22
Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong Lactation and milk secretion 184 Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University บทที9 การให้นมและการหลั่งน้านม Lactation and milk secretion น้านมเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งต้นในเลือด เช่น glucose, amino acid, free fatty acid เป็นต้น โดยเซลล์เฉพาะที่เต้านม คือ secretory cell เป็นเซลล์สังเคราะห์ น้านม ปริมาณน้านมที่ได้ก็จะเก็บกักไว้รอการปล่อยออกมา โดยวิธีการดูดของลูกโค หรือผ่านขบวนการรีด นม โครีดนมตัวหนึ่งจะมีวงจรการให้นมที่ถือเป็นมาตรฐานทางทฤษฎี คือ มีช่วงการให้น้านมนาน 305 วัน (10 เดือน) และพักรีดนมอีก 2 เดือน ในทางปฏิบัติผู้เลี้ยงมักมีระยะการรีดนมยาวนานหรือสั้นกว่านีซึ่งมี ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการนับแต่พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านการจัดการและการให้ อาหาร 1. การเจริญของต่อมน้านมและเต้านม เต้านมจะเริ่มมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่โคยังอยู่ในท้องแม่ แต่การพัฒนาในช่วงนี้จะน้อยมาก หลัง คลอดการเจริญเติบโตของเต้านมจะเริ่มมีมากขึ้น ระบบท่อส่งนมจะเริ่มพัฒนาตัวมากขึ้น ขยายจ้านวนมาก ขึ้น ระบบท่อ (duct) ต่างๆ จะเข้าแทรกชั้นไขมันที่เรียกว่า fat pad รวมทั้งระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะมี มากขึ้น จนลูกโคอายุได้ 3-9 เดือน ตอนปลายของท่อส่งนมจะเปลี่ยนเป็นเซลล์สร้างน้านมและมีการ ขยายตัวขึ้นมาก ในระยะนี้จะมองเห็นต่อมน้านม และจะมีการขยายตัวขึ้นมาก จนมองเห็นต่อมน้านมไดซึ ่งตั ้งแต่หลังคลอดจนถึงวัยเจริญพันธุ ์จะมีฮอร์โมนที ่เกี ่ยวข้อกับการสร้างเต้านมหลายชนิด เช่น ไธรอกซิน (Thyroxin) โกร้ธฮอร์โมนหรือ โซมาโตโทรฟิน (Growth hormone or Somatotrophin) และคอร์ติโคส เตียรอยด์ ในช่วงวัยเจริญพันธุ์เต้านมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ระยะโครุ่น (Puberty) โคน้าหนัก ประมาณ 260 kg ระบบฮอร์โมนเพศเมียจะเริ่มท้างานมากขึ้น ซึ่งมีผลท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตัว ของระบบสืบพันธุฮอร์โมน estrogen จะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาระบบท่อส่งนม แต่ยังไม่มีการขยายตัวของ milk-secreting alveoli ประมาณว่าเต้านมของโคสาวจะเติบโตขึ้น 200 กรัมต่อเดือนในช่วงอายุโค 9-13 เดือน หลังจากนั้นจะยังคงขยายตัวอย่างช้าๆ ไปจนอายุโคได้ 20 เดือน ในระยะนี้เต้านมแต่ละส่วนจะมีรู ทางออกของนมที่เรียกว่า “streak” ที่หัวนม ในโคเต้านมหนึ่งเต้า จะมีทางออกเพียงทางเดียว ผ่านรู หัวนมเท่านั้น การตั้งท้องของโคเริ่มแรกจากการที่โคผสมพันธุ์ตั้งท้องและตัวอ่อนเริ่มฝังตัวภายในมดลูก ของแม่โค การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจะเป็นสัญญาณให้เต้านมเริ่มพัฒนาตัวอย่างมากอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง เป็นผลมาจากการที่ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ส่วนหน้าจะมีการสร้าง Follicular stimulating hormone (FSH) ขึ้นมา ฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นการท้างานของรังไข่ให้สร้างฟอลลิเคิล ( follicle) ฟอล ลิเคิลที่ถูกสร้างขึ้นจะท้าหน้าที่สร้าง ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีความส้าคัญมากต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อ ต่างๆ ที่ท้าหน้าที่เป็นท่อน้าน้านมภายในเต้านม ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะถูกสร้างขึ้นในแต่ละช่วงของการ เป็นสัดพร้อมกับการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อบุเหล่านีในช่วงตั้งท้องระยะ 3 เดือนแรกระบบท่อน้าน้านมจะมีการสร้างเพิ่มมากขึ้น ส่วนเนื้อเยื่อสร้าง น้านมจริงๆ จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นหลังจาก 3 เดือนแรกผ่านไปแล้ว เมื่อฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือโปรเจสเตอ โรนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหลังจากเดือนที่ 3 ไปแล้วเนื้อเยื่อภายในเต้านมจะเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังจาก ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและ prolactin ในระยะตั้งท้องฮอร์โมนชนิดอื่นๆ เช่น ไธรอกซิน และโกร้ธ

Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

184

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

บทท 9 การใหนมและการหลงนานม

Lactation and milk secretion

นานมเปนผลผลตทไดจากการสงเคราะหจากองคประกอบของสารตงตนในเลอด เชน glucose, amino acid, free fatty acid เปนตน โดยเซลลเฉพาะทเตานม คอ secretory cell เปนเซลลสงเคราะหนานม ปรมาณนานมทไดกจะเกบกกไวรอการปลอยออกมา โดยวธการดดของลกโค หรอผานขบวนการรดนม โครดนมตวหนงจะมวงจรการใหนมทถอเปนมาตรฐานทางทฤษฎ คอ มชวงการใหนานมนาน 305 วน (10 เดอน) และพกรดนมอก 2 เดอน ในทางปฏบตผเลยงมกมระยะการรดนมยาวนานหรอสนกวาน ซงมปจจยทเขามาเกยวของหลายประการนบแตพนธกรรม สงแวดลอมและปจจยดานการจดการและการใหอาหาร

1. การเจรญของตอมนานมและเตานม เตานมจะเรมมการสรางขนมาตงแตโคยงอยในทองแม แตการพฒนาในชวงนจะนอยมาก หลงคลอดการเจรญเตบโตของเตานมจะเรมมมากขน ระบบทอสงนมจะเรมพฒนาตวมากขน ขยายจานวนมากขน ระบบทอ (duct) ตางๆ จะเขาแทรกชนไขมนทเรยกวา fat pad รวมทงระบบเนอเยอเกยวพนจะมมากขน จนลกโคอายได 3-9 เดอน ตอนปลายของทอสงนมจะเปลยนเปนเซลลสรางนานมและมการขยายตวขนมาก ในระยะนจะมองเหนตอมนานม และจะมการขยายตวขนมาก จนมองเหนตอมนานมได ซงตงแตหลงคลอดจนถงวยเจรญพนธจะมฮอรโมนทเกยวขอกบการสรางเตานมหลายชนด เชน ไธรอกซน (Thyroxin) โกรธฮอรโมนหรอ โซมาโตโทรฟน (Growth hormone or Somatotrophin) และคอรตโคสเตยรอยด

ในชวงวยเจรญพนธเตานมจะมการเปลยนแปลงทเรวมาก ระยะโครน (Puberty) โคนาหนกประมาณ 260 kg ระบบฮอรโมนเพศเมยจะเรมทางานมากขน ซงมผลทาใหเกดการกระตนการพฒนาตวของระบบสบพนธ ฮอรโมน estrogen จะเปนตวกระตนพฒนาระบบทอสงนม แตยงไมมการขยายตวของ milk-secreting alveoli ประมาณวาเตานมของโคสาวจะเตบโตขน 200 กรมตอเดอนในชวงอายโค 9-13 เดอน หลงจากนนจะยงคงขยายตวอยางชาๆ ไปจนอายโคได 20 เดอน ในระยะนเตานมแตละสวนจะมรทางออกของนมทเรยกวา “streak” ทหวนม ในโคเตานมหนงเตา จะมทางออกเพยงทางเดยว ผานรหวนมเทานน การตงทองของโคเรมแรกจากการทโคผสมพนธตงทองและตวออนเรมฝงตวภายในมดลกของแมโค การเปลยนแปลงของฮอรโมนจะเปนสญญาณใหเตานมเรมพฒนาตวอยางมากอกครงหน ง ซงเปนผลมาจากการทตอมใตสมอง (pituitary gland) สวนหนาจะมการสราง Follicular stimulating hormone (FSH) ขนมา ฮอรโมนตวนจะไปกระตนการทางานของรงไขใหสรางฟอลลเคล (follicle) ฟอลลเคลทถกสรางขนจะทาหนาทสราง ฮอรโมนเอสโตรเจน ซงมความสาคญมากตอการพฒนาของเนอเยอตางๆ ททาหนาทเปนทอนานานมภายในเตานม ฮอรโมนเอสโตรเจนจะถกสรางขนในแตละชวงของการเปนสดพรอมกบการเจรญเตบโตของเนอเยอบเหลาน

ในชวงตงทองระยะ 3 เดอนแรกระบบทอนานานมจะมการสรางเพมมากขน สวนเนอเยอสรางนานมจรงๆ จะเรมมการพฒนาขนหลงจาก 3 เดอนแรกผานไปแลว เมอฮอรโมนทเกยวของคอโปรเจสเตอโรนเพมมากขน ดงนนหลงจากเดอนท 3 ไปแลวเนอเยอภายในเตานมจะเรมมการพฒนาอยางจรงจงจากฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและ prolactin ในระยะตงทองฮอรโมนชนดอนๆ เชน ไธรอกซน และโกรธ

