132
2019-06-10 KRISTIANSTADS KOMMUN Hammar 138:24 och 138:6 Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO

KRISTIANSTADS KOMMUN

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KRISTIANSTADS KOMMUN

2019-06-10

KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO

Page 2: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 2

HAMMAR 138:24 OCH 138:6Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO

KUND

Kristianstads kommun291 80 KristianstadTel: +46 44 135000Org nr: 212000-0951

KONSULTWSP SamhällsbyggnadBox 574201 25 MalmöBesök: Jungmansgatan 10Tel: +46 10 7225000WSP Sverige ABOrg nr: 556057-4880Styrelsens säte: Stockholmhttp://www.wsp.com

KONTAKTPERSONERJulia Knutsson, Geoteknik ochuppdragsledare [email protected] 721 06 66

Johanna Frings, Markmiljö [email protected] 722 91 54

Felicia Torffvit, Kristianstads [email protected] 13 24 72

UPPDRAGSNAMNHammar 138:24 och 138:6

UPPDRAGSNUMMER10283756

FÖRFATTAREJulia Knutsson

DATUM2019-06-10

ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AVMartin Dreifaldt

GODKÄND AVDennis Overgaard

Page 3: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 3

BILAGOR

Bilaga 1 FältrapportBilaga 2 LaboratorieprotokollBilaga 3 Utvärdering ConradBilaga 4 Markradonundersökning

RITNINGARG-10-1-01 Plan, Skala 1:500

G-10-2-01 Sektion A-A, B-B, Skala 1:100

G-10-2-02 Sektion C-C, D-D, Skala 1:100

Page 4: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 4

INNEHÅLL

1 OBJEKT 5

2 ÄNDAMÅL 6

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 6

4 UNDERLAG FÖR REDOVISNING 7

5 STYRANDE DOKUMENT 7

6 ARKIVMATERIAL 8

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 97.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 9

7.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 9

7.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 9

7.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 10

7.5 POSITIONERING 10

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 108.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 11

8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 11

8.3 PROVHANTERING 12

9 GEOTEKNISK LABORATORIEUNDERSÖKNING 129.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 12

9.2 PROVFÖRVARING 12

10 MARKRADONUNDERSÖKNINGAR 1210.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 12

11 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 1311.1 OBSERVATION AV FRI GRUNDVATTENYTA 13

11.2 MÄTNINGAR I INSTALLERADE GRUNDVATTENRÖR 13

12 HÄRLEDDA VÄRDEN 1312.1 SPETSTRYCK 13

12.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 14

12.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER 16

13 ÖVRIGA EGENSKAPER 17

14 VÄRDERING AV GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 18

Page 5: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 5

1 OBJEKT

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört engeoteknisk och en markmiljöteknisk undersökning för fastigheterna Hammar138:24 och 138:6 i Hammar, strax öster om Kristianstad (Figur 1). I dennorra delen av aktuellt område har en detaljerad geoteknisk undersökning förvidare projektering utförts och på övriga delen av fastigheterna har enöversiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan utförts. Denmarkmiljötekniska undersökningen har utförts på hela området.

Den detaljerade geotekniska undersökningen utfördes i den norra delen avområdet där en förskola planeras att uppföras, se Figur 2.

Figur 1: Röd markering visar aktuellt område för geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning,källa: Google Maps.

Page 6: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 6

Figur 2: Ritning erhållen från beställaren där planerad förskola kan ses.

2 ÄNDAMÅL

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera degeotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna som ska ligga tillunderlag för detaljplan och för vidare projektering av planerad förskola.

Undersökningen är utförd i geoteknisk kategori 2 (GK2).

Detta dokument kan biläggas ett förfrågningsunderlag.

3 UNDERLAG FÖRUNDERSÖKNINGEN

För planering av fältarbeten har följande dokument studerats:

· SGUs jordartskarta, jorddjupsskarta och berggrundskarta· Underlag från Ledningskollen.se· Ritningar över planerad förskola, daterade 2018-02-25 och 2019-02-

01.· Material från tidigare utförda undersökningar i området, erhållet av

beställaren 2019-02-14, se kapitel 6.

Page 7: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 7

4 UNDERLAG FÖR REDOVISNING

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har grundkartaoch dwg-filer över planerade konstruktioner tillhandahållits av beställaren.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.För standarder se Tabell 1-4.

Tabell 1: Planering och redovisningSkede Standard eller annat styrande dokumentFältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbokFältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och

SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01

Tabell 2: FältundersökningarMetod Standard eller annat styrande dokumentCPT(u)-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,

SGI Information 15; CPT(u)-sondering ochSGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbokW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbokGW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrandedokument

Jordartsbenämning SS-EN/ISO 14688-1 ochSS-EN/ISO 14688-2

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2

Tabell 4: GrundvattenMetod Standard eller annat styrande dokumentInstallation för grundvatten-mätning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 ochSGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Funktionskontroll av grund-vattenrör/portrycksmätare

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 ochSGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Avläsning av grundvatten-nivå/portryck

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 ochSGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Page 8: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 8

6 ARKIVMATERIAL

Tidigare undersökningar har utförts på eller i närheten av aktuellt områdeoch har erhållits från beställaren.

o Geoteknisk undersökning för planerade markbostäder ochgruppbostad inom fastighet Hammar 138:24 m fl iKristianstad, Kristianstads kommun. Rapport: Utfördaundersökningar. K-konsult Syd AB avd. för geotkenik.Daterad 1992-03-16. Grön markering i Figur 3.

o Kristianstads kommun, Hammar 9:33. Geotekniskt utlåtande.Viak AB. Daterat 1980-09-08. Gul markering i Figur 3.

o Utlåtande över översiktlig geoteknisk undersökning förHammar 115:1 m fl i Kristianstad, Kristianstads kommun. K-konsult avd. för geoteknik. Daterat 1979-05-10. Orangemarkering i Figur 3.

o Geoteknisk utredning för planerad nybyggnad inom Hammar9:33, Kristianstad. Fält- och laboratorieresultat. SvenskGrundundersökning AB. Daterad 1984-06-21. Rosamarkering i Figur 3.

Figur 3 illustrerar vart dessa undersökningar har utförts. Inga resultat fråndessa har inarbetats i detta dokument eller tillhörande ritningar.

Figur 3: Den svarta streckade linjen visar aktuellt område och de gula, gröna, orangea och rosalinjerna markerar placering för tidigare utförda undersökningar.

Page 9: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 9

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHETUndersökningsområdet består av en större grönyta i norr och en asfalteradyta i söder där det även finns befintlig bebyggelse.

Aktuell fastighet avgränsas i tre väderstreck av gator och i väster av ettvillaområde. I nordväst angränsar området till en fastighet med växthus, medtillhörande eventuella gifter, som fanns där redan på 50-talet, se Figur 4.

Marknivån inom undersökningsområdet är relativt plant, med marknivåermellan ca +2,3 och + 3,4 i RH 2000.

Figur 4: Fotot är från ca 1956 - 1957 och den orangea pilen visar att växthuset fanns redan då.Den lila markeringen visar aktuella fastigheter. Fotot är erhållet från beställaren.

7.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCHKONSTRUKTIONER

På den norra fastigheten finns i dagsläget en återvinningsstation där riskenför föroreningar i marken föreligger. Den södra fastigheten är till stora delarasfalterad som delvis används som parkeringsplatser. På samma fastighetstår även en befintlig byggnad med frisersalong och lagerutrymmen. I Figur 4ovan kan även se att det tidigare har funnits bebyggelse på platsen.

På området finns el och VA-ledningar och samtidigt som den geotekniskaoch markmiljötekniska undersökningen utfördes pågick även en omläggningav VA-ledningar på platsen.

7.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDENEnligt SGU:s jordartskarta består markens ytskikt av postglacial finsand ochglacial lera, se Figur 5, något som stämmer bra överens med nu utfördaundersökningar. I närområdet återfinns även sandig morän, postglacial sand,silt och gyttja eller kärrtorv. Förväntat jorddjup i området är enligt SGUmellan 10 och 30 meter, vilket bekräftas av undersökningen, ochberggrunden består av en karbonatrik sedimentär bergart.

Page 10: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 10

Figur 5: Utsnitt ur SGU:s jordartskarta. Röd markering visar ungefärlig placering av aktuelltområde.

7.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDENEnligt SGU:s brunnsarkiv visar en brunn som ligger ca 200 meter rakt västerom undersökningsområdet på en grundvattennivå som ligger i markytan.

7.5 POSITIONERINGInmätning av geotekniska sonderingspunkter samt punkter för markradon harutförts av WSP Sverige AB i april 2019. Inmätningen utfördes av EmilNilsson och Edgar Rodriguez med GPS. Använt koordinatsystem i plan ärSWEREF 99 13 30. Använt höjdsystem är RH 2000. Inmätningen harmätklass B, definierad enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok.

8 GEOTEKNISKAFÄLTUNDERSÖKNINGAR

WSP Sverige AB har i april 2019 utfört geotekniska fältundersökningar förrubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna redovisas i plan på ritningG-10-1-01 och i sektion på ritning G-10-2-01 och G-10-2-02.

Fältundersökningen har utförts av Emil Nilsson och Edgar Rodriguez.

Page 11: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 11

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCHPROVTAGNINGAR

Utförda undersökningar i fält redovisas i Tabell 5.

Tabell 5: Utförda undersökningarSondering/provtagning antal typ/anmärkningCPT 12 CPT(u)-sonderingarna har utförts till

djup på mellan 5,0 och 10,7 metersdjup och har avslutats på önskat djup i19W01, 19W06, 19W03, 19W13,19W09, 19W04, 19W10. I övrigapunkter har sonderingen avslutats närsonden inte kunnat neddrivasytterligare med för metoden normaltförfarande (stoppkod 91).

Skruvprovtagning 13 Skruvprovtagningarna har utförts tillmellan 5,2 och 10,0 meters djup.Provtagningarna har avslutats medstoppkod 91 i 19W07, 19W08, 19W12.I övriga punkter har provtagningenutförts till önskat djup.

Grundvattenrör 3 3 stycken grundvattenrör (PEH 50mm) sattes i 19W01, 19W11 och19W13.

