Click here to load reader

Línia Nou Barris 6

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Nou Barris 6

Text of Línia Nou Barris 6

 • redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  Festival FlamencoEl bailaor AntonioCanales, cap de cartell

  FutbolEl Montaesa i elTur de la Peirapugen de categoria 7

  9 i 10

  barcelona 23 de Juny de 2010 Nm.6 15.000 exemplarslnianoubarris

  El Petit Prncep jat una plaa a Porta

  Foto: A

  jun

  tamen

  t

  3La regidora Carmen Andrs considera que la transformaci s un deute histric amb el barri

  8

  Reformar lestaci VirreiAmat s imprescindible

  La Masia de Can Verdagueracollir el nou centre cvic

  lany 2012 8

  8

 • 2Juny

  201023 lnianoubarris Publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

 • En portada Juny201023 3lnianoubarris

  Andrs destaca les aportacions dels vens en la renovaci de la primera estaci del DistricteFoto: J. S.

  Carmen Andrs va arribar a Bar-celona provinent de Calanda (Te-ruel) quan encara era una nena,i la seva famlia es va establir enun pis de les Roquetes. Aquestavena de Nou Barris de tota la vidaporta uns tres anys com a regido-ra del Districte. s la seva prime-ra incursi en el mn de la pol-tica i espera que daqu un any,quan se celebrin les eleccions,continu en el crrec. Per a ella,Barcelona s una ciutat plenadoportunitats, que ha permsque una vena acabi formant partdel govern municipal.

  Com valora la seva experin-cia com a regidora?s un gran privilegi i, a la vegada,una responsabilitat enorme. Mal-grat que hi ha estones de tot tipus,ho visc amb una satisfacci im-pressionant. Tinc la sort de ser re-gidora duna gran ciutat i, a ms,del Districte on he viscut tota lavida. Per a mi, Barcelona est ple-na doportunitats, que es podenaprofitar si tesforces, tho treba-lles i tho creus. Aix sexplicaque una vena arribi al govern dela ciutat. Hi ha molta diferncia entreviure Nou Barris com a venai com a regidora?S, com a regidora veus una partde la ciutat que no pots veure coma vena. Tadones de la complexi-tat que t gestionar i governar unDistricte. A la vegada, veus levo-luci dels seus barris, de la sevagent, i comproves que la ciutat nocreix per inrcia, sin que cada diaes construeix Barcelona grcies alconsens entre les entitats, elsvens i el govern.

  Aquest consens permet gransobres, com la futura millorade lestaci de metro de VirreiAmat, amb la installaci dunascensors i escales mecni-ques?En aquest cas, les entitats venalshan fet mltiples aportacions queshan integrat en el projecte. Lesreunions entre la Generalitat, lesentitats, els vens i lequip de go-vern han estat molt fructferes enaquest sentit. A ms, es tracta du-na obra imprescindible per a NouBarris, ja que s una estaci cen-tral del Districte i se suma el fetque aviat es posar en marxa lesinstallacions i els equipaments deCotxeres-Borb.No es preveu fer les mateixesmillores a lestaci de Mara-gall.Doncs, no. Est previst en un fu-tur, per no de manera immedia-ta. Daqu, la importncia de la re-forma a Virrei Amat. Quant aaquest tema, els vens tenen totala ra. La renovaci de lestaci deVirrei Amatr s un deute histricque el barri ha arrossegat. Peraix, des del Districte hem insis-tit molt a la Generalitat, i volemanar de la m dels vens.En els dos darrers anys, la

  ciutat ha iniciat moltssimesobres, quin balan en fa?Positiu, malgrat que encara que-den millores pendents. El PladActuaci del Districte (PAD) -full de ruta de les inversions pre-vistes durant la legislatura- esten un nivell dexecuci bastantavanat. A ms, shan de sumarles obres finanades amb els fonsespecials del govern central. En el2009 vam fer 54 intervencions, ien el que portem dany nhem fet10 ms. Lestiu passat va ser especial-ment dur quant a la quantitatdobres a la via pblica?S, s que ho va ser. Per aix, hemvolgut concretar molt les obres demillora dels carrers, per a quearribats a aquest estiu quedessinfora enllestides. Tres anys i migdobres continues al carrer smassa temps. Per aquest estiuquedaran prcticament acaba-des i, llavors, anirem fent el man-teniment necessari. Les retallades previstes perlAjuntament posposaran al-guna obra al Districte?No tenim intenci de posposarres. Durem endavant el pla daus-teritat, que preveu una reduccide la despesa corrent (5%) i una

  La regidora del Districte de Nou Barris, Carmen Andrs, durant lentrevista.

  prioritzaci de les obres. Com amolt, alguna obra es podria retar-dar un mes o dos, per per enten-drens no tindrem cap gran decep-ci, amb laturada de cap granprojecte.Continuaran, doncs, amb eldesplegament del PAD.Ja fa temps que el districtes estemsent molt curiosos amb les inver-sions. En les reunions amb les en-titats, tots vam acordar no estirarel bra ms que la mniga. Ja esva fer un treball previ per inclou-re noms les obres que es podienfer. No vam fer la carta dels Reis.Aix doncs, quines grans obresqueden per fer?Aviat comenarem les obres alCampillo de la Virgen, a TorreBar, un projecte de la llei de bar -ris. Ara s un descampat, per shiconstruir una zona ajardinada,uns jocs infantils, unes pistes debsquet, unes altres de petanca...Ja han comenat les obres delcentre de Serveis Socials PabloIglesias, que estar en funciona-ment com a tard al mar de lanyvinent. Aquest estiu comena-ran les obres de reforma de les-cola Merc Rodoreda, a la Pros-peritat, que allotjar una escolabressol; i esperem comenar les

  reformes dels poliesportius de laProsperitat i de Vilapicina en elque resta de mandat.Podran fer-ho tot en un any iescaig?Volem iniciar totes les obres,per ens hem plantejat que si amaig del 2011 alguna no ha co-menat, com a mnim, deixem elprojecte executiu enllestit per aquan saprovin les inversions delsegent mandat.En el proper mandat, la conti-nuarem veient com a regidorade Nou Barris?Si es donen les circunstncies i elpartit continua confiant en mi, es-taria encantada. Entenc que elsprojectes que inicia un equipnou, com s el nostre cas, no espoden enllestir en tant sols qua-tre anys. Per tal de que quedin to-talment arranjats, calen vuit anys,dos mandats. Malgrat que semblimolt de temps, quatre anys smolt poc per posar-te al dia ifer-te una idea general.Amb el temps, suposo quesha anat fent una idea de capa on vol que evolucioni el Dis-tricte?I tant. La visi de Nou Barris que tincara no s ni molt menys la visi quetenia quan vaig prendre el crrec.

