of 16 /16
6 anys Núm 66 · Abril 2019 · liniamar.cat castelldefels · gavà · viladecans · el prat línia mar OJD-PGD: 6.725 exemplars | redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 686 42 95 17 – [email protected] EL PRAT pàg 13 Obre portes el nou Teatre L’Artesà després d’una inversió de 12,5 milions CASTELLDEFELS pàg 6 Els fitxatges sacsegen la campanya de les municipals ESPORTS pàg 15 El CCR ja és campió de lliga i lluitarà per pujar a Segona ELECCIONS pàgs 8 i 10 Els candidats de Viladecans i Gavà expliquen les seves propostes de cara al 26-M ARTISTA REFERENT pàg 11 Lolita Flores porta la tragèdia grega de Fedra a l’Atrium de Viladecans No de Gavà i El Prat a la quarta pista de l’aeroport sobre el mar Els dos ajuntaments rebutgen la idea del president de Fira de Barcelona per augmentar el trànsit d’avions pàg 9 Un any sense llibertat Viladecans demana que s’arxivi el cas de Tamara Carrasco pàg 11 Foto: Àlex Recolons / ACN

al’Atr ium deV c ns línia mar - Liniaxarxa · i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Mas - sip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of al’Atr ium deV c ns línia mar - Liniaxarxa · i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Mas...

 • 6 anys

  Núm 66 · Abril 2019 · liniamar.cat castelldefels · gavà · viladecans · el prat líniamar

  OJD-PGD: 6.725 exemplars | redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 686 42 95 17 – [email protected]

  EL PRAT pàg 13Obre portes el nou TeatreL’Artesà després d’unainversió de 12,5 milions

  CASTELLDEFELS pàg 6Els fitxatges sacsegen lacampanya de les municipals

  ESPORTS pàg 15El CCR ja és campió de lligai lluitarà per pujar a Segona

  ELECCIONS pàgs 8 i 10Els candidats de Viladecansi Gavà expliquen les sevespropostes de cara al 26-M

  ARTISTA REFERENT pàg 11Lolita Flores porta la tragèdia grega de Fedraa l’Atrium de Viladecans

  No de Gavà i El Prat a la quartapista de l’aeroport sobre el marEls dos ajuntaments rebutgen la idea del president de Fira de Barcelona per augmentar el trànsit d’avions pàg 9

  Un any sense llibertatViladecans demana que s’arxivi el cas de Tamara Carrasco pàg 11

  Foto:

  Àlex

  Rec

  olons

  / ACN

 • Per a publicitat: [email protected] - 686 42 95 17Abril 2019líniamar.cat| 2

 • líniamar.catAbril 20193 |

  Reportatge

  Controlar que es facin totes lesinfraestructures previstes pergarantir i millorar la mobilitatdels ciutadans i de mercaderiesal Baix Llobregat. Amb aquestobjectiu ha nascut la Taula d’In-fraestructures de la comarca,que també engloba l’Hospitalet.

  La intenció d’aquest nou òr-gan és reclamar que s’executinles inversions en infraestructu-res previstes per al Baix Llobre-gat. A més, els seus membrestambé es dedicaran a fer el se-guiment d’aquelles obres que jas’estiguin executant o d’aquellesque hagin quedat aturades.

  El president de PIMEC BaixLlobregat-L’Hospitalet, Joan So-

  ler, posa d’exemple algunes deles obres més importants ques’han de fer a la comarca: lallançadora de Rodalies fins al’aeroport del Prat, el tram-BusCornellà - Castelldefels, el Pla Di-rector Urbanístic d’Infraestruc-tures de la ròtula Martorell-Abrera, les actuacions a la B-40entre Olesa i Viladecavalls i laconnexió de la Ronda Litoralamb la C-32 a Sant Boi.

  PARLAR AMB TOTHOMCom va explicar Soler durantl’acte de constitució de la Taula,que es va fer el 28 de març, unade les seves tasques serà dialogaramb els responsables de les dife-rents administracions públiquescompetents en cada infraestruc-tura per traslladar-los les peti-cions i accions que la Taula con-sideri que han de fer en cada cas.

  Per això, l’organització ex-plica que estarà oberta a totsaquells agents que “tinguin in-teressos legítims en la mobilitatde la comarca i les seves in-fraestructures i que hi vulguinparticipar”.

  Soler afegeix que la Taulavol que “les inversions en in-fraestructures s’ajustin al pesreal que té el Baix Llobregat enl’economia”, ja que, com asse-guren des de PIMEC, la comar-ca és un dels motors econòmicsde Barcelona i de Catalunya.

  Per això, per controlar que esfacin les inversions previstes enles infraestructures clau per al te-rritori, aquesta nova plataformaha rebut, des del seu naixement,el suport d’alcaldes i represen-tants polítics d’una vintena demunicipis i dels sindicats més re-presentatius.

  Supervisió de les promeses» Neix la Taula d’Infraestructures del Baix Llobregat i l’Hospitalet per vigilar les inversions previstes » Impulsada per PIMEC, els integrants controlaran les obres en marxa i aquelles que s’hagin aturat

  Pau MassipBAIX LLOBREGAT

  La llançadora que ha de connectar l’Aeroport del Prat amb la capital catalana és una de les infraestructures que es controlaran. Foto: Lluís Sibils/ACN

  TREN4El Ministeri de Fo-ment inclourà el projecte del‘Metro del Delta’ al Pla Inte-gral de Serveis de Rodalies deCatalunya que està impul-sant el govern de l’Estat. Aixího van confirmar els repre-sentants del ministeri i d’Adifque es van reunir, el passat 22de març, amb cinc alcaldes dela comarca.

  Els membres del governde Pedro Sánchez ho van con-firmar en una reunió que es vacelebrar a l’estació de Sants ique va servir per tractar dife-rents qüestions sobre el serveide Rodalies a la comarca, una

  de les més importants de lesquals és la recuperació del‘Metro del Delta’.

  Tal com està plantejat,aquest projecte ha de con-nectar Cornellà amb Castell-defels construint una via so-terrada de 22,4 quilòmetresque tindrà enllaços amb l’R2i els Ferrocarrils de la Gene-ralitat.

  Per això, els alcaldes quevan participar en la trobadaconsideren que aquest pro-jecte millorarà l’oferta ferro-viària a la comarca i crearà unnou corredor d’entrada a lacapital catalana des del sud.

  L’Estat inclourà el ‘Metro del Delta’ al Pla de Rodalies

 • líniamar.cat OpinióAbril 2019| 4

  Dipòsit Legal: B 12315-2013 Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona www.liniaxarxa.catDifusió controlada

  Editor-Gerent: David Centol i Lozano

  Director Editorial: Arnau Nadeu

  Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

  Coordinadora de Producció: Marga Moreno

  Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

  Els semàfors

  AenaL’associació Prou Soroll va criticar el ges-tor aeroportuari perquè considera que vaposar en perill els veïns de la zona en fervolar un avió amb problemes mecànicsper sobre de Castelldefels perquè fes un

  aterratge d’emergència a l’aeroport.pàgina 6

  CCR CastelldefelsL’equip s’ha proclamat campió de lligade Segona B i lluitarà per pujar a Sego-na. El conjunt de Castelldefels, amb unambiciós projecte que ara dirigeix Sito

  Rivera, ha completat una temporada ex-traordinària i pot tenir un final millor.

  pàgina 15

  Ajuntament de GavàLa Junta de Govern Local ha aprovat unamoratòria d’un any que suspèn les llicèn-cies per obrir nous pisos turístics o am-pliar els que ja hi ha. D’aquesta manera

  vol tenir marge per estudiar un Pla Espe-cial que regularà aquest tipus de negoci.

  pàgina 9

  La lupa

  per @Modernetdemerda

  Ni aigua

  Imagineu què hauria passat si QuimTorra o Gabriel Rufián haguessin pu-blicat una piulada on s'hi llegís "Els uni-onistes no tindran ni aigua amb un go-vern independentista!". Aneu-ho ima-ginant. Portades escandaloses a tots elsdiaris durant dies i dies. Qüestió na-cional. Ana Rosa, Griso i Ferreras sen-se donar l'abast. Declara-cions diàries de l'unionismeexigint la dimissió del pro-tagonista. Anuncis de me-sures contundents contral ' i n d e p e n d e n t i sm e ,apel·lant a la necessitat dedomesticar-lo. Rodes depremsa a Europa per denunciar odi, et-nicisme i tot el que fes falta. Un nou 155i més repressió per controlar aquestacolla de supremacistes hitlerians.

