of 16 /16
[email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 El Masnou L’humorista Pep Plaza protagonitzarà l’edició 2011 del Ple de Riure 9 Vilassar de Dalt Es convoca una marxa contra les retallades al servei d’Urgències 4 Descens significatiu del nombre d’aturats al juny Foto: Xavier Bosch Hi ha 7.426 desocupats, 194 menys > Vilassar de Mar és l'únic municipi on s’ha incrementat Premià de Mar torna a l’època dels pirates en la Festa Major 2011 Foto: Ajuntment de Premià de Mar 3 12 Sol·licitat el control línia maresme Dimecres, 6 de juliol de 2011 · Edició Baix Maresme · Núm. 16 · www.liniamaresme.cat 10.000 exemplars setmanals Demanen la gratuïtat del peatge de la C-32 5

Línia Maresme 16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Maresme 16

Text of Línia Maresme 16

 • [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 93 570 88 96 Fax 93 570 87 74

  El MasnouLhumorista Pep Plaza protagonitzar ledici2011 del Ple de Riure

  9Vilassar de DaltEs convoca una marxacontra les retallades al servei dUrgncies

  4

  Descens significatiu delnombre daturats al juny

  Foto: Xavier B

  osch

  Hi ha 7.426 desocupats, 194 menys > Vilassar de Mar s l'nic municipi on sha incrementat

  Premi de Mar torna alpoca dels pirates enla Festa Major 2011

  Foto

  : Aju

  ntm

  ent d

  e Pr

  emi

  de

  Mar

  3

  12

  Sollicitat el control lniamaresmeDimecres, 6 de juliol de 2011 Edici Baix Maresme Nm. 16 www.liniamaresme.cat 10.000 exemplars setmanals

  Demanen la gratutat del peatge de la C-32 5

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201106lniamaresme.cat

 • 3En PortadaJuliol

  201106 lniamaresme.cat

  Premi, conquerida pels piratesDes davui i fins al 10 de juliol el municipi quedar en mans dels brbars liderats pel

  pirata Omar > Una cinquantena dactivitats omplen el programa de Festa Major 2011Fotos: Ajuntament

  Explica la llegenda que l'Omar ila seva colla de brbars van de-sembarcar el seu vaixell pirata aPremi de Mar, disposats a sa-quejar les cases i tot all que se'lshi poss per davant. Els premia-nencs, per la seva banda, defen-sarien el seu municipi durant totsels dies que durs la batalla finsque arribs el moment d'expulsarels pirates de la seva localitat.Aquest s l'eix temtic de la FestaMajor de Premi de Mar que jas'ha convertit en tot un clssic deles festivitats a la comarca i a Ca-talunya. Premianencs i pirates re-cordaran aquests dies, durant afesta grossa premianenca, perqu durant tants anys s'ha esta-blert aquest lligam histric entreel Maresme i les histries de pi-rateria.

  A partir davui, Premi deMar sendinsa una vegada mesen la seva Festa Major. El pirataOmar i la seva tripulaci enva-iran els carrers del municipi totreptant als premianencs a de-mostrar, una vegada ms, a questan disposats per defensar elseu municipi. Fins al 10 de ju-liol, Premi rebr una cinquan-tena dactivitats al municipi,entre concerts, cercaviles, actes iproves de les colles.

  PIRATES CONTRA PREMIANENCSUna de les novetats denguany,que arriba amb motiu del 15aniversari de la Festa Major, slenfrontament dels pirates i elspremianencs en una gimcanaque se celebrar entre dijous idissabte. Tot i que encara nosha desvetllat en qu consistei-xen les proves, s que se sap queles colles les aniran anunciantdia rere dia. Els ciutadans po-dran inscriures a les proves, en

  un o altre bndol, a travs deladrea www.premiapirata.org.Un dels plats forts de la FestaMajor 2011 tindr lloc aquesta

  nit amb lactivitat de premia-nencs a la defensa, la nit de pi-rates i el desembarcament. Elpirata Omar hissar la bandera

  Imatges de la Festa Major 2011

  S.ArroyoPremi de Mar

  a l'Ajuntament i far pblica laconquesta, tot convidant a unacercavila pels carrers premia-nencs.

  A partir d'aquest vespre elmunicipi far una regressi finsa l'poca dels pirates. L'invasies far evident als carrers, ambles banderes i amb el campa-ment que s'installar a la plat -ja.

  UNA HISTRIA D'AMORLa llegenda que narra la FestaMajor de Premi comena ambla relaci entre l'Ester, una te-ianenca enamorada d'un pre-mianenc, i l'Omar, que vol ena- morar a la maresmenca. La his-tria d'amor ser el fil conduc-tor de les proves entre les colles,que aniran afegint obstacles ireptes entre pirates i premia-nencs: el poble pescador del car-rer Sant Antoni, la revoltapremianenca, l'atracabars i l'a-tracabotigues, la milla nocturnaa pl, etc.

  FARCIT D'ACTESFins al 10 de juliol hi ha previs-tes una cinquantena d'activitatsper a tots els pblics. A partir deles 12h d'avui es far una repi-cada i enlairament a l'Ajunta-ment. El preg es far a les 20ha crrec de la Salle. Tot seguits'iniciar l'alerta premianenca ala platja de Bellamar i a les 21hels premianencs s'hauran deposar a la defensa perqu es farel desembarcament dels pirates.A les 24h Premi ser ja una ciu-tat pirata a la plaa dels PasosCatalans. A Bellamar, es faranconcerts.

  Avui noms ser un prleg decinc dies seguits de festa en elsquals s'esperen concerts, xerra-des, gimcanes, campionats i ac-tivitats fetes a mida per a totesles edats i per a tots els gustos.El punt i final a la Festa Majores posar el proper dia 10 ambla Nit d'havaneres a la platja deLlevant i el gran castell de focsd'artifici. Abans, per, els pre-mianens hauran d'haver defen-sat el seu municipi. A les 19h esfar l'expulsi dels pirates.

 • Ciutat4Juliol

  201106lniamaresme.cat

  Veles per la vida parteix del Masnou amb 50 infants

  Sara ArroyoBaix Maresme

  El contacte amb el sol i el mar, la-ventura i les emocions sn lesmximes de la iniciativa Veles perla vida, una proposta engegadaconjuntament per la FundaciPere Tarrs amb AFANOC (Asso-ciaci de Familiars i Amics deNens Oncolgics de Catalunya) ique ha portat a una cinquantenadinfants fins al Masnou, on hanpogut sentir en primera personaels beneficis daquesta fantsticaexpe rincia que, en aquest cas, hacomptat amb dos ambaixadorsde luxe: la medallista olmpicaNatalia Via Dufresne i Albert Bar-gus.

