of 6/6
Kratka pravila za sastavljanje elektroničkih sklopova lemljenjem, puštanje u rad i servisiranje uvod izrada I pojačala izrada II pojačala izrada III pojačala izrada IV pojačala za nisko-omske slušalice Kratka pravila za sastavljanje elektroničkih sklopova lemljenjem i servisiranje Osnovno pravilo pri sastavljanju tiskanih pločica lemljenjem je da se pločica popunjava od najnižih do najviših komponenti. Općenito vrijedi: 1. Prvo se leme kratkospojnici, najčešće od posrebrene žice. 2. Na pločicu se dodaju otpornici 3. Leme se diode 4. Leme se mali kondenzatori 5. Dodaju se mali tranzistori i integrirani sklopovi u malim kućištima 6. Leme se LED diode. Pozitivni konektor označen je s + na pločici, a pozitivna nožica diode je duža. 7. Dodaju se mali elektromehanički dijelovi prekidači, konektori, trimeri. Nakon što su zalemljene sve male komponente počinju se lemiti veće. 8. Prvo se leme podnožja DIL integriranih krugova, zatim TO220 regulatori LM317 i LM337 te TO126 izlazni tranzistori sa hladnjacima 9. Dodaju se veliki kondenzatori 10. Lemi se potenciometar za regulaciju glasnoće 11. Pomnjivo operemo alkoholom nečistoće s pločice i uklonimo sve eventualne mrvice tinola. 12. Prije postavljanja operacijskih pojačala ispituje se mrežno napajanje pa se na pločicu spajaju vodiči iz transformatora ili ispravljača ako je odvojen. Nakon što provjerimo da su ispravni svi naponi na pločici, isključimo napajanje s pločice i iz mreže. 13. Postavimo operacijska pojačala na pločicu pazeći na oznake. 14. Vratimo napajanje i ispitujemo pojačalo tako da uključimo napajanje i ponovno provjerimo sve napone. Posebno provjeravamo napone operacijskih pojačala. Sve LED diode moraju svijetliti, a napajanjima moraju biti identični pozitivni i negativni naponi. Izlazni istosmjerni napon na priključku za slušalice mora biti blizu 0 mV, a tolerira se do 10 mV. Nije nužno da istosmjerni napon bude jednak na lijevom i desnom kanala. Ako je napon mnogo viši od 10 mV ne smiju se priključiti slušalice prije nego se problem riješi. Nakon, 10-20 minuta rada provjerimo temperature operacijskih pojačala i izlaznih tranzistora. Ako su u A klasi , temperature mogu biti do 60°C ili malo više. Normalno je da tranzistori budu topli, dok čipovi ne smiju biti prevrući, max. 45°C. Ako nešto dimi ili je prevruće odmah se isključi pojačalo jer je nastao kvar. Jednostavni postupak mjerenja temperature vidi ovdje. Ako su svi nabrojeni zahtjevi zadovoljeni u pojačalo možemo uključiti (manje skupe) slušalice. Prije toga pojačalo mora biti isključeno, a potenciometar za glasnoću na minimumu. Priključimo na pojačalo neki izvor signala, npr. CD ili DAC, pa uključimo mrežno napajanje i lagano pojačamo glasnoću. Pri tome slušalice ne držimo na glavi nego na stolu. Ako je sve u redu, možemo priključiti kvalitetnije slušalice i ponoviti postupak. Ako se začuje brujanje dok se dodiruje osovinu potenciometra potrebno je spojiti kućište potenciometra s uzemljenjem. ALPS 27 potenciometru odvije se gornji vijak i pričvrsti vodič koji se spoji s masom. Ako se čuju drugi tipovi šuma ili brujanja, dok se ne dodiruje potenciometar, potrebno je ispitati pločicu je li masa dobro izvedena ili su drugi problemi. Ako iz pojačala ne čujemo ništa ili je isključen izvor ili je glasnoća na minimumu. 15. Podešava se struja mirovanja. 16. Nakon podešavanja struje mirovanja, pojačalo se ugrađuje u kutiju. Ako je kutija metalna treba obratiti posebnu pozornost na uzemljenje.

