DNG NC SCHMC TIU NQ: TH: >95%NT: 85% TH:TNT: CHA TGIA NHIM K: TH: 96%NT: 82%

 • MC TIU CH YUT L THU GOM & X L RC THIMC TIU NQ:7 80%TGIA NHIM K:75%

 • MC TIU CH YUT L SUY DINH DNG TR < 5 TUIMC TIU NQ:< 15%GN TGIA NHIM K:15,5%

 • MC TIU CH YUT L TP HP QUN CHNG TUIMC TIU NQ:>80%ON TN: 40% HI LHTN: 60%HV SH TX: >75%CS VM: >70%LL NNG CT: 35%GIA NHIM K:75%ON TN: 29,90% HI LHTN: %HV SH TX: >%CS VM: > 75,07%LL NNG CT: %

 • MC TIU CH YUT L TCCS NG TRONG SCH, VNG MNHMC TIU NQ:>85%

  V HON THNH NV: >80% KT NP V MI: 7 - 8%P,KHU PH C CHI B: 100%CHA TGIA NHIM K:2006: 80,03%2007: 80,16%

  V HON THNH NV:- 2006: 74,99%- 2007: 76,60% KT NP V MI:- 2006: 8,73%- 2007: 8,45%P, KHU PH C CHI B: 99%

 • NH GI1.1. Sn xut cng nghip pht trin theo hng cng nghip ha, hin i ha. 1- Kinh t tip tc gi nhp tng trng cao, n nh v kh bn vng.1.2. Hot ng thng mi - dch v c bc pht trin mi. 1.3. Nng nghip, nng thn n nh v tip tc pht trin.

 • NH GI1.4. Huy ng ni lc t kt qu cao, kt cu h tng kinh t - x hi tng bc c hon thin; hot ng lin kt tnh, thnh ph trong vng kinh t trng im v hp tc kinh t vi nc ngoi tip tc m rng. 1- Kinh t tip tc gi nhp tng trng cao, n nh v kh bn vng.1.5. Hot ng ti chnh, tn dng p ng c yu cu pht trin kinh t x hi trn a bn. 1.6.Cng tc bo v ti nguyn v mi trng c tin b.

 • NH GI Gio dc- o to tip tc pht trin. Hot ng khoa hc-cng ngh gn cht hn vi thc tin sn xut, kinh doanh v cng tc qun l.

  Vn ha pht trin ng nh hng; cng tc x hi t nhiu thnh tu quan trng, to s phn khi trong nhn dn.

  Cng tc gii quyt lao ng, vic lm v gim ngho, thc hin chnh sch x hi t c kt qu quan trng.

  2- S nghip gio dc- o to, khoa hc- cng ngh v vn ha- x hi chuyn bin tin b, gp phn nng caoi sng tinh thn nhn dn, thc y s pht trin chung trn a bn.

 • NH GICng tc gio dc chnh tr, lnh o t tng cho cn b, chin s c quan tm thng xuyn. i ng cn b, chin s vng vng v chnh tr, p ng c yu cu nhim v trong tnh hnh mi. xy dng c lc lng d b ng vin, dn qun t v vt ch tiu Ngh quyt. Hng nm u hon thnh 100% ch tiu giao qun.Th trn quc phng ton dn gn vi an ninh nhn dn ngy cng c cng c vng chc v i vo chiu su.Thc hin tt nhim v n nh an ninh chnh tr, trt t an ton x hi. 3- Hot ng quc phng an ninh bm st yu cu, nhim v chnh tr a phng, thc hin thng li nhim v qun s, bo v vng chc an ninh, duy tr trt t, an ton x hi, gp phn gi vng n nh chnh tr.

 • NH GI- Chnh quyn cc cp t tnh n c s c nhiu n lc xy dng phong cch, phng php lnh o dn ch. 4- Dn ch x hi ch ngha c pht huy; nng cao hiu qu hot ng ca cc c quan dn c v b my nh nc cc cp; cng tc ci cch t php chuyn bin tin b. - oan ai biu Quc hi tinh tip tc i mi hot ng. - HND cac cp trong tinh pht huy c hiu qu, vai tr ca c quan dn c.

 • NH GI- B my c quan nh nc cc cp c cng c, c bn p ng c yu cu qun l x hi. 4- Dn ch x hi ch ngha c pht huy; nng cao hiu qu hot ng ca cc c quan dn c v b my nh nc cc cp; cng tc ci cch t php chuyn bin tin b. - Cng tc ci cch t php chuyn bin tt c v cng c t chc b my v phng thc hot ng. - Cng tc phng chng tham nhng t c kt qu quan trng.

 • NH GI- Cng tc vn ng qun chng, chnh sch v cng tc tn gio, dn tc c cc cp y quan tm trin khai qun trit trong cn b, ng vin v nhn dn. 5- Cng tc vn ng qun chng tip tc i mi v i vo chiu su. Khi i on kt ton dn c m rng v pht huy; ni dung, phng thc hot ng ca Mt trn T quc v cc on th c i mi theo hng cht lng, hiu qu.- Cng tc dn vn ca cc cp chnh quyn c chuyn bin tch cc; gn vi vic xy dng thc phc v nhn dn. - Cc cp y quan tm b tr, o to bi dng v nng cao cht lng i ng cn b mt trn, on th, nht l cp c s.

 • NH GI- Nt ni bt t u nhim k n nay, cc on th tin hnh kim tra, kho st, nh gi thc trng v s lng, cht lng hot ng ca t chc c s, 5- Cng tc vn ng qun chng tip tc i mi v i vo chiu su. Khi i on kt ton dn c m rng v pht huy; ni dung, phng thc hot ng ca Mt trn T quc v cc on th c i mi theo hng cht lng, hiu qu.- T chc thnh cng i hi cc on th t tnh n c s (Hi LHPN, on TNCS HCM, Hi CCB, Hi ND, LL v cc hi qun chng). -Quy ch dn ch c s v c ch gim st, phn bin x hi i vi hot ng t chc ng, chnh quyn c cc cp y quan tm ch o thc hin tt.

 • NH GI- Trong gio dc CT-TT, qun trit, thc hin NQ, CT ca ng; pht huy DC trong ng; kin ton HTCT, nng cao cht lng TCCS ng v ng vin. 6- i mi phn