  NAVEGANT PEL MARESMELa jornada es va iniciar dissabteal port del Masnou, on vuit vai-xells sortien tripulats per 25 in-fants dentre sis i 16 anys queactualment participen a les col-nies de la Fundaci Pere Tarrs ala casa de la Conreria, a Tiana.Sota les directrius de Via Du-fresne i Bargus, les futures pro-meses de regatistes van recrrerun petit tram del litoral mares-menc. Durant la jornada, els nensi nenes van rebre tant llions te-riques com prctiques. La classemagistral va ser posterior, quanVia Dufresne i Bargus van expli-car als infants les seves experin-cies en lesport de la vela, lesseves vivncies i lesperit de supe-raci que comporta aquesta acti-vitat esportiva.

  EL POTENCIAL DE LA VELALa Fundaci Pere Tarrs i AFA-NOC han apostat per aquesta ini-ciativa com una activitat queaporta beneficis tant per la salutfsica com emocional. Daquestamanera, la seva proposta es pro-moure, mitjanant la vela, el con-

  Foto: Fundaci Pere Tarrs

  Imatges de la jornada al Masnou

  tacte amb la natura per fomentarloptimisme, la sensaci de llibe-rat i la confiana.

  UN QUARTET DE LUXEEn aquesta iniciativa han partici-pat la Fundaci Pere Tarrs, orga-nitzaci no lucrativa dacci sociali educativa; lAFANOC, que slAssociaci de Familiars i Amicsde nens oncolgics de Catalunya,i els regatistes Natalia Via Du-fresne, medallista olmpica i tresvegades campiona del mn en laclasse de vela 470; i Albert Bar-gus, navegant expert que ha re-

  corregut el mn amb el FortunaLights en la Whibread 1985-1986.Lobjectiu s que aquesta inicia-tiva es pugui repetir temporal-ment amb ms infants.

  Una cinquantena de nens malalts de cncer participenen la inciativa dAFANOC i Fundaci Pere Tarrs

  La iniciativa pretn promoureel contacte amb

  la natura perfomentar

  loptimismedels nens malalts

  RedacciBaix Maresme

  Les dades del mes de juny han es-tat positives. El nombre de per-sones aturades a la comarca delMaresme s'ha redut i, percen-tualment, ho ha fet per sobre dela mitjana de la provncia deBarcelona i de Catalunya. Enconcret, segons les dades analit-zades per l'Observatori de Desen-volupament Local del ConsellComarcal del Maresme, al con-junt de la comarca consten comaturades 35.290 persones, 1.332menys que el mes de maig. Pelque fa al Baix Maresme, el nom-bre daturats al juny se situa enels 7.426 aturats, 194 menys que

  El Baix Maresme contempla eldescens ms alt de latur al 2011

  al maig. Aquesta disminuci de laxifra global de persones en de-manda d'ocupaci situa la taxad'atur del Maresme en el 15,4%,la mateixa amb la qual es va tan-car el 2010. El descens de l'aturdurant el mes de juny ha benefi-ciat tant a homes (- 4,12%) coma dones (- 3,15%) i ha quedat re-flectit en tots els sectors econ-mics, si b s el dels serveis el queacumula una reducci ms des-tacable ( 925 persones aturadesmenys). La variaci dins el sectorindustrial ha estat de 210 aturatsmenys; a la construcci s'hanregistrat 168 persones sense ocu-paci menys i a l'agricultura 13menys. Tamb s'ha redut en 16el grup de persones sense ocupa-ci anterior (SOA).

  Baix Maresme > Del 7 al 9 dejuliol la platja dOcata i Ca nHu-met acolliran el festival de curt-metratges Fascurt 2011. Organit-zat per lassociaci Akonga, elMasnou es convertir aquest capde setmana en un pol datracciper als amants del mn audiovi-sual. Aquest festival de curtme-tratges sest consolidant, en lesseves nou edicions, com un delscertaments ms importants delsector a nivell estatal. Mostra delacceptaci de la convocatriahan estat les ms de 200 crea-cions danimaci, ficci i video-creacions que els organitzadors

  del concurs han rebut.

  JURATA la plana web www.fascurt.comja es pot consultar lhorari de lesprojeccions, que siniciaran dijousa les 22.30h. El jurat estar for-mat per Josep Miquel Aixal,Alejandro G. Calvo, Judith Colell,Manu Bermdez, Esteban Nava-rro, Xavier Maura, Paco Torres imembres de lAnimac i el VAD.Parallel al desenvolupament delconcurs es faran activitats comactuacions musicals, cursos, ta-llers i debats, a ms de les Nits deMsica a la platja.

  Tot a punt per a ledici 2011del Festival Fascurt al Masnou

 • 5CiutatJuliol

  201106 lniamaresme.cat

  Marxa a Premi contra el peatge de la C-32Un centenar de joves han recorregut Premi de Mar i de Dalt per exigir la gratutat

  RedacciBaix Maresme

  Prop d'un centenar de personesconvocades per l'Assemblea deJoves de Premi han recorreguten cercavila els carrers de Pre-mi de Mar i de Dalt, per exigirla gratutat de l'autopista C-32.L'acte s'ha donat poques setma-nes desprs de l'anunci de laconselleria de Territori i Soste-nibilitat de deixar en suspensl'execuci del projecte de lesrondes.

  L'objectiu d'aquest era dema-nar un dels punts que es venienreivindicant com a alternativa al

  Infografia: Xavier Bosch

  projecte dels laterals: l'allibera-ment del peatge ms antic del'Estat per poder absorbir eltrnsit de la Nacional II. La con-versi de la citada en un passeigmartim s una altra de les rei -vindicacions histriques de lacomarca, per aquest motiu laplataforma premianenca contralN-II tamb recolzava l'acteamb la Coordinadora Preservemel Maresme, en tant que partd'aquest marc de treball. La cer-cavila ha acabat amb un aixeca-ment de barreres del peatge,acci que s'ha resolt sense inci-dncies. Els joves fan una valo-raci positiva de l'acte.