  Aquest, a grans trets, és l'escenarique tindríem avui. Però aquest escenarino arribarà a existir mai, perquè qui vaescriure aquesta piulada no va ser caplíder independentista, sinó el comptede Ciudadanos. Deia així: "¡Los sepa-ratistas no tendrán ni agua con un Go-bierno de Albert Rivera! El próximo28A tendremos la gran oportunidad deenviar al Sanchismo a la oposición parasacar las zarpas de Torra, Rufián y Pu-

  igdemont de nuestro país”. D'aquestvòmit real i infame -i sense conse-qüències, evidentment- en trec tresconclusions ràpides.

  La primera, que el silenci que l'ha en-voltat és el silenci de la impunitat. De quiés conscient que pot dir el que vulgui per-què sap que és el fort, qui té el poder, la

  violència, les institucions, la justícia, lesinfluències i la capacitat de destruir im-punement. I tot el seu entorn estatal -finsi tot el més antagònic- també ho sap, desde l'extrema dreta fins a l'esquerra méspura; tots ells avalen aquest llenguatgeamb el seu silenci perquè, inconscient-ment, els és propi, vàlid, legítim. I aquestmutisme mediàtic és tant o més in-quietant que la mateixa expressió.

  La segona té a veure amb un altresilenci majoritari: el nostre. Fins aquin punt les nostres ments s'hanacostumat a ser esventrades que ja niens pertorba una declaració com aques-

  ta. Quina pell tan dura tenim, i quinsentit de l'honor tan minat com a país.Ens amenacen amb una frase quebusca novament la deshumanitzaciódel col·lectiu i no som capaços ni d'ai-xecar el dit i protestar. Perquè ja ho te-nim assumit, ens és intrínsec, es veuque hem nascut perquè ens recordin

  cada dia que en algun mo-ment acabaran definitiva-ment amb nosaltres.

  I, finalment, l'última con-clusió té a veure amb el con-tingut mateix de la piulada.‘Ni agua’. Aquest ‘ni agua’ ésmolt significatiu, perquè fa

  un tuf a literalitat que espanta. Potsemblar una simple expressió, però éstambé una declaració d'intencions. Si notinguessin ulls a sobre -força estràbics,per cert- estarien temptats d'aplicar-lobastant al detall. Ni aigua. Ni el més pe-tit dels gestos contra aquest enemicque se'ns resisteix incomprensiblementi a qui ja no sabem com condemnar.

  No tinc clar quina de les tres con-clusions em preocupa més. Però tam-poc tinc clar quina de les tres conclu-sions preocupa menys als ciutadansd'aquest Estat que de mica en mica vaesmicolant-s'ho tot.

  Ens amenacen amb una frase que buscanovament la deshumanització del col·lectiu

  i no som capaços ni d’aixecar el dit

  Director Editorial: Arnau Nadeu

  Subdirector d’edicions: Albert Ribas

  Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord

  i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Mas-

  sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

  (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

  Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Fe-

  rran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció grà-

  fica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolan-

  da Roca, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro

  Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,

  Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

  Per defensar EduardoInda s’argumenta que

  ha destapat molts casosde corrupció. Bé, tu pots administrar elscasos a conveniència per perjudicar obeneficiar sectors de partits afins o en-emics. Traficar amb la informació aconveniència és més vell que anar apeu...

  El Twitter en paper

  Aquest home ha en-tregat la vida per de-

  nunciar crims de guerra.Des del seu captiveri no va callar i va se-guir denunciant la injustícia genera-litzada. No va dubtar a reivindicar lacausa catalana malgrat pressions. Ladetenció de Julian Assange ens inter-pel·la a tots i totes.

  Decenas de periodistasy políticos que crecie-

  ron con el mito del Wa-tergate, soñando desde la adolescen-cia con lo heroicos que serían frente unWatergate español. Y ahora que lo tie-nen en frente... hablan tan bajito. Comodebe doler ese silencio en la soledaddel espejo.

  Es poden deixar morirmilers de refugiats al

  mar. Es poden vendre ar-mes a règims assassins. Es poden ferguerres que maten desenes de milersde persones. I no passa res. Però ai d'a-judar a morir una persona malalta ter-minal que ja en té prou... El nostre, ab-surd, món.

  @[email protected] @Jordi_Armadans @AlbanoDante76

  Aquí espiula

 • Abril 2019Per a publicitat: [email protected] - 686 42 95 17 líniamar.cat5 |

 • líniamar.cat Abril 2019

  | 6

  Castelldefels

  ELECCIONS4La precampanyade les eleccions municipals nos’atura i els moviments per con-figurar les llistes que les diferentsformacions polítiques presen-taran el pròxim 26 de maig tam-bé avancen.

  Ciutadans ha estat el prota-gonista d’un dels últims fitxatgesde la ciutat, ja que Sonia Motosanirà a la seva llista com inde-pendent. D’aquesta manera, elpartit taronja incorporarà qui vaser tinent d’alcalde del govern lo-cal del Partit Popular, lideratper Manu Reyes. Com han re-collit diferents mitjans, Motos vaexplicar que se suma a Ciutadansperquè és “un projecte de centremés transversal” amb el que sesent representada.

  Davant d’aquest anunci, elPP va comunicar que la seva llis-ta la tancarà Mariano Gomà, ex-president de Societat Civil Cata-lana i actual president de Foro Es-paña. Pel cap de llista dels popu-

  lars, Manu Reyes, comptar ambGomà “és un orgull i representamolt bé els valors” que volen perla ciutat.

  TÀNDEM FEMENÍUn altre dels noms que s’hananunciat és el d’Esther Niubó,diputada al Parlament del PSC.Niubó serà la número 2 de Ma-ria Miranda a la llista que els so-cialistes presentaran a les mu-nicipals. La diputada va explicarque compaginarà el càrrec de di-putada al Parlament amb el deregidora a l’Ajuntament.

  Els fitxatges sacsegenla campanya de les municipals» Ciutadans incorpora Sonia Motos, exregidora del Partit Popular» El PSC situa de número 2 la diputada al Parlament Esther Niubó

  Obre el Servei d’AtencióIntegral a les persones LGTBI

  IGUALTAT4Atendre les perso-nes del col·lectiu LGTBI i aque-lles que vulguin informació perqüestions de diversitat sexual,orientació sexual i identitat o ex-pressió de gènere. Amb aquestsobjectius, l’Ajuntament ha posaten marxa un nou Servei d’A-tenció Integral (SAI).

  L’obertura d’aquesta novaoficina és fruit de l’acord firmatel passat 5 d’abril entre el con-sistori i la Direcció General d’I-gualtat de la Generalitat de Ca-talunya. Segons l’acord, el Serveid’Atenció Integral oferirà infor-

  mació i recursos LGTBI als di-ferents serveis i equipamentsde la ciutat, a més de realitzar de-terminats tràmits.

  A més, el SAI també tindràcapacitat per atendre incidèn-cies i possibles casos de discri-minació i donarà suport espe-cífic per presentar incidències idenúncies per discriminacióper raó d’orientació sexual,identitat de gènere o expressióde gènere que puguin patirmembres del col·lectiu de les-bianes, gais, transsexuals, bi-sexuals i intersexuals.

  Acusen Aena de fer passarun avió incendiat per la ciutatPOLÈMICA4L’associació ProuSoroll ha criticat Aena perquèconsidera que el gestor aero-portuari va posar en perill la vidadels veïns que viuen a tocar del’aeroport el diumenge 14 d’abril,quan va desviar un avió amb elmotor incendiat perquè fes unaterratge d’emergència.

  Com recull l’ACN, l’avió erade la companyia israeliana Arkiai cobria la ruta Barcelona-TelAviv. Es va enlairar de l’Aeroportdel Prat cap a dos quarts de sisde la tarda, però cinc minuts des-prés d’enlairar-se va demanar

  permís per tornar a l’aeroportperquè un problema mecànical motor havia provocat ques’incendiés.