  Jordi SugraesDistricte de Nou Barris

  La transformaci de lestaci VirreiAmat s un deute histric vers el barri

  Carmen Andrs, regidora del Districte de Nou Barris

 • Opini4

  Controller: Marga MorenoAdministraci: Teresa AnguelaProducci grfica: Albert Bald

  Lnia Nou Barris agraeix les cartes dels lectors per? no es responsabilitza delsseus continguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom icog?noms, nmero de DNI i tel?fon de contacte. Lnia Nou Barris es reserva eldret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 51943 98 i per correu electr?nic a l'adre?a [email protected]

  Cartes dels lectorsEditor: David Centol i LozanoCap de redacci: Jordi SugraesRedacci: Cristian Gmez

  15.000 exemplars mensualslnianoubarris

  grup comunicaci21

  Edita: Cultura Planning SLDipsit legal: B.6766-2010

  Juny

  201023 lnianoubarris

  Ciutadans

  La foto

  Safata dentradaEDITORIAL

  Manuel Ruano, 88 anysJubilat (Tur de la Peira)

  Jo el prohibiria a tot arreu, no no-ms als edificis municipals. Alcarrer, tamb. Jo incls prohibi-ria ls del vel. Considero que lespersones nouvingudes shanadaptar als nostres costums.

  Manuel Callado, 82 anysJubilat (Tur de la Peira)

  s difcil opinar i no caure en unaopini que sembli racista. Jocrec que shauria de prohibir,primer, per un tema de seguretati, tamb, perqu no s una tradi-ci nostra.

  Jos Delgado, 79 anysJubilat (Tur de la Peira)

  Crec que sha de prohibir per untema bsicament de seguretat.No saps qui va a sota del vel, i pertant podria delinquir sense iden-tificar-se. Jo ho prohibiria sensecap mena de dubte.

  Francisco Moreno, 84 anysJubilat (Tur de la Peira)

  s un tema molt delicat. Per unabanda, s la seva tradici i no espot prohibir, aix com aix. Pertamb hi ha el tema de que ellshan vingut al nostre pas i handadaptar-se als nostres costums.

  Jos Ruano, 80 anysJubilat (Tur de la Peira)

  Jo els prohibiria. Crec que hanvingut ells i, per tant, han da-prendre els nostres costums iadaptar-se a nosaltres. A ms, sies tracta duna delinqent s im-possible reconeixer-la.

  Sha de prohibir ls del burka o del niqab?

  INCIVISME

  LAjuntament est repartint untrptic informatiu que, sota elnom de Stop Actes Incvics, esproposa fomentar i garantir laconvivncia en lespai pblic deBarcelona. Em sembla molt btota iniciativa que vagi encami-nada a millorar la nostra con-vivncia, aix com les multes ques'imposaran a aquells que nocompleixin aquestes mesures.

  En lepgraf Stop a Orinar enel carrer, ens diu que seran con-siderades faltes greus defecar,orinar i escopir. Aix s moltraonable ats que s una mar-ranada i ha de prohibir-se comms aviat millor.

  Per lAjuntament hauria deser conscient tamb que no hi haen els parcs ni en els carrersllocs destinats a que el ciutadpugui alleujar-se de les sevesnecessitats fisiolgiques quanaquestes esdevenen. I, per a msinri, en molts bars i benzineres espot llegir un cartell que indicaque els lavabos noms sn per as dels clients. Amb el que es de-dux que per a fer-los servir un hade pagar un caf, una aigua mi-neral o el que sigui en un daque-sts establiments.

  LAjuntament, que coneixaquest incivisme, hauria de posarremei per a evitar-lo. Aix scom l'amo d'un gos que, en eljard de casa seva, posa un rtoladvertint que l'animal mossega.No s suficient, ja que si sapque el seu gos mossega, hauria deposar-li un morri.

  El municipi coneixedor que al-guns ciutadans fan les seves ne-cessitats en la via pblica hauria

  de posar lavabos per a palliaraquest incivisme.

  Joaqum FbregaBarcelona

  CRISI, QUINA CRISI?

  Reforma laboral per flexibilitzarels contractes, rebaixes salari-als, reformar les pensions perbaixar-les, s clar, pujades de lallum a les famlies, criminalit-zaci dels aturats que cobrensubsidi, etc. Analistes, consultors,poltics i economistes que enshan portat a la crisi i ara ens lavolen fer pagar. Ning explicaque la llei actual ja persegueix elsaturats que rebutgen ofertes, oque el mercat espanyol ja s undels tres ms flexibles dEuropa,o que la Seguretat Social s lnicens amb supervit a Espanya, oque en aquest pas els rics nopaguen impostos o que el 45%dalts directius tenen contractesamb blindatges multimilionaris...

  I el pitjor es que els mitjans de

  comunicaci repeteixen elmantra que els dicta la patronal.Con si no hi hagus cap altra al-ternativa. Tot per abocar-nos,com sempre han prets, a una so-cietat cada cop ms esbiaixadaentre rics molt rics i la restavivint en el llindar de la misria.

  Cal defensar amb el que calguilestat del benestar. I si hem depetar, que petin primer els rics.

  Jordi SolerBarcelona

  OBRIGADO, JOSE

  Divendres ens va deixar un delsgrans de les lletres. Sen va anarJose Saramago, sense fer gairesoroll... Per el cert s que el mnha perdut aquesta setmana unboc de la seva nima que s im-possible de reparar. Noms ensqueda la seva obra. Obrigado,Jose, i fins la propera!

