Kodigo ng Etika at Asal sa Negosyo

 • View
  250

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kodigo ng Etika at Asal sa Negosyo

 • Kodigo ng Etika at Asal sa Negosyo

  2016 bersiyon

 • MGA PINAHAHALAGAHANG GUMAGABAY SA ATIN 4

  MENSAHE MULA SA PRESIDENTE AT CHIEF EXECUTIVE OFFICER 6

  1 PAGTATAGUYOD SA AMING KODIGO 8

  1.1 KASALI ANG LAHAT 9

  1.2 PAGSUNOD SA BATAS 10

  1.3 PAGABAG SA AMING KODIGO 11

  1.4 ANG AMING MGA RESPONSIBILIDAD 11

  1.5 ANG AMING MGA INAASAHAN SA AMING MGA TAGAPAMAHALA 12

  1.6 PANININDIGAN NG SNC-LAVALIN 13

  2 PAGTUON SA AMING MGA TAUHAN AT SA AMING PINAGTATRABUHAN 14

  2.1 PAGGALANG SA ISA'T ISA SA PINAGTATRABAHUHAN 15

  2.2 KALUSUGAN AT KALIGTASAN 16

  2.3 DROGA AT ALAK 17

  2.4 SEGURIDAD 18

  2.5 PERSONAL AT PRIBADONG IMPORMASYON 19

  3 PAG-IWAS SA MGA SALUNGATAN NG INTERES 20

  3.1 PANGALAWANG TRABAHO AT MGA HINDI TUGMANG AKTIBIDAD 22

  3.2 MGA PERSONAL NA UGNAYAN SA PINAGTATRABAHUHAN 23

  TALAAN NG MGA NILALAMAN

 • 3

  4 PAGPAPATIBAY SA MGA NAAANGKOP NA KASANAYAN SA NEGOSYO 24

  4.1 PAGLABAN SA PAGTITIWALA AT KUMPETISYON 25

  4.2 PAGLABAN SA PANUNUHOL AT PAGLABAN SA KURAPSYON 26

  4.2.1 Mga Bayad sa Pagpapadali 26

  4.2.2 Mga Regalo at Pagiging Magiliw 27

  4.3 MGA THIRD PARTY 28

  4.3.1 Mga Kasosyo sa Negosyo 29

  4.3.2 Mga Opisyal ng Gobyerno 30

  4.4 MGA PULITIKAL NA KONTRIBUSYON 31

  4.5 LOBBYING 31

  4.6 PAGLILIHIM SA ILEGAL NA PINAGMULAN NG PERA 32

  4.7 MGA PAGTUPAD SA TRADE, MGA CONTROL AT BOYCOTT 33

  4.8 INSIDER TRADING 35

  4.9 AMGA KASANAYAN SA ACCOUNTING AT PAGPAPANATILI NG RECORD 36

  4.10 PAKIKISANGKOT SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 38

  4.10.1 Mga Karapatang Pantao 38

  4.10.2 Pakikipag-ugnayan sa Komunidad 38

  4.10.3 Mga Donasyon at Sponsorship 39

  4.10.4 Pagprotekta sa Kapaligiran 39

  5 PAGPROTEKTA SA ATING MGA ASSET 40

  5.1 MGA ELEKTRONIKONG MAPAGKUKUNAN 41

  5.2 PAGIGING KUMPIDENSYAL NG IMPORMASYON 42

  5.3 INTELEKTWAL NA ARI-ARIAN 43

  5.4 MGA PAKIKIPAG-UGNAYANG PANLABAS 44

  6 PAG-UULAT NG MGA PAGLABAG AT REKLAMO 46

  6.1 TUNGKULING MAG-ULAT 47

  6.2 MGA PANLOOB NA PAGSISIYASAT 48

  PAGGAWA NG MABUTING PASYA 49

  MGA CONTACT 50

  Sa dokumentong ito, ang pagtukoy sa SNC-Lavalin ay nangangahulugan, tulad ng inaatas ng konteksto, ang SNC-Lavalin Group Inc. at anumang entidad na mayroon itong direkta o hindi direktang mabisang kontrol kabilang ang mga sumusunod na entidad: mga dibisyon, yunit ng negosyo, rehiyonal na tanggapan at subsidiyarya, pati na ang anumang pagsososyo, mga joint venture, kasunduan sa imprastraktura at consortia. Sa mga sitwasyon kung saan hindi pinangangasiwaan o hindi epektibong mapangasiwaan ng SNC-Lavalin Group Inc. ang isang itinalagang entity o kung pinipigilan ng mga hadlang na may layong pagwawasto o alinsunod sa batas ang isang itinalagang entity sa pagpapatibay at pagpapatupad sa Kodigong ito, dapat irekomenda ng SNC Lavalin sa naturang entity ang pagpapatibay at pagpapatupad ng isang patakaran na nagbibigay ng katulad na saklaw at mga prinsipyo.

