Lời cảm ơn

  • View
    186

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekfnowl

Text of Lời cảm ơn

  • 1. LI NI U Theo s liu thng k nm 2000 t trng cng nghip -xy dng l 34,4 , dch v l 40 , nng lm ng nghip l 25 . Tnh n 01/08/2001 c nc c 69 KCN v khu ch xut vi tng s vn ng k khong 9 t USD v 25.000 t ng Vit Nam. t c mc ch GDPbnh qun u ngi tng gp 2 ln (so vi nm 2000) vo nm 2010 th t trng cng nghip trong GDP phi t t 40 tr ln, tc gia tng cng nghip trung bnh /nm phi t t 10-11 . D bo n nm 2020 t 45 tng ng vi quy m dn s th ha nm 2010 l 30,4 triu ngi v nm 2020 l khong 46 triu ngi vi quy m th ha, gia tng dn s v cng nghip ha nh lng cht thi ni chung v CTNH ni ring s tng ln nhanh chng. Vic s l cc loi cht thi ny l mt p lc rt ln i vi cng tc bo v mi trng nc ta hin nay v trong tng lai. Do nhng u im v a th v tim nng c sn ca tnh Bnh Dng ang tp trung mi ngun lc y nhanh tin CNH-HH, chuyn dch c cu theo hng nng dn t trng cng nghip xy dng, thng mi v dch v trong GDP. Cc KCN ang dn dn c hnh thnh, do lng cht thi cng nghip s l mi e da ph hy mi trng t nhin nu khng c qun l v x l mt cch trit th nn Cng ty TNHH-SX-TM-DV Mi Trng Vit Xanh ra i nhm p ng nhng nhu cu cp thit ca ton x hi.

