of 13/13
1/13 Lue selaimessa Golfliiton seurakirje 7/2020 KOKO SUOMI GOLFAA KILPAILUT SÄÄNNÖT TAPAHTUMAT JÄSENEDUT

KOKO SUOMI GOLFAA Golfliiton seurakirje 7/2020 Lue ... · 1 day ago  · pelaaminen on jokaisen etu – huolehditaan siis hygieniasta ja toisistamme jatkossakin. Onkin tärkeä muistuttaa

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOKO SUOMI GOLFAA Golfliiton seurakirje 7/2020 Lue ... · 1 day ago  · pelaaminen on jokaisen etu...

 • 1/13

  Lueselaimessa

  Golfliitonseurakirje7/2020

  KOKOSUOMIGOLFAA

  KILPAILUT SÄÄNNÖT TAPAHTUMAT JÄSENEDUT

  https://uutiskirje.golf.fi/archive/show/684236https://uutiskirje.golf.fi/archive/show/684236

 • 2/13

  GolfkausijakesäovatparhaimmillaanPelaaja-jakierrosmäärätovatjatkaneetkasvuaympärimaata,jakiinnostustalajinympärilläriittää.Golfnäkyyjakuuluuhienostimyösmediassa.KokoSuomigolfaa-viikkopyörähtääpiankäyntiin.Golfliittomarkkinoilajiaheinä-elokuussavaltakunnallisestisekäpaikallislehdissäettäsomekampanjoilla.Olettekoilmoittaneetomattapahtumannemukaan?

  Uusiapelaajiaontullutrunsaastijanytolisikinhyvälisätätoimenpiteitäpelaajienpitoon.Näitäovatmm.aktiivinentiedottaminengolfyhteisöntoimintatavoista(ajanvaraus,tasoituskierroksetjne),aloittelijoidenpeli-illoistataijatko-opetusmahdollisuuksista–hyviäesimerkkejäonuseita.KokoSuomigolfaa-viikollavoihyvinjärjestäätapahtumiataioheisohjelmaatuoreillejäsenille.

  Huomioiheinäkuunkirjeestäainakinnämä:-Jäsenmääräohjeistus-KokoSuomigolfaa-viikko2.-9.8.–olettekojomukana?-Huomiouusienpelaajienpitoon

  Josseurasihaluaatarkentaaomiaseurakirjeenvastaanottajiaan,olethanyhteydessäviestintävastaavaMarikaVossiin,[email protected]

  mailto:[email protected]

 • 3/13

  EisairaanagolfkentälleKoronaonvieläjoukossamme,javoimassaovatedelleenyleisetviranomaistenantamatmääräyksetjasuositukset.Turvallinenpelaaminenonjokaisenetu–huolehditaansiishygieniastajatoisistammejatkossakin.Onkintärkeämuistuttaapelaajiaetteisairaanataioireisenagolfkentälleoleasiaa.

  Seurantiedotteissakannattaakerrataperusasiat.Flunssankaltaisetoireet(vetämätönolo,kuume,lihaskivut,ylähengitystieoireet,vatsavaivat)ovatsyyjättääpelikierroksethetkeksiväliin.Samassavoimuistuttaanenäliinankäytöstäjaoikeastayskimistekniikasta.

  LUELISÄÄ

 • 4/13

  VirallisenjäsenmääränvahvistaminenjarekisterinpäivitysohjeetElokuunlopussaontaasaikakoostaaSuomiGolfinkokonaispelaajamääräjaSuomenGolfliitonjäsenseurojenvirallinenjäsenmäärä,jokaonjäsenrekisteriinnemerkittyjäsenmääräper31.8.2020.SesynkronoituuyönylieBirdie-palveluunjaonsiellänähtävissä1.9.2020.MitäänerojaseurajärjestelmänjaeBirdie-palvelunvälilläeipitäisiolla.

  Lukekaaohjeistushuolellaläpi.OhjeistusjajäsenmääräpoikkeamaselvityslöytyvätmyösGolf.fi-materiaalipankista.Mikäliherääkysymyksiätaijokinasiajääepäselväksi,ottakaahetiyhteysTeemuSavolaiseentaieBirdie-asiakaspalveluun.Onseuranyksiselitteinenetu,ettäjäsenmääräonoikea.Valmistautukaahuolellaelokuunvaihteenjäsenmääränvahvistamiseenjavarmistakaa,ettärekisterissänneonvainyhdistyslainjasääntöjennemukaisetjäsenet,eimuitahenkilöitä.Varautukaamyösennakoitaviintilanteisiinkutenuusienvastuuhenkilöidenkouluttamiseentietojärjestelmientoiminnasta,vastuuhenkilöidenäkillisiinsairastumisiinvarahenkilöllä,järjestelmienyllättävääntoimimattomuuteenpäivittämällärekisteriajoissajne.Näinvältämmeneikävättilanteet,joissaseuranomaanjäsenrekisteriinmerkittytietoeiolekaanoikeajaajantasainen31.8.