Page 2: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

185

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ฮอรโมนกจะมสวนในการสรางเนอเยอเตานมดวย และในระยะกลางของการตงทองเดอนท 4-6 สวนปลายของทอนมจะเปลยนเปน lobes ซงจะเปนททมการสงเคราะหและกกเกบนานม ภายในแตละ lobes ซงจะพฒนาเปน secretory cell (เซลลสงเคราะหนานม) อยางสมบรณ ระบบทอนมและ secretory cell จะขยายตวเพมจานวนเขาแทนทเนอเยอชนไขมน เตานมจะมการขยายตวทงขนาด ภายนอกทมองเหนไดใหญขน หลงเดอนท 5 ของการตงทองการสรางเนอเยอเตานมจะสมบรณเตมท ในชวง 3 เดอนสดทายกอนคลอด secretory cell จะเรมทางานและขยายจานวนเพมมากขน

ในระยะ 7 วนกอนแมโคคลอดลก ภายในเตานมกจะมการสงเคราะหนานมโดย secretory cell (alveoli cell) และกกเกบไวภายในถงนมทเรยกวาชอง lumen ถงนมเหลานรวมตวกนอยภายในแตละ lobe และแตละ lobe จะมลกษณะคลายผลองน ซงภายในเตานมจะมจานวนของ lobe มากมาย คลายๆ พวงองน (เมอขยาย cell ภายใตกลองจลทรรศน) นานมทสรางขนจะกกเกบไวจนสงเกตจากภายนอกจะเหนเตานมขยายใหญและบวมเบง การหยดสรางนานมจะเกดขนโดยปฏกรยาของความดนภายในเตานม ถาภายในเตานมมความดนมาก แมโคกจะหยดสราง/กลนนานม ตราบใดทมการดดนานมหรอรดนานมออก ความดนภายในเตานมจะลดลงเปนผลใหกระบวนการสรางนานมจะเรมตนสงเคราะห นานมขนมาใหมอกรอบหนง เตานมของโคทคลอดลกตวแรก จะยงคงขยายตวและเพมจานวน secretory cell ไปเรอยๆ ในระยะชวงแรกของการใหนานม

ประมาณวาใน 1 ถงนม (alveolar tissue) จะมเซลลสรางนานม (secretory cell) จานวน

5x1012

cells เซลลเหลานจะมทงเจรญขนมาใหม และเสอมสภาพสลายตวหลดออกมาในนานม แตในชวงแรกของการรดนม อตราการเจรญเตบโตของเซลลใหมมมากกวาเซลลเกา จนถงชวงทโคใหนมสงสด (ภายในเดอนท 2 หลงคลอด) อตราการสรางเซลลใหมกบเซลลเกาเสอมจะอยในอตราเดยวกน เมอเลยชวงแมโคใหนมสงสดไปแลวปรมาณนานมของโคนมกจะเรมลดลงเรอยๆ (ควรลดในอตรานอยกวา 10% ตอเดอน) ณ จดน secretory cell จะเรมเสอมสภาพมากขน จานวนเซลลทสรางนานมกมปรมาณลดนอยลงไปจนสนสดชวงการใหนม แตในชวงปลายการใหนมถงแมวาแมโคจะไมตงทอง แมโคกยงสามารถใหนานมไปไดเรอยๆ เพยงแตมปรมาณนอยลงเทานนเอง แตในโคนมปกตเราจะผสมพนธแมโครอบใหม ใหแมโคผสมตดตงทองภายใน 3 เดอนหลงคลอดลก ดงนน ณ อายครรภ 8 เดอน แมโคกจะใหนานมมาแลวประมาณ 10-11 เดอน ปรมาณของฮอรโมนทควบคมการตงทอง จะกระตนใหมอตราการเสอมสลายของ secretory cell มากขน รวมทงลดประสทธภาพการทางานของ secretory cell ซงจะเปนผลใหสารอาหารตางๆ แทนทจะไปสรางนานม กมาเสรมสรางความแขงแรงของลกโคในทอง ลกโคในระยะอาย 7-9 เดอน จะเจรญเตบโตเรวมาก เพราะไดรบสารอาหารมากขนนนเอง

ในกรณทเราไมมการหยดพกรดนมเลย จนแมโคคลอดลกครงใหม (ตวทสอง) แมโคกจะสรางนานมขนมาใหมในรอบทสองภายหลงจากคลอด แตทงปรมาณและความคงทนของการใหนมจะไมด นานมจะไดไมมากเทาทควรจะไดรบ ทงนเพราะเตานมไมมการหยดพก เพอสราง secretory cell ขนมาใหมไดมากเพยงพอ ดงนนเพอใหไดนานมมากทงปรมาณ และความคงทนในการใหนม เราจงจาเปนอยางยงตองหยดพกการรดนมแมโคอยางนอย 2 เดอน (60 วน) กอนแมโคจะคลอดลกใหมเราเรยกชวงพกรดนานมใน 2 เดอนนวา “Dry period” หรอชวงพกการรดนม และเราเรยกชวงทรดนานมมาตงแตแมโคคลอดลกถงวนหยดพกรดนม (10 เดอน) นวา “ชวงการใหนานม (Lactation period)” 2. โครงสรางของเตานม

Page 3: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

186

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

โครงสรางของเตานม (Structure of mammary gland) ในแพะแกะ มตอมกลนนานม 2 ตอมและมหวนมเทากบจานวนตอม ในโคนมจะมเตานมอย 4 เตา แบงเปนเตานมคหนา 2 เตา และคหลง 2 เตา เตานมแตละเตาจะแยกกนผลตนานม และมทางผานของนานมออกสภายนอกอสระตอกน โดยผานทางหวนม “teat” เตานมคหลงจะผลตนานมไดประมาณ 60% ของปรมาณนานมทงหมด เนอเยอเตานมทงหมดรวมกนจะมนาหนกประมาณ 15-30 kg ขอจากดของการสรางนานมม 2 สวนคอ ปรมาณของ secretory cell กบชองวางภายในเตานม ซงเปนทกกเกบนม (duct, cistern, lumen, sinuses) สดสวนการกกเกบนานมประมาณวา 40-50% ของนานมทงหมดจะเกบไวใน gland cisterns, sinuses และทอรวมนม อกประมาณ 50% จะกกเกบไวในทอเลกๆ ภายใน lobe และภายในถงนม (alveoli)

อลวโอลย (alveoli) เปนกลมเนอเยอททาหนาทในการสรางนานม (epithelial cell) หรอเรยกวา secretory cell เปนเนอเยอทประกอบดวยเซลลเพยงชนเดยวมลกษณะคลายลกโปรงมชองวางอยภายใน เซลลเหลานทาหนา 3 อยางคอ นาสารอาหารออกจากเลอด, เปลยนสารอาหารเหลานไปเปนนม และ เกบนมทผลตไดไวในชองวาง กลมเนอเยอสรางนานมน จะถกลอมรอบดวยเสนเลอดฝอยทเปนตวนาสารอาหารมาให

เตานม (udder) เตานมโคจะไดรบการพยงไวกบตวโคโดยเนอเยอชนผวหนง และเอนยดรง (suspensory ligament) เอนยดรงประกอบดวย 2 สวน คอ เอนยดรงสวนกลางเตานม (medial suspensory ligament) ถอวาเปนเอนทมความสาคญทสด มผลตอการพยงเตานม ไมใหหยอนยาน และทาใหเตานมอยในศนยกลางของตวโค ถาเอนนแขงแรง ลกษณะของหวนมทงสหวจะอยในแนวดง ไมมลกษณะของหวนมชออกดานขางใดขางหนง เอนยดรงอนทสอง ไดแก เอนยดรงดานขาง (lateral suspensory ligament) เอนนจะมลกษณะเปน fibrous tissues ชวยในการพยงใหเตานมไมแกวงไปมา

หวนม (teat) เปนทางผานออกของนานมสภายนอกรางกาย ตรงปลายของรหวนมจะมกลามเนอทแขงแรงมากคอ teat sphincter ทาหนาทปด-เปดปลอยใหนานมออกสภายนอก หากกลามเนอ sphincter นหยอนยานจะมผลทาใหนานมรวออกสภายนอกตลอดเวลา อาจเหนไดในโคนมบางตวทเตานม เมอสรางนานมเตมท จะมนานมรวออกมา ซงเปนขอเสยจะทาใหหวนมมโอกาสตดเชอ และเปนโรคเตานมอกเสบไดงาย

ภาพท 9.1 แสดงเตานมของโคนมทมองเหนภายนอก

Page 4: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

187

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

Streak canal หรอTeat canalหรอ meatus canalหรอ ductus canal เปนสวนปลายสด

ของหวนมจะมกลามเนอ sphincter มาโอบโดยรอบกรเขาไปมความลก 8-12 มม. ทาหนาทเปนตวกนและทางผานของนานมและเปนตวบงชวาจะรดนานมไดยากงายเพยงใด ภายในหวนมชนถดไปจะขยายโตขนเปนแอง มชองวางภายในหวนม เปนสวนทเรยกวา teat cistern จะเปนทกกนานมไวรอรดออกมา มความจ 30-50 ซซตอหวนม

แองนานมหรอโพรงนานม (gland cistern) จดเปนแองนานมทกกเกบไวมาก สามารถจนานมได 500-2,000 ml ปรมาณความจจะแตกตางกนตามอายและพนธ แองนานมนจะเปนสวนพกของนานมทมาจากทอนมใหญๆ 10-20 ทอมาเปดเพอรวมนานม กอนทจะไดรบการรดนานมออก และตรงรอยตอระหวาง teat cistern กบ gland cistern จะเปนชนกลามเนอหนายกเปนรอง เรยกวา annular folds กลามเนอชนนจะกนนานมระหวาง 2 รอยตอดงกลาว เพอเปนการลดความดนของนานมทมตอ sphincter