Vinge 2 Vingförsök utfördes i 19W05 på 4nivåer och i 19W08 på 3 nivåer.Försöken utfördes med både liten ochstor vinge för att avgöra erforderligstorlek på vingen.

Hfa-sondering 2 Hfa-sondering utfördes i 2 punkter förbedömning av pålstopp. I 19W06avslutades sonderingen på 12,6meters djup och i 19W11 på 10,2meters djup.

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationerpå miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). En separatmarkmiljöundersökning har utförts och redovisas i PM Översiktligmiljöteknisk markundersökning Hammar 138:24 och Hammar 138:6,Kristianstad kommun, daterad 2019-06-10.

Utförda fältundersökningar redovisas i Bilaga 1 Fältrapport.

8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERINGKalibreringsdatum för använd utrustning redovisas i Tabell 6.

Tabell 6: KalibreringUtrustning Kalibrerad datumBorrvagn GEOTECH 605 2018-09-06CPT-spets 4538 2018-09-21

Kalibreringsprotokoll kan lämnas på begäran.

Page 12: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 12

8.3 PROVHANTERINGProvtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport1:2013 Geoteknisk fälthandbok.

9 GEOTEKNISKLABORATORIEUNDERSÖKNING

WSP Sverige AB har under maj 2019 utfört geotekniskalaboratorieundersökningar för rubricerat projekt.

Laboratorieundersökningen utfördes av Daniel Dickas i det geotekniskalaboratoriet i Halmstad.

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2.

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGARUtförda laboratorieundersökningar redovisas i Tabell 7.

Tabell 7: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar.Metod antal typ/anmärkningJordartsbestämning 22Konflytgräns 19Vattenkvot 25

9.2 PROVFÖRVARINGJordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum.

Proverna sparas i 6 månader efter utförda undersökningar.

10 MARKRADONUNDERSÖKNINGAR

WSP Sverige AB har i april 2019 utfört markradonundersökningar förrubricerat projekt. Lägen för undersökningspunkterna i plan redovisas påritning G-10-1-01 och resultaten redovisas i sektion på ritning G-10-2-01.Markradonundresökningens resultat redovisas även i sin helhet i Bilaga 4.

Fältundersökningen har utförts av Kristian Nilsson och Toni Borg.

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Tabell 8: Utförda undersökningarMätningsmetod antal anmärkningRadonburk 4

Page 13: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 13

11 HYDROGEOLOGISKAUNDERSÖKNINGAR

11.1 OBSERVATION AV FRI GRUNDVATTENYTAI samband med jordprovtagningen lodades alla borrhål för att notera frittvatten. Ingen fri vattenyta kunde registreras då båda borrhålen befanns torravid undersökningstillfället.

11.2 MÄTNINGAR I INSTALLERADEGRUNDVATTENRÖR

Tre grundvattenrör har installerats i punkterna 19W01, 19W11 respektive19W13 och avläsningar av grundvattenytan redovisas i Tabell 10. Allagrundvattenrör har installerats i det siltiga lerlagret vilket gör att det tar längretid för grundvattnet att stabiliseras sig jämfört med om det installeras ifriktionsmaterial.

Tabell 9: Avläsningar i installerade grundvattenrör.Borrhåls-ID Marknivå Spetsnivå GV-djup [m] GV-nivå Anteckning19W01 +3,3 -2,8 - Torr 2019-04-01 Installation

1,9 +1,3 2019-04-02

2,1 +1,1 2019-04-17

19W11 +2,3 -2,9 4,9 -2,6 2019-04-01 Installation

3,2 +0,0 2019-04-02

2,7 +0,4 2019-04-17

19W13 +3,0 -1,4 - Torr 2019-04-01 Installation

2,3 +0,6 2019-04-02

2,3 +0,6 2019-04-17

12 HÄRLEDDA VÄRDEN

Härledda värden har utvärderats från utförda CPT-u sonderingar i mjukvaranConrad. Utvärderingen har skett utan forcerad jordartstolkning.

Härledda värden får endast användas med hänsyn till jordart.

12.1 SPETSTRYCKUppmätta spetstryck från utförda CPT-u sonderingar visas i Figur 6.

Page 14: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 14

Figur 6: Sammanställning av uppmätta spetstryck

12.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPERSammanställning av hållfasthetsegenskaper, baserade på utförda CPT-u ochvingsonderingar, redovisas i Figur 6 och 7.

Den odränerade skjuvhållfastheten för lera och lermorän har härletts urutförda CPT-u sonderingar enligt SGI Information 15. Konflytgränsen harutvärderats i laboratorium. Den odränerade skjuvhållfastheten för lera harutvärderats ur vingförsök enligt SGI Information 3, Figur 6.

Page 15: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 15

Figur 6: Sammanställning av utvärderad odränerad skjuvhållfasthet i lera, lermorän och silt.

Friktionsvinkeln för sand och sandmorän har härletts från CPT-u sonderingaroch hejarsonderingar enligt TK Geo 13.

Vridmomenten har vid sonderingen uppmätts manuellt. HfA(netto) harberäknats med hänsyn till uppmätta vridmoment, och interpolering mellanuppmätta vridmoment har utförts. Vid bärighetsberäkning gäller att härleddamaxvärden från CPT-u sondering sätts till j’max = 42° och härleddamaxvärden från hejarsondring sätts till j’max = 43° (TR Geo 13).

Page 16: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 16

Figur 7: Sammanställning av utvärderade friktionsvinklar i silt sand och sandmorän.

12.3 DEFORMATIONSEGENSKAPERSammanställning av deformationsegenskaper, baserade på utförda CPT-usonderingar, redovisas i Figur 8.

Deformationsegenskaper för silt, sand och sandmorän har utvärderats frånCPT-u och hejarsondering enligt TR Geo 13. För modulen sätts enbegränsning på Emax = 90 MPa vid utvärdering av elasticitetsmodul ursonderingsresultat för sättningsberäkning med vertikala spänningsökningar(TR Geo 13).

Page 17: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 17

Figur 8: Sammanställning av utvärderade E-moduler i silt, sand och sandmorän.

13 ÖVRIGA EGENSKAPER

Mätresultat från radonmätning enligt Tabell 12 redovisas nedan samt i sinhelhet i Bilaga 4 Markradonanalys. Mätningen är utförd av Eurofins RadonTesting Sweden AB.

Page 18: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 18

Tabell 102: Mätresultat för markradon uppmätt i jord med radonburk.Undersöknings-punkter

ID *Radongashalt(kBq/m3)

Jordart

19W01 M10435 13 siLe_si_19W03 M10426 8 siLe_si_19W06 M10431 7 siLe_si_19W11 M10428 31 F:saMu/F:Sa

14 VÄRDERING AV GEOTEKNISKUNDERSÖKNING

Sondering är utförd i totalt 13 punkter, varav i 12 punkter med CPT-usondering och i 2 med hejarsondering. Skruvprovtagning är utförd i alla 13punkter. Markens halt av radon är undersökt i 4 punkter. Den geologiskakartan stämmer väl överens med de geotekniska undersökningarnasresultat.

Fältgeoteknikernas och laboratoriegeoteknikernas benämning av jordarterskiljer sig åt i vissa jordlager. Skillnaden i benämning kan bero på ett flertalsaker, bland annat storlek på prov och intryck från omgivningen. I 19W05,19W07 och 19W11 har laboratorieteknikern bedömt att den översta meternav lerlagret är torrskorpelera, något som i fält bedömdes som lera. I 19W11har sanden på ca 5 meters djup bedömts som lerig i laboratorium, något sominte angavs av fältgeoteknikerna. Detta kan bero på att sanden överlagras avett lerlager och att det inte förekommer en skarp övergång mellan lagren.Laboratoriegeoteknikerns bedömning kan ses i sin helhet i Bilaga 2Laborationsprotokoll. I Bilaga 1 och på sektionsritningar är fältgeoteknikernasjordlagerbeskrivning redovisade.

Utvärderingen i Conrad har skett utan forcerad jordartstolkning.Konflytgränsen för lera och gyttja har utvärderats laboratorium och sedanapplicerats på förekommande ler- och gyttjelager.

CPT-u sonderingarna har alla utom en utförts i användarklass 3 eller 4, allapå grund av för stor lutning på sondstängerna och något fall även på för högdifferens för spetstrycksmätningens före- och eftervärde. En för hög differensmellan spetstrycksmätningens före- och eftervärde indikerar att utvärderingav hållfasthets- och deformationsegenskaper ska användas med försiktighet.De vingar som utförts visar på en betydligt lägre odränerad skjuvhållfasthetän den som härletts via CPT-u sonderingarna. Med hänsyn tagen till CPT-usonderingarnas låga användarklass bedöms vingarnas resultat vara mertillförlitliga.