  Nria BatlloriBarcelona

  IMMERSI LINGSTICA

  Mentre esperava la concentraci de persones que protestvem ala plaa Sant Jaume contra la mesquina idea de rebaixar sous alsassalariats, vaig veure que a la faana del nostre Ajuntament hi hauna placa en pedra que diu "Plaza de la Constitucin".

  Com a persona que estic vinculada voluntriament a programesque serveixen per ensenyar i estimar la nostra llengua, com Xer-rem, Parlem i altres, i cursos infinits que es fan al Consorci de Nor-malitzaci Lingustica, penso que aquesta placa s'hauria detradur o, si ms no, suprimir-la. De vegades, la histria s'ha demodificar, perqu qui va fer l'escut era d'una poca determinada,i ara estem en una altra.

  Rosa PomaredaBarcelona

  er fi, hi ha data dinici de la reforma de lestaci de metro de Vir-rei Amat. Lany vinent comenaran unes obres molt reclama-

  des per un bon nombre de vens, dedat avanada, que cada dia pu-gen i baixen una infinitat desglaons per les escales, cada vegada msdegradades. La parada ms antiga del Districte porta anys sense unrentat de cara, i es nota. Lobra depn de la Generalitat, aix que laculpa daquest oblit de tants anys s independent del color poltic.Tamb s cert que la inversi necessria fa caure desquenes. Mnim:10 milions deuros. Per sha de reconixer que lobra s imprescin-dible. Ho diu la regidora del Districte, Carmen Andrs, a lentrevis-ta al nostre peridic. Admet que ho ha hagut de reclamar diversesvegades. Poc a poc, Nou Barris millora... Per costa suor i llgrimesaconseguir una reforma que en altres parts de la ciutat serien imme-diates. Deixem per ms endavant la reforma de lestaci de Mara-gall. El trasbord entre la L4 i la L5 suma ms de 50 esglaons. Res siss un adult en forma, per proveu de fer-ho amb un bast, un cot-xet de nad o el carro de la compra. Tota una prova olmpica.

  Una reforma imprescindibleque ha tardat massa

  P

  Passeig Fabra i Puig (davant Mercat de la Merc)

 • Publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 5Juny

  201023 lnianoubarris

 • 6Juny

  201023 lnianoubarris Publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

 • 7

  La GuineuetaJuny

  201023 lnianoubarris

  El festival Flamenco atraules grans figures del gnere

  Foto: Festival Flamenco / Ajuntament.

  Per Sant Joan el metro funcionar tota la nitCom ja ve sent habitual durant les grans celebracions que tenen lloc a Barce-lona, durant tota la nit del dia 23, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, el

  metro de Barcelona funcionar tota la nit de manera ininterrompuda. El ma-teix succeir amb el Tram i els FGC en els seus trajectes dins de la ciutat.

  Nou Barris s el districte lderen reciclar la matria orgnicaC.G> El districte de Nou Barriss el que fa un millor reciclatge dela matria orgnica (contenidormarr) a la ciutat de Barcelona.

  Quan es compleixen sis mesosdes que lAjuntament de Barcelo-na va implantar el nou servei dereciclatge selectiu al sistema deneteja, les primeres valoracionsindiquen que a Nou Barris nomsshi troben un 10% de residus im-propis dins dels contenidors dereciclatge, una xifra que el situa

  com a lder de la ciutat, on la mit-ja ronda el 17%.

  Per barris, Vilapicina i la To-rre Llobeta, amb un 6,9% de re-sidus impropis, s el lder abso-lut de la ciutat. A les antpodes sesituen els barris del Coll, la Bar-celoneta i el Raval, on els ndexsde residus impropis oscilla entreel 31 i el 34%. Lobjectiu de lA-gncia Catalana de Residus s fi-xar la xifra global de Barcelonaper sota del 15%.

  C. GmezLa Guineueta

  El bo i millor del flamenc actualdesembarca a Nou Barris entreels dies 1 i 3 juliol, quan la plaaMajor de Nou Barris (davant laseu del Districte) acollir el fes-tival Flamenco a Nou Barris, unacita on descobrir la sensualitati capacitat de persuasi de lartflamenc en paraules de la regi-dora Carmen Andrs.

  CANT, BALL I PALMESDurant els tres dies que dura elfestival, es podr gaudir dunabona mostra dels diferents estilsque conformen el flamenc, tanten el seu vessant de cant com en

  el de ball i palmes. La msica co-menar a sonar cada dia a les21.30 h i es perllongar fins a lamatinada. El primer artista enpujar a lescenari ser una de lesjoves figures emergents del pano-rama actual, Antonio Reyes, can-taor gadit que sacompanyar dela guitarra de Manuel Herrera.Una hora ms tard ser el torndun dels plats forts del festival,lactuaci del reconegut bailaorAntonio Canales, que junt ambAmador Rojas presentaran les-pectacle Mano a Mano.

  Divendres 2 de juliol ser eltorn del guitarrista Caizares,un artista apadrinat per Paco deLuca, que ha collaborat ambcantants com Enrique Morente oCamarn de la Isla, per quetamb ha abandonat puntual-

  Infografia: Albert B.

  ment el flamenc ms clssic perinvolucrar-se en projectes de laFura dels Baus o El ltimo de lafila. Una hora ms tard les donesprendran el protagonisme amblespectacle Mujerez, interpre-tat per les veus de Juana la delPipa, Dolores Agujetas i la Maca-nita.

  Lltim dia del festival linicia-r Manuel Jimnez El Bartolo,un cantaor que ha portat el seuart a tablaos dEstats Units, Japi Arbia Saudita, entre daltrespasos, i presentar lespectacle20 aos pa ti. Clour el certamenlobra La edad de oro de la Com-panyia Israel Galvn encapala-da pel bailaor homnim, merei-xedor del Premi Nacional deDansa en la modalitat de creacilany 2005.