  PRESERVEM EL MARESME NO SATURATot i haver acomplert la fitaprincipal per la qual es van for-mar com a coordinadora, Pre-servem el Maresme no ha aturatla seva activitat, donant suport aa aquesta marxa jove i mante-nint-se activa a la seva planaweb www.coordinadorama-resme.cat i a les xarxes socials.Ara que ja han acomplert elprincipal objectiu, els membresde Preservem el Maresme hanfet pblica la seva voluntat decontinuar la lluita. El properpas s el de consensuar un nouprojecte alternatiu a les rondes.Una imatge de la marxa

  Baix Maresme > El ConsellComarcal del Maresme ha fina-litzat la primera fase de les ac-tuacions previstes aquest estiuper intentar frenar la propaga-ci del mosquit tigre. El serveicomarcal de control de mosquitsha actuat a 19 municipis del Ma-resme. La segona fase comen-ar el 18 de juliol. Pa -rallelament, s'ha iniciat la cam-panya de conscienciaci ciuta-dana. La proposta que el ConsellComarcal va fer als municipisd'actuar plegats en la lluita con-tra el mosquit tigre ha aconse-guit l'adhesi de 19 poblacionsdel Maresme (totes les del BaixMaresme excepte Vilassar deMar i Tei). En tots aquests mu-nicipis s'ha comenat a actuardurant el mes de juny amb l'ob-jectiu de frenar la propagaci del'insecte evitant la seva repro-ducci. En concret, s'ha actuatals embornals sifnics (embor-nals que retenen aigua) que snun dels llocs utilitzats habitual-ment pel mosquit tigre per laposta d'ous. El larvicida, com elseu nom indica, actua contra leslarves impedint que es conver-teixin en mosquit adult.

  Al Baix Maresme shan trac-tat 187 embornals a Alella, 13 aCabrera de Mar, 29 a Cabrils,64 a Premi de Dalt, 225 a Pre-mi de Mar, 118 al Masnou i 46a Vilassar de Dalt.

  El Consell Comarcal, contrael mosquit tigre

 • 6 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21Dipsit legal: B.11948-2011

  [email protected]: 93 570 88 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  liniamaresme.cat

  Lnia Maresme agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que elsescrits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Maresme es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Cartes dels lectors

  Sollicitat el control

  -

  Juliol

  201106lniamaresme.cat

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sugra -es (Lnia Barcelona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agncies): Marcelo Villanueva. Cap de Vendes (Local): Manel Riera Coordinadorcomercial: lex Subirats Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, JoanCarles Cuenca i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela.

  La Foto

  Anna RomanillosMestra

  s una bona mesura i si volen in-vertir diners, en plena crisi, fer-ho en seguretat em sembla cor-recte. El desplegament d'efectius,per, haur de ser molt nombrs,ja que nhi ha molt, d'incivisme.

  Eli BoschEconomista

  Seria l'nica manera de contro-lar la delinqncia, jo em sentoms segura i tranquilla si veigque hi ha control policial. Emsembla que a ciutats com Barce-lona s'havia fet i va anar prou b.

  Antonio TorneroJubilat

  Jo crec que s, la policia de bar-ri ajudar a que hi hagi menysdelinqncia a alguns barris dela ciutat, sobretot aquells que es-tan allunyats del centre i on escometen ms robatoris.

  Albert HernaizEconomista

  s una mesura que, amb bonan-a econmica aniria b, per ladespesa que implicaria omplir laciutat de policies en poca de cri-si, s poc viable. S'hauria de veu-re com encabir-ho al pressupost.

  Laia CasanovasTreballadora de banca

  Jo crec q s, estaria b perqu pot-ser s'ho pensarien dues vegadesabans de delinquir o ho farien enun altre lloc on fs ms fcil. Id'altra banda, la gent estaria mstranquilla.

  Una policia de barri posaria fi a lincivisme?

  SUSPENSI DEL FESTIVAL SHAKESPEARE

  Davant de la decisi unilateralde lAjuntament de Matar ilInstitut Municipal dAcci Cul-tural (IMAC) de suspendre lacelebraci de la 9a edici delFestival Shakespeare a Matar,comunicada avui en nota depremsa, lorganitzaci del festi-val manifesta:

  Que la decisi de suspendrela celebraci del festival s uni-lateral i innegociable per part delAjuntament de Matar, el qualargumenta raons pressupost-ries per a prendre aquesta me-sura. La decisi sha comunicatavui mateix, dilluns 27 de juny,a la direcci del festival i no shaplantejat cap debat sobre la pos-sibilitat destudiar-ne la viabili-tat.

  Que lequip de govern ante-rior havia confirmat la realitza-ci de la 9a edici i reservat elpressupost per a la seva organit-zaci. Entenem que el compro-ms dun equip de govern nouha de respectar els projectesempresos per lanterior consis-tori a curt termini que comptenamb un pressupost aprovat, icomproms per lorganitzacien totes les contractacions ne-cessries (artistes, provedors,personal, etc). No coneixem cap

  cas en el qual un nou governdesautoritzi decisions presesper lanterior pel que fa a pro-jectes en marxa, si ms no fins alextrem deliminar-los.

  s una falta de responsabi-litat amb la direcci del festivali les altres administracions vin-culades que un ajuntament as-fixi un projecte daquest nivell,retirant lajuda econmica alorganitzaci. El pressupost delIMAC era fonamental per a laviabilitat del Festival Shakes-peare.

  s una falta de respecte atot lequip de treball, artistes,provedors, etc, i fins i tot per alpblic, anullar el festival a 11dies de la seva celebraci. Lanovena edici del Shakespearesestava fent amb uns costosmolt ajustats, gaireb amb el50% del pressupost de lanypassat. I es feia per la complici-tat i bona disposici de moltagent, que ajustaven al mximels seus costos perqu creien enel projecte.

  Si la gesti del dficit en elpressupost de cultura del pre-sent exercici permetia, tot i aix,la celebraci del festival sensecomprometre la resta dactivi-tats programades per aquestany a Matar, no entenem quees justifiqui ara la retallada ambaquest argument.

  Respecte a largumentacisobre la difusi del festival, val adir que estava ja en marxa i quesi no s ms adient s una ve-gada ms per raons de pressu-post, ja que aquesta partidashavia vist molt reduda els l-tims dos anys en el marc de lesretallades econmiques que elfestival venia patint.

  El nou equip de govern,quan estava a loposici, jahavia manifestat la seva volun-tat de suspendre la celebracidel festival, cosa que ens portaa pensar que la seva elimina-ci s una demostraci depoder.

  Per ltim, la direcci delfestival expressa la seva claravoluntat de trobar noves vies definanament per desenvoluparel projecte, si sescau, en un nouemplaament.

  Direcci del FestivalShakespeare

  LA FESTA MAJORPremi de Mar ja no seria Pre-mi sense la seva Festa Major.

  Els nervis afloren quan vaavanant la primavera i la calorens recorda que els piratesestan a punt darribar.