Page 19: KRISTIANSTADS KOMMUN

Hammar 138:24 och 138:6 • Markteknisk undersökningsrapport, MUR/GEO | 19

VI ÄR WSP

WSP Sverige ABBox 574201 25 MalmöBesök: Jungmansgatan 10

T: +46 10 7225000Org nr: 556057-4880Styrelsens säte: Stockholmwsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- ochteknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknadermed stöd av global expertis. Som tekniska experter ochstrategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksomprofessionella projektörer, konstruktörer och projektledare.Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till enhållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000medarbetare. wsp.com

Page 20: KRISTIANSTADS KOMMUN

Emil NilssonEdgar Rodriguez

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ GW Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Skr 0,00 6,00 90GV-rör 50 mm PEHCPT-u 0,00 6.63 90

Skr 0,00 10,00 90CPT-u 10,71 90

Skr 0,00 10,00 90GV-rör 50 mm PEHCPT-u 0,00 7,00 91

Skr 0,00 6,00 90

Skr 0,00 6,00 90GV-rör 50 mm PEH

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W01

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W06

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W11

19W03

19W13

Fixlösning GNSS: Ja

Hammar2019-04-01

V.14Kristianstad

10

DatumVecka

OrtTemperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

TrycksonderingJb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Radon M10426 15:05

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Radon M10435 10:52

Radon M10431 13:20

Områdesbeksrivning

Radon M10428 14:32

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkterAnmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Uppdragsledare Julia KnutssonUppdrag

Uppdragsnummer 10283756

Geotech 605 "Angus"

Väder SolBorrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

2

Rotationsgivare

10283756 - Bilaga 1 1/24

Page 21: KRISTIANSTADS KOMMUN

10283756

Kristianstad kommun

Julia Knutsson

10

Borrigg 2016-11-03

Metod AntalJb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 3

Tr 0

Stördprovtagning(Skr, Sp, Pp)

5

Ostördprovtagning(Kv)

0

In-situ försk.(Vb)

0

In-situ försk.(Dvb)

0

GV-rör 3

Provgrop 0

Kristianstad

Datum

2019-04-01

Signatur

Emil Nilsson

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;Geoteknisk fälthandbok

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Angus"

Hammar

Emil Nilsson

Edgar Rodriguez

2019-04-01

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

10283756 - Bilaga 1 2/24

Page 22: KRISTIANSTADS KOMMUN

Emil NilssonEdgar Rodriguez

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ GW Startdjup Stoppdjup Stoppkod

CPT-u 0,00 6,67 90

Skr 0,00 10,00 91CPT-u 0,70 6,67 91

Skr 0,00 8,20 91CPT-u 0,00 7,98 91

Skr 0,00 5,20 91CPT-u 0,70 5,04 91

Skr 0,00 6,00 90CPT-u 0,00 6,69 90

Skr 0,00 10,00 90CPT-u 0,00 9,07 91

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkterAnmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Uppdragsledare Julia KnutssonUppdrag

Uppdragsnummer 10283756

Geotech 605 "Angus"

Väder HalvklartBorrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

RotationsgivareKraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeksrivning

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

TrycksonderingJb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Hammar2019-04-02

V.14Kristianstad

8

DatumVecka

OrtTemperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W13

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W08

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W07

19W12

19W09

19W05

Fixlösning GNSS: Ja

10283756 - Bilaga 1 3/24

Page 23: KRISTIANSTADS KOMMUN

10283756

Kristianstad kommun

Julia Knutsson

8

Borrigg 2016-11-03

Metod AntalJb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 6

Tr 0

Stördprovtagning(Skr, Sp, Pp)

5

Ostördprovtagning(Kv)

0

In-situ försk.(Vb)

0

In-situ försk.(Dvb)

0

GV-rör 0

Provgrop 0

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Angus"

Hammar

Emil Nilsson

Edgar Rodriguez

2019-04-02

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;Geoteknisk fälthandbok

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Kristianstad

Datum

2019-04-02

Signatur

Emil Nilsson

Ort

10283756 - Bilaga 1 4/24

Page 24: KRISTIANSTADS KOMMUN

Emil NilssonEdgar Rodriguez

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ GW Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Skr 0,00 6,00 90CPT-u 0,00 7,67 90

Skr 0,00 6,00 90CPT-u 0,00 6,72 90

Skr 0,00 6,00 90CPT-u 0,70 5,49 91

Vb

Vb

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W04

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W10

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W02

19W08

19W05

Fixlösning GNSS: Ja

Hammar2019-04-03

V.14Kristianstad

12

DatumVecka

OrtTemperatur

Liten Vinge: 3 Stor Vinge: 4, 5, 6

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

TrycksonderingJb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Liten Vinge: 2,3

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeksrivning

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkterAnmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Uppdragsledare Julia KnutssonUppdrag

Uppdragsnummer 10283756

Geotech 605 "Angus"

Väder SolBorrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

1

Rotationsgivare

10283756 - Bilaga 1 5/24

Page 25: KRISTIANSTADS KOMMUN

10283756

Kristianstad kommun

Julia Knutsson

12

Borrigg 2016-11-03

Metod AntalJb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 3

Tr 0

Stördprovtagning(Skr, Sp, Pp)

3

Ostördprovtagning(Kv)

0

In-situ försk.(Vb)

2

In-situ försk.(Dvb)

0

GV-rör 0

Provgrop 0

Kristianstad

Datum

2019-04-03

Signatur

Emil Nilsson

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för vingförsök i fält, SGF rapport 1:2013;Geoteknisk fälthandbok

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013;Geoteknisk fälthandbok

-

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Angus"

Hammar

Emil Nilsson

Edgar Rodriguez

2019-04-03

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

10283756 - Bilaga 1 6/24

Page 26: KRISTIANSTADS KOMMUN

Emil NilssonEdgar Rodriguez

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ GW Startdjup Stoppdjup Stoppkod

DPSH-A 0,00 12,40 91

DPSH-A 0,00 10,18 91

Vb

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkterAnmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb,

Uppdragsledare Julia KnutssonUppdrag

Uppdragsnummer 10283756

Geotech 605 "Angus"

Väder SolBorrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

1

RotationsgivareKraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeksrivning

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 4538

Maskinstatus

TrycksonderingJb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Hammar2019-04-04

V.14Kristianstad

10

DatumVecka

OrtTemperatur

Stor Vinge: 3,3 , 4

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

19W06

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

19W11

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

19W08

Fixlösning GNSS: Ja

10283756 - Bilaga 1 7/24

Page 27: KRISTIANSTADS KOMMUN

10283756

Kristianstad kommun

Julia Knutsson

10

Borrigg 2016-11-03

Metod AntalJb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 2

CPT/CPTu 0

Tr 0

Stördprovtagning(Skr, Sp, Pp)

0

Ostördprovtagning(Kv)

0

In-situ försk.(Vb)

1

In-situ försk.(Dvb)

0

GV-rör 0

Provgrop 0

Digital sökväg kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "Angus"

Hammar

Emil Nilsson

Edgar Rodriguez

2019-04-04

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

-

-

-

-

-

-

SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg, SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, SGF rapport1:2013; Geoteknisk fälthandbok

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för vingförsök i fält, SGF rapport 1:2013;Geoteknisk fälthandbok

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Kristianstad

Datum

2019-04-04

Signatur

Emil Nilsson

Ort

10283756 - Bilaga 1 8/24

Page 28: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W01Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,10 F: (mu)Sa

0,10 - 0,60 F: Sa 1

0,60 - 4,00 siLe_si_ 2,3,4

4,00 - 6,00 siLe 5,6

6,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Ljusbrun

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-01

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 9/24

Page 29: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W02Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,05 F: Asfalt

0,05 - 0,60 F: Sa 1

0,60 - 1,10 F: LeMn 2

1,10 - 1,25 F: Sa 3

1,25 - 2,60 siLe_si_ 4,5

2,60 - 4,00 siLe 5

4,00 - 6,00 Sa 6,7

6,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusbrun

Ljusgrå

Ljusgrå

Ljusbrun

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markyta

Ljusbrun

Ljusbrun

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-03

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 10/24

Page 30: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W03Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,30 F: muSa 1

0,30 - 0,50 F: siSa 2

0,50 - 3,40 siLe_si_ 3,4

3,40 - 6,00 siiLe 5,6,7

6,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Brun

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-01

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 11/24

Page 31: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W04Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,20 F: muSa 1

0,20 - 0,40 F: Sa 2

0,40 - 3,20 siLe_si_ 3,4

3,20 - 6,00 siLe_si_ 5,6,7

6,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Ljusbrun

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-03

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 12/24

Page 32: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W05Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,10 F: muSa 1

0,10 - 0,45 F: Sa 2

0,45 - 3,40 siLe_si_ 3,4

3,40 - 6,70 siLe 5,6,7,8

6,70 - 10,00 Sa 9,10

10,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Brun

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-02

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 13/24

Page 33: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W06Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,40 F: (mu)Sa 1

0,40 - 2,60 siLe_si_ 2,3

2,60 - 4,00 siLe 4

4,00 - 5,20 Sa 5

5,20 - 6,00 leSi 6

6,00 - 7,20 SaMn 7

7,20 - 8,00 Trolig SaMn

8,00 - 10,00 SaMn 8

10,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Ljusgrå

Ramlar av skruv

Ljusgrå

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusgrå

Ljusgrå

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-01

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 14/24

Page 34: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W07Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,50 F: muSa 1

0,50 - 0,80 F: Sa 2

0,80 - 3,20 siLe_si_ 3,4

3,20 - 4,00 siLe_si_ 5

4,00 - 6,85 siLe 6,7

6,85 - 8,20 Sa

8,20 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Ljusgrå

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 91Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Ljusbrun

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-02

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 15/24

Page 35: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W08Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,20 F: grSa

0,20 - 2,80 siLe_si_ 1,2,3

2,80 - 4,50 siLe 4,5

4,50 - 6,00 Sa 6

6,00 - 8,00 Trolig SaMn

8,00 - 10,00 SaMn 7

10,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ramlar av skruv

Ljusgrå

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 91Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaGrå

Ljusbrun

Ljusgrå

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-02

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 16/24

Page 36: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W09Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,20 F: muSa

0,20 - 2,80 siLe_si_

2,80 - 5,30 siLe

5,30 - 6,00 Sa

6,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Brun

Ljusgrå

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-02

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 17/24

Page 37: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W10Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,40 F: muSa 1

0,40 - 1,15 F: Sa 2

1,15 - 1,45 F: saMu 3

1,45 - 4,00 siLe_si_ 4,5,6

4,00 - 6,00 siLe 7,8

6,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Svart

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-03

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 18/24

Page 38: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W11Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,25 F: muSa 1

0,25 - 0,60 F: Sa 2

0,60 - 0,70 F: saMu 3

0,70 - 0,95 F: Sa 4

0,95 - 2,60 siLe_si_ 5,6

2,60 - 5,20 siLe 7,8

5,20 - 6,00 Sa 9

6,00 - 8,00 Trolig Sa

8,00 - 10,00 SaMn 10

10,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Ljusgrå

Ljusgrå

Ramlar av skruv

Ljusgrå

Grå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Svart

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-01

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 19/24

Page 39: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W12Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,30 F: muSa

0,30 - 2,75 siLe_si_

2,75 - 4,00 siLe

4,00 - 5,20 Sa

5,20 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 91Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Brun

Ljusgrå

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-02

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 20/24

Page 40: KRISTIANSTADS KOMMUN

Punktnr: Sektion: Sidomått:

19W13Skr diam 82 mm

Skr längd 2,0 m

BFältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00 - 0,10 F: muSa

0,10 - 0,40 F: Sa

0,40 - 3,40 siLe_si_ 1,2

3,40 - 6,00 siLe 3,4,5

6,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ben

Klas

sVk Kf Glö

dSi

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Ljusgrå

Provt.kategori Stoppkod 90Djup (m) Anteckningar Be

nKl

ass

Vk Kf Glö

dSi

kt

under markytaMörkbrun

Ljusbrun

Brun

Foderrör (m) Djup GW 4,00Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2019-04-01

Förborrning (m) Borrvagn 605 "Angus"

10283756 Hammar Emil Nilsson Edgar Rodriguez

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLLUppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10283756 - Bilaga 1 21/24

Page 41: KRISTIANSTADS KOMMUN

Uppdragsnr:10283756

Sektion Sida

=

=

m=

h=

f=

2019-04-01 Torr - EN Tid Datum2019-04-02 1,87 1,34 EN 1 min2019-04-17 2,10 1,11 LL 3 min Klockslag

5 min10 min Signatur30 min

Påfyllning till rörets överkant och registreravattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:

1,87 m rök innan renspumpning 2019-04-02

Klockslag:Datum:

Anmärkning

Tätning Bentonit

Lock, dexel? Blå dexelAnmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup underÖK-rör. d=

Grundvatten nivå Sign

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

3,31

Toppnivå (ök rör nivå) 3,21

Total rörlängd 6,00

Rörlängd ovan mark -0,10

Spetsnivå -2,79

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

19W01 2019-04-01/10:27

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Emil Nilsson Edgar Rodriguez

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10283756 - Bilaga 1 22/24

Page 42: KRISTIANSTADS KOMMUN

Uppdragsnr:10283756

Sektion Sida

=

=

m=

h=

f=

2019-04-01 5,78 -2,64 EN Tid Datum2019-04-02 3,18 -0,04 EN 1 min2019-04-17 2,72 0,42 LL 3 min Klockslag

5 min10 min Signatur30 min

Klockslag:Datum:

Anmärkning3,18 m rök innan renspumpning 2019-04-02

Nivå innan kontroll:

Tätning Bentonit

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? LockAnmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup underÖK-rör. d=

Grundvatten nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

2,28

Toppnivå (ök rör nivå) 3,14

Total rörlängd 6,00

Rörlängd ovan mark 0,86

Spetsnivå -2,86

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

19W11 2019-04-01/14:15

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Emil Nilsson Edgar Rodriguez

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10283756 - Bilaga 1 23/24

Page 43: KRISTIANSTADS KOMMUN

Uppdragsnr:10283756

Sektion Sida

=

=

m=

h=

f=

2019-04-01 Torr - EN Tid Datum2019-04-02 2,32 0,62 EN 1 min2019-04-17 2,30 0,64 LL 3 min Klockslag

5 min10 min Signatur30 min

Klockslag:Datum:

Anmärkning2,32 m rök innan renspumpniing 2019-04-02

Nivå innan kontroll:

Tätning Bentonit

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Blå dexelAnmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup underÖK-rör. d=

Grundvatten nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

3,04

Toppnivå (ök rör nivå) 2,94

Total rörlängd 4,32

Rörlängd ovan mark -0,10

Spetsnivå -1,38

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

19W13 2019-04-01/15:37

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:Hammar

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Emil Nilsson Edgar Rodriguez

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10283756 - Bilaga 1 24/24

Page 44: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W01Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-03 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,10,1

-0,60,6

-2,02,0

- 52 683,03,0

-4,04,0

- 49 575,05,0

- 60 606,0

si Cl

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

FYLLNING / något mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: (hu) Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

10283756

2019-04-01 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Mg: Sa

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

Brun siltig LERA

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Cl

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 1/11

Page 45: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W02Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-03 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-03 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,10,1

-0,60,6

- 281,11,1

-1,31,3

-2,02,0

-2,62,6

- 55 624,04,0

-5,0

5 -

6,0

Mg: Sa

FYLLNING / (enl.fälttekn.) * Brun LERMORÄN

Mg: ClTi

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

si Cl

Grå siltig LERA

si Cl

SAND (enl.fälttekn.) *

Sa

SAND (enl.fälttekn.) *

10283756

2019-04-03 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Mg: Sa

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

Sa

FYLLNING / Asfalt (enl.fälttekn.) *

Mg: Asfalt

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 2/11

Page 46: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W03Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-06 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,30,3

-0,50,5

-2,02,0

- 44 633,43,4

-4,04,0

-5,05,0

-6,0

Mg: Sa

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

Brun siltig LERA

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

10283756

2019-04-01 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si Cl

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

FYLLNING / mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: hu Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 3/11

Page 47: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W04Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-06 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-03 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,20,2

-0,40,4

-2,02,0

-3,23,2

-4,04,0

- 50 545,05,0

-6,0

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

Grå siltig LERA

FYLLNING / mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: hu Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

10283756

2019-04-03 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Mg: Sa

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 4/11

Page 48: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W05Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-03 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,10,1

-0,50,5

- 47 642,02,0

-3,43,4

-4,05,0

-6,06,0

- 46 536,76,7

-8,0

8 - 27

9,09,0

-10,0

si Cl _si_

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Sa

SAND (enl.fälttekn.) *

Sa

FYLLNING / mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: hu Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

10283756

2019-04-02 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Mg: Sa

Brun siltig TORRSKORPELERA

si Cldc

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl

Grå siltig LERA

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Cl

Grå siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 5/11

Page 49: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W06Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-02 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,40,4

-2,02,0

-2,62,6

-4,04,0

- 215,25,2

- 38 366,06,0

- 157,27,2

-8,0

8 -

10,0

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

cl Si

Grå SANDMORÄN

SaTi

Trolig SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

10283756

2019-04-01 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si Cl

Grå SAND

Sa

Grå lerig SILT

SaTi

FYLLNING / något mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: (hu) Sa

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 6/11

Page 50: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W07Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-04-30 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,50,5

-0,80,8

- 38 692,02,0

-3,23,2

-4,04,0

-5,05,0

- 57 666,06,9

-8,2

Mg: Sa

Brun siltig TORRSKORPELERA

si Cldc

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

Grå siltig LERA

si Cl

SAND (enl.fälttekn.) *

Sa

10283756

2019-04-02 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

FYLLNING / mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: hu Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 7/11

Page 51: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W08Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-02 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,20,2

-1,01,0

- 36 572,02,0

-2,82,8

- 58 664,04,0

- 54 694,54,5

- 206,06,0

-8,0

8 -

10,0

si Cl _si_

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

SaTi

FYLLNING / grusig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: gr Sa

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

10283756

2019-04-02 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si Cl _si_

Grå siltig LERA

si Cl

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl

Grå SAND

Sa

Trolig SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

SaTi

Grå SANDMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 8/11

Page 52: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W10Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-02 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-03 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,40,4

-1,21,2

-1,51,5

-2,02,0

-3,03,0

- 50 534,04,0

-5,05,0

-6,0

Mg: Sa

FYLLNING / sandig MULLJORD (enl.fälttekn.) *

Mg: sa Hu

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Cl

10283756

2019-04-03 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

Grå siltig LERA

FYLLNING / mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: hu Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 9/11

Page 53: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W11Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-04-30 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,30,3

-0,60,6

-0,70,7

-1,01,0

- 37 752,02,0

-2,62,6

- 46 654,04,0

- 41 575,2

5 - 22

6,06,0

-8,08,0

-10,0

Mg: Sa

Brun siltig TORRSKORPELERA

si Cldc

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

cl Sa

Trolig SAND (enl.fälttekn.) *

Sa

SANDMORÄN (enl.fälttekn.) *

FYLLNING / mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: hu Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

10283756

2019-04-01 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

Mg: Sa

FYLLNING / sandig MULLJORD (enl.fälttekn.) *

Mg: sa Hu

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

SaTi

si Cl _si_

Grå siltig LERA

si Cl

Grå siltig LERA

si Cl

Grå lerig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 10/11

Page 54: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av

LaboratorieundersökningarSamhällsbyggnad

Projekt Laholmsvägen 10SE-302 66 HalmstadLaholmsvägen 10Växel: 010-722 50 00Direkt: 010 722-1890 / -5289 Beställare WSP Sverige ABFax: +46 10 7225242 Uppdragsnummer

Borrhål 19W13Fältundersökning ENN Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2019-05-02 AZIX Granskning 2019-05-08 DDS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet4,00 m u my 2019-04-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-Djup r 2) wN

3) wL4) St

5) tfu5) tr

5) typ6) klass6) Anm.m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 -

0,10,1

-0,40,4

-2,02,0

-3,43,4

- 56 634,04,0

-5,05,0

-6,0

Mg: Sa

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl _si_

siltig LERA med siltskikt (enl.fälttekn.) *

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

si Cl

10283756

2019-04-01 2019-04-08Provtagnings-metod

Jordartsbeskrivning 1)

Eng.-förkort. 7)

si Cl _si_

Grå siltig LERA

si Cl

siltig LERA (enl.fälttekn.) *

FYLLNING / mullhaltig SAND (enl.fälttekn.) *

Mg: hu Sa

FYLLNING / SAND (enl.fälttekn.) *

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 23) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 34) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/17) Enligt SGF beteckningsblad (2016-11-01)*) enligt fälttekniker * enligt laboratoriet

L:\5174\LABORATORIET\2019\10283756_Hammar_138_24_och_138_6\

10283756 - Bilaga 2 11/11

Page 55: KRISTIANSTADS KOMMUN

Sammanställning av CPT sondering

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 2 4 6 8 10 12 14Spetstryck qt (MPa)

Djup (m

)

2019-05-13

01020304

Kristianstad 19W01Kristianstad 19W02Kristianstad 19W04Kristianstad 19W05

05060708

Kristianstad 19W06Kristianstad 19W07Kristianstad 19W08Kristianstad 19W09

09101112

Kristianstad 19W12Kristianstad 19W11Kristianstad 19W10Kristianstad 19W11b

13 Medelvärde

0 50 100 150 200Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

01

01

01

02

02

03

03

03

04

04

04

05

05

05

06

06

06

06

07

07

07

08

08

08

08

09

09

09

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

10

11

11

11

12

12

13

13

13

10283756 - Bilaga 3 1/73

Page 56: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m6,62 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W012019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W01.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my3,30 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 2/73