ทอสงนม (duct) ทอสงนมทมาเปดเขา gland cistern ทเปนทอใหญมประมาณ 10-20 ทอ แตทอใหญเหลานจะเชอมตอกนมาจากทอเลกยอยอกมากมาย จากแตละ lobule ระบบทอมากมายเหลานจะทาหนาทเปนทเกบกกนานมไว ประมาณ 50% ของนานมทงหมด ปลายของระบบทออกดานหนงจะไปสดทถงนม (alveolus) ซงเปนทสงเคราะหนานม alveolus จะรวมกนอยเปนกระเปาะนมมลกษณะคลายผลองน ทเรยกวา lobule ใน1 lobule ประมาณวาม 200 alveolar cellsหรอประมาณวาม alveolus ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.1-0.4 มลลเมตร จานวน 60,000 หนวย/ตร.ซม แตละ lobule จะอยแยกกนโดยมกลามเนอ connective tissue กนไว

ระบบเลอด (blood system ) ระบบเสนเลอดแดง ทเขามาเกยวของภายในเตานมจะม 2 เสน

เลอดหลก คอ เสนเลอดแดงดานขวากบซาย (Right and left arteries) เสนเลอดทงสองจะผานเขาเตานมโดยทางชอง inguinal canal แลวจงแยกแตกแขนงออกทวเตานมในแตละดาน เสนเลอดแดงดานขวากจะครอบคลมเตานมซกดานหนากบดานหลงอยางละครงหนง โดยแผกระจายเปนเสนเลอดฝอยเขาไปหมถงนม (alveolar) เพอทาหนาทเปนแหลงขนสงสารอาหารเขาไปสงเคราะหใน secretory cell ของถงนมตอไป ประมาณวามเลอดไหลเวยนเขาเตานม 500 หนวยปรมาตร ตอการสรางนานม 1 หนวยปรมาตร

ระบบเสนเลอดดา (venous system) ของเตานมโคจะรบรองเลอดทหมนเวยนกลบจากการนาสารอาหารมาสงเคราะหทถงนม เสนเลอดฝอยของ vein จะหอหมรอบกระเปาะนมเชนเดยวกบเสนเลอดฝอยของ artery แตการนาเลอดดากลบสหวใจจะไปได 2 ทาง ทางหนงวงสวนทางกบเสนเลอดแดงทเขามาเลยง โดยผานชอง inguinal canal อกทางหนงเสนเลอดดาจะผานใตชนผวหนงเรยกวา “subcutaneous abdominal vein หรอ milk vein ซงเราจะมองเหนจากภายนอกไดชดเจน milk vein ทมขนาดใหญ ไมมความสมพนธชดเจนวา จะตองเปนโคทใหนานมมากเพราะขนาด milk vein ถอเปนสดสวนนอยเมอเทยบกบปรมาณเสนเลอดทเขามาหลอเลยงเตานม

ระบบนาเหลอง ประกอบดวยทางเดนนาเหลอง (lymphatic vessels) ซงทาหนาทนานาเหลอง

จากตอมนมไปยงหวใจ โดยผานทางระบบเลอดดาอกทในชวงกอนเขาหวใจ ตอมนาเหลองใหญ อยดานเตานมคหลง ม 2 ตอม ทเรยกวา Supramammary lymph gland จะเปนตอมทรวบรวมและกรองของ

Page 5: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

188

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

เสยทผานออกมาจากเตานม รวมทงขจดสงแปลกปลอม แบคทเรย ทอาจเขากออนตรายใหเนอเยอ ตอมนาเหลองจะมความสาคญในการควบคมการถกทาลายของเซลลและขจดเนอเยอทตายแลวออกไป อาการบวมเบงของเตานมของโคนมใกลคลอด มสาเหตอนหนงจากการสะสมของนาเหลองเปนปรมาณมากๆเรยกวา Edema เสนนาเหลองฝอย (lymph capillaries) จะอยกระจายโอบโดยรอบกระเปาะนม(alveoli) เพอดดซมเอาบางสวนของ plasma กลบไป

ระบบประสาท มความสาคญตอกระบวนการหลงนานมของโคนม บรเวณเตานมจะมระบบประสาทแทรกอยทวไปจนถงหวนม ซงจะคอยรบกระแสความรสกจากการดดนมของลกโค จากการสมผสขณะรดนม หรอลางทาความสะอาดเตานม ระบบประสาทจะสงกระแสประสาทไปทสมอง และสมองกจะสงกลบมาใหกลามเนอทางานในกระบวนการหลงนานม และปลอยนานมออกทางปลายหวนมตอไป ระบบประสาททมารบรความรสกม 4 ค คทหนงและสอง (first, second lumbar) จะอยขนานแนวกระดกสนหลง และกระจายมารบความรสกบรเวณเตานมคหนาทงซายและขวา สวนเสนประสาทคทสาม จะผานเขาทาง inguinal canal และมาควบคมเตานมทงหมด อกคหนงคอเสนประสาทคทส จะมาจากดานหลง และแผลงมารบความรสกบรเวณเตานมคหลง การหลงนานม สวนใหญจะเปนอทธพลจากฮอรโมนมากกวาเปนการสงการจากระบบประสาท ระบบประสาทเปนเพยงตวรบความรสก และมากระตนใหตอมใตสมองหลงฮอรโมนอกทอดหนง

Page 6: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

189

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ภาพท 9. 2 โครงสรางตอมนานมและกระเปาะนานม 3. การหลงนานม

กระบวนการหลงนานมของโคเราเรยกวา “milk let down” เกดขนได โดยเรมจากโคนม รบกระแสการกระตนจากการสมผสขณะลางเตานม การสมผสเตานม กระแสความรสกจะสงผานไปท hypothalamus เพอสงงานใหตอมใตสมองสวนหลง (Posterior pituitary gland) หลงฮอรโมน“Oxytocin” และจะถกสงผานไปกบกระแสเลอด เมอ Oxytocin มาถงเตานม บรเวณถงนม alveolar

Page 7: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

190

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

cell ซงจะมลกษณะคลายๆ ลกโปรงทม cell สงเคราะหนานม secretory cell เรยงตวเปนแถวเรยงเดยวตลอดผวของถงนม และดานผวนอกถงนมจะปกคลมดวยชนของกลามเนอทเรยกวา “myoepithelial cell” รวมทงเสนเลอดแดงและดามาหลอเลยงอย Oxytocin จะออกฤทธกระตนใหกลามเนอ myoepithelial ทางานเกดการบบตวทาใหถงนมแฟบตว ปรมาณนานมจากถงนมกจะหลงเขาไปในระบบทอสงนานม ผานมาทแองนานม (cistern) และหลงออกสภายนอกผานหวนม

Oxytocin จะออกฤทธไดดภายใน 8 นาท ดงนน การรดนานมจะตองกระทาใหเสรจสนภายใน 8 นาท การกระตนเตานมโดยการบบนวดครงทสองหรอครงทสามไมมหลกฐานชดเจนวาชวยทาใหปรมาณ Oxytocin หลงออกมามากขน เพยงแตการบบนวดเตานมจะชวยใหนานมทยงคงคางอยในระบบทอ ไหลออกมาทแองนานม และรดออกมาไดเพมขน ดงนนวธทดคอตองรดนานมภายใน 8 นาท

ขณะเดยวกนหากเราจดการโคไมดมการทบต หรอทาใหโคนมเกดความเครยด (stress) ระบบประสาทกจะสงการใหตอมหมวกไต (Adrenal medulla) หลงฮอรโมน Epinephrine เขามาในกระแสเลอด ฮอรโมน Epinephrine จะมาออกฤทธทาให myoepithelium cell หยดการทางาน ผลกคอ หยดการหลงนานม หรอแมโคเกดการอนนานมขนมา ดงนนในขณะรดนม ตองทาใหบรรยากาศในการรดไมมความเครยดตอโค โคจะตองสบาย หรอสถานทรดนมตองหางจากจดสนใจตางๆ ของโค หรอหางจากบรเวณทมผคนเดนไปมาเพนพาน

การสรางนานมของ secretory cell เขาไปในถงนมคอนขางจะคงท ปรมาณนมใน cistern จะมากหรอนอยจงขนกบชวงหางของการรดนม ตวอยางในโคนมทรดนม 2 ครง/วน 30-50% ของนานมทงหมดจะปรากฎอยใน gland cistern กบ sinuses (ทอรวม) ดงนนถารดนมออกจาก cistern ไดเรว อตราเขาทดแทนจาก alveolar มายง cistern จะเรวขน กจะรดนมไดปรมาณมากขน เพราะโอกาสเกดความดนยอน (back pressure) มนอยลง อยางไรกตามโค Zebu (Bos indicus) จะมสดสวนของ cistern นอยกวา Bos Taurus ดงนนการรดนานมจากโค Zebu จงไดนมนอยกวา

การขบนานมออกมาจาก alveolar เกดจากการทางาน 2 สวน คอจาก myoepithelium cell และจาก smooth muscle สาหรบ myoepithelial cell จะพบวามลกษณะรปราง cell ยาวพน อยรอบๆ alveoli และอยรอบๆ ระบบทอสงนมยอย myoepithelial cell เมอทางานจะทางานสมาเสมอ และเปนจงหวะของการบบ-คลาย การบบตวของ myoepithelial จะทาใหถงนมแฟบลงดนนานมภายในถงไหลไปยงทอ สวนการบบตวของ myoepithelial ทอยรอบทอกจะบบตวไลนานมใหไหลไปตามความยาวของทออกตอหนง ในทางตรงขามกลามเนอเรยบ (smooth muscle) ซงแทรกตวอยรอบๆ เสนเลอด และรอบระบบทอสงนมขนาดใหญรอบ Sinuses และรอบ annular muscle sphincter (ทหวนม) smooth muscle จะทางานตามคาสงของระบบประสาทจาก spinal cord ทผานเขามาทาง inguinal canal (myoepithelial ทางานโดยฮอรโมนมากระตนไมมระบบประสาทมาเกยวของ)

1 การเรมตนหลงนานม ระบบประสาทจะรบความรสกจากบรเวณหวนม (จากการสมผส/ลางหวนมโค) และจากบรเวณ