  Tuemmejaneuvommemielellämmejärjestelmientoiminnan,toimintamallinjamuidenjäsenmäärienoikeellisuuteenliittyvienseikkojenosalta.Olkaaajoissayhteydessä,josjotainepäselvääilmaantuu.

  VoitteollayhteydessäeBirdie-asiakaspalveluun([email protected]),TeemuSavolaiseen([email protected])taiMikaWikströmiin([email protected]).ElokuunjälkeenkaikkipoikkeamailmoituksetjakyselyttulisilähettääsuoraaneBirdie-asiakaspalveluunjakopionaTeemuSavolaiselle.

  OHJEISTUS

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 5/13

  KokoSuomigolfaa-tapahtumaviikolla2.-9.8.golfnäkyyjakuuluuGolfliittomarkkinoilajiaheinä-elokuussalaajastivaltakunnallisestisekäpaikallislehdissäettäsomekampanjoilla.Pelkästäänpaikallislehtienkauttatavoitetaanylimiljoonaihmistä.Upeidenkeulakuviemme,MinninjaMikon,ansiostauutiskynnysylittyylisäksimonessamuussakinmediassa.

  ElokuisenKokoSuomiGolfaa-viikonpääteemanaonlajimarkkinointiuusillepelaajille.Tapahtumaviikollavoisikuitenkinhyvinhuomioidamyösalkutaipaleellaoleviauusiajäseniäjärjestämälläheillemukavaayhteisohjelmaa.

  OlettekoilmoittaneetomattapahtumannemukaanKokoSuomigolfaa-viikolle?IlmoittauduhelpostiTÄSTÄ.

  Valmistamarkkinointimateriaalia(kuvia,videoita,juttupohjiajne.)löytyytutustiSharepointista!Samassapaikassamyöskonseptejaesimerkkitapahtumiksitaiideoinninavuksi.

  ILMOITTAUDUTÄSTÄ

 • 6/13

  HuomiouusiinpelaajiinHarrastuksenalussamonenlaisetasiatvaikuttavatkipinänsyttymiseen–yhtenätärkeimmistäkokemuksetyhteisöstä.Tiedottamistaonhyvätarkastellamyösuudenpelaajansilmin:löytääköuusiharrastajatietoatarjollaolevistatapahtumista?Opastetaankoheitäesimerkiksiajanvaraukseen,tasoitukseentaimuihinmeillejolajinparissaolevienjokapäiväistenasioidenkäyttöön?KannattaatutustuauusienjäsentenPelaajaEnsin-vastauksiin.Yhteisönasennettauusiapelaajiakohtaanonmyöshyvätunnustella.Josyhteisössäontulluttavaksitervehtiäkaikkipihapiirissä,hyväfiilisjaavoimuusvälittyykaikille.Tuorepelaajaluonnollisestijännittääkentällelähtöätuntemattomienkanssa,löytyisikötähänjännitykseenoikeitalääkkeitäjuuriteidänyhteisössänne?Tässäkäyttöönnetyökalu,jostatoivommelöytyvänideoitauusienjäsentensaamiseksimukaanyhteisöön.Siihenonkoottumm.aloittelijoillesuunnattujatapahtumaideoitasekätapahtumakortit,jotkaovattuttujaLadygolfinpuolelta.

  KONSEPTIT

 • 7/13

  eBirdie&alintasoituseBirdie-sovelluksenTasoitus-välilehtinäyttäänytmyöspelaajanalimmantasoituksenviimeisenvuodenajalta.Nämävisuaalisetelementitnäkyvätkuitenkinvasta,kunpelaajallaonkasassa20kierrostakierroshistoriassaanjaalimmantasoituksensääntöaktivoituu.

  Asiakaspalveluunonkaudenaikanatullutuseinkysymyksiä,jotkaliittyvätpienentarkastelunjälkeenalimpaantasoitukseen.UudenpäivityksenjälkeeneBirdie-sovellusvisualisoisenmyöspelaajallenäyttämälläalimmantasoituksenvuodenajalta.

  LISÄTIETOA

  MistäWHS-apua?Pelaajat:OlemmeohjeistaneetpelaajiaongelmatilanteessakatsomaanensinGolf.fi-sivujenUKK-osion,jasenjälkeenolemaanyhteydessäkotiseuraan.e[email protected]golf.fi

  Seurat:SeurojenkäyttämäneBirdie-palvelunteknistätukeajakäyttötukeahoitaaGolfGameBook([email protected]).Seuratvastaavatedelleenjäsentensätasoituksista,jatasoituksiinliittyvissäasioissatoivomme,etteipelaajiaohjatasuoraanli[email protected]golf.fi

  GOLF.FIUKK

  mailto:[email protected]:[email protected]amebook.commailto:[email protected]

 • 8/13

  PelaajantasoituksenhakutaiasetusJospelaajaonvaihtanutseuraataipalannutlajinpariintauonjälkeen,pitäisihänellelöytyätasoitushistoria.

