Click here to load reader

Kurikulum zdravstvenog odgoja - azoo.hr · PDF file2 SADRŽAJ 1. Uvod 3 2. Sugestije za učitelje, nastavnike i stručne suradnike 5 3. Prikaz modula/razred/broj sati u okviru sata

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kurikulum zdravstvenog odgoja - azoo.hr · PDF file2 SADRŽAJ 1. Uvod 3 2. Sugestije za...

 • 1

  Kurikulum zdravstvenog odgoja

 • 2

  SADRAJ

  1. Uvod 3

  2. Sugestije za uitelje, nastavnike i strune suradnike 5

  3. Prikaz modula/razred/broj sati u okviru sata razrednika 7

  4. Prikaz planiranih nastavnih sadraja i oekivanih ishoda 8

  5. Preporuena literatura 38

 • 3

  Uvod

  Svrha zdravstvenog odgoja je uspjean razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspjene,

  samosvjesne i odgovorne osobe.

  Program Zdravstvenog odgoja temelji se na holistikom poimanju zdravlja, koje obuhvaa ouvanje

  zdravlja i kvalitete ivota, humane odnose meu spolovima i ljudsku spolnost, prevenciju ovisnosti, kulturu

  drutvene komunikacije i prevenciju nasilnikog ponaanja.

  Program se zasniva na viedimenzionalnom modelu koji podrazumijeva povezanost tjelesnog, mentalnog,

  duhovnog, emocionalnog i socijalnog aspekta zdravlja, a ispunjenje i stabilnost u svakoj od navedenih

  dimenzija pridonosi cjelovitosti razvoja i poveanju kvalitete ivljenja svake osobe. Podjela programa

  Zdravstvenog odgoja u module (ivjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilnikog ponaanja te

  Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje) treba osigurati potrebnu ravnoteu meu

  sadrajima i primjerenu programsku zastupljenost razliitih aspekata zdravlja. Ipak, moduli nisu i ne trebaju

  biti strogo odijeljeni pa se mogu prepoznati srodni sadraji, odnosno ciljevi koji se isprepliu i proimaju.

  U rasporeivanju sadraja Zdravstvenog odgoja u module i razrede vodilo se rauna o specifinostima

  uenike razvojne dobi te o interesima koji se u odreenoj dobi pojavljuju kod veine uenika i o problemima

  koji ih zaokupljaju.

  Modul ivjeti zdravo u kojem e djeca uiti o pravilnoj prehrani, osobnoj higijeni, tjelesnoj aktivnosti i

  mentalnom zdravlju najvie je zastupljen u razrednoj nastavi, ali se njegovi sadraji proteu i u svim ostalim

  razredima do etvrtog razreda srednje kole. Sadrajima koje obuhvaa ovaj modul djeci se eli ukazati na

  vanost zdrave prehrane i stjecanje pozitivnih navika osobne higijene. Budui da je kod mladih u Hrvatskoj i

  svijetu oit porast prekomjerne tjelesne mase i pretilosti, nuno je edukacijom djelovati preventivno kroz sve

  razine odgoja i obrazovanja djece i mladih. Nastavno na dio u kojemu se govori o zdravoj i uravnoteenoj

  prehrani nastoji se povezati dostupnost znanstveno utemeljenih informacija o prehrambenim namirnicama

  te djecu i mlade uputiti na preporuene prehrambene namirnice i na vanost provoenja redovite i umjerene

  tjelesne aktivnosti.

  Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podsjea nas da je zdravlje vie od tjelesnog, da ima mentalne i

  socijalne dimenzije koje je nemogue odvojiti. U osiguravanju zatite mentalnog zdravlja vano je pomoi

  uenicima prepoznati vrijednost njihovih osjeaja i miljenja jer jedino tako mogu razviti osjeaj vlastite

  vrijednosti. Rezultat provedbe zdravstvenog odgoja za promociju mentalnog zdravlja ukljuuje poticanje i

  razvoj samopouzdanja i razvijanje ivotnih vjetina od komunikacije do donoenja odluka.

  Prevencija ovisnosti je, kao i prevencija nasilnikog ponaanja, zastupljena kroz sve dobne skupine

  kolske djece i mladih. Osobita pozornost posveuje se i nekim novijim pojavama kao to su nasilje

  koritenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kockanje i klaenje adolescenata. Slijede problemi

  koji su sve vie prisutni s traginim posljedicama u prometu, a odnose se na prebrzu vonju, vonju pod

  utjecajem alkohola, droga itd.

 • 4

  Spolno/ rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje je modul kojim se uenicima ele dati

  znanstveno utemeljene informacije, ali i uvidi u razliita promiljanja te raznorodne vrijednosne perspektive.

  Cilj modula je omoguiti uenicima usvajanje vjetina potrebnih za donoenje odgovornih odluka vanih za

  ouvanje njihova fizikog i mentalnog zdravlja te im pomoi da kroz razumijevanje razliitosti i kritiko

  promiljanje izgrade pozitivan odnos prema sebi i drugima.

  Osposobljavanje za kritiko prosuivanje ivotnih situacija i vlastitih postupaka i za odgovorno donoenje

  odluka temeljni je cilj svih modula.

  Takoer, jednako vaan cilj svih modula je razvoj tolerancije, pri emu je vano pomoi svim uenicima

  razviti pozitivnu sliku o sebi, ali i usvojiti uvaavanje razliitosti meu ljudima kao temeljnu vrednotu.

  Zdravstveni odgoj treba pomoi razvoju sustava vrijednosti kod mladih osoba, potaknuti razvoj empatije i

  osjetljivosti za potrebe drugih, no istodobno treba ukazati na neprihvatljiva ponaanja i devijantne pojave

  koje se ne smiju tolerirati ili ignorirati.