  Des de l’entitat critiquen quel’avió sobrevolés sobre les po-blacions en aquestes condicionsabans d’aterrar a la pista prin-cipal. Consideren que va ser una“imprudència” per part d’Aena iafegeixen que es podria haverevitat si l’avió s’hagués desviatper altres pistes que “sobrevolenzones deshabitades”, com perexemple, aterrant “des del marper la pista transversal”.

  Jordi Canillo guanya el PremiCiutat de Castelldefels 2019

  GUARDONS4La 13a edició delsPremis Ciutat de Castelldefels vareconèixer el llibreter Jordi Ca-nillo, que després de 30 anys alcapdavant de la seva llibreria, esjubila i passa el relleu als seusnebots.

  El guardó reconeix la sevapassió per la lectura i els llibres,que ha acabat convertint la mer-ceria de la seva àvia en un delsespais de difusió de cultura i detrobada de la ciutat.

  Enguany, els premis tambévan reconèixer la doctora SílviaCarrasco, que va guanyar la ca-tegoria d’Economia i Innova-ció, l’Associació Musical de Cas-telldefels, que es va emportar elpremi de Foment dels Valors So-cials i Cívics i Elena Congost, queva guanyar el Premi EspecialCiutat de Castelldefels. En aques-ta categoria, el jurat també vaconcedir una menció especialhonorífica a Adolf Juncosa.

  Política | Xavier Amate, a les llistes de JxCat al SenatEl candidat a l’alcaldia de Junts per Catalunya, Xavier Amate, també forma part deles llistes que el partit de Carles Puigdemont presenta al Senat el pròxim 28 d’abril.Míriam Nogueras va ser l’encarregada de presentar el programa el passat 4 d’abril.

  MOVEM I PODEM ESPRESENTARAN JUNTS

  4Movem Castelldefels EnComú Podem és la marcaamb què es presentarà laconfluència entre ICV, Po-dem i Catalunya en Comú.Tal com van explicar AdaColau i Candela López en lapresentació de la cap dellista, l’objectiu és “aturarla dreta” a la ciutat concen-trant el vot d’esquerres.

 • Abril 2019 líniamar.cat7 |

  4La Renda Garantida de Ciuta-dania (RGC), aprovada al Parla-ment de Catalunya el juliol de2017, es va crear per millorar laqualitat de vida de les personesmés vulnerables i contribuir a laseva inserció laboral. La seva im-plementació està sent progressi-va i es durà a terme fins a l’abril de2020, quan totes les persones be-neficiàries ja en cobraran el 100%.

  Avui, el nombre de beneficia-ris de l’RGC és de 120.500 perso-nes, de les quals un 85% han sig-

  nat el compromís del pla d’inser-ció laboral.

  Aquesta orientació cap al mer-cat de treball ha fet que 4.024persones hagin trobat feina des dela sol·licitud com a beneficiàries del’RGC i que més de 8.400 personesel darrer mes estiguin cercant fei-na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

  ha estat una millora objectiva res-pecte de les anteriors prestacions,tant pel que fa a l’import de la pres-tació –que en tots els casos hacrescut i en alguns ho ha fet de for-ma considerable–, com pel que faal nombre de persones que com-pleixen les condicions per accedir-hi i han passat de no cobrar capprestació a rebre aquest ajut.

  En aquest sentit, hi ha hagutun increment del 92% respecte dela població coberta anteriormentper la Renda Mínima d’Inserció (alsetembre 2017, 62.525 personespercebien la RMI) i ha servit perampliar la cobertura dels col·lec-tius més desafavorits millorant laseva qualitat de vida. Un exempled’això són els pensionistes ambpensions més baixes o les perso-nes soles perceptores de subsidisper desocupació (aquestes últimeshan vist incrementat els ingressosen 174 euros respecte al que per-cebien abans).

  MÉS BENEFICIARISTot plegat ha provocat que s’hagiaugmentat el nombre de personesque compleixen els requisits entreels sol·licitants. Aquest augments’ha degut principalment a la mi-

  llora en la informació del que és larenda garantida entre els possiblesbeneficiaris i al pla de xoc per a laformació sobre l’RGC per a millo-rar l’orientació.

  Amb aquestes actuacions s’haaconseguit incrementar el nombre

  de resolucions que compleixen elsrequisits. Entre setembre 2017 ijuny de 2018 els complien un 9%,entre juny de 2018 i setembre de2018 un 14%, i des de setembre de2018 fins a març de 2019 s'ha arri-bat a un 30%.

  Per tant, la taxa de resolu-cions que compleixen els requi-sits s’ha doblat des del mes demaig de 2018. Per últim, tambés’ha aconseguit millorar el tempsde resposta dels expedients derenda garantida de ciutadania,que actualment ja es tanquen endos mesos i mig.

  120.000 beneficiaris» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

  4Xavier Villarejo, director Socialde la Fundació ARED ens expli-ca el cas de la Tamara, una de lespersones beneficiàries de la Ren-da Garantida de Ciutadania queva seguir un dels cursos de for-mació que va permetre que s’in-serís laboralment de maneraexitosa.

  La Tamara és una dona de 28anys, que no tenia habitatge,sense xarxa social i es trobavades de l’any 2007 sense treballar(aturada de llarga durada). No-més tenia una experiència la-boral procedent d’un pla d’ocu-pació com a pintora.

  A principis de juliol de l’any2018 va començar la seva for-mació. Per tal de detectar quineseren les seves habilitats i quin ti-pus de feina podia fer millor, esva analitzar i posar al dia el seuperfil professional. Parlant ambella i tenint en compte que li fal-tava formació laboral, que sesentia insegura en relació a tor-nar a treballar i que la seva si-tuació emocional era complexa,

  es va apostar per fer-li un acom-panyament individualitzat. Ambaquesta feina propera de se-guiment es van treballar les ba-rreres emocionals i les dificultatsper fer front a una entrevista deselecció.

  CONTRACTE LABORALAmb l’acompanyament de laFundació ARED va aconseguiruna contractació laboral, de 6mesos, amb un salari d’uns 1.000euros nets com a personal deneteja, a dins del Programa Tre-ball i Formació de la Renda Ga-rantida de Ciutadania del De-partament de Treball, Afers So-cials i Famílies per a entitatssense ànim de lucre.

  La història d’èxit de la Ta-mara demostra que, amb un su-port continuat en les accionsd’orientació professional cap almercat laboral, formació i re-forç de les competències bàsi-ques, es pot treballar i millorarl’autonomia i la capacitat de re-tornar al món laboral.

  La història de la Tamara

  El 85% de la gent esbeneficia del plad’inserció laboral

  Les resolucions favorables s'han doblat des de 2018

  Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

  rendagarantida.gencat.cat

  Pàgines especials

 • líniamar.cat Gavà - Eleccions municipals 2019Abril 2019| 8

  Quina valoració fa del mandat?Molt positiva. Des del primer diahem fet de la participació i la trans-parència un segell del mandat.Hem augmentat i millorat els ser-veis, hem redoblat les inversionsperquè els barris siguin més nets isegurs i hem creat nous projectes.Hem posat les bases de Gavà perals pròxims anys.

  Ha funcionat bé el pacte de go-vern?Sí, perquè hem posat els interessosde Gavà per damunt de tot. Res noés possible si no escoltem i parlemamb tothom. Al mateix temps,hem exercit el lideratge que repre-senta estar al capdavant del go-vern. Hem estat sempre elsprimers a empènyer i hem estat elsque, en temps de tensions, hemposat tot el que calia per mantenirla cohesió i la convivència.

  El repetiran si torna a ser neces-sari per governar?No vull avançar escenaris. Aspiro atenir una majoria clara per poderseguir liderant la ciutat i seguircompartint el futur que hem defi-nit i que ja estem fent realitat.Tenim una nova agenda urbana,territorial, econòmica, social i de-mocràtica, que cal seguir portant abon port.

  Quines propostes han quedatpendents?El que més m’inquieta és no poderarribar a totes les necessitats, nopoder tenir més capacitat per arri-bar a tot arreu. El que em preocupaespecialment és fer un pas enda-vant per contribuir a fer realitat eldret a l’habitatge, i el pròxim man-dat serà decisiu en aquest sentit.

  Raquel Sánchez (PSC)

  “Hem fet de la participació i latransparència unsegell del mandat”

  De l’1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat?És una gestió continuista sense unprojecte de ciutat. Dels compro-misos electorals del 2015, el PSCno n’ha complert ni tan sols lameitat. Per això, i sent generosos,la valoro amb un 4. Molta imatgeelectoralista i pocs resultats.