  Redacci> La ciutat de Barce-lona continua experimentant undescens en el preu dels habitat-ges usats, que durant el primertrimestre del 2010 va caure un1%. Per districtes, el ms econ-mic s Nou Barris, on el preu mit-j dels pisos se situa entorn dels3.024 euros el metre quadrat,lluny dels 5.869 euros que espaga a Sarri, Sant gervasi i pe-dralbes, les zones ms cares deBarcelona.

  Tot i aix, el nombre de com-pravendes realitzades a labril aBarcelona va augmentar 62,27%.

  Redacci>Lalcalde de Barcelo-na, Jordi Hereu, va presidir lac-te de lliurament dels Premis NouBarris, uns guardons que reconei-xen a quatre entitats o personesdel Districte que desenvolupen laseva tasca en rees com la cultu-ra, lesport, la solidaritat, la coo-peraci o leducaci.

  En ledici denguany va obte-nir el guard lAula de cultura pera la gent gran Torre Llobeta, elClub de petanca Ciutat Meridia-na, la Xarxa dintercanvi de co-neixements de Nou Barris i len-titat Asendi Nou Barris.

  Lalcalde Hereulliura els PremisNou Barris

  Nou Barris t elshabitatges usatsms econmics

  Foto de famlia amb tots els participants a lacte.

  El bailaor sevill Antonio Canales encapala un cartellque reserva un espai per a tots els estils dels flamenc

 • 8

  23Porta

  Juny

  2010 lnianoubarris

  La masia de Can Verdaguerobrir les portes en dos anys

  Foto: J. S.

  Millores en el clavegueram de Manuel SanchoDes de la setmana passada el carrer Manuel Sancho est dobres, a causa de les

  millores en la xarxa del clavegueram que shi estan realitzant. Est previst que lesobres senllesteixin el proper mes de setembre. Fins llavors, el pas dels cotxes es-

  tar restringit als vehicles demergncies i al pas als garatges particulars.

  El personatge del Petit Prncepja t un espai dedicat a la ciutat J. S.> Un gran nombre de venses van acostar dissabte a la tardaa la inauguraci dels jardins delPetit Prncep, lespai que sharenovat en els darrers mesos en-tre els carrers Alella, Santany iAlloza. Lacte va comptar amb elrecital de fragments de lobradAntoine de Saint-Exupry, acrrec dalumnes de lescola Alo-ma. Precisament, els infants delescola van proposar aquest nomper al nou espai i van fer dibuixosbasats en el llibre, que es van ex-

  posar durant la festa del dissab-te. El dibuix dun daquests joves,Francisco Garca, ha inspiratlescultura que corona els jardins.El monument inclou una de lesfrases que resumeix millor elsentit del llibre: Lessencial s in-visible als ulls.

  Tant el president de lAssocia-ci de Vens, Laurio Perdiguero,com la regidora del Districte,Carmen Andrs, es van congra-tular per aquest nou espai delleure al barri.

  Un bon nombre de vens es van acostar a la inauguraci dels nous jardins.

  Jordi SugraesPorta

  Construir futur i, a la vegada, re-cuperar memria histrica. Se-gons lalcalde de la ciutat, JordiHereu, aquests sn els dos granseixos que representen la recupe-raci de la masia de Can Verda-guer per als vens de Porta. A fi-nals de maig comenaven lesobres per habilitar el nou centrecvic del barri en aquest edificiamb ms de 600 anys dhistria.

  Amb motiu de linici de la re-habilitaci, es va celebrar una fes-ta popular amb la presncia delalcalde. Can Verdaguer s unsmbol del vostre passat, dunpassat agrcola que heu de defen-sar amb orgull, destacava Hereudurant el seu parlament i afegia:

  Honrareu el passat de la masiade Can Verdaguer, per a dins es-tareu construint el present i el fu-tur del barri, en referncia ales activitats que shi faran quanlespai allotgi el centre cvic.

  EN DOS ANYSVint-i-quatre mesos, aquest s ellmit que sha imposat ProNou-Barris, S.A. perqu el nou centrecvic ja estigui operatiu. Inclslalcalde Hereu va prometre alAssociaci de Vens de Porta queestar enllestit abans dels dosanys. El president de lentitat,Laurio Perdiguero, va amenaarque si en dos anys el casal no estacabat, lassociaci continuardonant la tabarra.

  Perdiguero recordava que du-rant molts anys sha reivindicat

  Foto: J. S.

  lobertura de la masia, un delsedificis simblics del barri, pera ls dels vens. La regidora delDistricte, Carmen Andrs, incidiaen que el nou centre cvic dePorta ser un referent en tot elDistricte, per la seva qualitat i re-cordava el passat ms lluny delDistricte. Quan es parla de NouBarris, tothom pensa en els anys50 o 60, en lanomenat desarro-llismo, per Nou Barris t un pas-sat agrcola importantssim, permolt desconegut, destaca An-drs.

  Les obres, que ja shan iniciat,duraran uns 18 mesos i tindranun cost de 2,5 milions deuros. Ams dhabilitar tot lespai per a laubicaci del centre cvic, la ma-sia tindr un pati interior i allot-jar a diferents entitats de Porta.

  Lalcalde Jordi Hereu, la regidora Carmen Andrs i el president de lAVV Porta, Laurio Perdiguero, durant lacte.

  Sinicia lhabilitaci del centre cvic del barri > Lesobres, amb un cost de 2,5 milions, duraran 18 mesos

  La masia de Can Valent no potacollir la nova escola bressolJ. S.> Des de fa anys, es parla derecuperar la masia de Can Valent,a tocar del cementiri. La darreraproposta, que era habilitar-hiuna escola bressol, sha hagut dedesestimar. El cementiri comp-ta amb un permetre de 25 me-tres de seguretat sanitria on noshi pot construir, aix ens obli-gava a redactar un projecte queocups una part de la vorera, fetque des durbanisme sha deses-timat, indica la regidora de NouBarris, Carmen Andrs.

  A causa daquest permetrede seguretat i la impossibilitat

  docupar la vorera, lespai restantera massa petit, i des del Distric-te sha preferit buscar una altradestinaci per a aquesta escolabressol. La nova llar dinfants delbarri estar situada entre lesgl-sia de Sant Esteve i els institutsMeridiana i Valldemosa, al pas-seig dAndreu Nin.