เตานม (รบรอณหภม, ความดน) และท gland tissue (ความดนภายในเตานม) กระแสความรสกเหลานจะผานตาม spinal column ภายใน 5 วนาท จะมผลสะทอนกลบมายงหวนม ทอนมและผนง cistern กลามเนอเรยบจะบบตวใหนานมจากทอผานเขาทอรวม (sinuses) เปนการควบคมอตราการไหลของนานมเขาส cistern ใหสมาเสมอ ในขณะเดยวกนกจะมการไหลของนานมอยางเปนอสระ (จากการทางาน

Page 8: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

191

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ของกลามเนอเรยบ) ไหลจาก alveoli เขามาในทอยอย อนเปนผลจากการบบตวของ myoepithelial กระแสประสาททสงกลบมาจะทาใหกลามเนอ sphincter muscle เกดการคลายตว ทาใหรหวนมเปดออกเปนชองของนานมไหลออกภายนอก ทงหมดนเปนพฤตกรรมการตอบสนองของโคขณะทลกโคกาลงดดหรอการใชเครองรดนม

กระแสประสาททมาจากตา, ห, จมก จะสงขอมลชากวา จากการสมผสดงกลาว แตโคเองกมการเรยนรจากเงอนไขทเราวางไว อนเนองจากการปฏบตตอโคอยางสมาเสมอและตรงเวลา จะเปนเงอนไขใหโครบรและเกดการหลง Oxytocin ออกมาบางสวน ทาใหเกดการไหลของนานมกอนรดนมได ในทางตรงขามกระแสประสาทอาจสงการใหหยดไหลของนม เชนในกรณทเตานมเกดการบาดเจบ หรอมเสยงดง โคตกใจ, มคนแปลกหนา หรออะไรทผดปกตในระหวางรดนม หรอมสตวอนเขามารบกวน กระแสประสาททรบรสงเหลานจะมาทสมอง สมองจะสงใหตอมหมวกไตหลงฮอรโมน epinephrine หลงออกมาและสงการใหกลามเนอเรยบของเตานมเกดการหดตว หลอดเลอดหดตว, ทอสงนมยอยตบ และเกดการหยดไหลของนานม การหดตวของหลอดเลอด จะเปนการลดการผานของฮอรโมน Oxytocin เขามาท myoepithelial ถงนมกจะไมบบตว ฮอรโมนอนๆ เชน adrenaline กจะหลงและมผลทาใหหลอดเลอดหดตวเชนกน แตทสาคญคอสมองเมอรบรถงสงทผดปกตแลวจะระงบการหลงของ Oxytocin นานมสวนใหญจงไมไหล

2 การดดนม, Sucking หรอ Passive withdrawal การดดนมของลกโคจดเปนปฏกรยาแบบ Passive withdrawal เพราะการดดนมใหนานมไหล

ออกจากแมโคนน ไมจาเปนตองมการตอบสนองจากแมโคกได (active phase) ลกโคจะเขาดดนมจากเตานม และกระตนเตานม การดดนมทาใหเกด negative pressure ทาใหหวนมแมโคตดอยภายในปากลกโค จากนนลกโคจะใชลน รดนานมจากฐานหวนม มายงปลายหวนม เพอใหนานมไหลออกจากรหวนมของแมโค การดดนานม จะเปนการใชจงหวะของลน ดนนานมออกจากหวนมใหเปนจงหวะสมาเสมอ พฤตกรรมของลกโคอาจเปรยบเทยบไดกบการรดนานมดวยมอ ซงตองใชมอกาหวนมแลวรดนมโดยเพมความดนบบไลจากนวช, นวกลาง, นวนาง, นวกอย ตามลาดบ (positive pressure) ไลเรยงไป-มาเปนจงหวะเพอใหนานมไหลออกจากหวนม แตในกรณของการใชเครองรดนม จะเปนการใชแรงดน ดดนานมออกจากปลายหวนม โดยการทาใหเกดสภาพสญญากาศทหวรดนม (negative pressure) ทาใหรของหวนมจะเปดออกจากการท teat cup liner หดตว (จากสภาพสญญากาศภายในทออากาศ) นานมกจะไหลออกมา ดงนนการรดนมดวยมอกบการรดดวยเครองรดจงตางกนท positive กบ negative pressure

3.การไหลของนานม ในระหวางการไหลของนานม จะเปนการไหลจากททมความดนภายในเตานมมาก ไปสททมความ

ดนนอยกวา เชน ไหลเขาไปในปากของลกโค การทางานของปากและลนลกโคในจงหวะนนนลกโคไมไดดด แตเปนการกระตนและรองรบทสอดคลองกบการไหลของนมจากแมโค ทเกดจากความดนของนานมภายในเตานม ดนนานมออกมา การกนนมในลกโคจงเปนการกลนเอานานมจากแมโคมากกวาการดดใหออกมาจากหวนม ผลของ Oxytocin จะทางานอย 2-5 นาท เมอหมดระยะการหลงนานมแลว alveoli จะคนตวมรปรางกลมเชนเดม ถานานมทเหลอยงรดออกไมหมดจาก gland จะเกดการไหลยอนกลบคนจาก gland ส sinuses เขาสทอยอย และคนเขาใน alveoli ดงเดม การไหลของนานมอาจเรมตนไดใหม จากการหลงของ oxytocin ครงใหม การหลงครงใหมของ Oxytocin จะเกดไดจากการทลกโคตองอยขางเตานมหรอดดนานมจากแมโคหมดเพยงบางเตานม ยงเหลอนานมในเตาอนอก แมโคกอาจหลง Oxytocin

Page 9: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

192

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ออกมาไดอก แตไมมาก ทงนนาจะเกดจากกลไกการทางานใหฮอรโมนหลงนนหยดการทางาน หรออาจเนองจากฮอรโมนหมดจากทกกเกบไว

4 ชวงสนสดการหลงนม เมอสนสดการหลงนม alveoli จะคลายตวกลบคน (expand) และ sphincter จะปด การ

กระตนหรอการนวดเพอใหเกดการหลงอกนนจะทาไดยาก อยางไรกตามจะยงคงเหลอนานมประมาณ 5-10% คางอยภายในเตานม การรดนม/ดดนมไมสามารถจะเอานานมออกจากเตานมไดทงหมด แตอยางไรกตาม การรดออกไมหมดทมากกวาน จะมผลทาใหนมทคางอยมากเกนไป ทาใหเกดความดนภายในเตามาก การสงเคราะหนานมรอบตอไปกจะนอยลง มผลทาใหนานมทผลตไดลดลง ในการใชเครองรดนมจงตองเปนไปตามขอกาหนดของเครองรด การใชเวลาในการรดนมทนานเกนไป เพอหวงจะใหไดนานมออกจากเตานมนน กอใหเกดผลเสยแกโค โคจะเปนโรคเตานมอกเสบไดงาย ดวยสาเหตการระคายเคอง (รดนานเกนไปหรอ Over milking) เครองรดนมโดยทวไปจะใชเวลาประมาณ 4 นาท จะสงเกตเหนนานมออกมานอยแลว กหยดเครองรดได ยกเวนในโคทใหนมมาก อาจตองพจารณาเพมเวลาเปนรายตวไปไมควรกาหนดเวลาตายตวเทากนหมดทกตว 4. การสรางนานม

การสรางนานมจะเกดขนกอนแมโคคลอดลกเลกนอย ในระยะ 20 วนกอนคลอด การสงเคราะหนานมจะเกดขนอตราทรวดเรว แตนานมทงหมดจะถกเกบไวตามถงนมตามระบบทอนม และ cistern รอจนกวาลกโคจะคลอดและมาดดนานม ดงนนโคทใหนมมากจะไมอยสบาย เพราะเตานมมการขยายใหญ บวมตงมาก ในชวงใกลคลอดบางฟารมอาจมการรดนานมทงกอนในโคทเตานมบวมมาก เพอลดความเครยดของโค หรอบางฟารมอาจกระตนการคลอดโดยการฉดฮอรโมน Prostaglandin F (PGF

2∝)

เรงคลอดเลย เพอแมโคจะเขาสระบบการรดนมของฟารม การสรางนานมจะเกดขนโดยเกดจากอลวโอลยทมอยกระจายทวไปในเตานมจะดงเอาสารอาหารจากเลอดออกมาใชสรางนานม ซงจะเรยกกระบวนการนวา Galactopoiesis โดยพลงงานทใชสวนใหญมาจากนาตาลกลโคสทสรางมาจากกรดโปรปโอนคเปนสวนใหญ มเพยงบางสวนทถกสรางมาจากกรดบวทรก กลโคสเปนสารสาคญและจาเปนสาหรบสงเคราะหนานม ไมสามารถใชนาตาลชนดอนแทนได

Progesterone มสวนชวยในปฏกรยาการสงเคราะหนาตาล lactose ปรมาณของ lactose ในalveolus จะมทาใหเพมสภาพความเขมขนของ osmotic ในนานม ยงผลใหนาและ water soluble compounds และแรธาตไวตามนตางๆ ซมผานผนงเซลลเขามาใน lumen ของถงนมได

การใหนานมของสตวเกดขนไดหลายวธ เพอทจะหลงนานมออกมา เชน ลดความดนภายในเตา หรอโดยการใหฮอรโมน oxytocin หรอโดยการกระตนใหมการหลงฮอรโมน หรอโดยการรดนมดวยมอ/ดวยเครอง หรอโดยการดดนมของลกโคเอง ปจจยทงหมดจะเกดขนและผสานกน ทาใหเกดการหลงนานมโดยสมบรณ ปรมาณนานมทไดจะเปนผลมาจากการเพมการทางานของ secretory cell กบการเพมจานวนเซลล secretory cell สวนปรมาณนานมตลอด lactation จะขนอยกบประสทธภาพของโคในการใชอาหารและระดบของอาหาร

ชวงการใหนานม (Lactation curve) ชวงการใหนานมของแมโค ตลอดระยะเวลาการรดนมมาตรฐาน 305 วน หลงคลอดนานมของโค