  Eloi BoteiPremi de Mar

  Platja de Cabrera de Mar

  a un mes vam rebre amb desconfiana les xifres de latur al BaixMaresme. Llavors era el segon mes consecutiu que diminua el

  nombre de persones desocupades a la comarca al 2011. s cert, per,que molts experts apunten un descens estacional ara que sinicia l-poca estival i que els sector de lhostaleria necessita m dobra. Defet, en el cas del Maresme, tot i que latur ha davallat en tots els sec-tors, el descens ha estat ms significatiu en el sector serveis (que hadonat 925 llocs de treball en tot el Maresme) sent lhostaleria i el co-mer els capdavanters. El Consell Comarcal apuntava, no obstant,que la reducci de latur ha tingut incidncia en la majoria de grupsprofessionals, contemplant-se els descensos ms rellevants en ocu-pacions elementals. Fa un any, les xifres de latur eren menors queaquest 2011. Daquesta manera, aquest mes de juny deixa un regustagredol tenint en compte que sha corregit la tnica general daquestany, que anava a lala; i en canvi, la xifra en s, 7.426 desocupats,continua sent insuficient per albirar la sortida de la crisi. Amb tot,un descens sempre ha de ser positiu, sempre i quant es mantingui.

  Les xifres de laturdisminueixen?

  F

  Facilitada per el Pla Times

 • Opini 7

  El mirador

  Lagull A cop de tinta per Ricard Soler

  Juliol

  201106 lniamaresme.catR

  icardsoler.blogspot.com

  La lupa

  Nicols T. LanchnSembla que tenim mala pea del telerPere Pars, alcalde del Masnou, ha convo-cat avui de forma sobtada, amb alevosia imitjanant un pobre correu electrnic, alsportaveus municipals per intentar con-sensuar un ms que possible ple extraordi-nari pel proper dia 7 de juliol. Dic intentarconsensuar, ja que per les formes i pel con-tingut, s molt probable que no obtingui la-val de cap dels grups de loposici i que si-gui noms el govern qui ho aprovi. Aquestprimer plenari municipal ser el que apro-var el nou cartips municipal i les respon-sabilitats dels nous poltics que fins al mo-ment estan actuant sota decret dalcalde.Vull apuntar que aquest motiu no s sufi-cient per convocar un ple extraordinari, do-nat que el decret dalcalde permet actuaramb plena capacitat al govern i es podria es-perar fins a la convocatria de lordinari iincloure en lordre del dia aquest temes.

  Tampoc ho s el fet que hi hagi un nougrup municipal donat que les despeses de-rivades dels grups no tenen data dabona-ment i perfectament podem esperar unsmesos, si sesqueis.

  La veritable urgncia del govern i quenosaltres creiem equivocada, s la de donarcompliments dels acords entre les dues for-ces que incrementen el nombre de dedica-cions i que suposen molts diners de difern-

  cia amb les despeses del govern anterior.Tal i com vaig avanar en el meu post so-

  bre la demaggia que impera en els sousdels electes, creiem que aquest i tots els go-vern mereixen tenir unes retribucions jus-tes. El que creiem fora de tota lgica saquesta premura, celeritat i manca de vo-luntat per arribar a acords, a diferncia delmandat passat, on vam asseurens tots elspartits i vam consensuar unes retribu-cions dignes.

  Al meu entendre, des del PSC no podremmai acceptar una imposici, sigui la que si-gui, i menys si aquesta ha de suposar la pe-

  nyora per satisfer les abusives exignciesdun mal pacte que, a ms, ser car.

  Entenem que aquest s un tema on potfer-se demaggia molt fcilment i creiemque lalcalde del Masnou encara s a tempsde reconduir la situaci i evitar mals majorsque de segur tots lamentarem ja que la cr-tica anir adreada, sempre, a tota la clas-se poltica.

  Personalment he adreat els meus te-mors a diferents membres del govern i es-pero que el seny imperi finalment, tot i quesembla que tenim mala pea al telerhttp://ernestosune.wordpress.com/

  La Fundaci Pere Tarrs i AFANOC hantreballat conjuntament per promourelesport de vela com un element de poten-ciaci de beneficis fsics i mentals per alsnens malalts de cncer. Una cinquantenade nens han participat.

  Vela per la vidaPer als nens amb cncer

  Festa Major de PremiEl Maresme de festa

  Peatge a la C-32Nova marxa juvenil

  Inscripcions de 12 hores. Aquest any les inscripcions deBurriac ATAC! han durat noms 12 hores. La organitzaci hadeclarat que aquest fet els espanta per que tamb els satisf perquels participants han reconegut la seva feina durant aquests anys. LaBurriac Atac! s una de les activitats ms conegudes de Vilassar deMar i, com a cursa, tamb de les ms populars a nivell catal. Comaltres anys, esperen arribar als 150 voluntaris el proper 3 de setem-bre.

  Els gegants catalans fan un flashmob al Maresme. Are-nys de Mar vol visualitzar amb una flashmob talla XXL la tra-dici i el gran patrimoni geganter que hi ha a Catalunya, un movi-ment que aplega prop de 2.000 gegants i mobilitza entre 20.000 i25.000 persones. Aquesta original iniciativa vol ser un primer pasper aconseguir que els gegants, gegantons i capgrossos siguin decla-rats Patrimoni de la Humanitat. Es preveu que el diumenge 10 dejuliol, ms de 100 gegants d'arreu de Catalunya omplenin la Rierad'Arenys de Mar i ballin una coreografia conjunta creada en exclu-siva per a l'esdeveniment. La ballada es gravar en video i posterior-ment es penjar a youtube.

  Aventura americana de dues vilassarenques. Les duesalumnes de batxillerat premiades amb la 2a beca als Estats Unitsja estan a Amrica. Les premiades, Clara Derboux Gasc, de lINS PereRibot, i Andrea Pariente Martin, de lINS Vilatzara, van arribar l1 dejuliol a Wisconsin, al nord-est dels EEUU. Lobjectiu s que, a msde millorar langls puguin conixer la cultura i la poltica dels EUA,

  La capital del Baix Maresme, Premi deMar, sendinsa aquests dies en la seva Fes-ta Major ms participativa i multitudin-ria. Durant aquests dies els premianencsencomanaran al Maresme el seu esperit defesta.

  Tot i que la gran fita es va aconseguir, atu-rar les rondes, encara resta aconseguirmoltes millores pel que fa a la mobilitat alBaix Maresme. Una delles s la gratutaten un dels peatges ms antics, el de lC-32a Premi.