  Si el maig és alcalde, quina seràla primera decisió que prendrà?Hi ha moltes necessitats que de-manen decisions urgents: desd’una auditoria econòmica a unade funcionament, la remodelacióde la Policia Local, abordar els ajutssocials des d’un punt de vista mésefectiu, planificar el mantenimenti la neteja dels espais públics, la pa-ritat entre castellà i català i unacol·laboració efectiva amb els al-tres governs del Baix Llobregat.

  Què cal per millorar el municipi?Tenir un projecte de ciutat clar i defutur, que torni a crear oportuni-tats i il·lusió per viure i treballaraquí. Gavà segueix ofegada per lesvies de RENFE, per la C-31 i per laC-32, hi ha problemes de mobilitati manca neteja dels carrers. Cal es-coltar els veïns i veïnes i tenir encompte a tots els barris per igual.

  Quins pactes es planteja si sónnecessaris per governar?Ens presentem per governar. Hemincorporat professionals d’àreesmolt diferents, amb molta expe-riència. Si hem d’arribar a pactes,ho farem amb qui tingui un pro-grama per Gavà compatible ambel nostre, sempre deixant debanda els independentistes, elsextremistes i populistes.

  M. Á. Ibáñez (Cs)

  “És una gestió continuista sense

  un projecte de ciutat”

  De l’1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat?Justeta, un 5 rascat.

  Si el maig és alcalde, quina seràla primera decisió que prendrà?Cal incrementar la protecció almedi ambient, que és un dels va-lors locals que més valora la ciuta-dania. Per això iniciaria els tràmitsper redactar un nou Pla d’ActuacióUrbanística Municipal que permetiimplantar una moratòria en la ur-banització del Pla de Ponent.

  Què cal per millorar el municipi?Millorar la neteja dels carrers, tenirmà dura contra els incívics i san-cionar-los sense por. Cal crear mésllocs d’aparcament a la perifèriadel nucli, afavorir la integració so-cial i urbana dels barris més perifè-rics i potenciar la cultura en tots elsseus aspectes, des de la cultura po-pular fins a la potenciació del pa-trimoni històric i arquitectònic dela ciutat, sense oblidar-nos del pai-satge, ambiental i urbà, que s’hade considerar un dret del qual tot-hom n’ha de poder gaudir.

  Quins pactes es planteja si sónnecessaris per governar?Només contemplem pactes ambforces democràtiques i d’esquer-res que reconeguin Catalunyacom a subjecte polític amb capa-citat plena per decidir el seu futur,i que permetin implantar políti-ques republicanes i de progrés.Cal especial incidència en les quecontribueixin a la igualtat d’opor-tunitats i a la minimització de l’a-tur. Mai pactarem amb formacionsde dretes, neoliberals, xenòfobes ianticatalanistes.

  Albert Massana (ERC)

  “Cal incrementar laprotecció al mediambient, que és un valor local”

  De l’1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat? Un 4, som generosos. Han suspèsen neteja, civisme, seguretat imodel de ciutat.

  Si el maig és alcaldessa, quinaserà la seva primera decisió?Escoltar a la ciutadania i fer de lesseves reclamacions una realitat desdel sentit comú i a peu de carrer.

  Què cal fer per millorar el muni-cipi? Requereixen accions immediatesla seguretat, la neteja, la mobilitat,la cura dels nostres barris i unmodel clar de comerç i empresa.

  Mónica Parés (PP)

  Quina valoració fa del mandat? No fem una bona valoració. Nose'ns va deixar fer la taula de parti-cipació ciutadana, i el PSC va girarl’esquena a la participació de l'1d'Octubre i va donar suport al 155.

  Ha funcionat bé el pacte de go-vern?No ha funcionat bé perquè nomésse’ns va donar la delegació de ci-visme, sense recursos ni mitjansper fer la feina realment.

  Quines propostes han quedatpendents?Millores per la mobilitat i mesuressocials que vam pactar.

  Isidre Casas (JxGavà)

  Gavà: parlen els partits» Raquel Sánchez valora haver pactat amb altres formacions i haver creat nous projectes al municipi

  » L’oposició parla de manca de projecte, de l’estat de la neteja i d’ajudes socials poc efectives

  De l’1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal? Un 3 de mitjana. Després de pac-tar amb Podemos un 5, ja que vancomençar projectes com la guar-deria municipal.

  Si el maig és alcalde, quina seràla seva primera decisió?Eliminar despeses supèrflues i pri-vilegis polítics. També reformular elpressupost i abaixar impostos.

  Quins pactes es planteja si sónnecessaris per governar?Si calgués, PSC i ERC. Amb ERChem trobat molts punts en comú,i quan el PSC accepta les nostrespropostes, pot ser un partit sensat.

  M. Herrera (Podemos)

  De l’1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat? Un 6, gràcies a les aportacions delregidor de Demòcrates. Si no, seriaun suspens!

  Si el maig és alcaldessa, quinaserà la seva primera decisió?Canviar el nom de l’avinguda JoanCarles I pel de República Catalana.També crear un cens telemàtic pera la participació digital transparent.

  Què cal fer per millorar el muni-cipi? Un canvi radicalment democràtic,millorar els aspectes socials.

  G. Almirall (Primàries)

 • líniamar.cat Abril 2019

  Gavà

  9 |

  TERRITORI4La caixa dels tronsla va obrir Pau Relat, president deFira de Barcelona, durant unaconferència que va oferir a Bar-celona Tribuna a mitjans demarç. Tal com va recollir l’ACN,Relat va dir que veuria amb bonsulls construir la quarta pista del’Aeroport del Prat sobre el marperquè això permetria que lesinstal·lacions funcionessin les24 hores del dia, convertint la ins-tal·lació en un “hub internacionalde primera magnitud”, ambl’augment de trànsit que aixòcomportaria.

  OPOSICIÓ FRONTALEn conèixer la proposta llançadaper Relat, l’Ajuntament va pu-blicar una nota de premsa on s’o-posava a qualsevol ampliació del’aeroport que no tingués encompte el territori.

  En aquest sentit, el consisto-ri va explicar que l’ampliació deles instal·lacions estan marcades

  pel Pla Director i que, si algú téalguna altra proposta que noestà contemplada, “s’hauria defer sota el paraigua del nou PlaDirector i amb el consens delmón local”.

  Per això, el govern local de-fensa l’actual operativa amb pis-tes segregades que es va pactaramb els municipis del territori ique preserva el benestar delsciutadans del Delta.

  Per la seva banda, l’Ajunta-ment del Prat també es va refe-rir al Pla Director per defensarl’actual funcionament de l’aero-port, pactat entre els municipisdel Delta, la Generalitat i el governde l’Estat. De fet, els dos consis-toris coincideixen a l’hora de dirque el projecte que té el suport detotes les administracions és con-vertir l’Aeroport de Girona en laquarta pista del Prat.

  La proposta pretén construir una plataforma sobre el mar. Foto: Arxiu

  Oposició a construir una quartapista de l’aeroport sobre el mar

  » Els ajuntaments de Gavà i El Prat rebutgen la idea proposadaper Pau Relat, president de Fira de Barcelona, per ampliar l’aeroport

  La ciutat es torna a bolcaramb la celebració de les Falles

  TRADICIÓ4Els gavanencs i ga-vanenques han tornat a gaudirun cop més de les Falles, queaquest any van estar protago-nitzades pel lema ‘Conquestes ireconquestes’.

  El primer cap de setmanad’abril la ciutat es va omplir d’ac-tes i activitats relacionades ambles festes valencianes, com ara ladesfilada de ‘Moros i Cristians’,que va comptar amb l’acompan-yament de la Banda Valencianade Música i de la CompanyiaGeneral del Foc. La festa, que vacomençar el dissabte 6 a la tarda,

  va acabar amb la mascletà noc-turna i un sopar de germanor.

  El punt final a la festa es vaposar el diumenge 7 d’abril a dosquarts de deu de la nit, quan esva iniciar la Cremà de la Falladesprés d’una nova mascletà.

  Durant tot el dia, a la matei-xa plaça Jaume Balmes on esta-va plantada la falla des de di-vendres, les entitats locals van fertota mena d’actuacions i exhibi-cions. Per la falla hi van passardiferents personalitats, com lacandidata del PP Cayetana Ál-varez de Toledo.