Kratka pravila za sastavljanje elektroničkih sklopova

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kratka pravila za sastavljanje elektroničkih sklopova

Kratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem i servisiranjeKratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem, puštanje u rad i servisiranje
uvod izrada I pojaala izrada II pojaala izrada III pojaala izrada IV pojaala za nisko-omske slušalice
Kratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem i servisiranje
Osnovno pravilo pri sastavljanju tiskanih ploica lemljenjem je da se ploica popunjava od najniih do najviših komponenti. Openito vrijedi:
1. Prvo se leme kratkospojnici, naješe od posrebrene ice. 2. Na ploicu se dodaju otpornici 3. Leme se diode 4. Leme se mali kondenzatori 5. Dodaju se mali tranzistori i integrirani sklopovi u malim kuištima 6. Leme se LED diode. Pozitivni konektor oznaen je s + na ploici, a pozitivna noica diode je dua. 7. Dodaju se mali elektromehaniki dijelovi prekidai, konektori, trimeri.
Nakon što su zalemljene sve male komponente poinju se lemiti vee.
8. Prvo se leme podnoja DIL integriranih krugova, zatim TO220 regulatori LM317 i LM337 te TO126 izlazni tranzistori sa hladnjacima
9. Dodaju se veliki kondenzatori 10. Lemi se potenciometar za regulaciju glasnoe 11. Pomnjivo operemo alkoholom neistoe s ploice i uklonimo sve eventualne mrvice tinola. 12. Prije postavljanja operacijskih pojaala ispituje se mreno napajanje pa se na ploicu spajaju vodii iz
transformatora ili ispravljaa ako je odvojen. Nakon što provjerimo da su ispravni svi naponi na ploici, iskljuimo napajanje s ploice i iz mree.
13. Postavimo operacijska pojaala na ploicu pazei na oznake. 14. Vratimo napajanje i ispitujemo pojaalo tako da ukljuimo napajanje i ponovno provjerimo sve napone .
Posebno provjeravamo napone operacijskih pojaala. Sve LED diode moraju svijetliti, a napajanjima moraju biti identini pozitivni i negativni naponi. Izlazni istosmjerni napon na prikljuku za slušalice mora biti blizu 0 mV, a tolerira se do 10 mV. Nije nuno da istosmjerni napon bude jednak na lijevom i desnom kanala. Ako je napon mnogo viši od 10 mV ne smiju se prikljuiti slušalice prije nego se problem riješi.
Nakon, 10-20 minuta rada provjerimo temperature operacijskih pojaala i izlaznih tranzistora. Ako su u A klasi, temperature mogu biti do 60°C ili malo više. Normalno je da tranzistori budu topli, dok ipovi ne smiju biti prevrui , max. 45°C. Ako nešto dimi ili je prevrue odmah se iskljui pojaalo jer je nastao kvar. Jednostavni postupak mjerenja temperature vidi ovdje.
Ako su svi nabrojeni zahtjevi zadovoljeni u pojaalo moemo ukljuiti (manje skupe) slušalice. Prije toga pojaalo mora biti iskljueno, a potenciometar za glasnou na minimumu. Prikljuimo na pojaalo neki izvor signala, npr. CD ili DAC, pa ukljuimo mreno napajanje i lagano pojaamo glasnou. Pri tome slušalice ne drimo na glavi nego na stolu. Ako je sve u redu, moemo prikljuiti kvalitetnije slušalice i ponoviti postupak.
Ako se zauje brujanje dok se dodiruje osovinu potenciometra potrebno je spojiti kuište potenciometra s uzemljenjem. ALPS 27 potenciometru odvije se gornji vijak i privrsti vodi koji se spoji s masom. Ako se uju drugi tipovi šuma ili brujanja, dok se ne dodiruje potenciometar, potrebno je ispitati ploicu je li masa dobro izvedena ili su drugi problemi. Ako iz pojaala ne ujemo ništa ili je iskljuen izvor ili je glasnoa na minimumu.