Page 57: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 20 40 60 80 100Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my3,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W012019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W01.CPW

L

D

Med

H

M

L

M

HOC

OC

NCSi

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Cl

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 3/73

Page 58: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 20 40 60 80 100Effektivtryck (kPa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my3,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W012019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W01.CPW

L

D

Med

H

M

L

M

HOC

OC

NCSi

Sa

Si

Cl

(x)

(x)

(x)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 4/73

Page 59: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,62 m4,00 mmy3,30 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W012019-04-01

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

261,70239,60-22,10

121,30122,70

1,40

11,9811,81-0,17

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,100,604,00

0,020,100,604,006,00

Densitet(ton/m3)

1,70

0,680,58

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W01.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 3 (pga spetstryck och lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 5/73

Page 60: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W012019-04-01

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W01.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,40

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,50

Sa LSa DSa DSa MedSi MedSi MedCl HCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl LCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl MCl M

Klassificering

HOCHOCHOCHOCHOCHOC

OCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOC

NCSiNCSiNCSi

0,01,85,59,4

13,216,920,424,027,831,535,238,942,746,450,153,857,461,164,768,372,075,679,282,886,590,193,797,4

101,0104,6108,3111,9115,5118,2

svo

0,01,85,59,4

13,216,920,424,027,831,535,238,942,746,450,153,857,461,164,768,372,074,676,277,879,581,182,784,486,087,689,390,992,593,7

s'vo s'c

620,9482,7500,4490,6477,1435,4410,8356,9292,9252,1239,5210,0199,5204,6222,7229,0234,9248,2240,7245,3250,0250,5246,9240,5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,802,002,001,901,801,801,901,901,901,901,901,901,901,901,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,851,85

0,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,680,580,580,580,580,580,580,580,580,580,58

((304,9))((201,5))

80,167,471,171,671,467,665,659,651,646,345,041,039,841,041,142,243,345,444,545,346,246,546,145,3

(54,7)(54,5)(51,7)

of

50,750,149,546,7

(38,7)

OCR ID E MOC MNC

25,8317,3915,8913,9312,2510,20

8,857,125,444,393,923,252,922,842,993,003,023,122,972,962,962,912,822,691,001,001,00

%

102,7113,1115,6

94,4

17,942,459,134,817,211,7

23,158,683,647,322,214,7

18,543,453,537,817,811,8

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 6/73

Page 61: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,62 m4,00 mmy3,30 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W012019-04-01

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W01.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 7/73

Page 62: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,70 m0,70 m5,48 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W022019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W02.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my3,10 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 8/73

Page 63: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 50 100 150 200Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my3,10 m4,00 m0,70 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,70 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W022019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W02.CPW

L

v L

L

H

L

v L

D

Med

NCSi

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Cl

Si

Sa

Si

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 9/73

Page 64: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 50 100 150 200Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my3,10 m4,00 m0,70 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,70 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W022019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W02.CPW

L

v L

L

H

L

v L

D

Med

NCSi

Sa

Si

Cl

Si

Sa

Si

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 10/73

Page 65: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,70 m0,70 m5,48 m4,00 mmy3,10 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W022019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

259,20276,7017,50

121,10121,20

0,10

11,8611,930,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,050,600,721,101,252,604,00

0,020,050,600,721,101,252,604,006,00

Densitet(ton/m3)

1,702,401,802,20

0,62

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W02.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 3 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 11/73

Page 66: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W022019-04-03

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W02.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,020,050,600,700,901,101,301,501,701,902,102,302,502,702,903,103,303,503,703,904,104,304,504,704,905,105,30

Sida 1 av 1

0,020,050,600,700,901,101,301,501,701,902,102,302,502,702,903,103,303,503,703,904,104,304,504,704,905,105,305,37

Sa LSa v LSi LSi LSi LSi LCl HSi LSi LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi DSa DSa DSa DSa DSa DSa DSa DSi Med

Klassificering

NCSi

0,20,75,9

11,814,718,121,424,828,131,535,038,541,845,148,251,454,557,660,864,368,172,176,079,983,887,891,794,2

svo

0,20,75,9

11,814,718,121,424,828,131,535,038,541,845,148,251,454,557,660,864,368,170,172,073,975,877,879,780,9

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,702,401,802,201,801,701,701,701,701,701,901,701,701,601,601,601,601,601,601,952,002,002,002,002,002,002,001,80

0,620,620,620,620,620,620,62

((154,0))((167,1))((161,3))((153,2))

(114,7)((102,1))

((83,3))((67,4))((64,0))((64,1))((65,5))((66,3))((64,9))

((657,4))

((285,8))

of

38,637,7

(38,2)38,738,738,638,538,538,338,0

OCR ID E MOC MNC

1,00

%

59,747,7

85,785,982,380,280,277,773,0

11,88,89,29,99,69,2

6,35,34,44,24,24,34,44,3

35,256,157,251,548,849,346,140,016,5

14,910,911,312,211,811,3

7,66,25,14,94,95,05,15,0

48,079,280,972,268,268,964,155,021,2

11,98,79,09,89,59,0

6,15,04,13,93,94,04,14,0

38,451,752,348,947,347,645,642,017,0

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 12/73

Page 67: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,70 m0,70 m5,48 m4,00 mmy3,10 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W022019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W02.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 13/73

Page 68: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m7,66 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W042019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W04.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,30 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 14/73

Page 69: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 50 100 150 200 250Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

xx

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W042019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W04.CPW

Med

D

Med

L

Med

vH

L

v L

M

v L

M

vH

D

NCSi

OC

OC

NCSi

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Cl

Si

Cl

Si

Cl

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200x

x

x

x

x

x

x

xx

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 15/73

Page 70: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 50 100 150 200 250Effektivtryck (kPa)

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 50 100 150 200 250 300Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W042019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W04.CPW

Med

D

Med

L

Med

vH

L

v L

M

v L

M

vH

D

NCSi

OC

OC

NCSi

Sa

Si

Cl

Si

Cl

Si

Cl

Sa

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

o

o

o

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 16/73

Page 71: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m7,66 m4,00 mmy2,30 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W042019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

259,80280,6020,80

121,30121,30

0,00

11,8911,930,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,200,403,20

0,020,200,403,206,00

Densitet(ton/m3)

1,70

0,54

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W04.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 3 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 17/73

Page 72: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W042019-04-03

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W04.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,40

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,53

Sa MedSa MedSa DSa MedSa LSa LSi MedSi MedSi MedSi MedCl vHCl vHSi LSi LSi LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LCl MCl MSi v LCl MCl MCl MCl MCl MCl vHSa DSa DSa D

Klassificering

NCSiNCSi

OCOC

OCNCSiNCSiNCSiNCSiNCSi

0,01,95,69,4

13,216,920,423,927,531,034,538,241,945,448,852,155,358,561,664,767,971,074,277,380,483,686,790,193,797,1

100,5104,1107,8111,4115,0118,7122,5126,5129,7

svo

0,01,95,69,4

13,216,920,423,927,531,034,538,241,945,448,852,155,358,561,664,767,970,071,272,373,474,675,777,178,780,181,583,184,886,488,089,791,593,595,0

s'vo s'c

274,1275,1

288,7

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,901,902,001,901,801,801,801,801,801,801,901,901,701,701,701,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,851,851,601,851,851,851,851,851,902,002,002,00

0,540,540,540,540,540,540,540,540,540,540,540,540,540,54

((215,3))((207,7))((196,9))((179,1))

(161,1)(157,3)

((125,0))((92,3))((72,7))((63,9))((68,0))((66,0))((64,2))((60,7))((60,6))((59,6))((65,2))((64,3))((67,3))((67,2))

47,347,6

((68,1))49,9

(60,4)(64,9)(68,5)(73,4)

(170,0)

of

51,649,548,446,938,738,4

38,438,638,6

OCR ID E MOC MNC

1,001,00

3,553,49

3,541,001,001,001,001,00

%

111,8108,1105,5

95,867,358,8

80,386,787,2

24,636,442,536,416,213,412,512,111,510,6

7,75,84,74,24,54,44,34,14,14,14,44,44,54,5

4,6

54,167,368,9

32,649,758,749,720,817,015,715,214,413,2

9,36,95,54,95,25,15,04,74,74,75,15,15,35,3

5,4

76,196,298,8

26,139,743,539,816,613,612,612,211,510,5

7,45,54,43,94,24,14,03,83,83,84,14,14,24,2

4,3

50,558,559,5

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 18/73

Page 73: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m7,66 m4,00 mmy2,30 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W042019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W04.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 19/73

Page 74: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m9,06 m0,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W052019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W05.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,50 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 20/73

Page 75: KRISTIANSTADS KOMMUN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 50 100 150 200Friktionsvinkel (o)

xx

xxx

xxxxxx

xx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

xx

x

xx

xxx

xxx

xx

xxxxxx

xxx

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,50 m0,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W052019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W05.CPW

Med

L Med

L

v L

L

v L L

v L

L

D

v D

D

Med

D

Med

v D

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Sa

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200x

xx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

x

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 21/73

Page 76: KRISTIANSTADS KOMMUN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 50 100 150 200Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,50 m0,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W052019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W05.CPW

Med

L Med

L

v L

L

v L L

v L

L

D

v D

D

Med

D

Med

v D

Sa

Si

Sa

Si

Sa

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 22/73

Page 77: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m9,06 m0,00 mmy2,50 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W052019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

0,00

Datum

260,60238,90-21,70

121,20121,40

0,20

11,8711,890,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,100,453,406,708,00

0,020,100,453,406,708,00

10,00

Densitet(ton/m3)

1,70

0,64

0,53

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W05.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 2Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 23/73

Page 78: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W052019-04-02

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W05.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,808,008,208,408,608,80

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,808,008,208,408,608,808,95

Sa MedSa MedSa LSi MedSa LSa LSa LSa LSa v LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi v LSi LSi v LSi v LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSa DSa DSa v DSa DSa DSa MedSa MedSa DSa MedSa MedSa MedSa v DSa v DSa v D