  Semfors

  Ernest Su, PSC del Masnou

  UN VESTIT FET A MIDAEn un dinar celebrat la passada setmanapassada entre la vicepresidenta Joana Or-tega, el portaveu del PSC, Miquel Iceta, i elsecretari dorganitzaci convergent, LlusCorominas, van iniciar el debat sobre lanova llei electoral catalana, amb els ullsposats en la seva entrada en vigor de caraals prxims comicis autonmics. Una lleielectoral que, iniciant el seu debat a portatancada, busca agafar lalemanya com apunt de partida. CiU i PSC, partits an-tagnics esdevenen ara aliats. Segons la in-formaci sobre la nova proposta de llei, elsciutadans votarien dues vegades: un votper decidir el diputat de la comarca i unaltre per votar la llista del partit en si. Man-tenint el nombre de 135 escons actual, delsquals entre uns 53 i 64 serien diputats co-marcals. La voluntat s que els catalans tin-guin un diputat de referncia, i que nonecessriament sigui del mateix colorpoltic que el vot dipositat en laltre urna.El moviment dels indignats ha causat elseu efecte en la primera lnia poltica cata-lana. Entre les seves propostes menysmarxistes i ms democrtiques es trobavala nova llei electoral. Lobjectiu era fer unademocrcia ms representativa. Per sem-bla que la seva demanda acabar resultantcontraproduent. El que finalment acon-seguiran s ms bipartidisme. Dolors Ca-mats, portaveu del grup parlamentaridICV-EUiA, deia que CiU i PSC no hanents res del que est demanant la ciutada-nia. Demanaria a la representant ecoso-cialista que no fos tan ingnua. En-tendre-ho, ho han ents; per s evidentque la sociovergncia ha estat intelligent iha aprofitat locasi per dissenyar-se unvestit fet a mida. Aquesta seixantena devots queden prcticament blindats per CiUi PSC. Des del punt de vista representatiu,aquesta llei electoral no s altra cosa queuna aberraci. Dna encara ms pes al ter-ritori i menys als ciutadans. Redueix la plu-ralitat de la cambra legislativa catalana,que s capitalitzada pels dos grans partits,CIU i PSC. Diarimaresme.com

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201106lniamaresme.cat

 • 9

  lniamaresme.cat Juliol201106El Masnou Alella

  Tei

  Men destiu a Can LleonartCan Lleonart ha preparat tres tallers estiuencs per a aquestmes de juliol: un tast de vins frescos, un taller de peres far-cides i un tast de cervesa. Es faran els dies 11, 12 i 13 de ju-

  liol i les inscripcions es tanquen el 8 de juliol.

  Sinicia la campanya informativaper evitar furts als domicilisTei > La Policia Local de Teiha posat en marxa al municipiuna campanya per donar als ciu-tadans teianencs Consells deseguretat per al domicili.

  Aquesta campanya tracta so-bre mesures per al propi domi-cili amb uns consells per mini-mitzar tan com sigui possibleles situacions de risc com ara:claus per a una prevenci inte-gral (alarma, accessos exteriors,accessos interiors, garatges, illu-minaci perimetral, actitud da-vant de persones i vehicles des-coneguts), consells bsics quan

  els propietaris fan vacances osortides i deixen el domicili sen-se habitar, que fer quan hi ha unestrany que ha entrat o vol entraral domicili, que fer quan han en-trat al domicili.

  La Policia Local, conjunta-ment amb lAjuntament de Teidistribuiran un trptic informa-tiu entre els vens del municipi.Al pamflet sinforma de com ac-tuar en situacions de risc, espe-cialment ara que sinicien lesvacances. La prevencio s clausegons els consells del cos poli-cial teianenc.

  Un Policia Local amb una vena de Tei

  La bandera blava onejar a laplatja dOcata durant lestiuEl Masnou > La bandera blavaoneja tamb aquest estiu a laplatja d'Ocata. Aquest dijous,30 de juny, el regidor de MediAmbient i Paisatge, Eduard Gar-ca (CiU); el regidor delegat deManteniment i Serveis Munici-pals, Ferran Flo (CiU), i l'exregi-dor de Medi Ambient i Manteni-ment, Ernest Su (PSC) l'hanpenjada a la platja d'Ocata, da-vant del baixador de tren.

  La Fundaci d'Educaci Am-biental (ADEAC-FEE) ha conce-

  Pep Plaza i Marcel Gros, plats forts del Ple de Riure El Festival Internacional de Teatre Cmic arriba del19 al 23 de juliol sense la tradicional carpa a la platja

  RedacciEl Masnou

  El Masnou acollir del 19 al 23de juliol la 15a edici del Festi-val Internacional de TeatreCmic Ple de Riure un esde-veniment creat i dirigit per lacompanyia local ChapertonsCmic Teatre, amb el suport delAjuntament. Enguany, el festi-val masnov celebrar els 15anys dhistria dun projecteconsolidat i arrelat al municipimaresmenc. Enguany, el Ple deRiure comptar amb un cartellde luxe: Pep Plaza, Marcel Gros,Godoy o Ennio Marchetto snalguns dels cmics que passaranpel festival masnov.

  SENSE CARPAMalgrat tot, una de les conse-qncies de lactual situacieconmica ha obligat als organ-itzadors del festival a adaptar-se. Per primera vegada, el Ple deRiure no comptar amb un dels

  Foto:Arxiu

  seus tradicional distintius: lacarpa a la platja. Enguany, CanHumet ser la seu principaldun esdeveniment que pretnposar en valor altres elementsimportants que el singularitzeni lhan perdurat en el temps. Al-guns dels puntals de ledicidenguany seran la presncia decompanyies cmiques interna-

  cionals, la qualitat en totes lespropostes i espectacles amb tc-niques variades per a un pblicdivers. Segons ha avanat lor-ganitzaci, la programaci 2011comptar amb companyies in-ternacionals convidades proce-dents dItlia, Dinamarca,Regne Unit, Argentina i Frana.Diarimaresme.com

  El Ple de Riure 2010

  dit a la platja del municipi aques-ta distinci com a reconeixe-ment a l'esfor i per haver com-plert determinats criteris de le-galitat, accessibilitat, sanitat, ne-teja i seguretat.

  Enguany, Catalunya ha acon-seguit 86 banderes blaves a lesplatges i 22 als ports, una ms ales platges i tres ms als portsque l'estiu passat. Tamb, aquestmateix any se li ha atogat latretzena bandera blava consecu-tiva al Port de Matar.