  Aproven una moratòria delspermisos per a pisos turísticsECONOMIA4La Junta de Go-vern local ha aprovat una mora-tòria d’un any per a les llicènciesper instal·lar o ampliar pisos tu-rístics a la ciutat. L’Ajuntament vaprendre aquesta decisió per guan-yar temps mentre estudia unanova regulació d’aquest tipus denegocis a través d’un Pla Especial.

  A la ciutat, el consistori técomptabilitzats 223 pisos turís-tics, 118 dels quals es van donard’alta durant el 2018. Per barris,la majoria estan ubicats a GavàMar i gairebé tots, el 99%, es tro-ben en edificis plurifamiliars.

  Amb aquesta moratòria, el go-vern local vol “evitar els efectesnegatius que comporta la ràpidaimplementació d’habitatges d’ústurístic des del punt de vista ur-banístic, social i de desenvolu-pament turístic”, ja que conside-ra que aquest tipus de negocisprovoquen problemes de convi-vència i de cohesió social.

  L’Ajuntament explica que “lafutura regulació garantirà de ma-nera prioritària el dret fona-mental a l’habitatge”, amb l’ob-jectiu de mantenir la convivènciai el descans dels veïns.

  S’entreguen els cinquensPremis Ciutat de Gavà

  RECONEIXEMENT4Els Caste-llers de Gavà, Joan Ródenas a tí-tol pòstum, la Unió Muntan-yenca Eramprunyà, l’InstitutBruguers, Domingo Martínez i laPolicia Local van ser els guar-donats en la cinquena ediciódels Premis Ciutat de Gavà.

  Els agents municipals vanser reconeguts amb el premiSolidaritat i Acció Cívica perimpulsar la campanya ‘Pels Va-lents’, que ha recaptat 8.000

  euros que es destinaran a la re-cerca sobre el càncer infantil.

  Per altra banda, l’InstitutBruguers es va emportar el Pre-mi d’Honor pel seu 50è aniver-sari. En aquest sentit, també esvan premiar els 70 anys de la co-lla castellera de la ciutat.

  Joan Ródenas va ser reco-negut, a títol pòstum, pel seucompromís com a president delClub de Futbol Gavà durant 16temporades.

  Comerç |Tot a punt per a una nova edició de la Fira d’EspàrrecsLa plaça Francesc Macià, l’avinguda Diagonal i la plaça Jaume Balmes acolliran,

  del 26 al 28 d’abril, una nova edició de la Fira d’Espàrrecs. L’espai ocuparà uns 20.000metres quadrats que mostrarà l’activitat agrícola, comercial i gastronòmica de la ciutat.

 • líniamar.cat Viladecans - Eleccions municipals 2019Abril 2019| 10

  Quina valoració fa del mandat?Molt positiva, no només per haverarribat a més d’un 90% de compli-ment del pla d’actuació municipal,sinó perquè amb els canvis admi-nistratius, la inestabilitat política aCatalunya i la crisi de la qual par-tíem han fet que els municipis enshàgim sentit molt sols. Pràctica-ment sols hem sostingut moltesfamílies, les hem ajudat a trobarfeina i hem introduït noves em-preses a la ciutat. Hem situat Vila-decans en la recta de sortida d’unade les pitjors crisis que hem patit,ara som una ciutat amb menysatur, gent més preparada i mésigualtat d’oportunitats.

  Ha funcionat bé el pacte de go-vern?El pacte de govern del PSC i ICV-EUA és molt estable a Viladecans,hem governat junts des de fa al-guns mandats i estem molt bédesenvolupant un projecte comú. Treballem molt el pla d’actuaciómunicipal que surt d’ambdós pro-grames electorals, i això fa que estinguin clars els objectius.

  El repetiran si torna a ser neces-sari per governar?El PSC a Viladecans no ha pactatnomés per necessitat de majories.Hem governat alguns mandatsamb majoria i pacte. Creiem en lacultura de pacte i el diàleg.

  Quines propostes han quedatpendents?Tenim espais a la ciutat que s’ha-vien de desenvolupar més depressa per posar en marxa projec-tes com els pisos per a les perso-nes amb diversitat funcional, lagent gran o les parelles joves.

  Carles Ruiz (PSC)

  “Hem situat Viladecans en larecta de sortida

  de la crisi”

  De l'1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat?Un 6 sobre 10. La tasca del governmunicipal ha estat simplementcontinuista. La nostra ciutat neces-sita un canvi de gestió, un modeld’ajuntament que no sigui conce-but com la seu política del partit odels partits que governen. Durantaquests quatre anys hem compro-vat que la participació ciutadana ila transparència no han estat prio-ritàries en la gestió municipal. Endefinitiva, volem un Viladecansmés obert, modern, inclusiu, trans-parent i compromès socialment.

  Si el maig és alcaldessa, quinaserà la seva primera decisió?Fer una auditoria de comptes, pa-rant especial atenció a les partidesde despeses i inversions, i consen-suar un pla d’actuació urgent alsbarris per tal de detectar de formaacurada les mancances i necessi-tats per solucionar-les.

  Què cal per millorar el municipi?Millorar la neteja dels carrers i l’es-tat de l’espai públic. Cal tornar atenir la sensació de viure en unaciutat segura, accessible i que té ungran futur al davant. També cal im-pulsar el comerç local i construirels equipaments necessaris per alsveïns i veïnes.

  Quins pactes es planteja si sónnecessaris per governar?Actualment no ens plantegem cappacte, sortirem a guanyar. Si hohem de fer, serà amb les forma-cions que comparteixin la nostravisió del Viladecans actual i moltespecialment el Viladecans quevolem pel futur.

  Carolina Torres (Cs)

  “La tasca del govern ha estatsimplement continuista”

  De l'1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat?Un 4,5. No puc aprovar un governque gestiona per inèrcia. L'Ajunta-ment ha estat aturat durant granpart del mandat, centrat a pagar eldeute pel complex esportiu Pò-dium. A més, les inversions s'hanconcentrat al final del mandat,provocant problemes de mobilitati molèsties als veïns. Mentrestant,les grans promeses electorals del2015, continuen sent paper mullat.

  Si el maig és alcaldessa, quinaserà la seva primera decisió?Impulsar una auditoria interna al'Ajuntament per replantejar elmodel d'empreses municipals. Nocompartim el sistema actual quedelega competències del consis-tori cap a entitats pantalla que s'es-capen a la fiscalització dels grups al'oposició i es caracteritzen per laseva opacitat.

  Què cal per millorar el municipi?Activar-lo. Cal que siguem una ciu-tat viva, on els joves no se sentinexpulsats i el comerç de proximitatse senti ajudat. Hem d'incremen-tar l'autoestima local per tal de ferfront a un dels principals reptesque tenim com a ciutat: l'incivisme.

  Quins pactes es planteja si sónnecessaris per governar?Pactarem amb Viladecans. Trenca-rem les majories que han susten-tat els governs socialistes. La ciutatha millorat molt des de la recupe-ració de la democràcia, però Vila-decans necessita un revulsiu, unaforça capaç de connectar amb lesnecessitats reals de la gent. Iaquesta força és ERC.

  Bàrbara Lligadas (ERC)

  “Cal que siguemuna ciutat viva, on els joves no se sentin expulsats”

  De l'1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat?Un 4, perquè han augmentat lapressió fiscal i no han solucionatels problemes de mobilitat. Tam-poc han volgut igualtat salarial perals treballadors discapacitats.

  Si el maig és alcalde, quina seràla primera decisió que prendrà?La congelació d’impostos i la crea-ció de sistemes de finançamentpúblics i privats.

  Què cal per millorar el municipi?Treballar noves perspectives eco-nòmiques per no carregar tant lesbutxaques dels veïns.

  José Padilla (PP)

  De l'1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat?La valoro amb un 4.

  Si el maig és alcalde, quina seràla primera decisió que prendrà?Fer una auditoria externa.

  Què cal per millorar el municipi?Modernitzar l’Ajuntament perconvertir-lo en una institucióoberta a tothom, que escolti i es-tigui al servei dels veïns i nonomés a les lògiques burocràti-ques. Farem una acció políticatransformadora de caràcter mu-nicipalista institucional i social.