Klassificering0,01,95,69,2

12,816,319,823,326,930,333,637,040,343,747,050,353,757,060,263,566,769,873,176,479,883,186,489,893,196,499,8

103,1106,7110,7114,7118,8122,7126,5130,3134,1137,9141,7145,4149,4153,6157,2

svo

0,00,92,64,25,87,38,8

10,311,913,314,616,017,318,720,021,322,724,025,226,527,728,830,131,432,834,135,436,838,139,440,842,143,745,747,749,851,753,555,357,158,960,762,464,466,668,5

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,901,901,801,801,801,801,801,801,701,701,701,701,701,701,701,701,701,601,701,601,601,701,701,701,701,701,701,701,701,701,702,002,002,152,002,001,901,902,001,901,901,902,152,152,15

0,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,640,64

0,530,530,530,530,530,530,53

((226,7))

((161,1))((156,1))((134,3))((133,3))

((94,6))((83,3))((78,8))((71,9))((68,4))((72,3))((68,4))((67,0))((69,5))((69,5))((74,4))((73,5))((73,7))((73,6))((69,8))((73,5))((77,7))

((103,6))

of

54,050,947,5

45,644,138,738,738,5

38,644,845,138,738,738,038,438,538,038,238,344,445,946,5

OCR ID E MOC MNC

%

122,3110,1

85,2

75,364,561,158,755,9

86,295,198,184,381,867,474,176,768,872,573,596,3

110,0116,0

24,227,115,213,114,210,910,510,410,0

9,69,38,18,16,05,35,14,74,54,74,54,54,64,64,94,94,94,94,74,95,26,7

46,463,271,146,443,527,734,938,630,434,736,377,190,090,0

32,036,219,416,518,013,613,112,912,411,811,5

9,99,97,16,36,05,55,35,65,35,25,45,45,85,75,85,85,55,86,18,0

64,690,0

102,264,560,237,147,653,040,947,249,6

111,5183,1228,6

25,629,015,513,214,410,910,510,3

9,99,59,27,97,95,75,04,84,44,24,44,24,24,34,34,64,64,64,64,44,74,96,4

45,856,060,945,844,129,738,141,232,837,739,764,693,2

111,4

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 24/73

Page 79: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m9,06 m0,00 mmy2,50 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W052019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W05.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 25/73

Page 80: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

U

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m

10,70 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W062019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W06.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,80 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 26/73

Page 81: KRISTIANSTADS KOMMUN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 50 100 150 200Friktionsvinkel (o)

xx

xxx

xxxxxxx

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xx

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

oo

o

o

o

o

oo

o

o

o

o

oo

o

o

o

oo

o

o

o

o

oo

o

o

o

o

xx

x

xxxx

xxxxxxxxx

xx

xxxx

xxxx

xxx

xx

xxx

xx

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,80 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W062019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W06.CPW

Med

L

H

vH

H

L

v L

L

Med

D

Med L

Med L

Med L

Med

D

Med

D

Med

L

D

v D

NCSi

NC

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Cl

Si

Cl

Sa

Si

Sa

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

+

+

+

++

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200xx

x

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

x

xxx

xx

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 27/73

Page 82: KRISTIANSTADS KOMMUN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 50 100 150 200Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,80 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W062019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W06.CPW

Med

L

H

vH

H

L

v L

L

Med

D

Med L

Med L

Med L

Med

D

Med

D

Med

L

D

v D

NCSi

NC

Sa

Si

Cl

Si

Cl

Sa

Si

Sa

Si

Sa

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 28/73

Page 83: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m10,70 m4,00 mmy2,80 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W062019-04-01

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

262,00258,60

-3,40

121,30121,50

0,20

11,9011,900,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,402,604,005,206,007,208,00

0,020,402,604,005,206,007,208,00

10,00

Densitet(ton/m3)

1,70

0,36

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 4 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 29/73

Page 84: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W062019-04-01

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W06.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,808,008,208,408,608,809,009,209,409,609,80

10,0010,2010,40

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,808,008,208,408,608,809,009,209,409,609,80

10,0010,2010,4010,50

Sa MedSa MedSa MedSi LSi LCl HCl vHCl vHCl HCl HSi LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LCl LSa LSa LSa LSa MedSa MedSa DSa DSa DSa DSa DSa DSa DSa DSa MedSa LSa MedSa LSi MedSa LSa MedSa DSa DSa MedSa MedSa DSa DSa MedSi LSi LSi LSa LSa DSa DSa DSa v D

Klassificering

NCSiNCSiNCSiNCSiNCSi

NC

0,01,95,69,3

12,916,219,723,427,230,934,638,241,444,547,750,854,057,160,263,667,170,674,378,081,885,789,793,697,5

101,4105,4109,3113,1116,7120,4124,0127,5131,1134,7138,5142,4146,3150,0153,8157,7161,6165,1168,4171,8175,2178,9182,9186,8189,8

svo

0,01,95,69,3

12,916,219,723,427,230,934,638,241,444,547,750,854,057,160,263,667,169,671,373,074,876,778,780,682,584,486,488,390,191,793,495,096,598,199,7

101,5103,4105,3107,0108,8110,7112,6114,1115,4116,8118,2119,9121,9123,8125,3

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,901,901,901,701,701,901,901,901,901,901,701,601,601,601,601,601,601,601,801,801,801,901,902,002,002,002,002,002,002,002,001,901,801,901,801,801,801,902,002,001,901,902,002,001,901,701,701,701,802,002,002,002,15

0,360,360,360,36

((153,7))((155,9))

(142,7)(182,6)(168,4)(145,1)(104,5)((93,2))((63,7))((54,9))((49,1))((52,2))((50,4))((46,3))

(30,6)

((293,2))

((141,4))((95,9))

((117,2))

of

51,149,446,4

33,934,435,336,437,838,238,238,538,638,638,437,837,536,633,935,034,1

(34,2)33,935,537,737,236,735,937,337,334,4

(29,4)(26,6)(27,9)

33,737,137,138,438,7

OCR ID E MOC MNC

1,001,001,001,001,00

1,00

%

106,5107,1

86,8

35,840,046,855,569,774,574,680,485,083,379,372,169,260,741,048,942,7

41,953,572,768,264,057,669,969,547,3

43,569,169,786,493,4

20,735,223,1

9,19,2

5,84,23,73,33,53,43,2

10,812,716,121,534,540,841,450,659,356,850,440,437,128,415,119,716,317,016,123,644,338,734,027,841,841,720,4

9,06,57,7

18,542,643,875,790,0

27,147,930,511,211,4

6,94,84,23,84,03,93,6

13,416,020,628,246,956,257,270,984,080,270,555,650,738,119,325,720,921,920,631,261,453,146,137,357,657,526,711,1

7,89,4

23,958,960,6

109,3140,7

21,738,324,4

9,09,1

5,63,93,43,03,23,12,9

10,812,816,522,637,542,542,948,453,652,148,242,240,330,515,520,616,717,516,525,044,541,236,929,843,043,021,3

8,96,27,5

19,243,644,263,776,3

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 30/73

Page 85: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m10,70 m4,00 mmy2,80 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W062019-04-01

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 31/73

Page 86: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m7,96 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W072019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W07.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my3,40 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 32/73

Page 87: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 50 100 150 200Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my3,40 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W072019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W07.CPW

L

Med

D

L

Med

L

Med

L

M

H

M

L

D

Med

v D

HOC

OC

0 10 20 30 40 50 60 70Modul (MPa)

Sa

Si

Sa

Si

Cl

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 33/73

Page 88: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 50 100 150 200Effektivtryck (kPa)

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my3,40 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W072019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W07.CPW

L

Med

D

L

Med

L

Med

L

M

H

M

L

D

Med

v D

HOC

OC

Sa

Si

Sa

Si

Cl

Si

Sa

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

o

o

o

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 34/73

Page 89: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m7,96 m4,00 mmy3,40 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W072019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

260,90265,40

4,50

121,20121,30

0,10

11,7911,910,11

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,500,803,204,006,85

0,020,500,803,204,006,858,20

Densitet(ton/m3)

1,70

0,69

0,66

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 4 (pga lutning och spetstryck)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 35/73

Page 90: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W072019-04-02

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W07.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,80

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,807,84

Sa LSa MedSa MedSa DSa LSi LSi MedSi MedSa LSi MedSi LSi LCl MCl HCl MCl MSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSa DSa DSa DSa MedSa MedSa v DSa v D

Klassificering

HOCHOC

OCOC

0,01,85,49,1

12,916,720,123,527,130,634,137,640,944,448,251,955,659,262,565,869,272,575,879,282,585,889,292,595,899,2

102,5105,8109,2112,5116,2120,1124,0127,8131,6135,5138,0

svo

0,01,85,49,1

12,916,720,123,527,130,634,137,640,944,448,251,955,659,262,565,869,271,572,874,275,576,878,279,580,882,283,584,886,287,589,291,193,094,896,698,599,8

s'vo s'c

458,5505,1425,3350,1

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,801,901,902,001,801,701,801,801,801,801,701,701,901,901,901,901,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,701,702,002,002,001,901,902,152,15

0,690,690,690,690,690,690,690,690,690,690,690,69

0,660,660,660,660,660,660,660,660,660,660,660,660,660,66

((171,4))((233,3))((199,9))

((175,7))((154,3))((145,1))

71,578,569,560,3

((92,1))((80,7))((76,4))((74,4))((76,2))((78,5))((77,7))((76,9))((75,7))((75,3))((76,2))((76,0))((75,3))((71,9))((76,1))((75,5))((88,8))

of

49,347,647,648,038,5

36,7

37,937,538,435,837,038,744,3

OCR ID E MOC MNC

10,3210,49

8,206,29

%

89,189,997,3

105,958,1

46,4

73,069,481,954,964,990,0

101,3

11,519,832,150,111,910,113,411,710,810,4

9,28,7

5,95,25,04,95,05,15,15,15,05,05,15,15,14,95,15,15,9

42,237,857,524,133,676,690,0

14,425,843,570,015,012,517,014,613,512,911,410,7

7,06,25,95,75,96,16,06,05,95,96,06,06,05,76,06,07,0

58,251,881,231,945,7

110,7165,2

11,520,734,848,012,010,013,611,710,810,3

9,18,6

5,64,94,74,64,74,94,84,84,74,74,84,84,84,64,84,85,6

43,340,752,525,536,564,386,1

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 36/73

Page 91: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m7,96 m4,00 mmy3,40 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W072019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 37/73