 • MGA PINAHAHALAGAHANG GUMAGABAY SA ATINPinananatili tayong nasa lupa at nasa tamang landas ng ating mga pinahahalagahan. Kinakausap nila kung paano natin pinatatakbo ang ating negosyo, paano nating pinahihiwatig ang sarili natin bilang pangkat at paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga stakeholder at pinupukaw ang kanilang tiwala.

 • 5

  KALUSUGAN, KALIGTASAN, SEGURIDAD AT KAPALIGIRAN

  ETIKA AT PAGTUPAD

  NAKATUON SA KOSTUMER

  MGA KITA NG NAMUMUHUNAN

  TEAMWORK AT EKSELENSIYA

  PAGGALANG

  May pananagutan kaming protektahan ang lahat ng makikipag-ugnayan sa aming organisasyon

  Naninindigan kaming gumawa ng mga etikal na pasya

  Nilalayon ng aming negosyo na maglingkod at magdagdag ng pangmatagalang prinsipyo sa mga organisasyon ng aming mga kostumer

  Ninanais nating gantimpalaan ang tiwala ng ating mga namumuhunan sa pamamagitan ng paghahatid ng mga kumpetitibong pagbalik

  Kami ay makabago, nagtutulungan, may kakayahan at may hangarin

  Palagi naming ipinapakita ang paggalang sa lahat ng aming stakeholder

 • Mensahe mula sa President at Chief Executive Officer

 • SNC

  -LAV

  ALI

  N

  KOD

  IGO

  NG

  ETI

  KA A

  T A

  SAL

  SA N

  EGO

  SYO

  201

  6

  7

  Mahal na mga kasamahan,

  Sa nakaraang tatlong taon, bumuo tayo ng world-class na programa sa etika at pagsunod na naging mahalagang bahagi ng paraan ng ating pagtatrabaho. Ngunit tulad ng kalusugan at kaligtasan, dapat tayong patuloy na magsumikap sa ekselensiya sa etika at pagsunodito ang tanging paraan para maging at manatiling namumuno sa ating industriya.

  Para sa akin, ang etika at pagtupad ay ang mga pinahahalagahan na batayan ng pagsasagawa natin ng ating pang-araw-araw na trabaho. Ang Kodigo ng Etika at Asal sa Negosyo ay dapat gamitin para malinawan kapag nagdududa. Bilang mga ambassador ng kompanya, ikaw ang mukha ng Kodigonabubuhay ito sa iyo.

  Ang Kodigo ay dokumento na nagpapasimple sa paraan ng ating pagtatrabaho. Dulugan ito na tumutulong sa ating magpasya kapag hindi malinaw ang mga sagot. Ang iyong manager, Compliance Officer, Human Resources Representative o ang Compliance Consultation Centre ay nariyan din para sagutan ang iyong mga tanong.

  Lahat tayo ay may responsibilidad na sumunod sa Kodigo at kumbinsido ako na ang mga prinsipyo nito ay nakabuo sa paraan ng pagtatrabaho natin. Nakikita ko ito araw-araw sa mga interaksiyon ko sa iyo at kinilala din ito ng ating mga kliyente at kasosyo.

  Nais kitang pasalamatan sa iyong paninindigan sa pinakamataas na pamantayan ng etika at pagsunod. Magkakasama, papunta na tayo sa pagiging sukatan ng industriya sa etika at pagsunod at iyan ay bagay na dapat nating lahat ipagmalaki.

  NEIL BRUCEPRESIDENT AT CHIEF EXECUTIVE OFFICERSNC-LAVALIN GROUP INC.

 • PAGTAGUYOD SA AMING KODIGO

  1

 • SNC

  -LAV

  ALI

  N

  KOD

  IGO

  NG

  ETI

  KA A

  T A

  SAL

  SA N

  EGO

  SYO

  201

  6

  9

  1.1 Ang Lahat ay Kaugnay

  Nilalayon ng Kodigo ng Etika at Asal sa Negosyo ng SNC-Lavalin ("ang aming Kodigo") na matiyak ang pagiging tapat at walang itinatago sa aming pagnenegosyo at sa aming mga kaugnayan sa iba.