15. Podešava se struja mirovanja.
16. Nakon podešavanja struje mirovanja, pojaalo se ugrauje u kutiju. Ako je kutija metalna treba obratiti posebnu pozornost na uzemljenje.
Kratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem, puštanje u rad i servisiranje
uvod izrada I pojaala izrada II pojaala izrada III pojaala izrada IV pojaala za nisko-omske slušalice
Openito otkrivanje kvarova na pojaalu za slušalice - servisiranje Ovdje su opisani samo najjednostavniji openiti postupci traenja kvara pojaala za slušalice korištenjem digitalnog multimetra. Prije bilo kojeg traenja uzroka kvara potrebno je izvesti najosnovnija naponska mjerenja. To su mjerenja napona mrenog napajanja, istosmjernih napona napajanja (pozitivnog i negativnog) te mjerenje istosmjernog napona napajanja operacijskih pojaala. Ti naponi moraju biti identini onima na shemi pojaala.
Mjeri se i istosmjerni napon izmeu izlazne mase i lijevog i desnog izlaza. Ako se izmjeri više od 10-20mV, ne smiju se prikljuivati slušalice dok se taj napon ne smanji na manje od 10mV.
Bez prikljuenog signala pobude i slušalica potrebno je izmjeriti potrošnju struje kako bi se odredila struja mirovanja. Ako je izmjerena vrijednost vea od oekivane eventualno je ošteena neka komponenta ili pojaalo oscilira. Ako su izmjerene vrijednosti u skladu s oekivanim potrebno je prikljuiti drugi izvor i/ili drugi par slušalica kako bi vidjeli hoe li se simptomi promijeniti. Pri ispitivanju bolje je koristiti visoko-omske slušalice. Mrene boje faze, nule i uzemljenja Boje vodia trebaju biti usklaene s IEC propisima ali neki ureaji s drugih kontinenata mogu imati primijenjene razliite boje vodia u kabelu. Najvei broj potrošakih ureaja nema zeleno/uti vodi.
vodi IEC USA alternativno FAZA smea crna crvena NULA plava bi jela crna UZEMLJENJE zeleno/uta zelena zelena
Specifini kvarovi i naini njihovog rješavanja Jedan kanal funkcionira ispravno, a drugi ne funkcionira Zamijenimo operacijska pojaala s lijevog u desni kanal. Ako se problem preseli u drugi kanal jedno od operacijskih pojaala je neispravno. Ako se operacijska pojaala ne mogu zamijeniti, npr. jer je u pojaalu samo jedno ip, zamijenimo ga nekim drugim ipom. Ako se tip kvara promijeni umjesto da išezne, ip nije uzrok. Tihi šum u slušalicama
U prvom koraku odreujemo je li šum generira pojaalo ili dolazi iz izvora. Iskljuimo li ulazni signal i šum nestane, jasno je da ga generira izvor signala. Ako promjenom glasnoe, okretanjem potenciometra, dolazi i do promjene glasnoe šuma, šum dolazi iz izvora. Tada jednostavno zamijenimo izvor signala s drugim koji ima manji šum. Ako nemamo drugi izvor signala moemo smanjiti pojaanje. Smanjenje pojaanja ujedno smanjuje i šum kojeg generira pojaalo. Optimalno pojaanje je u naješem broju sluajeva kada potenciometar pokazuje oko 3 sata, pri emu je glazba normalno glasna za uobiajeno slušanje ali ne i preglasna.
Kratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem, puštanje u rad i servisiranje
uvod izrada I pojaala izrada II pojaala izrada III pojaala izrada IV pojaala za nisko-omske slušalice
Ako je signal u slušalicama preglasan prije polovine skale, pojaanje sklopa je preveliko i potrebno ga je smanjiti unutar ureaja jer se takvim nainom rada podie prag šuma.