  E. Tobaruela (VM)

  Viladecans, cap al 26-M» L’alcalde Carles Ruiz valora positivament haver millorat el municipi, malgrat la crisi econòmica

  » Els grups de l’oposició critiquen l’incompliment de promeses i els impostos municipals

  Quina valoració fa del mandat?Fem un balanç positiu de l’acció degovern, que hem dedicat a la mi-llora de la qualitat de vida. Les per-sones són el centre de la nostral’acció política.

  Ha funcionat bé el pacte de go-vern?Hem fet valer les nostres propos-tes i amb determinació hem pogutimplementar-les.

  Quines propostes han quedatpendents?S’ha de treballar molt més per lacura del nostre patrimoni i acabarel projecte d’ampliació del Museu,i que es posi en marxa el Vilawatt.

  Encarni García (VeC)

  De l'1 al 10, com valora la gestiódel govern municipal aquestmandat?Cal un canvi de rumb, les coses nos’han fet bé. Per obtenir resultatsdiferents cal un govern diferent.

  Què cal per millorar el municipi?La ciutat ha patit una manca demanteniment generalitzat. Hemrecollit els neguits dels nostresveïns i els presentarem propostesde solucions als problemes.

  Quins pactes es planteja si sónnecessaris per governar?Escoltarem el que els veïns ens di-guin amb els seus vots a les urnes.

  Puri González (VSSP)

 • líniamar.cat Abril 2019

  Viladecans

  11 |

  POLÍTICA4El 10 d’abril va fer unany de la detenció de Tamara Ca-rrasco per part de la Guàrdia Ci-vil. El cos armat acusava la mem-bre dels CDR de sedició, rebel·liói terrorisme i la va portar a Ma-drid, on va estar empresonadados dies. Finalment, l’AudiènciaNacional la va deixar lliure però,com a mesura cautelar, li va pro-hibir sortir de la ciutat. Un anydesprés, tot i que el tribunal va re-tirar les acusacions de sedició, re-bel·lió i terrorisme i va traslladarel cas als jutjats catalans, Tama-ra Carrasco continua confinadaa la ciutat sense poder-ne sortir.

  Davant d’aquesta situació,un miler de persones van parti-cipar en la manifestació orga-nitzada per la plataforma ‘Ta-mara no estàs sola’ i per l’entitat‘Adri et volem a casa’, el membredel CDR espluguí perseguit perla mateixa causa i exiliat desdel 10 d’abril de l’any passat. Sotael lema ‘Tamara i Adri, llibertat’els participants van recórrer ladistància que separa el Pla delsMàrtirs del Setge de 1714 i la pla-ça d’Europa per reclamar l’arxi-vament de la causa judicial i la fide les mesures cautelars queimpedeixen que Tamara Ca-rrasco surti de la ciutat i queAdrià Carrasco torni de Brus-sel·les, on viu exiliat des de famés d’un any.

  EMOCIÓ COMPARTIDAEn declaracions recollides perl’Agència Catalana de Notícies,Tamara Carrasco es va mostraremocionada de rebre l’escalf detants viladecanencs i va dir queli costa pair tot el suport rebut,però que està “contenta” de veu-

  re’s “rodejada de la gent” quel’estima.

  La mateixa ACN explica que,a l’inici de la manifestació, Ta-mara Carrasco i els pares d’AdriàCarrasco, que no tenen cap re-lació familiar, es van fondre enuna abraçada abans d’encapça-lar la marxa, on també hi haviaRoger Español, la presidenta del’Assemblea, Elisenda Paluzié, oel diputat de la CUP, Vidal Ara-gonès, entre d’altres.

  “UNA PRESÓ SENSE BARROTS”En una entrevista publicada perla mateixa Agència Catalana deNotícies, Tamara Carrasco ex-plica que està patint un càstig idenuncia que “no es pot teniruna persona confinada un anysense càrrecs”. A la conversaCarrasco també recorda quan laseva mare es va trencar la camai no van deixar-la anar a visitar-la o quan no podia assistir al ca-sament de la seva millor amigasi no es feia a la ciutat. Per tot

  plegat, diu que no pot fer vidanormal i afegeix que “cada diaveus passar el tren i l’autobús ipenses: no hi puc pujar.”

  Davant d’aquestes mesurescautelars imposades per l’Au-diència Nacional, Carrasco as-segura que Viladecans s’ha con-vertit en “una presó sense ba-rrots” i, tot i que es mostra es-perançada, també vol ser pru-dent a l’hora de parlar del seucas. Ella es declara innocent,però no descarta una condemnaper desordres públics que podriacomportar l’ingrés a presó.

  Pel que fa a la reacció de laciutat, Carrasco reconeix a l’ACNque se sent “molt orgullosa” tant“de la gent independentista comde la que no ho és”. Ho diu per-què, com es va poder veure du-rant la manifestació, veïns i veï-nes que no la coneixien l’han atu-rat pel carrer per dir-li que nopensen com ella, i que no són in-dependentistes, però que el queli estan fent és una vergonya.

  Alguns dels participants a la manifestació. Foto: Àlex Recolons/ACN

  Protesta per l’any sensellibertat de Tamara Carrasco » Un miler de persones van recórrer el centre de la ciutat el 10

  d’abril per reclamar la fi de la persecució judicial contra l’activista

  Lolita Flores porta la tragèdiagrega de Fedra a l’Atrium

  CULTURA4L’escenari de l’A-trium acollirà el pròxim 5 demaig una versió actualitzada dela tragèdia grega ‘Fedra’. LolitaFlores és l’encarregada de donarvida a aquest personatge, unadona poderosa que reivindicala seva llibertat i el seu desig.

  En aquesta versió, Fedra ésuna dona lluitadora i apassio-nada, una visió contemporàniad’aquest personatge visceral. Peraixò, l’obra s’acaba convertinten una oda a la dona, al seu apo-derament i a la seva fortalesa.

  La producció, que compta

  amb la dramatúrgia del PremiNacional de Literatura Dramà-tica Paco Bezerra i la direcció deLuis Luque, porta el segell delFestival Internacional de TeatreClàssic de Mérida.

  En aquest cas, la posada al diad’aquesta obra escrita per Eurí-pides també compta amb una es-cenografia creada per MónicaBoromello i les videoprojeccionsde Bruno Praena.

  Després d’estar dues setma-nes al Teatre Romea, el diu-menge 5 de maig a les vuit delvespre es podrà veure a l’Atrium.

  Record per a Janet Jumillas unmes després de desaparèixerSOCIETAT4Fa més d’un mes queJanet Jumillas va desaparèixersense deixar cap rastre. L’últimapista que es té sobre ella és a Cor-nellà, a la delegació d’Hisenda, onva anar a fer unes gestions el di-mecres 13 de març.

  Com explica El Periódico, laseva família es reuneix cada di-mecres a les vuit del vespre da-vant l’Ajuntament davant la fal-ta de notícies sobre ella. Elsseus pares, els seus germans i elsdos fills no perden l’esperança iesperen que Jumillas apareguien qualsevol moment.

  En un primer moment, elsMossos d’Esquadra de la regiómetropolitana sud van ser elsencarregats de la investigació.Però al cap d’uns dies, després deno trobar cap mena de pista nirastre per seguir, van deixar el casen mans de la Unitat Central dePersones Desaparegudes.

  Aquest canvi és significatiuperquè, tal com explica El Pe-riódico, els investigadors d’a-questa unitat de la policia cata-lana només s’activen quan hi hasospites que apunten a una des-aparició d’origen criminal.

  Vaga | Les netejadores demanen un nou conveni col·lectiuL’assemblea de treballadores d’NDAVANT, l’empresa encarregada de la neteja de les escolesi les dependències municipals de la ciutat, estan en vaga des de l’1 d’abril per reclamar a l’em-presa un nou conveni col·lectiu que inclogui els increments de l’IPC no aplicats els últims anys.

 • Per a publicitat: [email protected] - 686 42 95 17Abril 2019líniamar.cat| 12

 • líniamar.cat Abril 2019

  El Prat

  13 |

  EQUIPAMENTS4El Teatre L’Ar-tesà ha tornat a aixecar el telódesprés d’estar tancat durantdècades. El 28 de març es vanobrir les portes d’aquest edificihistòric, que l’Ajuntament harenovat i reformat per adaptar-lo a les exigències artístiques i deseguretat actuals. Aquesta re-forma va ser molt criticada perdiferents col·lectius locals, quedemanaven que es conservésl’estructura de l’edifici original.