  Nalalapat ang aming Kodigo sa lahat ng empleyado (regular, espesyal, pansamantala, nakakontrata, full- o part-time, atbp.), tagapayo1, hiniram na kawani, opisyal at miyembro ng Lupon ng Mga Direktor ng SNC-Lavalin (simula rito ay tatawaging aming mga tauhan, kami o namin).

  Ang pagsunod sa aming Kodigo at sa mga nakapailalim na patakaran at pamamaraan nito ay bahagi ng mga tuntunin at kundisyon ng aming kaugnayan sa SNC-Lavalin. Taun-taon, hihilingin sa aming kumpletuhin ang isang proseso ng sertipikasyon upang matiyak na nauunawaan at wastong nailalapat ang aming Kodigo sa aming mga pang-araw-araw na aktibidad.

  Inaasahan namin na magiging kaisa namin ang anumang ikatlong partido sa aming mga prinsipyo at mataas na pamantayang pang-etika sa asal. Lubos kaming magsusumikap upang maipabatid sa kanila ang aming mga inaasahan at mahikayat sila na pagtibayin ang mga prinsipyo at kasanayan na maihahambing sa isinasabuhay namin.

  Ang ating Kodigo ay hindi nilalayong maging koleksyon ng lahat ng mga patakaran at hindi masasakop ang bawat sitwasyon. Dinisenyo ito para matulungan tayong gamitin ang pagpasya natin at sentido komon para gawin ang mga tamang pasya. Kapag may pag-aalinlangan, dapat kaming palaging humingi ng gabay hinggil sa wastong pagkilos na gagawin mula sa aming tagapamahala sa Etika at Pagsunod, Mga Gawaing Pambatas o Human Resource.

  Patuloy na ina-update ang ating Kodigo para masalamin ang mga pagbabago sa batas, polisiya at pinakamahusay na kasanayan. Ang pinakabago at binigyang-bisa na bersyon ng aming Kodigo ay makukuha sa aming website sa www.snclavalin.com/ethics.

  1 Ang mga indibidwal, self-employed man o nakatala bilang isang korporasyon, na may mga serbisyong nakakontrata para sa isang partikular na proyekto o kautusan at sinisingil ang SNC Lavalin para sa kanilang mga serbisyo.

 • 1.2 Pagsunod sa Batas

  Dahil nagpapatakbo kami sa buong mundo, napapailalim kami sa mga batas at regulasyon ng maraming hurisdiskyon.

  Bilang naaayon, lahat ng aming mga aktibidad sa negosyo ay dapat isagawa na may ganap na pagtupad sa lahat ng nasabing batas at regulasyong pinatutupad sa mga hurisdiksiyon kung saan kami may operasyon: mahigpit na pinagbabawal ang labag sa batas na asal. Sakaling payagan ng lokal na batas o regulasyon ang gawi na hindi sumusunod sa aming Kodigo, mananaig ang aming Kodigo. Kung may kasalungatan o kung hindi tayo tiyak sa aplikasyon o interpretasyon ng batas o regulasyon, dapat nating konsultahin ang Legal Affairs bago gumawa ng anumang pasya o isagawa ang pagkilos.

 • SNC

  -LAV

  ALI

  N

  KOD

  IGO

  NG

  ETI

  KA A

  T A

  SAL

  SA N

  EGO

  SYO

  201

  6

  11

  1.3 Mga Paglabag sa Aming Kodigo

  Ang hindi pagsunod sa aming Kodigo o sa mga nakapailalim na patakaran at pamamaraan nito ay maaaring magresulta sa mga pagwawastong pagkilos, hanggang sa at kabilang ang mga pagtapos sa pagiging empleyado, pagtapos sa kontrata o hindi pag-renew at/o mga hakbang na hahantong sa pagkakatanggal ng isang direktor mula sa Lupon.

  Kung ang hindi pagsunod sa Kodigo ay isa ring paglabag sa batas, maaaring isangguni ang usapin sa mga naaangkop na kinauukulang nagpapatupad ng batas, na maaaring magdulot sa mga sangkot na indibidwal na mapailalim sa mga kaparusahan o pagmumultang sibil at/o pang-krimen. Bukod pa rito, inilalaan ng SNC-Lavalin ang karapatang magsa