Mnoga pojaala za slušalice imaju na kuištu ili na ploici prekidae za postavljanje pojaanja u ovisnosti o impedanciji i uinkovitosti slušalica. Na slici gore prikazan je poloaj mikroprekidaa na kuištu pojaala. Ako pojaalo nema mogunost promjene pojaanja prekidaem, mogu se zamijeniti otpornici povratne veze. Glasni šum u slušalicama Glasni šumovi u slušalicama ukazuju na vee probleme, posebno ako se uz to griju i operacijs ka pojaala. Osciloskopom moemo provjeriti nastaju li oscilacije na izlaznom signalu. Ako pojaalo oscilira, treba dodati kompenzacijske kondenzatore. Najbolje je koristiti keramike ili kondenzatore s metaliziranom folijom vrijednosti 0.1µF. Leme se neposredno uz svaki pin napajanja što je blie mogue. Drugi prikljuak se lemi na uzemljenje i duina nije bitna.
Ako ipovi nisu vrui, a pojaalo vue struju u skladu s predvienom, najvjerojatnije je problem s uzemljenjem, ispravljaem ili je rije o visokofrekvencijskim smetnjama. Ako se zvuk u slušalicama mijenja dok se dodiruju metalni dijelovi pojaala rije je o problemu uzemljenja. Neki sklopovi pojaala imaju vrlo zahtjevne postupke za uzemljenje kojih se treba strogo pridravati. Šumovi mogu biti i posljedice interferencija. Pokušajte udaljiti pojaalo od fluorescentnih lampi, raunala ili ga prikljuiti na mreni prikljuak drugog strujnog kruga. Najbolje je rješenje uzemljena metalna kutija pojaala. U nekim sluajevima transformator moe biti preblizu
osjetljivih elektronikih dijelova. Rotacijom toroidnog transformatora oko središnjeg vijka ovaj šum se moe minimizirati. Ako je to mogue, udaljite transformator od ploice pojaala ili ga oklopite feromagnetskim materijalom, optimalno μ-metalom. eljezni lim uinkovit je za elektromagnetske interferencije kao npr. od onih kojima su uzrok mreni transformatori. Bakar i aluminij su uinkoviti kao ekran protiv radiofrekvencijskih smetnji. Ako se smetnje i šumovi javljaju samo onda dok se dodiruje potenciometar, njegovo kuište je potrebno spojiti s uzemljenjem kako je ve opisano. Glasni udarni zvuk pri ukljuivanju Mjerimo istosmjerni ofset na izlazu pojaala voltmetrom podešenim na podruje u mV. Visoki iznos istosmjernog napona na izlazu sklopa manifestirat e se kao glasni udar. Vrlo kvalitetna operacijska pojaala u kvalitetnim sklopovima pojaala imaju istosmjerni napon na izlazu reda 1 mV. Tolerira se do 10 – 20 mV iako sam mjerio
Kratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem, puštanje u rad i servisiranje
uvod izrada I pojaala izrada II pojaala izrada III pojaala izrada IV pojaala za nisko-omske slušalice
tvorniki izraena pojaala za slušalice s istosmjernim naponom na izlazu od 40 mV. Problem sam riješio zamjenom kvalitetnijim operacijskim pojaalima s vrlo niskim offsetom bez intervencija na ploici. Osciloskopom se moe izmjeriti napon prijelazne pojave pri ukljuivanju. Ako je reda veliine 1-2 V to ne predstavlja problem. Ako je prijelazna pojava mnogo višeg napona, problem moe biti u sklopu napajanja, posebno kondenzatorima ispravljaa, koje treba zamijeniti.