จะเพมขนในชวงสปดาหท 4-12 และ peak สงสด ประมาณสปดาหท 8 หลงจากสปดาหท 12-16 ไปแลว

Page 10: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

193

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ปรมาณนานมจะเรมลดลง และลดมากสดในชวงเดอนท 7-8 ของการใหนม ซงขณะนนแมโคควรจะตงทองประมาณ 5 เดอน สาเหตทนานมลดลงมากเกดจากประการแรกฮอรโมน progesterone ระงบการทางานของ prolactin ประการทสองขนาดของลกโคโตขน จงทดแทนชองวางภายในทองทาใหมผลตอการกนอาหาร ความจกระเพาะ ความจของเตานม ประการสดทายลกโคทโตขนตองการสารอาหารมากขน ทาใหสารอาหารทกนเขาไปถกนามาใชเลยงลกโคในทองเปนสวนใหญ

การใหนานมของโคโดยทวไปออกไดเปน 4 ชวงคอชวงตน (Early Lactation) ชวงรกษาระดบนานม(Maintainable Lactation) ชวงกลาง (Mid Lactation) และชวงปลายการใหนม (Late Lactation) กบชวงพกการรดนม (Dry Lactation) อยางไรกตามชวงทมผลตอการใหนานมคอ ชวงพกการรดนม (Dry period) ชวงนจะกนเวลา 60 วน เปนอยางนอย นบจากสปดาหท 44 หลงคลอดเปนตนมา โคจะตองมจานวนวนพกรดนมอยางนอย 60 วน จงจะเพยงพอสาหรบระยะเวลาการซอมแซมสวนทสกหรอ และเวลาสาหรบการสรางเซลลนานม (Secretory cells) ขนมาใหม และเปนระยะทควรสอดยาปฏชวนะชนดออกฤทธนาน ในเตานมโคทง 4 เตา เพอจะไดตดวงจรของโรคเตานมอกเสบไดสมบรณ ไมเชนนนโอกาสทแมโคคลอดลกและใหนานมในฤดกาลถดไปจะเปนโรคเตานมอกเสบทงแบบแสดงอาการ หรอแบบไมแสดงอาการ อนมผลตอปรมาณนมทลดลง และชองวางในการเกบกกนานมภายในเตาเสยไป ชวงพกการรดนมไมใชชวงการขนโคนม ถาเราขนโคนมใหอวนมากในชวงนจะมผลทาใหโอกาสเปนโรคคโตซส กบโรคไขนมเปนไปไดสง

ระยะการใหนานม (Lactation Length) การรดนมมาตรฐาน 305 วน และพกรดอก 60 วน แตในภาคปฏบต จะรดนานมอยในชวง 300-

320 วน และพกรดอก 60 วน ดงนนโคกจะมชวงหางของการตกลก (ใหลกแตละครง) หรอ calving interval 360-380 วน การลดเวลาของชวงหางของการตกลกใหสนลง เพอเพมอตราการตกลกตอปนนกระทาไดยาก เพราะโคทมแนวโนมการใหนานมมากกจะมแนวโนมของการผสมตดลกชา ทาใหชวงหางการตกลกยดยาวออกไป

ในระยะพกการรดนม นานมทถกสรางขนมาภายในเตานม แตไมไดถกรดออกมานน จะเกดภาวะความดนยอน (back pressure) ปองกนไมใหสรางนานมขนมาใหม ในทสด secretory cell จะดดซมนานมนนกลบคน และ secretory cell บางสวนจะสลายตวไปคงเหลอแตโครงสรางของ alveolar lobule กบ secretory cell ใหมทยงทางานไมได ในระหวางพกรดนน secretory cell ใหมจะไดรบการสรางขนทดแทนของเดมและภายใตฮอรโมนทควบคมการตงทอง Oestrogen จะมผลทาให secretory cell ใหมเรมทางานเมอมการคลอดลกในครงถดไป

Page 11: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

194

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ภาพท 9.3 แสดงปรมาณนานมทผลต พลงงานทกนไดและสมดลพลงงานในโคนมชวงใหนม 5. การปฏบตในขณะรดนม

นานมจะหลงใชเวลา 20-40 วนาท หลงจากเรมตนกระตนทเตานม การบบตวจากอทธพลของ Oxytocin จะเกดท myoepithelium ท alveoli กบทอนานมยอยเทานน ทอนานมรวมและ cistern จะไมไดบบตวไปดวย ความดนภายในเตานมจะเพมขนทาให sphincter ทปลายหวนมเปดออก ใหนานมไหลออก กลามเนอ sphincter น ปกตจะแขงแรงมาก เพราะตองรบนาหนกปดกน ไมใหนานมภายในเตาไหลออก แตจะอยภายใตการควบคมของระบบประสาทอตโนมต การดดนานมของลกโคกดหรอการรดนมกดอาจจะไมสามารถทาใหรนมนเปดไดดงนน ตองทาให กลามเนอสวนน คลายตวออกกอน รนมจงเปด การเปด-ปดของรนม โดยกลามเนอ sphincter จะเปนจงหวะทก 1 วนาท

การทโคนมไดรบการรดนานมทกวน จะมผลทาใหโคเรยนร และมประสบการณ ในการใหนานม ดงนนเงอนไขในการเขารดนมทดและถกตอง จะทาใหโคมการใหนานมทมาก เพราะโคจะเรยนรจงหวะและเงอนไขทวางไวสาหรบการรด โคแตละตวกมการเรยนรไมเทากนขนกบปจจยหลายประการ การรดนมในโรงรดทถกตอง จะตองเขาใจลกษณะทางสรระวทยาของโคเปนอยางด ทงในชวงกอนรด ระหวางรด และหลงจากรดนมเสรจแลว 1 วธการรดนม การรดนานมโคทาไดสองวธ คอ 1. การรดนมดวยมอ เปนการเพมความดนจากนวมอบบหวนม ทาใหรหวนมเปดออกและนานมถกปลอยออกมา 2. การรดนมดวยเครอง เปนการลดความดนรอบหวนม ทาใหรหวนมเปดออกและนานมถกปลอยออกมา

ในการรดนมทกครง ผรดจะตองยดถอหลกในการรดนมไวเสมอวา

Page 12: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

195

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

1. จะตองลางเตานมหรอหวนมอยางเดยวกได แตตองใหสะอาดและเชดใหแหงกอนรด 2. จะตองรดนมทงและตรวจเชคเตานมอกเสบทกครง กอนลงมอรดจรง 3. จะตองรดนมใหหมดเตา อยางนมนวล และรวดเรว 4. จะตองจมหวนมดวยนายาจมหวนม ในทนททรดเสรจหรอปลดหวรดออก 5. จะตองใหโคยนหรอยนกนอาหารประมาณ 20 นาท กอนปลอยใหโคไปนอนพก (เพอใหรนมปด) 2 หลกการรดนานม

1. การรดนมใหสะอาด การรกษาความสะอาดนทาไดไมยาก และแทบจะไมตองลงทนเลย เพยงแตเราปฏบตตามขนตอนของการรดนมอยเปนประจา กจะไมมปญหาเรองนเลย นานมทสะอาดทาใหนานมเกบรกษาไวไดนาน เพราะมปรมาณเชอในนมตาทสาคญจะทาใหนานมราคาด

2.การรดนมใหเรว โคนมจะปลอยนานมออกมา จากการทางานของฮอรโมนออกซโตซน ซงใชเวลาประมาณ 8 นาท ผรดจงตองรดนานมใหเสรจภายใน 8 นาทเชนกน ถาหากเราใชเวลามากกวานหรอรดชา นอกจากเราจะรดนมไมไดมากขนเทาไร จะมนานมคางเตาเนองจากรดออกไมหมดเพราะแมโคหยดปลอยนมเสยกอน ยงมผลใหแมโคผลตสรางนานมลดนอยลงกวาทจะเปนในครงตอๆไป เพราะเมอแมโคมนานมคางเตา แมโคจะสรางนานมลดลงไปเรอย ๆ ในทสดจะกลายเปนวาแมโคตวนใหนมนอย เพราะความดนภายในเตาทาใหการสงเคราะหนานมไดนอย ทงทจรง ๆ แลวแมโคมความสามารถในการใหนมไดมากกวาน แตเราเปนคนทาใหแมโคใหนมนอยเอง

3. การรดนมใหหมดเตา จะชวยใหไดจานวนนานมมากและลดภาวะเสยงตอการเปนโรคเตานมอกเสบของแมโค การรดนมใหหมดเตา คอการรดไลนานมสวนสดทายทคางอยในถงเกบนานม ทอนม ออกมาใหเหลอนอยทสด จาไววาในการรดแตละครงเราไมสามารถรดนานมจนหมดเตาไดจรง เมอเรารดไลออกมาใหเหลอนอยสด จานวนนมทรดไดกเพมมากขน นานมสวนทายนจะมเปอรเซนตไขมนสงมาก จะชวยใหไขมนนมรวมสงขนดวย ราคานานมทไดรบกจะสงตามขนไปอกดวย

4. การลดอณหภมนานม หลงจากรดนานมออกมาแลวผรดจะตองรบลดอณหภมนานมทนทใหได 4 องศา เซลเซยส ภายใน 2 ชวโมง ในฟารมทนสมยทวไปจงมกตดตงชดลดอณหภมนานมในฟารมดวย จงชวยใหสามารถลดอณหภมไดทนท เพอจะไดรกษาคณภาพนานมใหใหมสดอยเสมอ ถาขนตอนการรดนมปฏบตถกตอง ปญหาเรองเชอในนมจะลดลงและการเกบนมเยนรอจาหนาย จะลดความเสยงจากนานมเสยเนองจากสภาพอากาศรอน

วธการรดนมดวยมอ เมอเราเตรยมอปกรณทกอยางพรอมแลว และแมโคกไดทาความสะอาดรอไวแลว กจะถงเวลารด

ซงเวลานตองตรงกนทกวน และมระยะของการรดทเทากน ในการรดนม จะมขนตอนตามลาดบดงน 1) ลางเตานมหรอลางเฉพาะหวนม ใหสะอาดดวยนาเปลา แลวเชดใหแหงทนท 2) เชดหวนมดวยนาคลอรนเจอจางหรอนายาชนดใชเชดหวนมกอนรด ดวยการใชผาเชดหวนม