  Nova exposici del masnovXavier Rods a la Sala ParsEl Masnou > Dijous es va inau-gurar lexposici del pintor mas-nov Xavier Rods a la Sala Pa-rs de Barcelona. L'exposici sun recorregut per l'obra recent del'autor, un conjunt de trenta pe-ces de format petit amb una te-mtica diversa. Rods va nixera Barcelona l'any 1971. Entre el1986 i el 1989 va estudiar dissenya l'Escola Elisava. Ms tard, l'any1994, es va llicenciar en art a laUniversitat EINA, amb la tesi definal de carrera Runes modernes.La collocaci de la bandera Una imatge de la mostra

  Foto: Ajuntament

 • 10

  Premi lniamaresme.cat Juliol201106

  Portes obertes a laparcamentDissabte, 9 de juliol, es far una jornada de

  portes obertes al nou aparcament soterrani de la plaa dels Pasos Catalans. Des de les 9h i

  fins les 14h, es es faran visites guiades.

  Miquel Buch presidir lACM,ens que agrupa els municipisPremi de Mar > Lalcalde dePremi de Mar, Miquel Buch,substituir Salvador Esteve, al-calde de Martorell, al front delAssociaci Catalana de Munici-pis i Comarques (ACM). El secre-tari general de Convergncia iUni (CiU), Oriol Pujol, va anun-ciar-ho dilluns en roda de prem-sa. Per la seva banda, SalvadorEsteve, assumir la presidnciade la Diputaci de Barcelona apartir del proper 15 de juliol,

  Daquesta manera, CiU tindrel control sobre les presidnciesa les quatre diputacions. L'Asso-

  ciaci Catalana de Municipis iComarques (ACM) s una enti-tat municipalista que agrupams del 95% dels ens locals deCatalunya amb lobjectiu de de-fensar els interessos dels muni-cipis i sser-ne la veu represen-tativa.

  DES DEL 1975Buch s alcalde de Premi deMar des del 2007. a ser consellerde la Joventut Nacionalista deCatalunya des de lany 1997 finsal 2006. s conseller nacional deCDC des de lany 2004.

  Miquel Buch

  Desallotjades una cinquantenade vens per lincendi a un pisPremi de Mar > Lincendidun cinqu pis dun habitatge deset plantes de Premi de Mar vaobligar a desallotjar la setmanapassada una cinquantena devens dun immoble situat al ca-rrer Pintor Pau Roig. Segonsvan informar fonts dels Bombersde la Generalitat, cap persona varesultar ferida.

  El bombers, que van rebrelavs a dos quarts de dotze de lanit, van enviar al lloc quatre do-tacions que van controlar el foc

  Pujol i Molinero debatransobre el futur de CatalunyaLentitat Premi de Dalt Decideix ha organitzat el debat Junts o separats? a lEspai Santa Anna, dijous

  Ramon TexidPremi de Dalt

  Lexpresident de la Generalitat,Jordi Pujol, i el periodista radio-fnic Justo Molinero protago-nitzaran el proper dijous 7 dejuliol, a lEspai Santa Anna dePremi de Dalt, el debat sobreCatalunya Junts o separats?.

  PREGUNTESLacte, organitzat per Premi deDalt decideix! , pretn donarresposta a preguntes com: Quins el futur que ambicionen elscatalans, tots els catalans? Perqu quan es parla de construirun pas plenament sobir lesveus i els accents sn gairebsempre uniformes? Qu en pen-sen els catalans que colze acolze amb la gent que ja vivia alterritori han construt la Cata-lunya actual, la Catalunya real?,han avanat fonts de lorganit-zaci.

  Foto: Arxiu

  I RESPOSTESPer a respondre totes aquestesqestions i per parlar del pre-sent i del futur de Catalunya,lentitat premiarenca ha convi-dat el president Jordi Pujol ilempresari de la comunicaciJusto Molinero, tots dos amb ar-rels a Premi de Dalt, per deba-tre sobre dependncies i inde -

  pendncies; sobre entrebancs idificultats; i de com podemconstruir plegats un pas cohe-sionat i prsper, assenyalen lesmateixes fonts. Lacte ser mo-derat per Llus Cabrera, funda-dor del Taller de Msics i autordel llibre Catalunya ser im-pura o no ser.

  Diarimares me.com

  Justo Molinero

  en uns 20 minuts. Lincendi vacremar el sof, una prestatgeriai el sostre de fusta del menjadordel pis, que va quedar afectat pelfum.

  Desprs que els bombers vanventilar tot ledifici, a partir dedos quarts duna de la matinadadaquest diumenge, els vens vanpoder tornar als seus domicilis.Les quatre dotacions dels Bom-bers de la Generalitat van donarel foc per controlat poc abans deles dotze de la nit. El carrer Pintor Pau Roig

  Exposici de Mariaelena Roqual Museu de lEstampaciPremi de Mar > Des de dijous,el Museu de lEstampaci aculllexposici de Marialena RoquDespulles illuminades, una mos-tra retrospectiva de la seva obra,que ha estat produda al voltantde les arts escniques i visuals. Lamostra inclou una srie dobresindites del seu repertori teatral,dalta costura i descultures, arri-bades de Praga, del Muse desTisss et des Arts Dcoratifs deLyon, aix com tamb daltrescentres dart contemporani. Una imatge de la mostra

  Jordi Pujol

  Foto: Miquel Rubs

 • 11Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201106 lniamaresme.cat

 • 12

  Vilassar de Mar Vilassar de DaltCabrilsCabreralniamaresme.cat Juliol201106

  Fotografies de la Festa MajorEl web municipal www.vilassardemar.cat ja ha creatun espai per a consultar el material audiovisual de la

  Festa Major 2011. Es pot accedir a vdeos i fotografiesde les activitats, el preg, etc.

  Loposici retreu que el governno retalli els sous dels regidorsCabrils > LAjuntament de Ca-brils va aprovar la setmana pas-sada les retribucions dels regi-dors i dels grups municipals peral mandat 2011-1015. Lalcal-dessa Lina Morales cobrar unsou de 2.452 euros mensuals encatorze pagues i un sou de 736,47euros mensuals per als regidorsde govern que shi dediquin unesvint hores setmanals. Altres re-gidors cobraran uns 183 eurosper assistncia al ple, 335 eurosper assistncia a la Junta de Go-vern Local i uns 61 euros per laseva assistncia a les comissions

  informatives que es vagin desen-volupant durant els propers qua-tre anys.

  RETRETSDurant el ple, loposici va re-treure al govern tripartit CiU-PP-ViC que no hagin valorat una re-tallada en els sous. Lalcaldessa,Lina Morales va argumentar queel retall ja sha vist aplicat en elfet que es mantingui el mateixsou que lalcalde anterior i quefaci deu hores ms a la setmana.Els plens continuaran sent bi-mensuals.