Operacijska pojaala se griju Sva se operacijska pojaala zagrijavaju pri radu pa je potrebno odrediti da li je temperatura normalna ili povišena. Najbolji nain je odreivanje struje mirovanja bez tereta i ulaznog signala. Izmjerenu struju usporedimo s nazivnom ili proraunatom strujom mirovanja. Ako su tu dvije vrijednosti vrlo blizu temperatura je normalna. Ako je izmjerena vrijednost mnogo vea od izraunate ili nazivne vrijednosti, moe biti rije o slabim oscilacijama. Jedini pravilni nain onda je analiza valnog oblika pomou osciloskopa. Operacijska pojaala su vrua
Ako na operacijskom pojaalu ne moete zadrati prst više od nekoliko sekundi ili je pregorio ili oscilira. U tom sluaju potrebno je pojaalo iskljuiti iz mree jer operacijsko pojaalo ne moe dugo izdrati visoke te mperature. Najlakše je zamijeniti ip novim. Ako se i novi ip zagrijava dobro ga je ispitati u drugom kanalu. Ako u drugom kanalu radi dobro, problem nije u ipu. Naješi problem su oscilacije ili kratki spoj izlaznog pina. Pokušajte ip zam ijeniti sa starijim ipom TL071 i provjerite kompenzacijske kondenzatore. Komponente pojaala se pregrijavaju Ako se komponente pojaala pregrijavaju najbolje ih je odmah zamijeniti jer su vjerojatno unutar kuišta u kratkom spoju ili neki element nakon njih vue veliku struju. Ako se i novi element zagrijava moda je problem nastao nakon njega.
Praenje audio signala u pojaalu Ako prethodno opisanim postupcima nismo uspjeli otkriti uzrok problema, ovaj test tome moe pomoi. Potreban je osciloskop, signal generator i multimetar. Koristi se signal sinusnog oblika frekvencije 1 kHz, dovoljne razine. Signal generator se prikljui na ulaz pojaala te se izmjeri izmjenini napon ulaza prema zemlji i to u lijevom i desnom kanalu. Napon na ulaznom prikljuku, unutar pojaala, iznosit e od 200mV do 1V. Napon na tiskanoj ploici, gdje se spojni kabel spaja s ploicom, treba biti potpuno isti. Ako nije, rije je o hladnom lemu ili kabelu u prekidu.
Kratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem, puštanje u rad i servisiranje
uvod izrada I pojaala izrada II pojaala izrada III pojaala izrada IV pojaala za nisko-omske slušalice
Na ulaznom + prikljuku operacijskog pojaala treba biti skoro isti napon ili nešto manji ako pojaalo ima serijski otpor nakon potenciometra. Ako je pad napona prevelik, rije je o hladnom lemu izmeu klizaa i pina ili je serijski otpor pogrešne vrijednosti. Na ulaznom - prikljuku napon treba biti priblino jednak naponu na ulaznom + prikljuku. Znaajnija razlika ukazuje ne nepravilnu vrijednost ili hladni lem komponente u petlji negativne povratne reakcije. Na izlaznom prikljuku operacijskog pojaala treba biti napon izmjeren na ulaznom + prikljuku pomnoen s faktorom pojaanja. Prije izvoenja ovog mjerenja, potenciometar treba postaviti tako da je napon na ulaznom + prikljuku oko 100mV. Ako je izmjereni napon prenizak za izabrano pojaanje, to ukazuje na slijedee mogunosti:
Ako je napon 0, rije je o lošem lemnom spoju ili je ošteeno operacijsko pojaalo.
Ako je napon manji od oekivanog, uz poznato pojaanje, vjerojatno je na tiskanoj ploici zalemljena kriva vrijednost otpornika koji odreuje faktor pojaanja. Izlazni prikljuak buffera mora biti na naponu koji je vrlo blizu naponu izmjerenom na OUT pinu operacijskog pojaala. Ako to nije sluaj neispravno je ili operacijsko pojaala ili buffer u tom kanalu.
Izlazni prikljuak za slušalice mora biti na istom naponu kao izlazni pinovi izlaznog stupnja pojaala. Ako to nije sluaj u kvaru je oienje ili prikljuak za slušalice. Obratite pozornost jer se nekvalitetnim prikljucima konektori teško leme.
