kualiti pendidik prasekolah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

harap membantu.

Text of kualiti pendidik prasekolah

PRA3143 KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH

TAJUK 1 KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH

SINOPSIS

Unit ini mengandungi maklumat berkaitan dengan kualiti pendidik prasekolah yang menjurus kepada kecekapan dalam pengurusan pusat prasekolahHASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran bab ini pelajar dapat :1. Mengenalpasti pengetahuan asas yang profesional dalam pengurusan pusat kanak-kanak serta melaksanakannya dalam pentadbiran sebagai seorang pengurus.2. Mengenalpasti proses guru sebagai model dan pembelajaran sepanjang hayat.3. Mengintergrasikan kesedaran kendiri peribadi dan profesional dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.Kerangka Tajuk-tajuk

KONSEP KUALITIKualiti adalah keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu poduk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang tersurat atau tersirat. Antara contoh ciri-ciri kualiti bagi produk ialah mudah diperolehi, tahan lama, bersih, selamat, boleh diuji, boleh dikesan dan mudah diangkut.

Manakala kualiti dalam perkhidmatan pula mempunyai ciri-ciri kualiti bagi sesuatu perkhidmatan adalah seperti keselesaan, kesopanan, kecekapan, keberkesanan, jujur, kebolehpercayaan, cepat, responsif dan keselamatan (Hairuddin Mohd Ali etc. al, 1999)

Berdasarkan konsep kualiti sama ada dari aspek produk atau perkhidmatan dapat kami rumuskan bahawa kualiti dalam pendidikan dapat disimpulkan sebagai satu sistem pengembangan ilmu yang diberi penekanan kualiti dalam melahirkan produk atau pelajar yang berkembang secara menyeluruh hasil daripada perkhidmatan atau proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung yang disediakan oleh guru bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

DEFINISI KUALITI PENDIDIK PRASEKOLAH.

Dalam konteks pendidikan prasekolah pula, kualiti dalam pendidikan bukan sahaja memberikan peluang kenak-kanak belajar malah memberi kanak-kanak peluang untuk meneroka alam persekitaran mereka bagi mendapatkan pengalaman berharga tanpa memikirkan risiko atau kebarangkalian berlakunya kecederaan atau kemalangan. Jesteru, guru memainkan peranan dengan utama dengan memastikan kanak-kanak berpeluang meneroka dengan menyediakan sebuah premis belajar yang kondusif selaras dengan pernyat aan Juran (1995), bahawa kualiti dalam pendidkan prasekolah bukan memberi tumpuan kepada bagaimana persekitaran dirancang tetapi penubuhan prasekolah adalah sebuah tempat yang bersedia mencabar kanak-kanak supaya merka berpeluang memenuhi niat dan matlamat kehidupan mereka.Pengetahuan asas guru yang profesional

Sebagai seorang guru prasekolah yang berprofesional ia perlu memahami perkara-perkara berikut:

Akta kanak-kanak 2001 (akta 611)

Akta 550

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Konsep Pendidikan prasekolah

Matlamat Pendidikan prasekolah

Objektif Pendidikan Prasekolah

Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Prasekolah

Teori Perkembangan kanak-kanak

Amalan yang Bersesuaian dengan perkembangan Kanak-kanak.

GURU SEBAGAI MODEL:Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (value) serta membangunkan karakter (Character Building) kanak-kanak secara berterusan.Menurut Ragbir Kour (2007) guru sebagai model harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral, agama, terminal dan instrumental. Jadi, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada murid-murid, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada para pelajarnya. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.BELAJAR SEPANJANG HAYAT

KESEDARAN KENDIRI PERIBADI DAN PROFESIONAL(PERSONAL AND PROFESIONAL SELF-AWARENESS)profesional yang reflektifboleh menilai kekuatan kelemahan peribadiboleh menerima pandangan /idea baru

TUGASAN:

Bincangkan dalam kumpulan sejauh manakah seorang guru prosekolah boleh meningkatkan kesedaran kendiri peribadi dan profesionalnya dengan berdasarkan fakta-fakta berikut: profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baruTAJUK 2KECEKAPAN PENGURUSAN

SINOPSIS

Unit ini mengandungi maklumat berkaitan dengan kecekapan pengurusan yang menjurus kepada pengurusan organisasi, kewangan, personel dan pengurusan kemudahan.HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran bab ini pelajar dapat :