  Els membres del consistori cabrilenc

  Vilassar de Mar rep el distintiude VilaFlorida de la CHOCVilassar de Mar > Vilassarde Mar ha rebut el cartell que li-dentifica com a poble participantal programa VilesFlorides, unaaposta per millorar la nostraqualitat de vida, amb qu la Con-federaci dHorticultura Orna-mental de Catalunya (CHOC),que aglutina la major part delsector de la flor i la planta orna-mental de Catalunya, impulsa unsegell de qualitat per distingir elsmunicipis que apostin pels espaisverds i enjardinats per a millorar

  El Baix Maresme protestarpel tancament dUrgnciesUna plataforma ciutadana ha convocat una marxaen contra, el proper divendres a Vilassar de Dalt

  RedacciVilassar de Dalt

  La postura a Vilassar de Dalt iCabrils un cop es va saber que essuprimiria el servei datencicontinuada a les Urgncies haestat gaireb unnime. Tant saix que lAjuntament ha estat elprimer en donar suport a la re -collida de signatures engegadaper una plataforma ciutadana,que ja ha recollit quasi un milerde signatures contra la mesuraimposada pel Govern, que en-trar en vigor el proper 15 dejuliol. La concentraci tindrlloc a les 20h a la plaa de la Vilade Vilassar de Dalt i sesperacomptar amb la presncia deciutadans dels diferents mu-nicipis del Baix Maresme.

  SENSE URGNCIESquest fet deixar sense atencicontinuada (nits, diumenges ifestius) als prop de 9.000 habi-

  Foto: Ajuntament

  tants de Vilassar de Dalt i alsms de 7.000 de Cabrils quetamb feien s del servei. Totplegat s conseqncia de lesres triccions pressupostries enmatria de sanitat impulsadespel Govern de la Generalitat.Fruit daquesta decisi l'alcalde,Xavier Gods i la regidora deServeis Personals, Maria Llusa

  Ruh, han demanat als respon-sables territorials del ServeiCatal de la Salut un escrit clar-ificador de les mesures dereubicaci dels serveis durgn-cia i dels dispositius alternatiusdatenci que es podran util-itzar a Vilassar i un ajornamentde lexecuci de la decisi fins el15 de juliol.

  La faana de lAjuntament de Vilassar de Dalt

  el benestar dels ciutadans.El conseller d'Agricultura, Rama-deria, Pesca, Alimentaci i MediNatural, Josep Maria Pelegr, vapresidir, ahir a Barcelona, lapresentaci del Programa. A lapresentaci tamb van assistirper part de lAjuntament de Vi-lassar de Mar, Joan Roca, regidordEspais pblics, Medi Ambienti Recursos Humans, i la regido-ra de Comer, Empresa, For-maci i Ocupaci, Ensenyamenti Salut, Dbora Jover-Santi,

  que van recollir el cartell identi-ficatiu de Vilassar de Mar com aVilaFlorida.

  Concurs delCartell deFesta MajorCabrils > La Regidoria i la Co-missi de Festes han convocat elConcurs de Cartells de la FestaMajor de Santa Helena 2011.Daquesta manera, ja sha iniciatel perode de presentaci de car-tells. Les obres presentades opta-ran a un nic premi valorat en200. En el concurs, que se cele-bra des de lany 2008, hi pot par-ticipar tothom que tingui ms de18 anys.

  Sinicia el cursde monitor a Vilassar de MarVilassar de Mar > L'1 de juliolva comenar el curs de monitordactivitats de lleure infantil ijuvenil organitzat per la Regido-ria de Joventut de lAjuntamentde Vilassar amb la collaboracidels grups escoltes del municipi.El curs, impartit per lescolaFORCA, es realitza fins al 15 dejuliol, de dilluns a divendres de9.30 a 14.30 h i de 16 a 20h a CanJorba (carrer Santa Eullia, 140).

  Foto: ERC

 • 13Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201106 lniamaresme.cat

 • 14

  Esportslniamaresme.cat Juliol201106

  La Burriac Atac!onze tanca inscripcionsLa Burriac Atac!onze, una de les curses nocturnes ms conegudes al Maresme, ha tancat

  aquesta setmana les inscripcions desprs que sassols el nombre mxim dinscrits permesosen noms 12 hores. Els organitzadors han preparat novetats per a ledici 2011, ms adapta-

  da al pblic novell. El Piri de Vilassar busca voluntaris per al proper 3 de setembre a la cursa.

  Foto: Ajuntament

  Una imatge de la Cursa dEstiu 2011

  La Cursa dEstiu de Premiacull prop de 700 corredors

  Una de les cites ms importantsdel calendari esportiu del BaixMaresme, la Cursa dEstiu dePremi, va aplegar dissabte msde 700 corredors en la 14enaedici daquesta prova. Els orga-nitzadors han fet una bona valo-raci del desenvolupament de lacursa que enguany prenia, com anovetat, un vessant solidari ja queles donacions dels inscrits esdestinaven directament a la Fun-daci Miquel Valls, que es dedi-ca a la lluita contra lesclerosi la-teral amiotrfica, una malaltiadegenerativa. Segons han infor-mat els organitzadors, un decada cinc inscrits haurien colla-borat.

  Una altra de les novetats den-guany era un canvi en el recorre-gut, fet que tamb ha estat ben

  Els beneficis es destinen a la Fundaci Miquel Valls

  RedacciPremi de Mar

  acollit pels corredors. Oscar Ro-drguez del CA Calella es va alarcom a mxim guanyador amb untemps de 33:17 minuts en recr-rer els 10 quilmetres. Joan Pi-que, de Corredors.cat seria segon,fent tot el traat en 34:11 minuts.

  Van participar corredors proce-dents de tot el Maresme i Catalu-nya, com el Club Canet Race10k, el CA Running, el Serra Ma-rina Alella o el club dAtletismeVilassar. En total, 512 corredorsvan acabar la prova.

  Cabrils >La recepci oficial, alAjuntament de Cabrils, a equi-ps del CE Cabrils sest conver-tint, en els darrers anys, en unamena de tradici desprs que, pertercer any consecutiu, un delsequips del futbol base es procla-ms Campi de Lliga el passatmes dabril. Els jugadors de lA-lev A es van proclamar cam-pions desprs de realitzar unatemporada impecable sense per-dre ni un sol partit. En reconei-xement als campions, lAjunta-ment els hi va oferir una recepciel 30 de juny a les 19,00h de latarda al Sal de Plens, presididaper lalcaldessa, Lina Morales, i laRegidora dEsports, Isabel Tam-boleo, a ms de diversos regidorsde lequip de govern i de loposi-ci. Tamboleo va felicitar als ju-gadors per la gran feina feta i elshi va voler reconixer el seu es-for i el treball fet durant tota latemporada. Lentrenador de le-quip, Pere Bossa, tamb va reco-nixer el treball dels jugadorstot acomiadant-se del club.