  Durant la jornada de portesobertes, que es va celebrar el capde setmana del 30 i 31 de març,gairebé 2.800 veïns i veïnesvan visitar els diferents espaisd’aquest equipament. Des delteatre expliquen que ja han ve-nut més de 1.300 entrades pera la temporada de primavera,que arrenca aquest mes i ques’acabarà al juny, i afegeixen queaixò demostra “l’interès i labona acollida” del nou Artesàentre els ciutadans.

  Des del consistori expli-quen que la seva intenció pelnou Artesà és que superi “els lí-mits del teatre convencional”,sent un “espai viu i participa-tiu” on es facin obres de teatrede qualitat, però també “acti-vitats de formació i de suporta la creació”.

  Les obres, que han costatuns 12,5 milions d’euros, hanpermès crear una sala gran amb611 localitats, una sala més petitaper a 160 espectadors, tres salesd’assaig i diferents espais auxi-liars per als artistes i els tècnics.

  Obre portes el nou TeatreL’Artesà totalment remodelat

  » Gairebé 2.800 pratencs van visitar-lo aprofitant les portes obertes» La reforma, criticada per alguns col·lectius, ha costat 12,5 milions

  Acord per construir unaresidència i un centre de dia

  GENT GRAN4La Generalitat il’Ajuntament han arribat a unacord per construir una resi-dència i un centre de dia per agent gran a la ciutat.

  Aquest projecte va fer unpas endavant al Ple del 3 d’abril,quan tots els regidors van apro-var per unanimitat el protocolentre el consistori i el Departa-ment de Treball, Afers Socials iFamílies, que hi donarà suport ifinançament.

  El nou equipament es cons-truirà en uns terrenys de pro-pietat municipal ubicats al carrer

  de Jaume Casanovas i compta-rà amb 140 places de residènciai una trentena que funcionarancom a centre de dia per a perso-nes grans amb dependència.

  De les 140 places de la resi-dència, 84 seran concertadesper la Generalitat, que tambéconcertarà les 30 del centre dedia. Això suposarà una aporta-ció anual de més de 2 milionsd’euros per part del govern ca-talà. L’Ajuntament també con-tribuirà a l’accés a aquests equi-paments concertant 30 placesmés de la residència.

  Podem es presentarà a lesmunicipals amb Sandra DazaPOLÍTICA4La secció local dePodem es presentarà amb unacandidatura pròpia a les elec-cions municipals del 26 de maig.Així ho va decidir l’assemblea el4 d’abril, després de rebre el vis-tiplau de la direcció estatal i ca-talana per poder concórrer ambla marca pròpia, fora de les co-alicions que el partit té a escalacatalana amb Iniciativa i els co-muns.

  En un comunicat, el partit ex-plica que la decisió s’ha presdesprés de no poder arribar a unacord de coalició amb ICV-EUiA,

  amb qui es van trencar les ne-gociacions arran de les discre-pàncies polítiques i de repre-sentativitat sorgides durant elscontactes.

  L’actual regidora SandraDaza serà la número 1 d’unallista on, tal com expliquen desdel partit, estarà acompanyadade “destacats membres de l’a-grupació local i activistes socialsi sindicals” de la ciutat. El partitestà treballant en un programaelectoral marcat pels aspectes so-cials i “amb la igualtat i el femi-nisme com a eix transversal.”

  Tres parcs tindran jocsinfantils per a discapacitats

  INTEGRACIÓ4Les zones de jocsinfantils dels jardins Garrovillas-plaça de Blanes, de l’avingudadel Doctor Gallart i Monés i dela confluència entre els carrers deJaume Casanovas i Narcís Mon-turiol es renovaran per adaptar-les a infants amb discapacitats.

  Les obres, que van començara principis de mes, serviran perincloure noves estructures dis-senyades perquè tinguin acces-sibilitat universal. D’altres, es-

  taran especialment adaptadesper a infants amb discapacitatsmotores, visuals o auditives.

  D’aquesta manera, tots els in-fants podran jugar sense pro-blemes, compartint un mateixespai, millorant la integraciódes de ben petits.

  La renovació de dues d’a-questes zones, que està previstque s’acabin a principis de maig,van ser votades en els pressu-postos participatius.

  Successos | Un camioner denunciat per conduir 19 horesEls Mossos d’Esquadra van denunciar el 3 d’abril un camioner de nacionalitat roma-nesa per haver conduït gairebé 19 hores sense parar, no complint la normativa. Elsagents també van detectar que tenia un sistema per robar gasoil a altres camions.

  OBRE EL CENTRE CÍVICPALMIRA DOMÈNECH

  4Aquest nou equipament,que dona servei als veïnsdel Nucli Antic, Llevant,Marina, Cooperativa i Es-truch, funciona des de fi-nals de març amb una pro-gramació basada en la cul-tura digital, les activitatsgastronòmiques, l’accés alconeixement i l’expressiócorporal.

 • | 14

  Operación Triunfo 2017 ha deixat grans noms d’artistesque cada vegada són més mediàtics, i un d’ells és el

  d’Alfred García. El cantant d’El Prat de Llobregat vaarrassar les nits de l’11 i el 12 d’abril a la Sala Barts de

  Barcelona, on va fer sonar el seu rock. Les entrades pera l’espectacle es van esgotar en menys de 15 minuts i es

  van poder veure cues de fins a 16 hores per assistir-hi. Alfred va presentar ‘1016’, el seu nou àlbum, el tí-

  tol del qual fa referència al seu número de càstinga ‘OT’. Alfred García -o simplement Alfred- ha estat

  un dels concursants més icònics i seguits d’Ope-ración Triunfo. Al seu bon resultat a l’acadèmia

  s’hi va sumar la participació a Eurovisió 2018, ambla seva amiga i companya d’escenaris, Amaia Ro-

  mero. El mateix any, va fer de pregoner de la FestaMajor d’El Prat. Ara comença a fer-se un lloc al

  complicat món musical, tal com demostra queel seu nou àlbum hagi arribat a ‘disc d’or ‘ poc

  temps després de llançar-se.

  Què ha aportat Catalunya al món?Aquesta és la pregunta sobre la qualgira aquest llibre, dirigit pel catedràticBorja de Riquer i escrit amb la col·labo-ració d’un centenar d’historiadors i ex-perts. L’obra busca divulgar la històriacatalana de forma rigorosa, amb l’ob-jectiu d’analitzar el passat, entendre elpresent i pensar en el futur del país.

  Llibres

  Història mundial de CatalunyaBorja de Riquer

  Basada en ‘Greek’ d’Steven Berkoff, l’o-bra explora el mite grec d’Èdip, que na-rra la història d’un jove separat delsseus pares i criat per una altra família.Un endeví li revelarà que matarà el seupare i s’enamorarà de la seva mare, undestí que sembla inevitable. L’obra estàambientada en l’Anglaterra dels anys80, en plena efervescència punk.

  Teatre

  Com els grecsJosep Maria Mestres

  Amb referències a històries d’amor, laprimavera i els embolics de la vida,Xarim Aresté presenta el seu noudisc. Aquesta vegada hi afegeix nousinstruments, com la trompeta i el sin-tetitzador, i estils com el jazz i el funk.Fins i tot s’ha atrevit amb el polèmic‘autotune’, que sembla omnipresent ala música actual.

  Música

  La nova sèrie dels creadors de ‘CameraCafé’ transporta l’espectador a l’èpocadels romans, amb una comèdia basa-da en l’humor absurd. El protagonistaés Mani Semproni Galba, interpretatper Julián López. Aquest patrici, filld’un heroi de Roma, haurà d’entrar for-çadament a l’exèrcit després d’un des-afortunat accident amb un senador.

  Pelis i sèries

  Justo antes de CristoPepón Montero i Juan Maidagán

  El nus i altres monsXarim Aresté

  Cerveses entre punxesAmb l’arribada de la primavera, cada vegada ve més de gust

  aprofitar els vespres per prendre una cervesa i xerrar ambels amics. Això és el que ofereix ‘Fridays Late’, una experièn-cia única a la Casa de les Punxes de Barcelona. Cada darrerdivendres de mes, es podrà gaudir d’un escenari tan únic

  com l’obra de Puig i Cadafalch per relaxar-se i desconnectarde la rutina. El pròxim divendres 26 d’abril i el 31 de maig

  són les dues últimes cites. A més, l’activitat inclou la visita al’exposició de l’edifici i, per descomptat, pujar a la terrassa

  per veure de prop les punxes que donen li donen nom.