Page 92: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,70 m0,70 m6,76 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W082019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W08.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,80 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 38/73

Page 93: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,80 m4,00 m0,70 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,70 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W082019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W08.CPW

L

H

M

L

v L

M

Med

D

Med

v D

HOC

OC

NCSi

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Si

Cl

Si

Cl

Sa

Si

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 39/73

Page 94: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Effektivtryck (kPa)

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,80 m4,00 m0,70 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,70 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W082019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W08.CPW

L

H

M

L

v L

M

Med

D

Med

v D

HOC

OC

NCSi

Si

Cl

Si

Cl

Sa

Si

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

o

o

o

o

o

o

o

o

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 40/73

Page 95: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,70 m0,70 m6,76 m4,00 mmy2,80 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W082019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

260,80238,40-22,40

121,20121,30

0,10

11,8611,950,08

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,200,722,804,506,008,00

0,020,200,722,804,506,008,00

10,00

Densitet(ton/m3)

1,701,801,70

0,570,67

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W08.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 4 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 41/73

Page 96: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W082019-04-02

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W08.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,020,200,700,901,101,301,501,701,902,102,302,502,702,903,103,303,503,703,904,104,304,504,704,905,105,305,505,705,906,106,306,50

Sida 1 av 1

0,020,200,700,901,101,301,501,701,902,102,302,502,702,903,103,303,503,703,904,104,304,504,704,905,105,305,505,705,906,106,306,506,64

Si LSi LCl HCl HCl HCl HCl HCl MSi LSi LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LCl MCl MCl MSa MedSa DSa DSa DSa DSa MedSa MedSa MedSi v DSi v D

Klassificering

HOCHOCHOCHOCHOCHOC

OCOC

NCSi

0,21,97,7

13,516,920,424,127,831,635,339,042,645,949,152,355,458,561,764,868,071,375,078,682,386,190,094,097,9

101,7105,4109,2113,1116,5

svo

0,21,97,7

13,516,920,424,127,831,635,339,042,645,949,152,355,458,561,764,868,069,371,072,674,376,178,080,081,983,785,487,289,190,9

s'vo s'c

746,6842,5932,7821,2651,2529,2

220,1232,4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,801,701,701,701,901,901,901,901,901,901,701,701,601,601,601,601,601,601,601,851,851,851,902,002,002,002,001,901,901,902,102,10

0,570,570,570,570,570,570,570,570,570,570,670,670,670,670,670,670,670,670,67

((166,0))((154,0))

82,894,3

105,397,582,971,6

((100,8))((77,6))((64,3))((57,9))((56,3))((59,3))((62,2))((61,5))((61,5))

42,945,0

(63,3)

((711,3))((2567,8))

of

36,037,938,238,138,037,637,036,4

(37,6)(45,0)

OCR ID E MOC MNC

36,6334,9433,5026,0118,4513,56

3,173,271,00

%

53,171,374,874,373,369,363,858,6

9,89,1

6,35,04,23,93,84,04,24,14,1

20,337,042,041,840,936,330,626,238,190,0

12,111,2

7,55,94,94,54,44,64,84,84,8

26,550,658,057,756,349,641,334,952,1

186,7

9,79,0

6,04,73,93,63,53,73,93,83,8

21,240,243,243,142,539,733,027,940,994,7

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 42/73

Page 97: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,70 m0,70 m6,76 m4,00 mmy2,80 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W082019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W08.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 43/73

Page 98: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m6,68 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W092019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W09.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,50 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 44/73

Page 99: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150 200Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,50 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W092019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W09.CPW

L

v L

L

Med

L

v L

M

H

L

Med

D

Med

NCSi

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Cl

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 45/73

Page 100: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150 200Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,50 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W092019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W09.CPW

L

v L

L

Med

L

v L

M

H

L

Med

D

Med

NCSi

Sa

Si

Cl

Si

Sa

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 46/73

Page 101: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,68 m4,00 mmy2,50 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W092019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

260,30257,30

-3,00

121,20121,40

0,20

11,8711,970,10

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,202,805,30

0,020,202,805,306,00

Densitet(ton/m3)

1,70Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W09.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 4 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 47/73

Page 102: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W092019-04-02

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W09.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,40

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,56

Sa LSa LSa v LSa v LSa v LSi LSi MedSi MedSi MedSi LSi LSi LSi LSi LSi v LSi v LSi v LSi v LCl MCl MCl MCl MCl HSi LSi LSi MedSa DSa DSa DSa DSa DSa DSa Med

Klassificering

NCSiNCSiNCSiNCSiNCSi

0,01,85,38,7

12,115,418,722,225,729,232,736,039,342,746,049,252,455,558,762,065,769,372,976,680,183,586,990,694,698,5

102,4106,3110,3113,7

svo

0,01,85,38,7

12,115,418,722,225,729,232,736,039,342,746,049,252,455,558,762,065,768,369,971,673,174,575,977,679,681,583,485,387,388,9

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,801,801,701,701,701,701,801,801,801,701,701,701,701,701,601,601,601,601,851,851,851,851,901,701,701,802,002,002,002,002,002,001,90

((147,6))((175,7))((189,5))((181,6))((158,1))((119,7))((109,5))

((84,8))((71,4))((67,3))((66,0))((66,8))((68,2))

(63,8)(61,5)(64,8)(67,5)(88,5)

((84,6))((106,1))((323,1))

of

49,746,338,538,538,2

(35,5)38,338,638,037,837,737,936,4

OCR ID E MOC MNC

1,001,001,001,001,00

%

92,777,850,155,151,9

77,482,773,971,070,072,759,0

12,913,3

6,89,39,48,8

10,311,110,7

9,47,36,85,44,64,44,34,44,5

5,56,7

18,445,654,841,638,337,441,426,7

16,316,8

8,211,411,610,812,813,913,311,6

8,98,16,45,45,15,15,15,2

6,58,1

23,963,377,257,352,551,257,035,6

13,013,4

6,59,29,38,6

10,311,110,6

9,37,16,55,14,34,14,04,14,2

5,26,5

19,145,350,942,941,040,542,828,5

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 48/73

Page 103: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,68 m4,00 mmy2,50 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W092019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W09.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 49/73

Page 104: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m6,72 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W102019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W10.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,40 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 50/73

Page 105: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,40 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W102019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W10.CPW

L

Med

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

Med

D

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Sa

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 51/73

Page 106: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,40 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W102019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W10.CPW

L

Med

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

Med

D

Sa

Si

Sa

Si

Sa

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 52/73

Page 107: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,72 m4,00 mmy2,40 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W102019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

259,60269,10

9,50

121,20121,40

0,20

11,9211,970,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,401,151,454,00

0,020,401,151,454,006,00

Densitet(ton/m3)

1,70

0,53

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 3 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 53/73

Page 108: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W102019-04-03

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W10.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,40

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,60

Sa LSa LSa LSa MedSa LSa v LSi LSi LSa v LSa v LSi LSi LSi LSi LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi LSi v LSi LSi v LSi v LSa MedSa D

Klassificering0,01,85,38,8

12,516,119,522,926,229,532,936,239,542,946,249,452,655,758,962,065,168,371,474,677,780,884,087,290,493,796,9

100,1103,5107,3

svo

0,01,85,38,8

12,516,119,522,926,229,532,936,239,542,946,249,452,655,758,962,065,167,368,469,670,771,873,074,275,476,777,979,180,582,3

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,801,801,801,901,801,701,701,701,701,701,701,701,701,701,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,701,601,701,601,601,902,00

0,530,530,530,530,530,530,530,530,530,530,530,530,53

((92,3))((86,6))

((131,4))((119,0))((119,6))

((90,2))((66,0))((62,3))((63,5))((61,5))((62,0))((60,8))((59,3))((61,4))((60,6))((66,2))((67,8))((68,7))((69,3))((68,1))((69,6))((64,1))((67,8))

of

48,845,944,745,638,737,4

35,035,0

36,938,0

OCR ID E MOC MNC

%

85,374,370,383,267,045,7

32,634,2

62,172,9

10,111,813,223,515,7

8,65,75,46,87,58,07,37,35,74,34,14,24,14,14,14,04,14,14,44,64,64,74,64,74,44,6

28,240,5

12,614,916,631,120,110,5

6,86,48,29,19,78,88,96,85,04,84,94,84,84,74,64,84,85,25,35,45,55,45,55,15,4

37,855,7

10,111,913,324,916,1

8,45,45,16,57,37,87,17,15,44,03,83,93,83,83,83,73,83,84,14,34,34,44,34,44,14,3

30,242,3

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 54/73

Page 109: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,72 m4,00 mmy2,40 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W102019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 55/73

Page 110: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m6,72 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W112019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,30 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 56/73

Page 111: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W112019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11.CPW

L

Med

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

Med

D

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Sa

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 57/73

Page 112: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W112019-04-03

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11.CPW

L

Med

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

Med

D

Sa

Si

Sa

Si

Sa

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 58/73

Page 113: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,72 m4,00 mmy2,30 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W112019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

259,60269,10

9,50

121,20121,40

0,20

11,9211,970,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,250,600,700,952,605,206,008,00

0,020,250,600,700,952,605,206,008,00

10,00

Densitet(ton/m3)

1,70

0,750,61

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 3 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 59/73

Page 114: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W112019-04-03

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,40

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,60

Sa LSa LSa LSa MedSa LSa v LSi LSi LSa v LSa v LSi LSi LSi LSi LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi LSi v LSi LSi v LSi v LSa MedSa D

Klassificering0,01,85,38,8

12,516,119,522,926,229,532,936,239,542,946,249,452,655,758,962,065,168,371,474,677,780,884,087,290,493,796,9

100,1103,5107,3

svo

0,01,85,38,8

12,516,119,522,926,229,532,936,239,542,946,249,452,655,758,962,065,167,368,469,670,771,873,074,275,476,777,979,180,582,3