  Rukovodei se spoznajom o tome kako u aktualnim nastavnim programima ve postoje brojni sadraji, a

  u kolskoj praksi uvrijeene brojne aktivnosti u funkciji Zdravstvenog odgoja, program je oblikovan na nain

  koji uvaava sve ono to ve postoji i pokazalo se dobrim, a kao dodatne sadraje istie ono emu valja

  posvetiti jo vie vremena. To dodatno vrijeme pronaeno je u satima razrednika do 12 sati godinje. Dio

  predvienih tema ostvarit e razrednici, a u njihovoj pripremi pomoi e im struni suradnici, pedagozi,

  psiholozi, socijalni pedagozi i drugi.

  U programu je navedena preporuka o broju nastavnih sati sata razrednika na kojima e se ostvarivati

  dodatne teme zdravstvenoga odgoja. Redoslijed provedbe sadraja odredit e razrednik u dogovoru s ostalim

  odgojno-obrazovnim radnicima u koli i vanjskim suradnicima (kolska medicina). Navedeni ishodi u okviru

  svakog modula, omoguit e procjenu kvalitete programa samovrednovanjem kola i vanjskim

  vrednovanjem.

  Dio programa Zdravstvenog odgoja koji propisuje sadraje integrirane u nastavne programe predmeta,

  sate razrednika, kolske projekte i druge kolske aktivnosti pridonosi cjelovitom sagledavanju zdravstvenog

  odgoja i obrazovanja te mu je cilj olakati kroskurikularnu provedbu. kole koje imaju dobre programe

  prevencije ovisnosti i nasilnikog ponaanja, dobre programe promicanja zdrave prehrane i zdravih stilova

  ivljenja nastavit e ih ostvarivati i unapreivati prema svojim najboljim iskustvima. Nastava Prirode i

  drutva, Prirode, Biologije, Tjelesne i zdravstvene kulture te drugih nastavnih predmeta i nadalje e

  ostvarivati ciljeve u funkciji zdravstvenog odgoja, uz dodatnu pozornost na definirane ishode u podruju

  Zdravstvenog odgoja. U dijelu sadraja integriranih u ve postojee programe i aktivnosti navedene su i neke

  teme (s ishodima) koje nisu propisane programima na razini drave, ali se uspjeno ostvaruju u mnogim

  kolama te ih se preporuuje integrirati u predmetne sadraje ili sate razrednika. Neki sadraji, poput

  prevencije nasilnikog ponaanja, razvijanje odgovornosti za vlastite postupke, primjenjivanje uljudbenog

  ponaanja i uvaavanja razliitosti, briga o zdravom i istom okoliu te urednom radnom okruenju, zadaa

  su svih nastavnih predmeta i ostalih aktivnosti u koli. U veini kola ovi aspekti zdravstvenog odgoja

  ugraeni su u kolske dokumente i u mnogima su dio kolske kulture. Koliko se sve ono to je zacrtano zaista

  i provodi te koliko se uspjeno odraava na razini pojedinca, trebalo bi biti kljuno pitanje samoevaluacije

  kole u smislu pripreme za ciljano, smisleno i uinkovito ugraivanje Zdravstvenog odgoja u kolski

  kurikulum.

 • 5

  Rezultati Zdravstvenog odgoja pokazat e se za nekoliko godina. Oekuje se da e sustavna i dosljedna

  provedba programa popraviti, prema novijim pokazateljima, zabrinjavajuu zdravstvenu sliku populacije

  djece i mladih u Republici Hrvatskoj. Stoga je tijekom provedbe potrebno provoditi evaluaciju programa te

  ga nadograivati i mijenjati sukladno primjerima dobre prakse.

  U pripremi i provedbi predloenog modula Zdravstvenog odgoja preporuuje se koritenje razliitih

  oblika i metoda rada i pouavanja koji e omoguiti uenicima aktivno sudjelovanje u primjeni predloenih

  aktivnosti:

  o rad u parovima i malim skupinama

  o organiziranje predavanja s diskusijama i panel-raspravama

  o pedagoka radionica

  o igranje uloga

  o oluja ideja

  o razvoj stavova u raspravi i debati

  o analiza sluajeva

  o koritenje dostupnih i primjerenih sadraja sa internetskih stranica i koritenje informacijsko-

  komunikacijskih tehnologija

  o priprema i organiziranje lokalnih preventivnih aktivnosti (izlobe, obiljeavanje prigodnih

  datuma).

  1. Sugestije za uitelje, nastavnike i strune suradnike

  o materijale predstavljene u okviru eksperimentalnog programa prilagodite, integrirajte i

  nadopunite u skladu sa svojim znanjima, vjetinama i kreativnim potencijalima

  o aktivnosti koje planirate ostvariti u okviru sati razrednika pripremite u suradnji s kolegama iz

  drugih nastavnih podruja, strunim suradnicima i ostalim strunjacima izvan kole (npr.

  lijenici, soc. radnici, profesori sa sveuilita)

  o prije primjene programa upoznajte roditelje o aktivnostima koje planirate provesti i zatraite

  njihovu podrku

  o pripremite u suradnji s kolegama plan aktivnosti koji e pratiti, podrati i pojaati sadraje koje

  ste prezentirali uenicima u okviru sata razrednika

 • 6

  o organizirajte struno usavravanje u koli prema potrebama odgojno-obrazovnih radnika

  o pripremite plan auriranja informacija u koji ete ukljuiti i uenike; pripremite materijale koji e

  vam pomoi u kvalitetnoj primjeni programskih aktivnosti (prirunici, informacije s mrenih

  stranica i dr.)

  U cilju to kvalitetnije pripreme za planiranje i provedbu ku