of 8 /8
MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 25. MAI 2018 II OSA LAI KURSUS 1. Lahendage kõik 5 (viis) ülesannet. 2. Aega lahendamiseks on 150 minutit. 3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiate lk 7. Kindlasti lisage viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel. 4. Lahendused kirjutage arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta. 5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut. 6. Eksamiruumis on igasuguste tehniliste vahendite (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud. EKSAMITÖÖ KOOD Ül nr 8 9 10 11 12 Punktid 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hindaja 1 Hindaja 2 Eksaminand lahkus eksamiruumist kell ___________ ja saabus tagasi kell ______________. Õppisin _____________________ kursust. (kitsast / laia) Lõpetasin ja andsin töö üle kell ___________________.

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10...

Page 1: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

SA IN

NO

VE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

25. MAI 2018

II OSA

LAI KURSUS

1.Lahendagekõik5(viis)ülesannet.

2.Aegalahendamisekson150minutit.

3.Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale.Kui lahendus eimahu selleks ette nähtudkohale,siisjätkakelahendamistlisalehel,milleleiatelk7.Kindlastilisageviidelahendusejätkumisekohtalisalehel.

4.Lahendusedkirjutagearusaadavalt.Ebaselgeidlahendusihindajadeiarvesta.

5.Hindajadeiarvestapliiatsigajamustandilehelekirjutatut.

6.Eksamiruumisonigasugustetehnilistevahendite(v.ataskuarvuti)kasutaminekeelatud.

8

EKSAMITÖÖ KOOD

Ül nr 8 9 10 11 12

Punktid12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hindaja 1

Hindaja 2

Eksaminandlahkuseksamiruumistkell___________

jasaabustagasikell______________.

Õppisin_____________________kursust. (kitsast/laia)

Lõpetasinjaandsintööülekell___________________.

Page 2: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

2

SA IN

NO

VE

MAT

EMA

ATIK

A

RIIG

IEK

SAM

20

18 (

LAI K

URS

US)

7

LISALEHTÜlesanne 8. (10punkti)

PunktidA (–5;–4)jaB (3;2)ontäisnurksekolmnurgaABChüpotenuusitipud.KaatetACasubsirgely=2x+6.

1.KoostagesirgeBCvõrrandjaarvutagepunktiCkoordinaadid.

2.JoonestagekolmnurkABCkoordinaatteljestikku.

3.x-telgjaotabkolmnurgaABCkaheksosaks.Leidkex-teljestallapoolejäävaosapindala.

Hindaja

12

13

14

01

1

y

x

Page 3: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

3

SA IN

NO

VE

MAT

EMA

ATIK

A

RIIG

IEK

SAM

20

18 (

LAI K

URS

US)

6

Ülesanne 12. (10punkti)

Korrapärane kolmnurkne püstprisma, mille põhiserv on 12 cm jaruumala 540 3cm3,onlõigatudkaheksosakstasandiga,misläbibprisma üht külgserva ja jaotab põhiserva suhtes 3 : 5 (vt joonist).Arvutage lõikamise tulemusel tekkinud suurema ruumalagakolmnurksepüstprismakülgpindalatäpneväärtus.

Ülesanne 9. (10punkti)

Kaupluses onmüügil 41 pärlist koosnev kaelakee,mille keskmine pärl on kõige suuremjakõigekallim.Keskmisestpärlistkeekummagiotsapooleliikudesonigajärgminepärleelmisestühejasamasummavõrraodavam.Kõigekallimpärlmaksab55eurotjasellestülejärgmised52eurot.

1. Kuipaljumaksabükskõigeodavamatestpärlitest?

2. Kuipaljumaksabseekaelakee,stkõikpärlidkokku?

3. Ühelkaelakeepärlitest tekkismõra ja sellepärlihindvähenes 15võrra.Kaelakeehind

vähenesseetõttu6,5eurovõrra.Kuipaljumaksisseepärlennemõratekkimist?

HindajaHindaja

22 15

16

17

Page 4: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

4

SA IN

NO

VE

MAT

EMA

ATIK

A

RIIG

IEK

SAM

20

18 (

LAI K

URS

US)

5

Ülesanne 11. (10punkti)

Uusaiatraktormaksab30000eurot.Selletraktorihindvähenebigaaastagaühejasamaprotsendivõrraningkaheaastapärastmaksabaiatraktor26508eurot.

1. Mitmeprotsendivõrravähenebigalaastalaiatraktorihind?

2.Misonselleaiatraktorihind5aastapärast?Vastusümardagetäpsusega10eurot.

3.Misaastalõpuksonaiatraktorihindvähemaltpooleväiksemalghinnast?