Mjerenje strujne potrošnje pojaala
Kako bi smo izmjerili struju koju troši pojaalo potrebno je prekinuti strujni krug napajanja i u seriju umetnuti ampermetar. Koristili se digitalni multimetar potrebno je crvenu prikljunicu premjestiti u posebni prikljuak za mjerenje struje. Ako mjerena struja prelazi mjerno podruje obino pregori osigura ili mjerni ureaj.
Provjera ispravnosti tranzistora na pojaalu za slušalice Iskljui pojaalo pa izvuci mreni kabel iz utinice ili izvadi baterije. Isprazni naboj svih kondenzatora tako što eš spojiti u kratko oba terminala kondenzatora metalnim odvijaem s izolirajuom rukom. Odredi bazu, kolektor i emiter na tranzistoru. Oznake na ploici su B, E i C. Ako nisu vidljive iz oblika kuišta
tranzistora i tipa, prema uputama proizvoaa mogu se odrediti baza, kolektor i emiter. Naješi tranzistori u pojaalima za slušalice su za mali signal BC550 i BC560, a za veliki signal BD139-16 i BD140-16, kako prikazuje slika.
Izlazni prikljuak za slušalice
Kratka pravila za sastavljanje elektronikih sklopova lemljenjem, puštanje u rad i servisiranje
uvod izrada I pojaala izrada II pojaala izrada III pojaala izrada IV pojaala za nisko-omske slušalice
Digitalni multimetar postavi se na oznaku za ispitivanje poluvodia oznaen naješe simbolom diode. Ako multimetar nema oznaku za ispitivanje diode postavi se na skalu za mjerenje otpora. Provjerava se oitanje baza-kolektor u oba smjera. S jednim ispitnim krajem dotakne se baza, a s drugim kolektor. Izmjeri se otpor, a zatim obrnu crveni i crni ispitni krajevi multimetra. Ispravnom tranzistoru u jednom smjeru otpor je beskonaan, a u drugom smjeru oko 600 Ohma. Provjerava se oitanje baza-emiter u oba smjera. S jednim ispitnim krajem dotakne se baza, a s drugim emiter. Izmjeri se otpor, a zatim obrnu crveni i crni ispitni krajevi multimetra. Ispravnom tranzistoru u jednom smjeru otpor je beskonaan, a u drugom smjeru oko 600 Ohma.
Ako je oitanje bitno razliito od 600 ohma vjerojatno druge elektronike komponente na ploici, poput otpornika, djeluju na oitanja. Tada lemilom odlemimo bazu tranzistora i izvadimo je s ploice tako da nema spoja sa sklopom. Multimetrom ponovimo mjerenje. Ako su mjerenja ispravna bazu vratimo na ploicu i zalemimo. Tranzistor mijenjamo u sluaju ako su oitanja baza-emiter ili baza-kolektor jednaka nuli ili beskonana u oba smjera. Nulti otpor predstavlja kratki spoj unutar tranzistora, a beskonani otpor pregaranje.
Ostali zanimljivi lanci o slušalicama i pojaalima za slušalice Tipovi, principi rada i mjerenje slušalica (PDF 2066KB) password: zvuk Test slušalica I dio (PDF 1980 KB) Test slušalica II dio (PDF 1980 KB) Test slušalica III dio (PDF 1122 KB) Jednostavna modifikacija slušalica HD660 (PDF 1621 KB) Promjena profila frekvencijskog odziva slušalica iz svijetlih u tamne Izrada tri pojaala za slušalice: Uvod i pomona oprema (PDF 1880 KB) Prvo pojaalo za slušalice (PDF 1934 KB) Drugo pojaalo za slušalice (PDF 1699 KB) Tree pojaalo za slušalice (PDF 1960 KB) Izrada (etvrtog) pojaala za slušalice niske impedancije (PDF 1980 KB) dodatak1: Instalacija DSD DAC Topping D30 u JRiver Media Centru i Foobaru s Windows operacijskim sustavom (PDF 1261 KB) dodatak2: Instalacija Topping D30 u Foobaru s novim SACD pluginom foo_input_sacd-1.0.2 (PDF 1534 KB)
Jednostavni multimetar