  A L F R E D G A R C Í A

  ÉS FAMÓS PER... Concursar a Operación Triunfo 2017També va ser representant d’Espanya a Eurovisió 2018Actuar a la Sala Barts de Barcelona

  Alfred va omplir la sala i es van veure grans cues

  Els seguidors es desfan en elogis pel concertAlfred agraeix l’èxit i diu que aviat anunciarà noves dates

  QUÈ HA FET?

  | Sekiro: Shadows Die TwiceUn guerrer ha de rescatar al seu jove amo i venjar-se del seu etern enemic. Amb escenaris propis del

  Japó feudal, Sekiro s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials per la seva elevada dificultat.

  La fitxaQUI ÉS?

  No t’ho perdis

  A LES XARXES...

  FamososViu en línia

 • 15 |

  Viu en línia

  [email protected]

  DIJOUS 25 D’ABRIL11:00 Fem uns individuals de taula amb uns te-

  xans vells serà el nom del curs que coordinaràla professora Olga Berbetoros d'IdeaModa. /Biblioteca RFJ: Sala taller infantil.

  DISSABTE 27 D’ABRILMatí-Tarda En el marc del Dia Internacional de

  la Dansa, l’entitat Amics de la Dansa presentaun programa amb mostres i extractes. Les en-trades es poden adquirir per 5 euros. / EspaiMaragall.

  DIMARTS 14 DE MAIG16:00 El pròxim dimarts 14 de maig es farà una

  nova sessió pensada per a tots els veïns i pe-tits emprenedors que vulguin crear la seva prò-pia empresa. / Centre de Suport a l'Empre-sa (CSE).

  DILLUNS 29 D’ABRIL18:00 Per cinquè any consecutiu, la dansa tor-

  na a entrar a les biblioteques públiques ca-talanes amb Balla'm un llibre, cicle de core-ografies curtes basades en textos literaris /Biblioteca de Viladecans.

  DIUMENGE 5 DE MAIG20:00 Lolita Flores és Fedra, una reina tur-

  mentada per una passió impúdica que ja nopot reprimir. L’obra és una proposat de PacoBezerra i està dirigida per Luis Luque. /Atrium Viladecans.

  DIMECRES 24 D’ABRIL19:00 Gemma Humet i Estel Solé oferiran un con-

  cert a dues veus que s’anomenarà Al cau deles paraules, amb temes de jazz. / Auditori delCèntric Espai Cultural .

  DIJOUS 9 DE MAIG19:00 Javier Blánquez, periodista i crític musi-

  cal, col·laborador habitual de publicacions comTimeOut Barcelona o El Mundo, entre altres,presentarà la sessió anomenada El Descom-positor. / La Capsa.

  DIVENDRES 26 D’ABRILEL PRAT Partit de bàsquet corresponent a la tren-

  ta-tresena jornada de la lliga LEB Or entre elCB Prat i el FC Barcelona B (18:15). / PavellóJoan Busquets.

  El músic barceloní Pau Vallvé torna ala ciutat per presentar el seu últim tre-ball d’estudi, Life vest under your seat./ La Capsa.

  Pau Vallvé presenta el seu darrer disc a la CapsaDissabte 4 de maig a les 21:00

  Guillem Albà dirigeix i protagoniza Cal-ma!, un espectacle que vol convidar areflexionar sobre el ritme frenètic queens toca viure dia rere dia. / Espai Ma-ragall.

  Guillem Albà arriba a la ciutat amb l’espectacle ’Calma!’

  Divendres 26 d’abril a les 21:00

  La flamant novel·la Carvalho. Proble-mas de identidad serà el títol escollitper a la pròxima tertúlia literària ambel seu autor, Carlos Zanón. / Bibliote-ca RFJ: Sala Margarida Xirgu.

  Una sessió de la tertúlialiterària amb Carlos ZanónDilluns 29 d’abril a les 19:00

  CASTELLDEFELS Partit de futbol salade la 26a jornada de Segona B entreel CCR Castelldefels i l’FS Lleida. / Pa-velló Can Vinader.

  El CCR celebrarà la consecuciódel títol contra l’FS LleidaDissabte 27 d’abril a les 18:00

  Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

  P R O P O S T E S

  El projecte ambiciós del CCR japot presumir de ser campió de Se-gona B. El passat diumenge 7, des-prés de golejar el segon classificat,l’FS Manresa (7-2), el conjunt deSito Rivera va proclamar-se ven-cedor de la lliga amb sis jornadesd’antel·lació. Can Vinader, ple degom a gom, va tornar a vibrar ambel conjunt groc, que va aprofitar elseu primer match ball.

  El conjunt groc, de fet, va co-ronar-se campió sense perdrecap partit, però la possibilitat decompletar una lliga perfecta ja noexisteix: sis dies després, com sil’equip hagués patit una ressaca,els de Rivera patien la primeraderrota del curs, un ajustat 3-2 enla seva visita a l’FS Canet.

  Després de la pausa per Set-

  mana Santa, l’equip tornarà a lafeina per jugar els darrers reptesde la fase regular. L’últim partitdel mes serà a Can Vinader con-tra el Lleida, mentre que el maigl’equip jugarà contra la Unión oel Bellsport, entre altres.

  Malgrat l’ascens, però, el Di-rector General Juan Carlos Leónva dir als mitjans del club que això“només és una estació del camí”,ja que l’equip encara té la possi-bilitat de pujar de categoria i

  d’arribar a la Final a Quatre de laCopa Catalunya.

  PENSANT EN EL PLAY-OFFAixí, en el futur a curt terminiapareix una data, la del 20 demaig, quan se sortejarà el play-off d’ascens entre els campionsdels sis grups de la categoria. Leseliminatòria per pujar a la divisióde plata del futbol sala estatal enjugaran durant els dos primerscaps de setmana de juny.

  El CCR ja és campió de lliga i lluitarà per l’ascens a Segona

  Esprint final de Tercera per al’AE Prat i la UE CastelldefelsFUTBOL4Quatre jornades i gai-rebé tot per decidir. L’AE Prat i laUE Castelldefels es jugaran elsobjectius del curs en una recta fi-nal de curs de Tercera que pro-met emocions fortes.

  Els de Pedro Dólera tenen vir-tualment assegurada la seva po-sició de play-off, però aspirentambé a ser campions de lliga.Hospi (a casa), Santfeliuenc, Vi-

  lafranca (al Sagnier) i Cerdanyo-la són els partits que els resten.

  Per la seva banda, el Castell-defels és qui haurà de patir mésper no perdre la categoria. Elsgrocs estan immersos en unalluita amb el Sants, el Figueres ila Fundació Grama per evitarbaixar. La UEC jugarà contra elLlagostera (a casa), Horta, Gra-nollers i Europa (als Canyars).

  El CB Prat es juga la salvacióen les darreres dues jornades

  Dos partits que no seranaptes per a tots els pú-blics. El CB Prat de

  Dani Miret, que durant tota latemporada ha ocupat posicionsde la part baixa de la classifica-ció, es jugarà la possibilitat decontinuar formant part un cursmés a la lliga LEB Or en els dosenfrontaments finals, entre l’úl-

  tim cap de setmana d’aquestmes i el primer de maig.

  Els potablava rebran un rivaldirecte, el Barça B, en el primerd’aquests dos partits a caixa o fai-xa el pròxim divendres 26 alJoan Busquets, mentre que ladarrera sortida del curs serà el di-vendres 3 de maig, a la pista deltercer, el CB Oviedo.

  Pau ArriagaCASTELLDEFELS

  Gavà |Teijeiro i Redondo guanyen el Gran Premi de MarxaIria Teijeiro i Antonio Redondo van ser els vencedors de la darrera edició del GranPremi de Marxa, que es va disputar el dia 23 de març. La prova, organitzada pel Club Atletisme Gavà, va reunir prop d’una seixantena de marxadors a la Bòbila. Esports

  L’equip celebra la consecució del títol. Foto: Twitter (@ClubEsportiuCCR)

 • líniamar.cat Abril 2019| 16

  Pròxima edició: 15 de maig