จมนาคลอรน แลวนาไปเชดบรเวณหวนมใหสะอาดพรอมกบนวดกระตนไปพรอม ๆ กน เพอเปนการฆาเชอโรคบรเวณหวนมและกระตนการปลอยนม และปลอยใหหวนมแหงกอนลงมอรด วธนบางฟารมอาจไมจาเปนตองทากได ถาทาตามขนทหนงไดดหรอไมมปญหาเชอในนานมสง

3) การตรวจนานมดวยถวยตรวจนานม ดวยการรดนานมจากแตละเตาลงบนถวยตรวจนานม เตาละ 2 - 3 ครง เพอตรวจความผดปกตของนานม และตรวจดวาเกดเปนโรคเตานมอกเสบหรอไม ถาเปน

Page 13: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

196

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

เตาอกเสบลกษณะนานมจะเกดเปนกอนนมปะปนออกมา นอกจากนการรดนานมทงกอนยงเปนการรดเอานานมตน (นมทมเชออยสง) ทงออก หากพบวามโคเปนโรคเตานมอกเสบใหคดแยกไวรดเปนลาดบสดทายของฝง เพอปองกนการแพรระบาดของโรค

4) รดนมภายใน 8 นาท โดยการนงรดในทาทถกตอง ใชหวเขาหนบถงรดนมเอาไว ปากถงรดนมควรเอยงประมาณ 45 องศา เพอรองรบนานมทรดออกมา และชวยปองกนไมใหฝนละอองตกลงไปในถงรดนม การนงในทาทไมตองถกตองจะทาใหเกดความเมอยลาเมอรดนมไปนานๆ นอกจากนแลวถงนมอาจจะหกได เมอมนานมมากขน หรอเมอเราขยบตวหลบในขณะทแมโคเตะ

ภาพท 9.4 การรดนมดวยเครอง และรดดวยมอ

รดนมดวยมอใหถกวธ โดยยดหลกรดนมใหสะอาด เรวและหมดเตา การรดจะตองบบรดนวใหถกตอง รดเปนจงหวะสมาเสมอ โดยการใชนวหวแมมอกบนวชรดโคนหวนม ปดกนไมใหนานมในหวนมไหลคนกลบขนไปในเตานม แลวใชนวทเหลอบบไลนมลงมา จนสดปลายหวนม เรมจากนวช นวกลาง นวนางและนวกอยสดทาย แลวเรมไลนวใหมอกรอบไปเรอยๆ การบบรดของนวมอจะทาใหเกดแรงดนขนภายในหวนม และดนใหรหวนมเปดใหนานมไหลออกมา การรดดวยมอจะใชวธการรดสลบซายขวาทละเตา โดยเรมจากคหลงกอน เมอหมดจงรดคหนาตอไปเพราะคหลงนานมมาก หามใชเลบมอหรอใชนวหวแมกบนวชรดหวนมลงมา เพราะจะทาใหภายในหวนมชาเกดการอกเสบไดงาย ถาหากหวนมสนกวาปกตใหใชปลายนวมอ 2 หรอ 3 นว รดโดยการขยบนว บบไลนานมออกมาได 6. กระบวนการสงเคราะหนานม

สารตงตนทเปนองคประกอบนานมทกชนดมาจากเลอดถกนาเขาสของเหลวระหวางเซลล (extracellular fluid) ซงอยระหวาง เสนเลอดฝอย (capillaries) และ เนอเยอเซลลเตานม (epithelial cell) โดยผานทาง basolateral membrane ของเนอเยอเซลลเตานม ดงนนดานในของเซลลจะมสารตงตนอย 5 อยาง ทจะเขาไปในโพรงของอลวโอลย คอ amino acid, sugar, salt, milk fat, protein เชน immunoglobulins

โดยกรดอะมโน สาหรบสงเคราะหเปนโปรตนในนานม กลโคสสาหรบสงเคราะหนาตาลในนม กรดไขมนและกลเซอรอลสาหรบสงเคราะหเปนไขมนในนานม เปนตน

1.การสงเคราะหแลกโทส แลกโทส (Lactose synthesis) เปนนาตาลสองโมเลกลทพบในนานมเกดจาก 1 โมเลกลของ

glucose รวมกบ 1 โมเลกล galactose มาตอกนดวยพนธะ 1,4β-galactoside สงเคราะหขนจากสารตงตนในเลอดคอ glucose เปนการสงเคราะหภายในเซลลเกดใน golgi apparatus การสงเคราะหนตอง

Page 14: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

197

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

อาศยปรมาณ glucose จากเลอดถง 80% โดยมนายอยทอยในรป galactosyl transferase จะมาเปนตวยาย galactosyl group ไปยงนาตาล glucose ทาใหไดเปน lactose อตราการสงเคราะหขนกบโปรตนเฉพาะชอ α-lactalbumin ทเปนองคประกอบของ lactose synthase ซงผลตมาจาก Endoplasmic recticulum และถกสงมาท golgi body apparatus เนองจากการผลต lactose ตองอาศย Mn+ และมα-lactalbumin คอยกระตนใหปฏกรยาทางานได ไมเชนนนการรวมตวของ glucose กบ galactose จะเกดไดชา

ปรมาณ Lactose ทสงเคราะหได จะมการเคลอนทผานเซลลเขาไปใน ภายในกระเปาะนม(alveolus) โดยกระบวนการ Osmotic pressure จากทมความเขมขนสงในเซลลไปยงทมความเขมขนตาภายในกระเปาะนม ดงนนอตราการสงเคราะห Lactose จะมความสมพนธกบเอนไซน lactose synthase และจะมโครงสรางของ α-lactalbumin (ซงเปนสวนประกอบของโปรตน) ประกอบอย การปลอยใหแมโคขาดสารอาหารประเภทโปรตนจงจะมผลการสงเคราะห Lactose ดวย นอกเหนอจากการขาดพลงงาน ซงมสวนโดยตรงตอปรมาณ glucose ในเลอด ขณะเดยวกนการปลอยใหแมโคขาดนากนกมสวนทาใหการสราง Lactose ชา เพราะตองมนาจากเซลล มาชวยปรบสมดลระหวางเซลลและภายในalveolus เปนผลใหมการดงนาเขาสเซลลเขามาในกอลไจ เพอรกษาแรงดนออสโมตก และมาเปนสวนประกอบของนานม กลไกดงแสดงในภาพท 9.4

ขณะทโคปวยเตานมอกเสบปรมาณของแลกโทสในนมจะลดลงเพราะบางสวนซมกลบออกจาก alveolus เขาไปยงเลอด โดยผานรอยตอระหวางเซลลในกระบวนการ Osmotic pressure ทาใหมการปรบสมดลกบในเลอด นอกจากนนกเกดจากการสงเคราะหแลกโทสลดลงโดยการเมอโคปวยเตานมอกเสบ

2.การสงเคราะหโปรตนในนานม การสงเคราะหโปรตนนานมจะเกดในเซลลเชนเดยวกบการสงเคราะห Lactose โปรตนนมมตน

กาเนดมาจากกรดอมโน (free amino acids) ในเลอดหลายชนด และโปรตนทพบในนานมกมหลายชนดโดยม casein เปนองคประกอบหลก และม β-lactoglobulin, α-lactabumin, enzymes, immunoglobulin (Ig), โดยรางกายจะนาเอากรดอะมโนในเลอดมาเปนสารตงตนสงเคราะหเปนโปรตนนม ชนดตางๆ ทตาแหนงของ endoplasmic recticulum ของ secretory cell สารทไดจะสงผานไปท golgi apparatus โดยม mRNA และ rRNA ชวยในการสรางเฉพาะชนดของโปรตนนมใน Ribosome และโปรตนนมทสรางทงหมด จะถกเกบรวมเปนถงทเรยกวา micelles ซง micelles จะเคลอนทจากกลางเซลล ไปยงผวเซลล secretory และถงนจะแตกออกปลดปลอยใหโปรตนนม ไหลเขาไปในกระเปาะนมเกบนม (alveolus) ดงภาพท 9.6 ปฏกรยาการสงเคราะหโปรตนนมจะเรวหรอชาขนอยกบ amino acyl synthetase ยกเวนกรณเปนโรคเตานมอกเสบปรมาณโปรตนนมรวมคอนขางคงท แตเคซนในนมจะลดลงขณะทอลฟาและเบตาโกลบลนจากเลอดจะเขามาในนานมเพมขน

โปรตนและแลกโทสในนานม จะถกขนสงไปทสวน apical membrane ของเซลล ผานทาง secretory vesicles ซงทกอลไจน secretory vesicles ขนดวย lipid bilayer membrane และทเยอหมของ secretory vesicles เชอมรวมตอกนกบพนผวดานในของ apical membrane จากเหตผลนทาใหของเหลวผานไปสโพรงของอลวโอลยไดสะดวกยงขน

3.การสรางไขมนในนานม

Page 15: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

198

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ไขมนนานมเรามกเรยกเฉพาะวา milk fat หรอ butter fat ซงไขมนนมนจะมลกษณะเฉพาะคอเปนไตรกลเซอไรดผสม (mix triglycerides หรอ triacylglycerols หรอ triacylglycerides) มในสดสวน 97-98% ของไขมนทงหมดในนม ทเหลอจะเปน lipid ทอยในรป phospholipids (2-3%)

ไขมนนานมมคณสมบต 1. ม short-chain fatty acid (c4-c14) มากกวา Long-chain fatty acid (c16-c20) กวา

ครงหนง จงทาให ไขมนนมมความหอม ทเรยกวา “หอมมนเนย” 2. เกดจากการรวมตวกนของ fatty acid กบ glycerol ทาใหเปน triglyceride. การสงเคราะหไขมนนมในสตวสตวไมเคยวเอองจะผลต fatty acids โดยใช glucose เปนสารตง

