2
LEIF ANDERSSON KOMMUN 505 TOM HENRIKSSON LAGTING 162 KOMMUN 513 BODIL RÅDLAND LAGTING 189 KOMMUN 514 OVE SÖDERMAN KOMMUN 506 HENRIK THYRÉN KOMMUN 507 BJÖRN BLOMQVIST LAGTING 153 KOMMUN 509 MATHILDA BLIXT KOMMUN 512 LENE-MAJ JOHANSSON LAGTING 170 KOMMUN 503 ELOF JOHNS KOMMUN 511 LEIF KARLSSON LAGTING 173 KOMMUN 508 SVEN-ANDERS DANIELSSON KOMMUN 510 SANDRA LIGNELL KOMMUN 517 HÅKAN LUNDBERG KOMMUN 504 MADELEINE LINDBLOM KOMMUN 515 ROLF KARLSSON KOMMUN 516 ROGER HÖGLUND LAGTING 167 KOMMUN 502 ANDREAS KANBORG KOMMUN 518 ERICA JOHANSSON KOMMUN 519

MATHILDA BLIXT BODIL RÅDLAND OVE SÖDERMAN KOMMUN … · leif andersson kommun 505 tom henriksson lagting 162 kommun 513 bodil rÅdland lagting 189 kommun 514 ove sÖderman kommun

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MATHILDA BLIXT BODIL RÅDLAND OVE SÖDERMAN KOMMUN … · leif andersson kommun 505 tom henriksson lagting 162 kommun 513 bodil rÅdland lagting 189 kommun 514 ove sÖderman kommun

LEIF ANDERSSON KOMMUN 505

TOM HENRIKSSON LAGTING 162 KOMMUN 513

BODIL RÅDLAND LAGTING 189 KOMMUN 514

OVE SÖDERMAN KOMMUN 506

HENRIK THYRÉN KOMMUN 507

BJÖRN BLOMQVIST LAGTING 153 KOMMUN 509

MATHILDA BLIXT KOMMUN 512

LENE-MAJ JOHANSSON LAGTING 170 KOMMUN 503

ELOF JOHNS KOMMUN 511

LEIF KARLSSON LAGTING 173 KOMMUN 508

SVEN-ANDERS DANIELSSON KOMMUN 510

SANDRA LIGNELL KOMMUN 517

HÅKAN LUNDBERG KOMMUN 504

MADELEINE LINDBLOM KOMMUN 515

ROLF KARLSSON KOMMUN 516

ROGER HÖGLUND LAGTING 167 KOMMUN 502

ANDREAS KANBORG KOMMUN 518

ERICA JOHANSSON KOMMUN 519

Page 2: MATHILDA BLIXT BODIL RÅDLAND OVE SÖDERMAN KOMMUN … · leif andersson kommun 505 tom henriksson lagting 162 kommun 513 bodil rÅdland lagting 189 kommun 514 ove sÖderman kommun

Finströms Centerns ambitioner är att fortsätta stödja och utveckla näringsliv, åldringsvård, skola och barnomsorg samt förbättra den tek-niska standarden och servicen inom alla om-råden. Under senaste mandatperiod har flera beslut tagits, bl.a. utbyggnad av Rosengården, inköp av landskapets vägstation för att sam- ordna den tekniska avdelningen, inköp av mo-duler för eftis-verksamheten vid Källbo skola. Allt för att uppfylla och förbättra de lagstadga-de åtaganden och det servicekrav vi har som kommun. En god ekonomi är en av de absoluta hörnstenarna i Centerns ideologi. Genom att använda skattepengarna så smart det bara går skapas utrymme för att göra hjälpinsatser där det behövs. Öppna upp för ett samarbete med omkringliggande kommuner. Det finns många områden att samarbeta runt: skola, äldreom-sorg, kommuntekniska samt administrativa funktioner.

Äldrevård• Fullfölja den planerade utbyggnaden av Rosengården.• Underlätta och samarbeta med företagare som är be-

redda att satsa på bostäder anpassade för äldreboende. • Förbättra möjligheten för äldre att aktivera sig genom

att arrangera t.ex. utflykter, gruppaktiviteter och min- dre gruppträffar för olika former av samvaro.

Skola och barnomsorg• Pålsböle och Emkarby dagis behöver finnas kvar för

bra barnomsorg många år framåt.• Prioritera och satsa på ungdomarna. Att ungdomslokalen

färdigställs samt att verksamhetsmängden ökar radikalt. Renoveringen av ungdomslokalen i Godby pågår som bäst och verksamheten påbörjas så snart som möjligt.

Kommunsamarbeten• Finströms Centern är emot en tvångssammanslagning

till ett Norra Åland enligt nuvarande regeringsförslag. Däremot ser vi många fördelar med utökade samar-betsavtal mellan våra grannkommuner inom många områden. Även frivilliga samgåenden är möjliga om nuvarande lag som blockerar frivilligheten ändras. Detta förutsätter att en gemensam vilja finns. Finns viljan är vi de första som är med och utreder förutsättningar ut- gående från ekonomi, närservice och demokrati.

• Vi är positiva till KST (Kommunernas Social Tjänst) förut-satt att alla kommuner godkänner det föreslagna avtalet och kostnadsfördelning.

Kommunalteknisk verksamhet• Den inköpta vägstationen utvecklas till en fullskalig

teknisk verkstad där de olika verksamhetsutrymmena samlokaliseras. Vi tror att detta kommer att förbättra den kommunala servicen ytterligare.

• I ljuset av förra sommarens torka, bränder och höstens stormar kommer vi sträva efter ett säkerställande av vattentillgången. I samarbete med vår duktiga brandkår och elbolag se om insatserna vid bränder och stormar kan förbättras ytterligare.

Näringsliv• Trots ett redan bra och framgångsrikt näringsliv tror vi att

ytterligare förbättringar kan göras. Ett bostadsområde håller på att färdigställas dit förhoppningsvis inflyttning-en börjar redan under nästa år. Kommunen äger flera markområden där tror vi att det mest fördelaktiga är att sälja områden till företagare som kan exploatera marken effektivare än om kommunen gör det i egen regi.

• Vi kommer att arbeta hårt för att försöka locka företag att etablera sig i Finström och därmed skapa nya jobb och bosättare. Det förutsätter ett bra och företagsvänligt klimat, något som vi starkt förordar.

• Turistnäringen i Finström är väl etablerad och livskraftig. Vi kommer även i fortsättningen att vara positiva till ny-etableringar och utökning av befintliga anläggningar.

Natur och miljö• Utfasningen av fossil bränsle till förnybara drivmedel bör

inledas snarast. Detta är redan i dag möjligt; förnybar el från vatten, vind och sol finns tillgängligt. Centern kommer att göra allt vi kan för en renare värld. Vi föror-dar utöka kommunikation med fossilfria bussar mellan Mariehamn och Norra Åland.

• Våra vattentäkter och sjösystem måste skyddas från över-gödning och föroreningar.

• Vind och solkraft utvecklas hela tiden. Vi kommer att noga följa utvecklingen inför varje beslut och överväga alternativa drivmedel och olika tekniska lösningar.

Kultur & Sport och Fritid• Utveckla kultur för barn och ungdom i samarbete med

skolan och ungdomsverksamheten. Vi vill ge våra barn och ungdomar möjligheter att utöva musik, sång, måleri och dansverksamhet.

• I Finström finns en rik kultur- och sportverksamhet. Vi kommer att fortsätta hjälpa till att utveckla dessa om-råden som är mycket viktiga för både den mentala som kroppsliga hälsan.

Valprogram Finströms Centern

framåt!