  1.Jostasoitusnäyttäätyhjää,tarkastaensinoikeinkirjoitus(nimi,syntymäaika,eivälilyöntejä).Sittenseuravoiottaayhteyttä[email protected],japrosessikäynnistyy.Tietojenyhdistyskestääyönyli,muttakaikkivaatiimyösmanuaalisiatoimenpiteitäGolfliitoltaeBirdie-palvelusta.

  2.Jospelaajalleeilöydetätasoitushistoriaa,muttatiedetääntasoitus,voidaansemäärittäälähellehaluttualukuaohjeenmukaisesti.

  TASOITUSOHJE

  AnsiomerkkihakemuksetelokuunaikanaOnkoseuranneluottamushenkilöansainnuterityisenhuomionosoituksen?Golfliitonansiomerkitmyöntääliittohallitussyyskuunkokouksessaanseurojenanomustenperusteella.AnsiomerkkienjakoperusteetovatvahvastisidoksissaGolfliitonjaalueidenluottamustoimiin.Golf.fi-sivujenmateriaalipankistakategorialla'ansiomerkkisäännöt'löytyylisätietojasäännöistäsekäanomuslomake.Anomuksetpyydämmetoimittamaan31.8.mennessä[email protected]

  LISÄTIETOA

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 9/13

 • 10/13

  Juniorivalmennusseminaari22.9.PickalassaMikkoIlosenjaMineaBomqvist-KakonkehittämäM&MPro-Am-tapahtumaseurojenjuniorityönhyväksituleejälleen–viimevuonnatukeajaettiineriseurojenjuniorivalmennukseenyli26000euroa!

  TapahtumanyhteydessäPickalassa22.9.järjestetäänmaksutonvalmennusseminaariseurojenjuniorivalmentajillejajuniorivastaaville.Päivänaikanakuullaanmielenkiintoisialuentojajakeskustellaanhyviksihavaituistatoimintamalleista.

  Ohjelma:

  9.15Aamiainen

  10.00-11.30TurkkaTervomaa(Jääkiekkoliitto)-Mitägolfvalmennusvoioppiajääkiekkoilijanpolusta(Leijonanpolku)?-Junioreidenkehitysvaiheetjavalmennuseriikäluokissa

  11.30-12.30TBA(mentaalivalmennus)-Yksilöllisyys,persoonatjainnostus

  12.30-13.00Lounas

  13.00-14.30SamiKalaja(taitotohtori)jaJussiPitkänen(golfvalmentaja)Juniorinfysiikkavs.taito-Golfswinginlainalaisuudetjuniorivs.golfammattilainen-Juniorinfysiikkajavoimantuottovs.maailmanparhaat

  ILMOITTAUDUMUKAAN15.9.mennessä!

  LISÄTIETOAJAILMOITTAUTUMINEN

 • 11/13

  KoululaistengolfmestaruusKoululiikuntaliittojärjestäävuoden2020mestaruuskisatNaantalinAurinkogolfissayhteislähtönä11.9.2020kello9.30

  Sarjat:18lpscr,p/t10-13v,p/t14-16v,p/t17-19v18pbhcp,p/t10-13v,p/t14-16v,p/t17-19v9pbharrastesarja

  Ilmoittautuminen27.8.mennessä-kannattaaollaajoissa!

  LISÄTIETOA

 • 12/13

  Hyväkäytäntöscramble-kilpailujentasoituksistaGolfliittosaavälilläkyselyitäerilaistenklubikilpailujentasoituslaskennasta.TässäjakoonhyväesimerkkiKytäjältä,jossaonnistuneestiuudistettiinscramble-kisojentasoituksenmääräytyminentasapuolisemmaksi.

  PohjaksiotettiinUSGA:nsuositus,jokaperustuitasoituksenlaskentaanyksittäistenpelaajienparemmuusjärjestyksessä.Lisäksitestattiinviimekesänscramble-tuloksiaerilaisillatasoituskaavoilla.

  TasoituksenmääräytyminenScramble-joukkuekilpailuissa:

  Joukkueentasoituksessahuomioidaanpelaajienpelitasoitusparemmuusjärjestyksessä:-4pelaajaa:0,20,0,15,0,10ja0,05-3pelaajaa:0,30,0,20ja0,10-2pelaajaa;0,40ja0,20

  Esimerkki:4pelaajaa,pelitasoitukset5,10,20ja25:

  Joukkuetasoituson0,2x5+0,15x10+0,1x20+0,05x25=6,75.Tasoitus=>7lyöntiä

  LISÄTIETOA

 • 13/13

  YHTEISTYÖKUMPPANIMME

  VIERAILEYHTEISTYÖKUMPPANIT-SIVULLA

  [email protected]

  Joshaluatperuuttaatilauksen,klikkaatästä.

  mailto:[email protected]