ตนผานขบวนการ glycolysis ไดเปนสารตวกลาง acetyl CoA และ oxaloacetate แตในสตวเคยวเอองจะไมสามารถใช acetyl CoA ทมาจาก glucose ใน mitochondria ได ดงนนสารตงตนจงมาจาก 2แหลงคอ หนงจากแหลงอาหารทโคกนเขาไป แลวยอยสลายสารอาหารดงกลาวใหกลายเปน volatile fatty acid (VFA) ทสาคญสองตวคอ acetic และ β-hydroxy-butyric acids (BHBA) โดย BHBA จะนามาใชสงเคราะห fatty acids สายสนๆ ใน secretory cell โดยใชผาน acetyl CoA สวน acetic acids จะนามาใชสราง short-chain fatty acids (C4-C14) แหลงทสองเปนไขมนโดยตรงทมาจากอาหารหรอมาจากจลนทรยสรางขนซงจะไดรบการดดซมทลาไสในรป triglyceride และพบในกระแสเลอดในรปchylomicron และ low-density lipoprotein จากนนจะถก hydrolyze ทผนงเสนเลอดฝอยกลายเปน fatty acids, glycerol, monoacylglycerol นอกจากนนรางกายโคสามารถสลายเนอเยอไขมน (adipose tissue) เผาผลาญใหไดเปน free fatty acid สมทบในกระแสเลอดไดดวย Secretory cell จะใช fatty acids เหลานมาสงเคราะหเปน long-chain fatty acids ในนานม (มากกวา C14 เชน C16 (palmitic), C18 (stearic, oleic, linoleic acids)

การสงเคราะหของ fatty acids และ glycerol อาจจะเกดใน mitochondria แตสวนใหญจะเกดใน cytoplasm แลวกลายเปน triglyceride ท rough endoplasmic recticulum (RER) จากการรวมตวของ fatty acid 3 โมเลกลกบ glycerol 1 โมเลกล ตอจากนน triglyceride จะรวมกนเปนอณเลกทเรยกวา fat globule ซงเปนลกษณะของเมดไขมนทถกหมดวยเยอบางๆ เมดไขมนเหลานจะเคลอนตวตอไปยงผวเซลลและหลดออกจากเซลลเขาไปในชองของกระเปาะถงเกบนม (alveolus) (ภาพท 9.5 และ 9.6) เชอวากวาครงหนงของไขมนนานมเปนชนด long-chain fatty acids ซงสรางมาจากสารตงตนในเลอด และจะพบในรป C18 มากทสด พบ C16 ประมาณหนงในสามของไขมนนานมทงหมด ปรมาณไขมนนานมในโคทใหนมนอยมแนวโนมเขมขนกวาโคทใหนานมมาก ในขณะทโคปวยเปนโรคเตานมอกเสบ การสรางนานมจะลดลง แตการเปลยนแปลงของไขมนไมแนนอน

Page 16: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

199

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ภาพท 9.4 แสดงการสงเคราะหโปรตนและแลกโทสในนานม ทมา : http://classes.aces.uiuc.edu/AnSci308/Motherneonate/lactogenesisdiagram.JPG

Page 17: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

200

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ภาพท 9.5 การสงเคราะหกรดไขมนในนานม ทมา : http://classes.aces.uiuc.edu/AnSci308/Milkcompsynth/overviewfatx.jpg

4. การเคลอนทของแรธาต ไวตามน นาและไอออนตางๆ ผานเซลล แรธาต ไวตามน นา ไมไดมการสงเคราะหขนมาใหมภายในเซลล Secretory แตปรมาณแรธาต

ไวตามน นา ทพบในนม จะเกดจากการเคลอนทของสารเหลานจากเลอดผานเขาไปใน alveolous โดยกระบวนการ 2 วธ 1. การเคลอนผานรอยตอระหวางเซลล (Paracellular pathway) 2. การเคลอนผานเซลลโดยตรง (trancellular pathway)

1. การเคลอนผานรอยตอระหวางเซลล (Paracellular pathway, leaky junction pathway) สารทมความสามารถเคลอนผานชองวางระหวางเซลลไดในภาวะปกต คอสารไอออนขนาดเลกมาก โดยผานชองระหวาง cell ทเรยกวา tight junction สวนสารขนาดใหญจะไมมทางทางชองวางระหวางcellไปได แตในภาวะทผดปกตเชนโคคลอดลกใหม ผนงเซลลจะยอมให Ig ตาง ๆ ผานรอยตอเซลลเขาไปใน alveolus ไดมากขน รวมถงในภาวะทโคปวยเปนโรคเตานมอกเสบ รางกายโคจะยอมใหเมดเลอดขาว (White blood cells) เคลอนผานระหวางเซลลเขาไปใน alveolus ไดมากเชนกน รวมทงปรมาณความเขมขนของโซเดยมกบคลอไรด ในนานมจะมากขน แตโปตสเซยมจะลดลง เพราะโปตสเซยม แลคโตสจะเคลอนยอนกลบเขาไปในเลอดไปทศเดยวกน แตโซเดยมกบคลอไรด จะเคลอนทเขาไปในถงนม(ปกตอตราสวนของโซเดยมกบโปตสเซยมในนมเทากบ 1:3) และปรมาณของแคลเซยมกบฟอสฟอรสในนมจะลดลงดวย

Page 18: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

201

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ภาพท 9.6 แสดงทศทางของโปรตนและไขมนทถกสงเคราะหในเนอเยอสรางนานมแลวปลอยออกสโพรงของอลวโอลย ทมา : http://www.delaval.com/NR/rdonlyres/896C0943-3C56-4F45-9750- 6B20192047C4/0/fig09.gif

2. การเคลอนผานเซลลโดยตรง (transcellular pathway) การเคลอนทลกษณะน เกดขนภายในเซลล secretory โดยสารตาง ๆ จะเคลอนทจากเลอดผาน

เขาในเซลล โดยอาศยความแตกตางของความเขมขนไอออนระหวาง cell ทเรยกวา active transport และ passive transport เขาส alveolus ตอไป แตวธ active transport จะมการใชพลงงานในการผลกดนไอออนจากเลอดเขาสเซลล ดาน basal membrane และม Na และ K-ATPase เปนเอนไซม ทมาเกยวของทาใหโปตสเซยมเคลอนทจากเลอดเขาในเซลลและโซเดยมเคลอนจากเซลลไปยงเลอด สวนปลายผนงเซลล secretory ทตดกบ alveolus ทเรยกวา apical membraneจะยอมใหสารไอออนเคลอนเขาออกไดอยางอสระจากกระบวนการ osmotic pressure จงทาใหมสมดลความเขมขนของไอออนในเซลล กบในนานม (alveolus) แตความเขมขนของโซเดยมกบโปตสเซยมในนานมจะมความสมพนธกบความเขมขนของแลกโทสในนานม ทงนเพราะการเคลอนทของไอออนกบการสราง lactose จะจากดปรมาณนาทจะเขาส golgi และ secretory vesicles ถาแลกโทสเขมขนขน โปตสเซยมจะเขมขนขน แตโซเดยมกบคลอไรดจะลดลง และในกรณโคเตานมอกเสบจะทาให โปตสเซยมลดลง โซเดยมและคลอไรดเพมขนรวมถง สารไบคารบอเนตไอออนจะออกจากเซลลเขาส alveolus มากขน

Page 19: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

202

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

ดงนนจงพบวา นานมโคทปวยเปนเตานมอกเสบ จะมปรมาณของไอออนตางๆ มากขน ทาใหมคาการเหนยวนาไฟฟาสงขน (high electrical conductivity)

7. องคประกอบในนานม องคประกอบของนานมประกอบดวย ไขมนและของแขงทไมรวมไขมน ในสวนของแขงทไมใชไขมน ประกอบดวยโปรตน นาตาลแลกโทส และเถา ซงนาตาลและเถา เปนองคประกอบทมการเปลยนแปลงนอยมากไมวาจะมการจดการเชนไร สวนไขมนและโปรตนสามารถเปลยนแปลงได เมอมการจดการอาหารทตางกน

นานมโคเปนอาหารทมสารอาหารครบถวนสมบรณสาหรบมนษย มเปอรเซนตการยอยไดสงถง 98% โดยมเนอนมรวม (Total solid) 12.4% โปรตน (Protein) 3.4% ไขมน (Fat) 3.7% และนาตาลแลกโทส (Lactose) 5% อก 87.8% เปนนา องคประกอบของนานมจะผนแปรตามพนธกรรมโค เชน โคเจอรซจะเปนพนธทใหไขมนไดมากกวาพนธอนๆ อายกบระยะทใหผลผลตกมสวนทาใหองคประกอบแตกตางกน เมอแมโคคลอดลกใหม ความเขมขนของนานมเหลอง (colostrum) จะมมากกวานมปกต โดยมเนอนมรวมเขมขน 2 เทา โปรตนเขมขน 5 เทา ไขมนเขมขน 2 เทา และนาตาลแลกโทสเขมขนครงเทา ภายใน 2-3 วนหลงคลอดความเขมขนจะลดลงและกลายเปนนานมปกตภายใน 5-7 วนหลงคลอด ในตลอดชวงการใหนานม ความเขมขนของโปรตนกบไขมนจะมแนวโนมเพมขนอก ในขณะท Lactose จะลดลง