  Es mantindr la faana, queest protegida i catalogada, ihaurem de parlar amb el consis-tori per decidir qu shi fa alvoltant, explica el president delAssociaci de Vens, Laurio Per-diguero.

 • La Prosperitat VerdnJuny

  2010 lnianoubarris

  9

  23

  Dos menors intoxicats en un incendiDos menors van resultar intoxicats per fum desprs dincendiar-se

  el pis on vivien al barri de la Prosperitat, concretament al carrerMiguel Hernndez, 10. Quan van arribar els serveis demergncia

  els joves van ser traslladats a lHospital de la Vall dHebron.

  Cristian GmezProsperitat

  Els jugadors del Montaesa celebrant el ttol.

  El Montaesa ascendeix a TerceraDivisi per primer cop a la histria

  El Club de Futbol Montaesa,una estitat esportiva fundada la-ny 1927, jugar lany vinent perprimer cop a la seva histria a laTercera Divisi del futbol estatal,una categoria on senfrontarcontra equips histrics del futbolcatal com lEuropa o el Palams.

  El Montaesa va aconseguir

  El club finalment mant els tres punts guanyats al camp del MasnouProsperitat> La Gurdia Urba-na va detenir al ciutad Dris E., aqui sacusa dun delicte contra lapropietat intellectual, desprsdin cautar-li roba, ulleres, saba-tes i bolgrafs falsificats per valorde 530.000 euros.

  El cas es va destapar quanuna patrulla dagents de proximi-tat del Districte de Nou Barris vanobservar un seguit daccions sos-pitoses per part del conductor du-na furgoneta que contenia dife-rent material per a la venda am-bulant. El conductor estava ve-nent una pea de roba a un altreindividu al carrer Canyameres, iquan els agents es van acostar alvehicle van comprovar que al seuinterior sapilaven gran quantitatde bosses plenes de roba de mar-ques com Burberry, Lacoste oRalph Lauren, aix com diferentsbotons i etiquetes de les mateixesmarques. Tot i que el detingut vaassegurar que havia comprat laroba a una fbrica, no va poderaportar cap document que acre-dits aquesta compra i va sercondut a comissaria.

  La policia intervmig mili deurosen falsificacions

  lascens el dia 23 de maig, quanencara faltaven dues jornadesper disputar-se de la PrimeraCatalana, desprs de vncer alBanyoles per 2 gols a 1, i assegu-rar-se matemticament una deles tres places dascens. Com queel partit es disputava a casa, elsjugadors van poder celebraraquesta fita amb lafici, que maihavia vist al seu club aconseguir

  cotes tan altes. El Vilafranca i elMasnou acompanyaran al club deNou Barris en la seva nova singla-dura a Tercera Divisi.

  Precisament amb el Masnou,el Montaesa encara tenia unafer per resoldre que hauria po-gut canviar levoluci dels succes-sos; quan fa tres mesos el Mon-taesa visitava el camp de lequipmaresmenc, es va produir una

  irregularitat i durant uns segonsel Montaesa va tenir 12 jugadorsal camp. El Masnou, que va per-dre 1 a 2, va denunciar una aline-aci indeguda i va demanar quese li atorgus la victria i els trespunts.

  Finalment, el Tribunal Catalde lEsport va fallar fa pocs diesa favor del Montaesa i el resul-tat del partit no salterar.

  Fotos: Jorge.

 • 10

  Tur de la Peira Can PegueraJuny

  201023 lnianoubarris

  La Festa Major es traslladade Can Peguera cap al Tur

  Foto: J.S.

  Shangai a Nou BarrisLa sala cava del centre cvic Can Bastacollir fins el proper 16 de juliol lex-

  posici fotogrfica Shangai-HongKong, tan lluny tan a prop.

  Cristian GmezTur Peira/Can Peguera

  El Districte de Nou Barris portams dun mes immers en una vo-rgine de celebracions i actesfestius que farceixen dactivitatsldiques i culturals els seus ca-rrers i places. Si a finals de maiglhumorista Toni Alb llegia elpreg que donava inici a la Fes-ta Major de Nou Barris, en elsdies successius van prendre el re-lleu les festes dels diferents barrisque conformen el Districte.

  Aquest mes de juny el protago-nisme festiu rau a dos barrisvens, el de Can Peguera, que vainiciar la celebraci el dia 12 i laclour aquest vespre amb un so-par de revetlla, i el del Tur de laPeira, que es vestia de gala el dia16 i estar de festa fins el proper27.

  UNA FESTA QUE ACABA...La Festa Major de Can Peguerava arrencar la vesprada del dia 12amb un sopar de germanor al ca-sal del barri, que culminava ambuna sessi de karaoke i un con-cert en directe. Els dies segentsels actes van continuar amb totamena dactivitats com campio-nats esportius de bsquet, tennistaula o futbol sala. Divendrespassat es va celebrar un dels ac-tes que va aplegar ms vens, elball popular a la fresca. Tampochi van faltar les activitats ms cul-turals i folklriques com una ba-llada de sardanes o una cantadadhavaneres acompanyada delrom cremat. La festa es clou avuiamb el sopar de revetlla.

  ...I UNA QUE COMENAPer altra banda, el dia 16 es do-

  nava el tret de sortida a la FestaMajor del Tur de la Peira ambuna festa de lescuma a la plaaIgnasi Urenda. Els actes conti-nuaran fins el proper dia 27, i en-tre ells es poden trobar diferentsactivitats destacades encara percelebrar, la majoria ubicades a laplaa Can Bast. Una delles s elsopar popular de gala que sha or-ganitzat el dia 25 a partir de les22 h, i que continuar amb un es-pectacle de tango acompanyatde msica en directe. El dia 26ser el torn de lactuaci musicalms destacada; a lescenari de laplaa Can Bast hi actuaran lesformacions TurRock, Jaleo Reali Rumba Tarumba. Els actes de laFesta Major del Tur de la Peiraes clouran diumenge vinent ambuna botifarrada popular que tin-dr lloc a la plaa Olof Palme.