  Homenatge alsjugadors de lalevdel CE Cabrils

  Tei > Les fmines del Tei Fut-bol 5 es van proclamar campio-nes de la Copa Catalunya de fut-bol sala. La final four es va dispu-tar durant el mateix dia al Pave-ll Municipal del Cim. Ambaquest triomf, lequip teianencdisputar el proper mes de maig,en una ciutat europea encaraper determinar, la fase final de laCopa dEuropa, enfrontat-se alscampions de Copa de diversospasos europeus. Diumenge a lanit les jugadores van poder ofe-rir el ttol als teianencs durant lajornada del Torneig A Tei elfutbol enganxa! que organitzenels Llubakus.

  Les fmines delTei Futbol 5,campiones

 • 15

  LAgenda

  PEN

  JAT-

  ELA

  CASA

  TELFONS DINTERS

  Juliol

  201106

  EMERGNCIES 112BOMBERS 93 540 04 61CAP I CONSULTORIS LOCALS Servei dAtenci Primria Matar Maresme c/ Verge de Guadalupe 93798 90 11 El Masnou c/ de Sant Miquel 93 555 70 61 Premi de Marc/ de la Plaa 93 547 711 Vilassar de Mar c/ Santa Maria 93 754 06 42 CAP Vilassar de Dalt Pl. de la Vila 93 750 88 64 Consultori LocalNucli Urb Premi de Dalt 93 752 48 84 Consultori Local de Premide Dalt Barri Cotet 93 752 44 54 Consultori Local Cabrils c/ de CalBatll 93 750 74 10 Consultori Local Cabrera Nucli urb 93 754 04 42 Consultori Local Cabrera Pla de lAvell 93 759 78 36 HOSPITALS Hospital de Matar Carretera Cirera 93 741 77 00 Hos-pital Municipal de Sant Jaume 93 766 59 50 MOSSOS DESQUADRA 088 Premi de Mar 93 741 81 85 Matar 93 741 81 00GURDIA CIVILPremi de Mar 93 752 48 55 POLICIA LOCAL 092 El Masnou 93 555 22 44 Alella 93 555 24 12 Tei 666 53 58 58 Pre-mi de Mar 93 741 74 22 Premi de Dalt 617 438 788 Vilassar de Mar610 273 256 Vilassar de Dalt 93 753 98 38 Cabrils 689 993 256 Cabr-era 93 754 04 01POLICIA NACIONAL 091 Matar 937 577 744TAXI El Masnou 93 555 86 86 Alella 639 134 403 Tei 666 53 58 58 Pre-mi de Mar 937 525 757 Premi de Dalt 93 751 42 66 Vilassar de Mar937 592 384 Vilassar de Dalt 93 753 98 38 Cabrils 93 753 01 52 Cabr-era 667 43 85 33CREU ROJAAssemblea Local El Masnou - Alella - Tei 93 555 21 21 OFICINA ATENCI CIUTADEl Masnou 93 542 47 00 Tei 93 555 61 03 Premi de Mar 93 741 7400 Premi de Dalt 93 754 80 19 Vilassar de Mar 93 754 24 00 Cabr-era de Mar 93 759 00 91FEDERACI AGRUPACIONS DEFENSA FORESTAL93 737 509 863

  EL MASNOU6 de juliolConixer i millorar els recursosdInternet. A partir de les 10h,a Els Vienesos.

  11 de juliolReuni de la Comissi de Fes-tes. A partir de les 20h, a CanHumet.

  12 de juliolDeixalleria mbil. A partir deles 10.30h, a Pau Casals.

  15 de juliolTeatre: Un somni tinc. A partirde les 22h, al Casino del Mas-nou.

  ALELLA7 de juliolEl club de lectura. A partir deles 20h, a la Biblioteca Munici-pal Ferrer i Gurdia.

  8 de juliolBus consum. A les 10h, a lApar-cament de davant de Can Lleo-nart.Tast de vins frescos. Al CentreCultural de Can Lleonart. Apartir de les 19h. Cinema a la fresca : La red so-cial. Al carrer frica.

  9 de juliolFestival dEstiu Alella 2011:Polifnica joia dAlella. A par-tir de les 22h, al Parc de CanSors.Concert dels grups finalistesde les 7es Beques de MsicaJove. A partir de les 22h, a la Bi-blioteca Tirant lo Blanc deMontgat.

  TEI7 de juliolConcerts a la fresca: Joan Cha-morro i Andrea Motis. A partirde les 22h, a la plaa de SantMart.

  8 de juliolBibliopiscina. A partir de les10h, a les Piscines Municipals.

  10 de juliolCaminades matinals per el parcde la Serralada Litoral. A partirde les 8.30h, al Parc de CanGod. Organitza el Club Excur-sionista de Tei.

  PREMI DE MAR6 de juliolRepicada i enlairament. A par-tir de les 12h, a la plaa de lA-juntament. Preg d ela Festa Major. A les20h, a lAjuntament. El desembarcament. A partir deles 22h, a la platja de Bellamar.

  7 de juliolNit de les colles. A partir de les21h, a la plaa de la Sardana.

  8 de juliolMarat de DJs. A partir de les21h, a la haima de Bellamar.

  VILASSAR DE MAR6 de juliolConcert de Discap-Vicamar. Apartir de les 18.30h a la sala Ro-ser Carrau-Espai Cultural CanBisa.

  7 de juliolCicle de conferncies Mar i Ul-

  tramar: Naufragis en la costade la Mort, a crrec de RicardoGonzlez. A partir de les 19.30ha la Biblioteca Munipal ErnestLluch i Martn.

  8 de juliolParc datraccions destiu de Vi-lassar Comer. Al carrer deSanta Eullia.

  9 de juliol30 hores de futbol sala. A par-tir de les 9h, al pavell munici-pal desports Paco Martn.

  VILASSAR DE DALT8 de juliol5ena vetlla potico musical. Apartir de les 10h, a lEra deCan Rafart.

  15 de juliolXerrada i observaci: El celnocturn destiu. A les 21.30h alMuseo Arxiu.

  CABRILS6 de juliolPresentaci del llibre Cor debrau de Vctor Alexandre. Apartir de les 20h, a la bibliote-ca pblica.

  8 de juliolActivitat: I tu de qu vas? Gim-cana noctura Cabrils-Vilassarde Dalt. A partir de les 20h.

  9 de juliolCinema a la fresca: Piratas delCaribe. A les 22h, a Can Barba.

  10 de juliolMullat per lEsclerosi Mltiple.A les 10h, als Horts de la San-ta Creu.

 • Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]

  201106lniamaresme.cat