2. Li cm n Chng 1: Tng quan1.T VN 1.1 Lch s hnh thnh v pht trin ca n v (c quan, cng ty, doanh nghip, nh my, x nghip 1. V tr cng ty II. 1.2.c im hot ng kinh doanh, sn xut v s t chc ti n v lao ng thc t. I. NNG LC CNG TY 1. Nng lc thu gom, vn chuyn 1.1 Phng tin vn chuyn : 2 1.3 S t chc ti n v thc tp. 3. LI CM N Nhm mc ch nm vng v hiu r hn nhng kin thc c hc ng thi thu thp thng tin v kinh nghim trong thc tp thc t phc v tt cho kha lun tt nghip m em thc hin bi bo co ny. hon thnh bi bo co ny, em xin chn thnh cm n Ban Gim c Cng ty TNHH-SX-TM-DV Mi Trng Vit Xanh, to iu kin cho em c hon thnh kha thc tp ny. Cm n cc anh, ch CBCNV trong nh my gip v tn tnh hng dn trong qu trnh chng em thc tp. ng thi xin chn thnh cm n s hng dn tn tnh ca thy c trong khoa ch dy v trang b cho em nhng kin thc trong sut thi gian qua. Trong qu trnh thc tp v lm bo co, chng em khng trnh khi nhng sai st. Mong c s gp chng em ngy cng hon thin hn. Li cui em xin gi n Ban Gim c, Ban Qun L, cc anh trong nh my v thy c li chc sc khe, thnh cng trong cuc sng cng nh trong cng vic.CHNG 1: TNG QUAN 4. GII THIU V CNG TY TNHH-TM-DV MI TRNG VIT XANH 1.T VN 1.1 Lch s hnh thnh v pht trin ca n v (c quan, cng ty, doanh nghip, nh my, x nghip,) Nc ta ang trong qu trnh chuyn i t nn kinh t k hoch ha tp trung sang mt nn kinh t th trng. Vi mc tiu phn u n nm 2010, v c bn Vit Nam tr thnh mt nc cng nghip ha. Cng vi s pht trin kinh t, cc th, cc ngnh sn xut kinh doanh v dch v ngy cng c m rng v pht trin nhanh chng, vn rc thi ang l mi quan tm gy nhc nhi i vi ton x hi, n to ra mt lng ln cht thi sinh hot, cht thi cng nghip, cht thi xy dng Nhn thc su sc v vn trn Cng ty TNHH-SX-TM-DV Mi Trng Vit Xanh cn nng cao cng sut: u t thit b cng ngh, nh my x l, ti ch, tiu hy CTR v cht thi lng cng nghip, nguy hi ph hp vi yu cu thc t. Nh my c cp giy php hnh ngh x l cht thi nguy hi s 5-6-7-8.020.X v giy php ban hnh ngh vn chuyn cht thi nguy hi s 5-6-7-8.020.V do Cc Bo v mi trng cp ngy 30/1/2008.Cc hng mc c cp php bao gm: - 26 xe vn chuyn CTNH chuyn dng (trong giy php); - 01 l t CTNH cng sut 1000 kg/h - Dy chuyn b tng ha v c gch blok t x l t CTNH; - Dy chuyn ti ch ch - Dy chuyn ti ch dung mi - Dy chuyn ty ra bao b - Dy chuyn ti ch nht thi - H thng x l nc thi v cht thi lng cng sut 6m3/h - Hin nay, do nhu cu x l CTNH trong a bn khu vc ln cn ngy cng tng , ng thi da trn nng lc v kinh nghim trong nhng nm hot ng v lnh vc thu gom v vn chuyn CTNH , Cng ty TNHH Sn xut Thng mi Dch v Mi trng Vit Xanh lp d n mi nhm u t thm mt s dy chuyn cng ngh x l cht thi nguy hi trn mt bng c ca Cng ty. Cc hng mc u t mi bao gm: - 01 l t CTNH mi cng sut 1000 kg/gi - 01 h thng tch kim loi t bn thi cng sut 1,25 tn/gi - H thng x l bng n thy ngn 1500 bng/gi - 01 h thng sn xut du FO t nha, cao su ph thi 5. - 01 h thng phn ly du ln nc cng sut 4500 lt/gi (gm 01 my phn ly du ln nc cng sut 1500 lt/gi v 01 my lc du cng sut 3000 lt/gi). Lng cht thi thu gom v x l thm trong d n ch yu l cht thi c th t. Cc cht thi lng v nc thi pht sinh trong hot ng hin ti v trong d n mi cng s c x l trong h thng x l cht thi lng cng sut 150 m3/ngy.m. CNG TY TNHH SXTMDV MI TRNG VIT XANH L N1, ng N8, KCN Nam Tn Uyn, Huyn Tn Uyn Tnh Bnh Dng. - in thoi : (+84) 0650.3653.076 077 Fax: (+84) 0650.3653.075 - Email : abc@vietxanh.com.vn Website : www.vietxanh.com.vn - Giy php KKD s : 3700671231 Ngy cp (thay i ln 10): 26/12/2012 Ni cp: S K hoch v u t tnh Bnh Dng Tng vn u t : 120.000.000.000 VN (Nm 2012) i din php lut : ng TRN THANH H - Chc v:Tng Gim c - M s thu : 3700671231 - Giy php qun l cht thi nguy hi s : 1-2-3-4-5-6-7-8.033.VX Do Tng Cc Mi Trng B Ti Nguyn Mi Trng cp ngy 25/12/2012. - Cc giy chng nhn ISO : Giy chng nhn s EMS 536707 v thc hin H thng Qun l Mi trng ph hp vi cc yu cu ca ISO 14001:2004 cho phm vi Thu gom, vn chuyn, chuyn giao, ti ch, tiu hy v x l cht thi cng nghip, cht thi nguy hi. Giy chng nhn s FS 539881 v thc hin H thng Qun l cht lng ph hp vi cc yu cu ca ISO 9001: 2008 cho phm vi Thu gom, vn chuyn, chuyn giao, ti ch, tiu hy v x l cht thi cng nghip, cht thi nguy hi. Giy chng nhn s OHS 539884 v thc hin H thng Qun l An ton v Sc khe Ngh nghip ph hp vi cc yu cu ca OHSAS 18001:2007 cho phm vi Thu gom, vn chuyn, chuyn giao, ti ch, tiu hy v x l cht thi cng nghip, cht thi nguy hi.. - Ti khon s: 0605000000551 Ti: ngn hng VID Public Bank chi nhnh Bnh Dng 1. V tr cng ty 6. Cch Trung tm TP. HCM 30km. Cch Tn cng Si gn : 28 km. Cch Cng Si Gn : 31km. Cch ICD Sng Thn : 14 km. Cch Trung tm Tnh Bnh Dng : 10 km. Cch