Memoria Descriptiva de Arquitectura Rnd

Embed Size (px)

Text of Memoria Descriptiva de Arquitectura Rnd

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURAPROYECTO : VIVIENDAFAMILIARUBICACIN GEOGRAFICA: PUNO SAN ROMAN - JULIACAA .-INTRODUCCION1.- GENERALIDADESEl objet!o "e e#te $%o&e'to e# #(t#)('e% (l #e%!"o% 'o* +* be*e)'o $(%( l( #o'e"(", be*e)'(*"o -o.(%e# "e $(%( l( *e'e#"(" -+/(*(, & "ot(% $%o.%e#o02.- NOMBRE DE LA OBRA Re-(blt('1*I*te.%(l&Co*#t%+''1*"e2e%*!el#o'(l34"o*!el$%!("o03.- UBICACIN GEOGRAFICA D%e''1* : S(l"( P+*oLo'(l"(" : U(*'!D#t%to : J+l('(P%o!*'(: S(* Ro/(*Re.1* : P+*o 4.-INFORMACIN PREVIASe %e'be $o% $(%te "el $%o/oto% el e*'(%.o "e %e"('t(% el $%o&e'to b5#'o "e +*( !!e*"( +*)(/l(% e*t%e /e"(*e%(# #ob%e +* #ol(% +b'("o e* l( '+"(" "e j+l('(0L( $(%'el( e# "e )o%/( $ol.o*(l 'o* l(# "/e*#o*e# & o%e*t('1* *"'("(# e* $l(*o#,l( to$o.%()6( "e l( /#/( $%e#e*t( +*(# $e*"e*te# *o obte*"(# to"(!6( e* #+ #e*t"o lo*.t+"*(l, 'o* #+ 'ot( /5# (lt( e* l( '(lle No%te0 Se +b'( e* +* e*to%*o +%b(*o 'o*#ol"("o 'o* $%e"o/*o "e !!e*"(# +*)(/l(%e# (#l("(# & ("o#("(#0 E7#te l( $o#bl"(" "e (''e#o ( l( !!e*"(, ( "#t*to *!el, $o% l( '(lle 't("(05.- METAS PROGRAMACION DE AMBIENTES8o*( So'(l & "e #e%!'o-el .(%(je-+*("e#$*9(-ele#t+"o- l( l(!(*"e%6(-l(#(l(- +* "o%/to%o "e #e%!'o0-el 'o/e"o%- l( 'o'*(8o*( $%!("(- '+(t%o "o%/to%o#- '+(t%o b(:o# e* '("( "o%/to%o- +*( $e;+e:( #(l( "e e#$e%(- $(#("9o# "ee*t%("( ( lo# "o%/to%o#- +*b(:o# ESTANCIASUPERFICIETIL (2!SUPERFICIE CONSTRUIDA(2!NIVEL 1G(%(je ?