  Concert dels Nut Crackers.

  El sopar de revetlla posa punt i final a la festa de CanPeguera > Al Tur de la Peira els actes clouen el dia 27

  Can Peguera>Diferents autori-tats poltiques com el tinent dal-calde dAcci Social i Ciutadania,Ricard Gom, o la regidora delDistricte, Carmen Andrs, vaninau gurar el passat 20 de maig lanova Ciberaula de Nou Barris,ubicada al casal de barri La CosaNostra (carrer Biure, 1).

  Aquest espai est destinat anens dentre 5 i 14 anys de fam-lies amb risc dexclusi social, ibusca esdevenir un entorn ldici educatiu per a ells. El projectes una iniciativa conjunta de lA-juntament i lObra Social de laCaixa, i ha comportat una inver-si total de 520.000 euros.

  El casal La CosaNostra estrenauna Ciberaula

  Tur de la Peira> El centre c-vic Can Bast va presentar elpassat dia 11 el la convocatria deVist a Barcelona, un certamenemmarcat en lonzena edici delFrum fotogrfic.

  Vist a Barcelona s un projec-te dedicat a descobrir, reconi-xer i promoure fotgrafs que par-lin sobre la ciutat de Barcelona,els seus habitants i les seves rea-litats, segons comenten els seusorganitzadors. Els participantshauran de realitzar un reportat-ge de 30 fotografies de les qualsnhauran de triar 9 i presentar-lesen forma de mural. El termini perparticipar acaba el 29 doctubre.

  Es presenta l11Frum fotogrficde Can Bast

  Tur de la Peira> El club defutbol del Tur de la Peira juga-r lany vinent a categoria Prefe-rent, desprs dimposar-se a lAl-macelles en una promoci das-cens a dos partits.

  El Tur ja va deixar encarrila-da leliminatria en el primermatx, en el qual es va imposar pelcontundent resultat de 5 a 2.Aquest marcador va donar mol-ta tranquillitat als seus juga-dors de cara al partit de tornadaque es va jugar el dia 12 al campde lAlmacelles. All els turo-

  El CCD Tur de la Peira s nouequip de la categoria Preferent

  nencs van sortir a per totes desdel primer moment i es van ade-lantar al marcador a la primerapart amb gol de Fernando. Elslleidatans, poc confiats de poderremuntar el marcador tan adversque portaven del partit danada,van anar baixant el ritme i nomsvan poder empatar de penalt ales acaballes del partit.

  Leliminatria va acabar ambun resultat global de 6 gols a 3 afavor del Tur de la Peira, unmarcador que els ha conduit finsa categoria Preferent.

  Nou Barrisporta ms dunmes immers enuna vorginedactes festius.Aquests diesprenen el protagonismeels barris deCan Peguera i elTur de la Peira

  Foto: J.S.

  Imatge del camp de futbol del Tur de la Peira.

 • 11

  Vilapicina i la Torre LlobetaJuny

  201023 lnianoubarris

  Comencen els tallers de juliol A partir de la setmana vinent, el centre cvic Torre

  Llobeta comena els seus tallers intensius de juliol.Nhi ha de tot tipus, de dansa del ventre, bolly-

  wood, de clown o de teatre infantil, entre daltres.

  Un viatge a EstatsUnits a travs deles fotografiesRedacci> El centre cvic Tor-re Llobeta (Santa Fe, 2 bis) pre-senta fins al proper dimecres, 30de juny, lexposici fotogrficaMade in USA, obra de JavierRecasens. Lautor ha volgut retra-tar un viatge pel pas americ, atravs de la seva mirada particu-lar. La mostra es pot visitar de di-lluns a divendres, de 16 a 21 ho-res.

  Foto: J. S.

  Lestaci de metro de Virrei Amat viur una transformaci total.

  Transformaci total de Virrei Amat

  Unes cent persones es van aple-gar fa una setmana al PavellMunicipal Virrei Amat per coni-xer de primera m el projecte detransformaci de lestaci de me-tro de Virrei Amat. El projecte dela Generalitat posar remei, final-ment, a les queixes venals per lagran quantitat descales i graonsi la mancana daccessibilitat detotes i cadascuna de les entradesde lestaci. Sinstallaran un as-censor i unes escales mecni-ques per tal de millorar-ne lac-cs. Aix, lestaci de Virrei Amat,la primera del Districte i una deles ms concorregudes, sequipa-ra a altres estacions del seu vol-tant que ja gaudien daquestesmillores, com ara Vilapicina.

  Ha estat un projecte moltcomplicat i que implica una graninversi, explica la regidora del

  La reforma de lestaci de metro, amb un cost de 10 milions, comenarlany vinent, i inclou la renovaci completa del vestbul i de les andanes

  Jordi SugraesVilapicina i Torre Llobeta

  Districte, Carmen Andrs, que re-corda que el consistori ha insis-tit moltes ocasions al govern ca-tal perqu dugus a termeaquesta obra.

  La regidora tamb ha agrat elpaper dels vens i de les entitatsamb les seves aportacions. En unprincipi, estava previst installarlascensor a la crulla entre el

  passeig Fabra i Puig i el carrer Pii Molist, per els vens van sug-gerir collocar-lo al mig de laplaa, indica Andrs.

  Finalment, sobrir una novaboca de metro a la plaa, quecomptar amb lascensor i lesescales mecniques. Lentradade Pi i Molist tindr escales me-cniques de pujada. I les boquesde metro de Felip II i Fabra i Puigquedaran igual.

  EN FORMA DE CORVALa dificultat de lobra radica, se-gons explica la regidora Andrs,en lestructura de lestaci. Estconstruda en forma de corva i,degut a la seva antiguitat, smassa estreta per encabir-hi las-censor. Aix doncs, ser necessa-ri construir un nou vestbul i re-formar tota landana. En total, lareforma costar entre 10 i 11 mi-lions deuros i les obres comen-aran a principis de lany vinent.