สาหรบเนอนมรวมจะมากในชวงตนการใหนมและลดลงตาสดในสปดาหท 6-8 หลงคลอด หลงจากนนเนอนมรวมจะคงทไปจนถงระยะปลายการใหนม (เดอนท 8 ของการใหนม) เนอนมรวมจงเพมสงขนอกครงหนง จากอทธพลของฮอรโมนทควบคมการตงทอง ในทางตรงขามโคทไมตงทอง เนอนมรวมจากระยะเดอนท 8 ไปจะมแนวโนมลดลงเรอยๆ อยางคงท ทงปรมาณเนอนมรวม (Total Solid. T.S.) และไมรวมไขมน (Solid Not Fat, SNF) ระดบของโปรตนและแลกโทสในนานมทรดไดในแตละวนจะคอนขางสมาเสมอ ยกเวนไขมนจะมระดบขนลงในแตละวนไมคงทผนแปรไปตามปรมาณนมทคงคางอยภายในเตาทรดในแตละวน เพราะเมอเรมตนการรดนมในแตละครงนานมสวนตนทออกมากอนจะมไขมนนอย และนานมสวนปลายจะมไขมนมากกวา เปอรเซนตไขมนจากเรมรดนมถงชวงกลางของการรดนมจะอยระหวาง 2-4% และจากระยะกลางถงสนสดการรดนม ไขมนอยระหวาง 4-8% สวนคาเนอนมไมรวมไขมนจะคอนขางคงทตอการรดนมในแตละวน

ไขมน ไขมนในนานมเปนไขมนขนาดใหญ ทเรยกวา ไทรกลเซอไรด คอประกอบดวยกรดไขมน 3 โมเลกลรวมอยกบกลเซอรอล 1 โมเลกล มทงหมด 98 % (ของ % ไขมนในนานม) สวนทเหลอเปนลพดตางๆ ประกอบดวย diacylglycerides, monoacylglycerides, phospholipids, cholesterol, glycolipid และ กรดไขมนอสระในนม ซงไขมนนมประกอบดวยกรดไขมนหลายชนด ทงทเปนกรดไขมนสายสน สายยาว หรอ ทงทเปนชนดอมตวและไมอมตว ซงสดสวนแตกตางกนไปตามแตชนดสตว ตางสายพนธ เชนนานมโคโดยทวไป เปนไขมนชนดอมตวจะมปรมาณมากกวาคอ ประมาณ 68 % และเปนกรดไขมนสายยาวประมาณ 65 % สวนในนานมแมสกรเปนกรดไขมนอมตวเทากบไมอมตว (50 %) และเปนกรดไขมนสายยาว 98 % สวนชนดของกรดไขมนทพบมาในนานมไดแก palmitic acid (C16 : 0),

Page 20: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

203

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

steric acid (C18 : 0), oleic acid (C18 : 1), linoleic acid (C18 : 2), และ linolenic acid (C18 : 3) ในนานมโคและแมสกรม oleic acid 29 และ 35 % ตามลาดบ

แหลงของกรดไขมน ไขมนในนานมถกสงเคราะหในเนอเยอเซลลของเตานม (mammary epithelial cells) ซงไดกรดไขมนมาจาก 2 แหลง คอ ไดจากการสลายลพดทอยในเลอด (blood lipid) และสรางขนใหมโดยเซลลของเตานม (de novo synthesis)

1. Blood lipid : ประมาณ 40 -60 % ของไขมนทมาจากเลอดไดมาจาก very low density lipoprotein (VLDL) ซงสงเคราะหจากลาไสเลกและตบ โดย VLDL ประกอบดวยลพด 90-95 % (55-65% เปนไทรกลเซอไรด) เปนสวนแกนหลก และอก 5-10 % เปนโปรตนทอยรอบๆ ผว นอกจากนยงไดมาจาก Chylomicrons ซงเปนกรดไขมนยอยจากลาไสเลกแลวจบรวมตวกน กเปนแหลงของกรดไขมนสาหรบเซลลเตานมได

ไทรกลเซอไรด ทไดจาก VLDL จะถกยอยทเนอเยอของเซลลเตานม โดยเอนไซม lipoprotein lipase (LPL) ซงสามารถยอยได กรดไขมน 1 ตว, 2 ตว หรอ ทง 3 ตวออกจากกลเซอรอลได ผลทไดคอ กรดไขมนอสระ และ diacylglycerides, monoacylglycerides หรอ กลเซอรอล ตามลาดบ ผลตผลทงหมดนเนอเยอของเซลลเตานมสามารถนามาใชในการสงเคราะหไทรกลเซอไรดใหมได โดยปรมาณกรดไขมนทไดจาก VLDL และ chylomicrons นจะขนอยกบลพดในอาหาร และ ไขมนทสลาย (mobilized) จากไขมนทสะสมในรางกาย ในสตวกระเพาะเดยว กรดไขมนทเปนองคประกอบของอาหาร จะมผลตอองคประกอบของกรดไขมนในนานมโดยตรง ซงถาใหอาหารทมไขมนสง จะทาใหนานมมไขมนสงไปดวย ซงตางจากสตวกระเพาะรวม

2. De novo fatty acid synthesis : เนอเยอเซลลเตานมจะสงเคราะหกรดไขมนสายสนและปานกลางได จากสารตงตนทดดซมมาจากเลอด การสงเคราะหนเกดขนในไซโทพลาสซมของเนอเยอเซลลเตานม ในสตวกระเพาะรวมนน แหลงของคารบอนสาหรบสงเคราะหกรดไขมนไดจาก acetate เปนหลก และ β–hydroxybutyrate (BHBA) บางเลกนอย สวนในสตวกระเพาะเดยวกลโคสเปนแหลงของคารบอนในการสงเคราะหกรดไขมน และตองสารพลงงาน สง (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADPH2) มาเปนตวรดวซ สาหรบถายเทอเลกตรอน มเอนไซม 2 ชนดเกยวของ คอ acetyl-CoA carboxylase สาหรบจากดการสงเคราะหกรดไขมน และ เอนไซมทกระตนการตอความยาวของกรดไขมน คอ fatty acid synthetase

หลงจากนนกรดไขมนทสงเคราะหจานวน 3 โมเลกล จะรวมตวกบกลเซอรอลทสรางมาจากกลโคส เกดเปนโมเลกลไขมนขนาดตางๆ จากนนจะเกดมเยอหมบางๆ หมลอมรอบไขมนเกดเปนเมดไขมน (Fat globule) และถกขบออกมาเกบไวในชองวางของอลวโอลย

สดสวนของกรดไขมนในนานมทไดจากทง 2 วธ ซงจะตางกนของจานวนคารบอน โดยวธไดมาจากไขมนในเลอดจะสงเคราะหไดสวนมากเปนชนดสายโซยาว สวนวธสงเคราะหจากสารตงตนสวนมากเปนชนดสายโซยาว ซงมสดสวนเปนดงน

ตารางท 9.1 การสรางกรดไขมนในนานมโค Fatty acid % of FA from De novo synthesis % of FA from VLDL fatty acid C4-C10 100 0

C12 80-90 10-20 C14 30-40 60-70

Page 21: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

204

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University

C16 20-30 70-80 C18 0 100

ทมา: http://classes.aces.uiuc.edu/AnSci308/Milkcompsynth/milksynth_fatcomp.html

โปรตน โปรตนในนานมทกชนด ยกเวน serum albumin และ immunoglobulins จะสงเคราะหจากเนอเยอเซลลเตานม (epithelial cell) ในตอมนานม โดยสงเคราะหจากกรดอะมโนทมาจากเลอดเปนสารเรมตน

โปรตนในนานมมหลายชนด ประกอบดวย เคซน ซงเปนโปรตนหลกๆ ในนานม ทงแอลฟาและบตา นอกจากน ยงม แอลฟาแลคตาลบมน และ บตาแลคโตโกลบลน ซงเปน whey protein หลกๆ ในนานม โดยโปรตนทง 4 ชนดนรวมกนประมาณ 90 % ของโปรตนในนม สวนโปรตนทเหลอ ประกอบดวย อมมโนโกลบลน และ แกมมาเคซน ซงจะถกดดซมผานเขามาในนานมโดยตรง

นอกจากนโปรตนในนานมยงอยในรปอนๆ ดวยเชน เอนไซมเชน proteases, nucleases, glycosidase protease activator , lysozyme และ lactoeroxidase เปนตน

นาตาลแลกโทส

นาตาลแลกโทส ถกสรางมาจากการรวมตวของนาตาลกลโคสและกาแลกโทสอยางละหนงโมเลกล เกดใน กอลไจแอปพาราตส โดยนาตาลกาแลกโทสกถกสรางมาจากกลโคสดวย ดงนนถาโคกนอาหารทสามารถสรางกลโคสไดปรมาณมาก (สรางกรดโพรพโอนกสง) กจะสรางนาตาลแลกโทสไดในปรมาณทสงมากดวย เชนกนกอนจะขบออกมาในชองวางของอลวโอลย และเพอรกษาสมดลของความดนออสโมตก (osmotic pressure) จงมการดงนาเขามาในชองวางของอลวโอลยดวย ดงนนการใหอาหารทมพลงงานมากเพยงพอจะทาใหโคนมผลตแลกโทสไดเพมมากขน ซงหมายถงปรมาณนมจะเพมมากตามไปดวย (สมชาย, 2541)

สวนประกอบอนทมในนานม นานมประกอบดวยนา 87 % นอกจากนนเปนพวกแรธาตตางๆ เชน แคลเซยม โซเดยม โปรแตสเซยม คลอรน และแมกนเซยม เปนตน เอกสารอางอง จระชย กาญจนพฤฒพงษ. 2549. การจดการฝงโคนม.ภาควชาสตวบาล คณะเกษตร กาแพงแสน

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน. 230 หนา ทศนย อภชาตสรางกร. 2544. ระบบสบพนธในสตวเลยง. ภาควชาสตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร

มหาวทยาลยเชยงใหม 256 หนา สมชาย จนทรผองแสง. 2541. การเลยงโคนม. สานกพมพแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย กรงเทพมหานคร

ฯ 311 หนา อสค. (องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย). 2552. คมอการเลยงโคนม. ศนยถายทอด

เทคโนโลย สานกเทคโนโลยการเลยงโคนม. อสค. 166 หนา

Page 22: Lactation and milk secretion¸šทที่ 9 กระบวนการ... · บทที่ 9 การให้นมและการหลั่งน้้านม น้้านมเป็นผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห์จากองค์ประกอบของสารตั้งตนในเลือด

Ruminants production by Dr. Pattaraporn Tatsapong

Lactation and milk secretion

205

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University