1. Mengenalpasti pengurusan organisasi yang .2. Mengenalpasti proses pemasaran dan kemahiran menjalin perhubungan awamperkhidmatan makanan dengan berkesan.Kerangka Tajuk-tajuk

KECEKAPAN PENGURUSAN

DEFINISI PENGURUSANSatu proses aktiviti tadbirurus untuk merancang,mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumbersumber secara cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan.KONSEP PENGURUSANOrganisasiManusia bekerja bersama dan menyelaraskan tindakan mereka bagi mencapai matlamat mereka.MatlamatSasaran yang ditetapkan untuk dicapai oleh organisasi pada masa hadapan.PengurusanProses menggunakan semua sumber organisasi bagi mencapai matlamat organisasi dengan melakukan fungsifungsi pengurusanPengurusan Organisasi1.Mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalampengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak.

2.Menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturanyang telah ditetapkan.

3.Menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan awal kanak-

kanak.

.

CIRICIRI ORGANISASI

1.Mempunyai identiti tersendiri.2.Mempunyai hierarki atau tingkat autoriti.3.Mempunyai struktur organisasi atau pembahagian kerja.4.Mempunyai peraturan, dasar, prosedur dan sistem hubungan bagi

menjalankan aktiviti.PENGURUSAN KEWANGAN

Pengurusan kewangan merupakan satu daripada pengurusan yang dipertanggungjawabkan kepada guru-guru Prasekolah untuk diurus dengan cekap dan berakauntabiliti.

Kewangan

Kewangan adalah satu bahan pengantaraan dan ditukar ketika membeli sumber yang diperlukan untuk membangun pusat pendidikan awal kanak-kanak. Untuk menukarkan idea menjadi tindakan yang akhir yang terbina pusat pendidikan awal kanak-kanak, beberapa jenis sumber perlu digabungkan dengan betul. Sumber adalah pasif sehingga idea manusia dan tenaga manusia menggerakkannya dan digunakan untuk mencapai matlamat mereka. Empat kategori sumber yang diperlukan untuk membina sebuah pusat pendidikan kanak-kanak, berdasarkan formula MESH. a. M (material)

Untuk bahan yang digunakan di pusat tersebut.

b. E (equipment) Untuk peralatan termasuklah alat mainan, dapur, pejabat, pengangkutan dan hiasan.c. S (space) Untuk tempat (ruang) termasuklah bangunan, taman permainan dan susunan hiasan. Termasuk juga insuran.d. H (human) Untuk tenaga manusia termasuklah pengetahuan, kemahiran dan kebolehan semua untuk membentuk dan menyampaikan perkhidmatan.

Pengendalian pusat pendidikan awal kanak-kanak memerlukan pengagihan kewangan yang bijaksana. Kealpaan dan pengagihan dan mengurus kewangan yang ada akan mendatangkan masalah dan menjejaskan pelaksanaan pembelajaran di pusat pendidikan ini. Oleh itu pengurusan kewangan yang baik dan teratur hendaklah dirancang dan sentiasa dikemas kini.Peruntukan kewangan

Bagi prasekolah Kementerian Pelajaran, peruntukan kewangan diperolehi melalui beberapa sumber seperti berikut;

Pemberian Bantuan Per Kapita ( Per Capita Grant - PCG )

Peruntukan ini hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Peruntukan ini hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan.Maksud Perbelanjaan Bantuan Per Kapita Prasekolaha. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.b. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.c. Pembelian buku rujukan, ensaiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.d. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasacuti

persekolahan atauhari persekolahan( misalnya melawat Zoo pada hari persekolahan semasa tema Haiwan Liar, melawat Muzium semasa tema Masyarakat, Negeri dan Negara, melawat Taman Bunga semasa tema Bunga atau melawat ke dusun buah-buahan semasa tema Buah-buahan )

e.Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan.

Pemberian Bantuan Makanan PelajarKadar bantuan makanan adalah sama di semua kelas prasekolah seluruh negara.

Perancangan Tahunan Perbelanjaan Peruntukan Wang Makan

Perancangan ini hendaklah disediakan sebelum penggal persekolahan bermula tiap-tiap tahun. Suatu perancangan perbelanjaan tahunan perlu disediakan bagi membolehkan pihak pengurusan prasekolah mengetahui jumlah wang yang diperlukan bagi bulan/penggal tertentu. Perancangan tahunan ini dapat dijadikan panduan kepada pihak pengurusan prasekolah bagi mengeluarkan wang peruntukan terlebih dahulu kepada guru prasekolah, bagi keperluan membeli bekalan makanan/minuman, untuk bulan tertentu