 • 12

  Les Roquetes Trinitat Nova CanyellesJuny

  201023 lnianoubarris

  Cristian GmezTrinitat Nova

  Foto: Maite San Pedro

  La Lnia 3 de metro unirTrinitat Nova i Trinitat Vella

  Lampliaci de les xarxes ferro-viries de Barcelona no satura icontinua la seva marxa malgratles retallades en infraestructuresanunciades per lAjuntament deBarcelona amb motiu de la crisieconmica. Si tot just ahir es co-neixia que lnica gran obra deBarcelona que no patir retalla-des pressupostries s lestaci dela Sagrera per on circular lAVE,tamb es feia pblic fa pocs diesel projecte per allargar la Lnia 3de metro per unir lestaci de Tri-nitat Nova amb la de Trinitat Ve-lla (Lnia groga).

  Aquest projecte semmarca enel Pla Director dInfraestructuresde transport pblic collectiu(PDI) que es realitzar a lreametropolitana en el perode

  La connexi entre ambdues estacions es realitzar atravs dun tnel de 0,9 km per sota de la Meridiana

  Trinitat Nova> Lhort de laCasa de lAigua (carrer Garb, 2)va acollir aquest passat 5 de junyuna festa venal amb motiu delDia Mundial del Medi Ambient.Durant el mat es va poder visitarlexposici Els horts de Barcelo-na, i els ms menuts van partici-par a un taller on sexplicava comconstruir un espantaocells.

  El Dia mundialdel medi ambientsatura a Trinitat

  Trinitat Nova> Les obres pr-vies a la construcci del carril bus-VAO, que sestan duent a termeentre el nus de Ripollet i Barcelo-na, estan causant afectacions detrnsit a lAvinguda Meridiana,entre el pont daccs cap a les ron-des i lavinguda Rio de Janeiro.Tot i que aquesta afectaci acabael dia 22, s probable que es repe-teixin els talls durant lestiu, quansiniciar la construcci de la cal-ada del carril VAO.

  Talls de trnsitper la construccidel carril VAO

  Canyelles> A principis de juny,el parc Josep Maria Serra i Mar-t acollia la primera Festa del circsocial de Nou Barris, una trobadaeducativa i artstica al voltant delmn del circ, que organitzen el ca-sal El Desvn (Trinitat Nova), elGrup Muntanys de Verdun, la lu-doteca de les Roquetes i lAteneupopular de Nou Barris.

  Canyelles acull la primera Festadel circ social

  2009-2018, i que suposar unainversi total de 25.242 milionsdeuros. Part daquests diners esdestinaran a la construcci de 0,9quilmetres de tnel que trans-correran per sota de lavinguda

  Meridiana i unir les dues esta-cions. Amb aquesta uni, es mul-tiplicaran les possibilitats de con-nexi entre el Barcelons Nord ila part alta de la ciutat de Barce-lona.

  Lestaci de Trinitat Nova estar unida a la de Trinitat Vella.

 • 13

  Zona Nord Torre BarCiutat MeridianaVallbona

  Juny

  201023 lnianoubarris

  Millores en la calada Durant la primera quinzena de juny shan dut a ter-

  me millores al paviment de la calada dels carrersSant Quirze Safaja, Castellfollit i travessera de Cas-

  tellfollit, al barri de Torre Bar.

  Foto: Arxiu

  El Cos de Bombers de Barcelona ha engegat loperatiu de cara lestiu.

  Arriba el bon temps, sacostalestiu, i al mateix temps creix elrisc dincendis a tota la geografiacatalana. La serra de Collserolano s una excepci, tot el contra-ri. La seva situaci estratgica, atocar de vuit municipis diferentsi la seva proximitat a la ciutat deBarcelona, la fan ms sensible aaquesta circunstncia.

  Aix doncs, el Cos de Bombersde Barcelona ha posat en marxaloperatiu de vigilncia, activantel parc de bombers de Vallvidre-ra, que permet un dispositiu per-manent i, a la vegada, un accsms rpid a lhipottic incendi.Des daquest punt, es tenen encompte totes les variables que in-flueixen en un foc, com la veloci-tat del vent, la humitat relativa alambient, la temperatura, etc-tera.

  Jordi SugraesTorre Bar

  A ms, aquesta setmana, el cosde Bombers de Barcelona sha re-forat de cara lestiu amb 35 no-ves incorporacions, 2 dones i 33homes. Daquesta manera, aug-mentar el nombre defectius deles casernes de Vallvidrera, ValldHebron i Sant Andreu, que

  sn les encarregades de cobrir lazona de Collserola.

  8.000 HECTREESEl Parc de Collserola s la zonaboscosa ms propera a la granurbs de Barcelona, amb ms de8.000 hectrees de bosc. Da-

  questes, quasi 1.800 formen partde Barcelona, repartides entre elsDistrictes de Nou Barris, Sarri-Sant Gervasi, les Corts i Horta-Guinard. A causa daquesta granextensi, els Bombers dividei-xen la serra en tres zones. Per unabanda, la zona mitja oriental,que comprn la carretera Alta deRoquetes, Torre Bar i CiutatMeridiana. Tamb hi ha la zonamitja occidental, que agafa elsvoltants de la carretera de les Ai-ges i la carretera de Vallvidrera.Per ltim, es cobreix la zona alta,que comprn entre el Forat delVent i Santa Creu dOlorda. Entots els casos, els Bombers prio-ritzen sempre les zones habita-des, ja que sn de major risc pera la poblaci.

  Lany passat, els Bombers vanhaver dactuar contra el foc en zo-nes forestals fins a 17 vegades i esvan cremar 2,2 hectrees de la se-rra de Collserola.

  El Cos de Bombers intensifica lavigilncia a la serra de CollserolaSengega loperatiu contra els incendis de lestiu, amb 35 bombers ms

  Ciutat Meridiana> El pati delescola Mestre Morera (Perafita,48) estar obert durant lestiuperqu el puguin usar com a llocdesbarjo i lleure les famlies. Elseu horari dobertura ser de di-lluns a divendres, de 17 a 20 ho-res; els dissabtes, de quatre de latarda a set del vespre; i els diu-menges de 10 a una del migdia.

  El pati de lescolaMestre Morera,obert a lestiu

  Vallbona> El Racing de Vallbo-na ha obert el perode per inscriu-res a la seva escola de futbol pera la propera temporada. Fins alproper 8 de juliol, es poden ins-criure els nens i nenes a partir de4 anys. Ho han de fer al campmunicipal els dimarts i dijous, en-tre les 19.30 i les 21 hores. Des-prs, shaur de fer als telfons676211933 o 617237310.

  Sobre el terminiper a lescola defutbol del Racing

 • TELFONS DINTERS

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP Guineueta 93 274 95 32, Pg. Valldaura, 135 Roquetes 93 276 80 66,Garigliano, 23-27 Chafarinas 93 354 16 22, Chafarinas, 2-8 Ro deJaneiro 93 276 99 04, Av. Ro de Janeiro, 83-91 Ciutat Meridiana 93 35319 44, Sant Feliu de Codines, 2 Tur 93 407 40 52, Cad, 58-62 URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Aiguablava, 33GURDIA URBANA 092 Marie Curie, 20POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Districte, Pl. Major de Nou Barris, 1TELFON DEL CIVISME 900 226 226SNDICA DE GREUGES DE BARCELONA93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3rCENTRES CVICS I CULTURALS Centre cvic Les Basses 93 256 36 00, Teide, 20 Centre cvic Torre Llo-beta 93 358 56 14, Santa Fe, 2, bis Centre cvic Zona Nord 93 279 99 50,Av. Rasos de Peguera, 25 Centre Ton i Guida 93 354 87 21, Roman, 6 Centre cvic Can Bast 93 420 66 51, Pg. Fabra i Puig, 274 Centre cvicPorta-Sller 93 359 36 55, Pl. Sller, 1 Ateneu Popular de Nou Barris 93350 94 75, Portlligat, 11 Centre dActivitats Vallbona 93 350 93 81, Orist,8 Casal de Barri La Cosa Nostra 93 420 18 43, Biure, 1 Casal de Barride Prosperitat 93 353 86 44, Pl. ngel Pestaa, 1 Casal de Barri de TorreBar 93 353 03 58, Av. Escolapi Cncer, 35 Masia de la Guineueta 93 35940 00, Pl. Ca nEnsenya, 4 Casal de Joves la Prosperitat 93 350 21 79,Joaqum Valls, 82 Casal de Joves les Roquetes 93 276 92 71, Vidal iGuasch, 16BIBLIOTEQUES Biblioteca Nou Barris 93 291 48 50, Pl. Major de Nou Barris, 2 Bib-lioteca Torre Llobeta 93 358 57 11, Santa Fe, 2 bis Biblioteca les Roquetes93 276 87 85, Via Favncia, 288 Biblioteca Canyelles 93 427 61 86, Rda.Guineueta Vella, 32 Biblioteca Zona Nord 93 353 75 19, Vallcivera, 3 bis

  LAgenda PENJ

  AT

  -EL

  AC

  AS

  A

  Juny

  201023

  14

  Propera edici

  Dimecres22 de Juliol

  lnianoubarris

  TUR DE LA PEIRADel 16 al 27 de junyFesta Major del Tur de la Pei-ra. Diferents actes a la plaaCan Bast i a la plaa IgnasiUrenda.

  9 de juliolDins de la programaci del Cir-cut de nit: La Ex Sonrisa Etio-pe i Nalle Club. Espectacle deDansa de les ex ballarines de laSonrisa etope i les percussinsde lass. Nalle Club. 21.30 h,centre cvic Les Basses.

  10 de juliolOkanbata, projecte dintegracicultural promogut pel msiccub Francisco Coln Pan-cho. 22.00 h, centre cvic LesBasses.

  Fins el 16 de juliol Exposici fotogrfica Shangai-Honk Kong, tant lluny tan aprop. Sala cava, centre cvicCan Bast.

  17 de juliolConcert Generator Summeramb les bandes Proyecto Luis-bo, Bongo Botrako i Anita Mil-tof. 22.30 h, centre cvic CanBast.

  18 de juliolVIII Spooky Cinema, cicle de-llargmetratges i curtmetratgesde terror realitzats per cineas-tes emergents de lescena locali estatal. 19 h, centre cvic LesBasses.

  LA GUINEUETAFins el 30 de juny23a mostra de treballs d'educa-ci viria. Biblioteca de Nou Ba-rris.

  Fins el 30 de junyExposici 95 anys de lInstitutMental de la Santa Creu. Seudel Districte.

  De l1 al 3 de juliolFestival Flamenco Nou Barrisdavant la seu del Districte. Con-certs i espectacles dartistescom Antonio Canales, IsraelGalvn o Caizares.

  Fins el 3 de juliolExposici de pintura de lartis-ta de Nou Barris, Raquel Mats.primera planta de la bibliotecade Nou Barris.

  PORTAFins el 12 de juliolExposici de totes les obrespresentades al 11 Concurs decmics de Nou Barris. Centrecvic Porta-Sller.

  CAN PEGUERA23 de junyDarrers actes de la Festa Majorde Can Peguera. Sopar i revet-lla de Sant Joan, 21 h. Ball amblorquestra Lluna de Valncia,23 h.

  VILAPICINA I LA TORRELLOBETAFins al 30 de junyExposici fotogrfica Made inUSA, de Javier Recasens. Cen-tre cvic Torre Llobeta.

  3 de juliolConcert de Muyayo Rif i Keym-pa. 22.00 h, plaa Virrei Amat.

  8 de juliolContes de la Miffy, activitat in-fantil. 18 h, biblioteca de la To-rre Llobeta.

  22 de juliolContes refrescants per a nens apartir de 3 anys. 18 h, bibliote-ca de la Torre Llobeta.

  LES ROQUETESFins al 16 de juliolExposici retrospectiva delscartells de Festa Major de Ro-quetes. Centre cultural Ton iGuida.

  CIUTAT MERIDIANAA partir del 25 de junyInici de lhorari destiu a la bi-blioteca de la Zona Nord. Elsdissabtes romandr tancada.

 • 15Juny

  201023 lnianoubarrisPublicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

 • Publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  201023 lnianoubarris