Ülesanne 10. (10punkti)

Joonisel on sirge y=x ja parabooly=x2–4x+4.Arvutage jooniselviirutatudkujundipindala.

Hindaja Hindaja

18 19

20

21

y

x0

Page 5: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

4

SA IN

NO

VE

MAT

EMA

ATIK

A

RIIG

IEK

SAM

20

18 (

LAI K

URS

US)

5

Ülesanne 11. (10punkti)

Uusaiatraktormaksab30000eurot.Selletraktorihindvähenebigaaastagaühejasamaprotsendivõrraningkaheaastapärastmaksabaiatraktor26508eurot.

1. Mitmeprotsendivõrravähenebigalaastalaiatraktorihind?

2.Misonselleaiatraktorihind5aastapärast?Vastusümardagetäpsusega10eurot.

3.Misaastalõpuksonaiatraktorihindvähemaltpooleväiksemalghinnast?

Ülesanne 10. (10punkti)

Joonisel on sirge y=x ja parabooly=x2–4x+4.Arvutage jooniselviirutatudkujundipindala.

Hindaja Hindaja

18 19

20

21

y

x0

Page 6: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

3

SA IN

NO

VE

MAT

EMA

ATIK

A

RIIG

IEK

SAM

20

18 (

LAI K

URS

US)

6

Ülesanne 12. (10punkti)

Korrapärane kolmnurkne püstprisma, mille põhiserv on 12 cm jaruumala 540 3cm3,onlõigatudkaheksosakstasandiga,misläbibprisma üht külgserva ja jaotab põhiserva suhtes 3 : 5 (vt joonist).Arvutage lõikamise tulemusel tekkinud suurema ruumalagakolmnurksepüstprismakülgpindalatäpneväärtus.

Ülesanne 9. (10punkti)

Kaupluses onmüügil 41 pärlist koosnev kaelakee,mille keskmine pärl on kõige suuremjakõigekallim.Keskmisestpärlistkeekummagiotsapooleliikudesonigajärgminepärleelmisestühejasamasummavõrraodavam.Kõigekallimpärlmaksab55eurotjasellestülejärgmised52eurot.

1. Kuipaljumaksabükskõigeodavamatestpärlitest?

2. Kuipaljumaksabseekaelakee,stkõikpärlidkokku?

3. Ühelkaelakeepärlitest tekkismõra ja sellepärlihindvähenes 15võrra.Kaelakeehind

vähenesseetõttu6,5eurovõrra.Kuipaljumaksisseepärlennemõratekkimist?

HindajaHindaja

22 15

16

17

Page 7: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

2

SA IN

NO

VE

MAT

EMA

ATIK

A

RIIG

IEK

SAM

20

18 (

LAI K

URS

US)

7

LISALEHTÜlesanne 8. (10punkti)

PunktidA (–5;–4)jaB (3;2)ontäisnurksekolmnurgaABChüpotenuusitipud.KaatetACasubsirgely=2x+6.

1.KoostagesirgeBCvõrrandjaarvutagepunktiCkoordinaadid.

2.JoonestagekolmnurkABCkoordinaatteljestikku.

3.x-telgjaotabkolmnurgaABCkaheksosaks.Leidkex-teljestallapoolejäävaosapindala.

Hindaja

12

13

14

01

1

y

x

Page 8: MATEMAATIKA RIIGIEKSAM · 2 SA INNOVE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 (LAI KURSUS) 7 Ülesanne 8. (10 punkti) LISALEHT Punktid A (–5; – 4) ja B (3; 2) on täisnurkse kolmnurga ABC

SA IN

NO

VE MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

25. MAI 2018

II OSA

LAI KURSUS

1.Lahendagekõik5(viis)ülesannet.

2.Aegalahendamisekson150minutit.

3.Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale.Kui lahendus eimahu selleks ette nähtudkohale,siisjätkakelahendamistlisalehel,milleleiatelk7.Kindlastilisageviidelahendusejätkumisekohtalisalehel.

4.Lahendusedkirjutagearusaadavalt.Ebaselgeidlahendusihindajadeiarvesta.

5.Hindajadeiarvestapliiatsigajamustandilehelekirjutatut.

6.Eksamiruumisonigasugustetehnilistevahendite(v.ataskuarvuti)kasutaminekeelatud.

8

EKSAMITÖÖ KOOD

Ül nr 8 9 10 11 12

Punktid12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hindaja 1

Hindaja 2

Eksaminandlahkuseksamiruumistkell___________

jasaabustagasikell______________.

Õppisin_____________________kursust. (kitsast/laia)

Lõpetasinjaandsintööülekell___________________.