Trung tm Tnh ng Nai : 22km.. Cch Trung tm tnh Bnh Phc : 60Km C s h tng Khu Cng Nghip: + H thng in: 110/22-2 44 MVA + H thng chiu sng Khu Cng Nghip c thit k ngm. + H thng nc sch: Nh my nc Uyn Hng vi cng sut 12.000m3/ ngy + Nh my nc ca Khu Cng Nghip 17.000 m3/ngy. + Nh my x l nc vi cng sut 12.000 m3/ngy. + H thng ng nha ni b vi ti trng H30, c ng nha rng n 16m. 1.2.c im hot ng kinh doanh, sn xut v s t chc ti n v lao ng thc t. a) c im hot ng kinh doanh, sn xut. - Thu gom vn chuyn, lu tr, x l (tiu hy, ti ch) cht thi cng nghip v cht thi nguy hi. - Dch v tiu hy vt t, hng ha, thit b, nguyn liu, nhin liu km cht lng hoc khng cn gi tr s dng. - Mua bn ph liu cc loi: giy, nha, kim loi mu, kim loi en - Mua bn ha cht phc v cho x l cht thi. - Chuyn giao cng ngh, mua bn my mc thit b phc v x l cht thi ( L t cht thi, h thng x l nc, my p bn, cc thit b ti ch cht thi) - T vn cc gii php v bo v mi trng, h thng qun l cht lng ISO, OHSAS. - Cho thu phng tin, kho bi. b) ng gp ca cng ty i vi x hi Hng ng cc cuc vn ng ng h phong tro do LL Vit Nam, LL tnh Bnh Dng cng nh LL huyn Tn Uyn pht ng, Cng on Cng ty Mi trng Vit Xanh tch cc tham gia quyn gp ng h cc phong tro nh: -Mua VP ng h tr em ngho khuyt tt : 350.000 ng - ng h trng trnh thp sng c m tui tr Tn Uyn: 1000.000 ng 7. - ng h gip ng bo min Trung b bo lt trong cn bo s 3 nm 2010 gy thit hi nghim trng v ngi v ti sn: 5.600.000 ng - Cuc vn ng ng h ph n v tr em ngho gp phn tham gia ng gp xy dng mi m tnh thng cho ph n ngho v tng hc bng cho hc sinh ngho vt kh hc tp: 2. 510.000 ng - ng h nhn dn Nht Bn vt qua kh khn do ng t v sng thn nhm khc phc hu qu thin tai, n nh cuc sng: 3.540.000 ng - ng h cuc vn ng tm li ngha tnh v Trng Sa, Hong Sa nhm h tr c dn ngho v on vin nghip on ngh c Vit Nam: 2.412.000 ng. II. NNG LC CNG TY 2. Nng lc thu gom, vn chuyn 2.1 Phng tin vn chuyn : - Hn 33 xe chuyn dng cc loi vn chuyn cht thi : 06 xe ti thng kn trng ti 3,7 tn, c h thng nng h h tr vic bc d cht thi. 06 xe ti ph bc trng ti t 4,5 tn n 6 tn 02 xe ti thng kn trng ti 15,4 tn 01 xe ti cu trng ti 7,7 tn. 13 xe thng kn trng ti 6.2 tn vn chuyn cht thi cc loi 02 Xe ti mui bc trng ti 9 tn 02 Xe Xitec trng ti 13,6 tn vn chuyn cht thi lng 01 xe ti ng lnh trng ti 2,5 tn chuyn ch rc thi y t v cht thi cn c bo qun lnh- Phng tin gim st an ton vn chuyn L trnh ton b phng tin c gim st bng thit b nh v ton cu GPS. - Cht thi, hng hng ha trn xe sau khi nhn t khch hng c nim phong bng SEAL chuyn dng bo an ton, trnh tht thot. 8. Sau khi cht thi ca qu khch hng c Vit Xanh vn chuyn ra khi nh my, Vit Xanh cam kt chu hon ton trch nhim v m bo cht thi c x l n khu cui cng1.3 S t chc ti n v thc tp.TNG GIM C PHNG ISO & OHSASG KINH DOANHTRNG B PHNTRNG BP GNVCI TRNGNV KINH DOANHNV LI XEG SN XUTTRNG BP MUA BNI TRNGNV GIAO NHNQUN CG HNH CHNH NHN STRNG B PHN TNG VGIM ST ATTP V, BPBO VNHN VINI TRNGNV KHOTRNG PHNG HCNHN VINK TON TRNGCNG NHNNHN VIN K TON, TH QU 9. 1.3.1 Phn nhim c cu t chc: - Tng gim c: iu hnh qun l chung cc hot ng kinh doanh, sn xut ton Cng ty, chu trch nhim trc hi ng qun tr v cc hot ng ca Cng ty. - Phng ISO & OHSAS- i din lnh o: iu hnh qun l v theo di vic xy dng, thc hin v duy tr h thng qun l cht lng, mi trng, an ton v sc khe ngh nghip ca tt c cc phng ban trong Cng ty. - Gim c kinh doanh: Qung co tip th, chm sc khch hng v xy dng h thng khch hng. + Trng b phn: iu hnh qun l v theo di k hoch kinh doanh, m bo cc yu cu t khch hng di s ch o ca gim c. + Trng b phn giao nhn, vn chuyn: iu hnh qun l v theo di k hoch giao nhn vn chuyn, m bo ng tin cng vic di s ch o ca gim c. + Trng b phn mua bn: Tm kim khch hng, t chc sp xp kho theo tiu chun; xy dng phng n gii quyt s c, phng n sa cha; kim tra cht lng, s lng trc khi nhp kho.. - Gim c sn xut: Qun l trin khai thc hin cc mc tiu, thng k v nh gi cc kt qu hot ng v a ra cc bin php ci thin h thng + Qun c: Giao nhn hng ha; lp k hoch x l chi tit; t chc vn hnh; m bo cht lng, ch an ton v hng ha trc khi nhp kho.. - Gim c hnh chnh nhn s: Qun l lu tr cc h s cho ton th CB-CNV trong cng ty, bo qun lu tr cc hp ng, giy t quan trong khc; tnh lng cho ton th CB-CNV trong ton cng ty v kim sot ti liu, h s tt c cc phng khc c lin quan. - K ton trng: Thng nht qun l h thng k ton ca ton cng ty, tun th ng php lnh k ton thng k ca nh nc quy nh; theo di cng n vi khch hng. - Trng phng hnh chnh: Qun l vic tp kt v chuyn giao rc thi sinh hot; qun tr hnh chnh vn phng; bo co nh gi kt qu nhn lc; t chc hi hp phong tro.. - Trng b phn tng v: Tham mu cho ban gim

Recommended

View more >