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,801,801,801,901,801,701,701,701,701,701,701,701,701,701,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,701,601,701,601,601,902,00

0,750,750,750,750,750,750,750,750,610,610,610,610,610,610,610,610,610,610,610,610,61

((92,3))((86,6))

((131,4))((119,0))((119,6))

((90,2))((66,0))((62,3))((63,5))((61,5))((62,0))((60,8))((59,3))((61,4))((60,6))((66,2))((67,8))((68,7))((69,3))((68,1))((69,6))((64,1))((67,8))

of

48,845,944,745,638,737,4

35,035,0

36,938,0

OCR ID E MOC MNC

%

85,374,370,383,267,045,7

32,634,2

62,172,9

10,111,813,223,515,7

8,65,75,46,87,58,07,37,35,74,34,14,24,14,14,14,04,14,14,44,64,64,74,64,74,44,6

28,240,5

12,614,916,631,120,110,5

6,86,48,29,19,78,88,96,85,04,84,94,84,84,74,64,84,85,25,35,45,55,45,55,15,4

37,855,7

10,111,913,324,916,1

8,45,45,16,57,37,87,17,15,44,03,83,93,83,83,83,73,83,84,14,34,34,44,34,44,14,3

30,242,3

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 60/73

Page 115: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m6,72 m4,00 mmy2,30 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W112019-04-03

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 61/73

Page 116: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,00 m0,00 m7,00 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W11b2019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11b.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,30 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 62/73

Page 117: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W11b2019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11b.CPW

L

Med

v L

Med

L

v L

L

v L

Med

D

v D

D

Med

v D

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 63/73

Page 118: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 50 100 150Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,30 m4,00 m0,00 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,00 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W11b2019-04-01

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11b.CPW

L

Med

v L

Med

L

v L

L

v L

Med

D

v D

D

Med

v D

Sa

Si

Sa

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 64/73

Page 119: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,00 m0,00 m7,00 m4,00 mmy2,30 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W11b2019-04-01

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

261,10267,10

6,00

121,40121,50

0,10

11,8711,86-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,250,600,700,952,605,206,008,00

0,020,250,600,700,952,605,206,008,00

10,00

Densitet(ton/m3)

1,70

0,750,61

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11b.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 4 (pga lutning)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 65/73

Page 120: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W11b2019-04-01

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11b.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,80

Sida 1 av 1

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,202,402,602,803,003,203,403,603,804,004,204,404,604,805,005,205,405,605,806,006,206,406,606,806,87

Sa LSa MedSa v LSa v LSa MedSa LSa v LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSi v LSa MedSa DSa DSa v DSa v DSa DSa MedSa v DSa v D

Klassificering0,01,85,48,9

12,315,819,422,926,229,532,936,239,542,946,149,252,455,558,761,864,968,171,274,477,580,683,887,291,095,099,0

103,3107,3111,1115,1118,0

svo

0,01,85,48,9

12,315,819,422,926,229,532,936,239,542,946,149,252,455,558,761,864,967,168,269,470,571,672,874,276,078,080,082,384,386,188,189,6

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,801,901,701,701,901,801,701,701,701,701,701,701,701,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,601,902,002,002,152,152,001,902,152,15

0,750,750,750,750,750,750,750,750,610,610,610,610,610,610,610,610,610,610,610,610,61

((148,4))((161,7))((145,1))((109,9))

((78,2))((69,4))((63,0))((61,7))((61,0))((64,0))((65,9))((65,1))((65,3))((63,0))((62,6))((60,1))((53,5))((53,3))((53,5))

of

50,948,738,738,144,637,936,6

37,938,038,438,738,738,436,638,738,6

OCR ID E MOC MNC

%

104,399,660,647,977,752,040,7

70,872,778,892,191,879,259,889,994,4

18,827,1

9,77,4

22,010,5

7,88,99,68,76,85,04,54,14,14,04,24,44,34,34,24,24,13,73,73,7

36,138,847,874,474,750,327,172,484,7

24,436,212,0

9,028,913,1

9,510,911,910,7

8,15,95,24,84,74,74,95,15,05,14,94,94,74,34,34,3

49,253,266,6

107,3107,6

70,436,2

104,2123,3

19,528,9

9,67,2

23,110,5

7,68,79,58,56,54,74,23,83,83,73,94,14,04,03,93,93,83,43,43,4

39,441,346,662,963,148,128,961,769,3

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 66/73

Page 121: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,00 m0,00 m7,00 m4,00 mmy2,30 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W11b2019-04-01

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W11b.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 67/73

Page 122: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivå

0,70 m0,70 m5,04 m4,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W122019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W12.CPW

0 5 10Lutning (grader)

ReferensNivå vid referensFörborrat materialGeometri

my2,70 m

Normal

Friktion ft (kPa)Friktion ft (kPa) Friktionskvot Rft (%)Friktionskvot Rft (%)

Vätska i filterBorrpunktens koord.Utrustning

Fett

GeotechSond nr 4538

Spetstryck qt (MPa)Spetstryck qt (MPa)

10283756 - Bilaga 3 68/73

Page 123: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 50 100 150 200 250Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,70 m4,00 m0,70 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,70 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W122019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W12.CPW

L

Med

L

v L

D

v D

D

L

0 20 40 60 80Modul (MPa)

Sa

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

xo+

Svensk empiriLunne, överkonsolideradLunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

x

x

x

x

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 69/73

Page 124: KRISTIANSTADS KOMMUN

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 50 100 150 200 250Effektivtryck (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Klassificering

ReferensNivå vid referensGrundvattenytaStartdjup

my2,70 m4,00 m0,70 m

FörborrningsdjupFörborrat materialUtrustningGeometri

0,70 m

GeotechNormal

Djup (m

)

ProjektProjekt nrPlatsBorrhålDatum

Hammar 138:24 och 138:610283756Kristianstad19W122019-04-02

2019-05-10\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W12.CPW

L

Med

L

v L

D

v D

D

L

Sa

Si

Sa

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

UtvärderareDatum för utvärdering

JK2019-04-09

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10283756 - Bilaga 3 70/73

Page 125: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

0,70 m0,70 m5,04 m4,00 mmy2,70 m

NormalFettEmil NilssonGeotech

Djup (m)

Kristianstad19W122019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStartdjupStoppdjupGrundvattenytaReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterOperatörUtrustning

KalibreringsdataSpetsDatumAreafaktor aAreafaktor b

45382017-05-020,8180,000

Inre friktion Oc

Inre friktion OfCross talk c1Cross talk c2

0,0 kPa0,0 kPa0,0000,000

SkalfaktorerPortryck Friktion SpetstryckOmråde Område Faktor Område FaktorFaktor

FöreEfterDiff

4,00

Datum

260,70270,30

9,60

121,10121,40

0,30

11,7111,890,18

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

KorrigeringPortryckFriktionSpetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)0,00

Skiktgränser

Djup (m)

Klassificering

Från TillDjup (m)

0,000,020,300,722,754,00

0,020,300,722,754,005,20

Densitet(ton/m3)

1,701,801,70

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W12.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass 4 (pga lutning och spetstryck)Bedömd sonderingsklass

10283756 - Bilaga 3 71/73

Page 126: KRISTIANSTADS KOMMUN

C P T - sonderingHammar 138:24 och 138:610283756

2019-05-10

Kristianstad19W122019-04-02

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W12.CPW

PlatsBorrhålDatum

Djup (m)Från Till0,000,020,300,700,901,101,301,501,701,902,102,302,502,702,903,103,303,503,703,904,104,304,504,70

Sida 1 av 1

0,020,300,700,901,101,301,501,701,902,102,302,502,702,903,103,303,503,703,904,104,304,504,704,90

Sa LSi MedSi MedSi MedSi MedSi MedSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi LSi v LSi DSi v DSa DSa DSa DSa L

Klassificering0,22,88,6

13,717,220,824,327,831,434,838,141,544,848,151,554,858,261,464,968,872,976,880,784,4

svo

0,22,88,6

13,717,220,824,327,831,434,838,141,544,848,151,554,858,261,464,968,870,972,874,776,4

s'vo s'ckPa kPa kPa

tfu

kPat/m3r

1,701,801,701,801,801,801,801,801,801,701,701,701,701,701,701,701,701,601,952,102,002,002,001,80

((213,2))((232,2))((241,4))((206,9))((187,2))((143,7))((115,8))((102,1))

((91,1))((77,8))((75,4))((75,0))((75,5))((68,6))

((385,7))((712,3))

of

38,7

(38,2)38,338,238,134,2

OCR ID E MOC MNC

%

61,1

75,574,773,840,2

12,012,313,413,912,011,0

8,67,16,45,75,04,94,94,94,5

21,537,941,140,639,813,6

15,115,516,917,615,113,710,6

8,67,66,85,95,75,75,85,3

28,352,056,655,954,717,2

12,112,413,614,112,111,0

8,56,96,15,54,74,64,64,64,2

22,640,842,642,341,913,7

MPa MPa MPawLwL

10283756 - Bilaga 3 72/73

Page 127: KRISTIANSTADS KOMMUN

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1Hammar 138:24 och 138:610283756WSP Sverige ABEmil Nilsson

2019-05-10

0,70 m0,70 m5,04 m4,00 mmy2,70 m

NormalFett

Geotech

Kristianstad19W122019-04-02

Projekt Plats

Borrhål

FörborrningsdjupStart djupStopp djupGrundvattennivåReferensNivå vid referens

Förborrat materialGeometriVätska i filterBorrpunktens koord.UtrustningSond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5173\Kristianstad\10283756\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\19W12.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

Djup (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPaTotalt spetstryck, qt MPaRegistrerat spetstryck, qc MPaRegistrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4538

ProjektnummerBorrföretagBorrningsledare

10283756 - Bilaga 3 73/73

Page 128: KRISTIANSTADS KOMMUN

10283756 - Bilaga 4 1/2

Page 129: KRISTIANSTADS KOMMUN

10283756 - Bilaga 4 2/2

Page 130: KRISTIANSTADS KOMMUN
Page 131: KRISTIANSTADS KOMMUN

PfMv

PfMv

Page 132: KRISTIANSTADS KOMMUN