of 21 /21
Aletheia 9 martie 2008

Legămintele divine

  • Author
    aricin

  • View
    36

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aletheia 9 martie 2008. Legămintele divine. Moise cu tablele legii. Exod 19:1-9. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Legămintele divine

Page 1: Legămintele divine

Aletheia9 martie 2008

Page 2: Legămintele divine

Moise cu tablele legii

Page 3: Legămintele divine

Exod 19:1-9În luna a treia după ieşirea lor din ţara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua

aceea în pustia Sinai. 2 Dupăce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai, şi au

tăbărît în pustie. Israel a tăbărît acolo, în faţa muntelui. 3 Moise s-a suit la Dumnezeu. Si

Domnul l-a chemat de pe munte, zicînd: ,,Aşa să vorbeşti casei lui Iacov, şi să

spui copiilor lui Israel: 4 ,,Aţi văzut ce am făcut Egiptului, şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine. 5 Acum,

dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legămîntul Meu, veţi fi ai Mei dintre

toate popoarele, căci tot pămîntul este al Meu;

Page 4: Legămintele divine

6 Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfînt. Acestea sînt cuvintele pe cari le vei

spune copiilor lui Israel.`` 7 Moise a venit de a chemat pe bătrînii poporului, şi le-a pus

înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. 8 Tot poporul a

răspuns: ,,Vom face tot ce a zis Domnul!`` Moise a spus Domnului cuvintele poporului. 9 Şi Domnul a zis lui Moise: ,,Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentruca să audă

poporul cînd îţi voi vorbi, şi să aibă totdeauna încredere în tine.`` Moise a spus

Domnului cuvintele poporului.

Page 5: Legămintele divine

Categorii de legăminte

Legăminte ale faptelorLegământ al harului

Page 6: Legămintele divine

DefiniţiePromisiunile lui Dumnezeu,

aşa cum sunt revelate în Scripturi, condiţionate de anumiţi termeni în sarcina

omului: ascultare, pocăinţă, credinţă, etc

Page 7: Legămintele divine

Legământul cu Noe Binecuvântarea lui Noe şi a fiilor lui (întreaga

umanitate) (9:1) Plasarea faunei şi a florei sub stăpânirea omului (9:2-

3) Interzice mâncarea cârnii care mai conţine sânge în ea

(9:4) Interzice omorul (9:5) Porunceşte umanităţii să pedepsească omorul prin

pedeapsa cu moartea (9:6) Promisiunea că niciodată viaţa pe pământ nu va mai fi

distrusă prin potop (9:11) Crearea curcubeului ca semn al legământului (9:12-17)

Page 8: Legămintele divine

Legământul avraamic Binecuvântare (12:1-3)Voi binecuvînta pe ceice te vor binecuvînta, şi

voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pămîntului vor fi

binecuvîntate în tine. Palestina (15:18-21) Tatăl multor neamuri (17:1-8) Tăierea împrejur (17:9-14)

Page 9: Legămintele divine

Galateni 3:29Şi dacă sînteţi ai lui Hristos,

sînteţi „sămînţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Page 10: Legămintele divine

Moştenirea?

Binecuvântat

pentru a fi o

binecuvântare!

Page 11: Legămintele divine

Promisiunile legământului mozaic

veţi fi ai Mei dintre toate popoarele – 19:5

Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfînt – 19:6

Page 12: Legămintele divine

VT sau NT???Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o

preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui

ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;

Page 13: Legămintele divine

1 Petru 2:9

Page 14: Legămintele divine

Cerinţele legământului1. Să nu ai alţi

dumnezei 2. Să nu-ţi faci chip

cioplit3. Să nu iei în deşert

Numele Domnului4. Să respecţi ziua de

odihnă

5. Cinsteşte pe părinţii tăi6. Să nu ucizi. 7. Să nu preacurveşti. 8. Să nu furi. 9. Să nu mărturiseşti strîmb

împotriva aproapelui tău. 10. Să nu pofteşti

proprietatea aproapeluui tău

Page 15: Legămintele divine

Semnul legământului - Exod 31 12 Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 13 ,,Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: ,Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt Domnul, care vă sfinţesc. 14 Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfînt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. 15 Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. 16 Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legămînt necurmat. 17 Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn vecinic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.``

Page 16: Legămintele divine

Sâmbăta sau duminica? Marcu 16: 2 În ziua dintîi a săptămînii,

s-au dus la mormînt dis de dimineaţă, pe cînd răsărea soarele. 3 Femeile ziceau una către alta: ,,Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormîntului?``

Învierea Domnului Isus Hristos

Page 17: Legămintele divine

Sâmbăta sau duminica? Fapte 20:7 În ziua dintîi a săptămînii, eram

adunaţi laolaltă ca să frîngem pînea. Biserica primă şi ritualul Eucharistic

Page 18: Legămintele divine

Sâmbăta sau duminica? 1 Corinteni 16: 2 În ziua dintîi a

săptămînii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după cîştigul lui, ca să nu se strîngă ajutoarele cînd voi veni eu.

Biserica primară şi ... colecta

Page 19: Legămintele divine

Sâmbăta sau duminica? Barnaba (100), Ignatius din Antiohia (107), Justin Martirul (145), Irenaeus (178), Tertullian (180), Ciprian (200), Saint Victorinus (280), Eusebiu de Cezarea (324)

Page 20: Legămintele divine

Relaţia dintre lege şi har – Galateni 3

8Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte

lui Avraam această veste bună: ,,Toate neamurile vor fi binecuvîntate în tine.`` 9Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă,

sînt binecuvîntaţi împreună cu Avraam cel credincios. 10Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sînt supt blestem; pentrucă

este scris: ,,Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.`` 11Şi că nimeni nu este

socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci ,,cel neprihănit prin credinţă va trăi.`` 12Însă Legea

nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: ,,Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele``. 13Hristos ne -a răscumpărat din

blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi, -fiindcă este scris: ,,Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn`` 14pentruca

binecuvîntarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.

Page 21: Legămintele divine

În loc de concluzieVoi însă sînteţi o seminţie aleasă, o

preoţie împărătească, un neam sfînt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui

ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată.