Click here to load reader

MMR vakcína – otázky bezpečnosti a účin · PDF fileMMR vakcína – otázky bezpečnosti a účinnosti I. MMR – bezpečnosť vakcíny Vývoj autizmu a ďalších okolností

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MMR vakcína – otázky bezpečnosti a účin · PDF fileMMR...

 • MMR vakcna

  otzky bezpenosti a innosti

  Originlny zdroj: VRAN (Vaccination Risk Awareness Network),

  VACCINES: MEASLES, MUMPS & RUBELLA

  MMR-VACCINE SAFETY

  http://www.vran.org/vaccines/mmr/mmr-vaccine.htm

  MMR & MONOVALENTS

  http://www.vran.org/vaccines/mmr/antigen-mmr.htm

  Preloen a reprodukovan so shlasom VRAN pre ely Iniciatvy pre uvedomenie si rizk okovania

  http://rizikaockovania.sk Rev.100131-308-14

  http://www.vran.org/vaccines/mmr/mmr-vaccine.htmhttp://rizikaockovania.sk/http://www.vran.org/vaccines/mmr/antigen-mmr.htm
 • MMR vakcna otzky bezpenosti a innosti

  ObsahI. MMR bezpenos vakcny................................................................................................3

  Kontroverzn MMR vakcna..................................................................................................3Bezpenos MMR?................................................................................................................6Sksenosti z USA...................................................................................................................6Dkazy....................................................................................................................................6Vskum Rady pre medicnsky vskum..................................................................................7MMR alebo ni?.....................................................................................................................7Samostatn vakcny................................................................................................................7Japonsk sksenos................................................................................................................8Vakcna Meningitis C & MMR..............................................................................................8

  II. innos MMR v porovnan s monovalentami.................................................................9Je MMR lepia ne jedno-antignov vakcny?.....................................................................9Ospky..................................................................................................................................10Mumps..................................................................................................................................12Rubeola.................................................................................................................................13Zver.....................................................................................................................................13

  Prloha tatistika SR............................................................................................................14

  (Pozn.prekl: MMR je oznaenie pre trojvakcnu ospky-mumps-rubeola (ospky angl. measles).

  Tento lnok je len vodom do problematiky. Ak hadte podrobn a obsiahly materil o spojitosti medzi MMR vakcnou a neskr zskanm autizmom, je nm naprklad tento: MMR Vaccine, Thimerosal and Regressive or Late Onset Autism (Autistic Enterocolitis) A Review of the Evidence for a Link Between Vaccination and Regressive Autism: David Thrower, 49 Ackers Road, Stockton Heath, Warrington, England, June 2005.

  Do vaej pozornosti odporame ete lnky na http://rizikaockovania.sk/dok.html

  Rubeola a MMR rizik okovania postpartum

  Regresvny autizmus a okovanie MMR vakcnou I-III

  Regresvny autizmus a okovanie MMR vakcnou IV-VI

  MMR vakcna vstup do kontroverzie

  VRAN / IURO 2 / 14

  Copyright 2003 Vaccination Risk Awareness Network Inc. Vetky prva vyhraden.

  Obsah tejto publikcie odra vlune nzor jej autorov. Tto publikcia sli len na informan ely. Prezentovan nzory sa nesm chpa ako lekrske odporanie. Podrobnosti o obavch a okolnostiach ktorejkovek osoby by mali by

  konzultovan s kvalifikovanm poskytovateom zdravotnej starostlivosti, a a na zklade toho robi rozhodnutie, ktor me ovplyvni zdravie tejto osoby alebo kohokovek v jej starostlivosti.

  http://rizikaockovania.sk/dok.html
 • MMR vakcna otzky bezpenosti a innostiI. MMR bezpenos vakcny

  I. MMR bezpenos vakcny

  Poas niekokch poslednch rokov vypuklo enormn mnostvo kontroverzie o bezpenosti MMR vakcny, nakoko tisce rodiov v Britnii a USA oznmilo, e ich deti upadli do ochoren autistickho spektra (autism spectrum disorders ASD) po okovan touto vakc-nou, pozostvajcou z troch ivch vrusov. V strede brky sa ocitol Dr. Andrew Wakefield, britsk gastroenterolg, ktor objavil iv vrusy ospok v revch mnohch det, u ktorch sa vyvinuli revn akosti a ASD po okovan MMR. Britsk podporn Skupina JABS bola v popred komunikcie s rodinami, ktorch deti utrpeli tieto pokodenia, a zohrala hlavn lohu vo vzbuden pozornosti verejnosti ohadom ich stavu a vldneho odmietania zaa nezvisl vyetrovania o svislosti MMR a autizmu.

  Nasleduje prehad od prezidenta JABS, ktorm je Jackie Fletcher. JABS taktie poskytuje mnoho alch odkazov na lnky a tdie, ktor s relevantn v tejto debate.

  http://www.jabs.org.uk

  Poznmky z pozadia ohadom MMR a neskr zskanho autizmu14. februra 2001

  Kontroverzn MMR vakcnaPravdepodobne vm je dobre znme, e rast obavy mnohch rodiov a zdravotnckych profesionlov ohadom bezpenosti MMR vakcny a rastcich dkazov tu v Spojenom Krovstve, USA a inch astiach sveta, e toto okovanie sa spja s neskr zskanm autizmom a almi neurologickmi stavmi det. Skupinu JABS do dnenho da oslovilo pribline 1800 rodn (Pozn.prekl: k februru 2001), ktor s presveden, e ich deti zasiahli neiadce inky MMR a MR vakcn. Rd by som vm poskytol niektor informcie o pozad, a fakty, ktor by vm mohli pomc.

  13. oktbra 1997 zvolala Tessa Jowell skupinu, v ktorej bol Sir Kenneth Calman (bval hlavn zdravotncky radnk Chief Medical Officer), a niektor al star poradcovia Ministerstva zdravotnctva (Department of Health DoH), Llew Smith MP, Dr. Andrew Wakefield a profesor Walker-Smith z Londnskej krovskej nemocnice (London Royal Free Hospital), Richard Barr (Alexander Harris Solicitors) a moja malikos, reprezentujca skupiny JABS, aby sa diskutovalo o problmoch bezpenosti MMR vakcny. Poskytol som zoznam vye 500 det z celho Spojenho krovstva, a Richard Barr poskytol podrobnosti o pribline 1200 deoch ministrovi zdravotnctva. Poskytnut informcie ukzali, e deti, u ktorch sa vyvinul autizmus, epilepsia a in neurologick stavy, sa pred okovanm norm-lne vyvjali, dosiahli vetky mniky a nadobudli zrunosti primeran svojmu veku.

  Nie e by jednoducho nedokzali napredova; oni v skutonosti upadli, stratili zrunosti, ktor u predtm mali. V mnohch prpadoch je to podloen videozznamami tchto det pred a po okovan.

  Tieto deti vykzali aj in fyzick zmeny v ase, ke sa stali autistickmi (ako naprklad spnkov vzorce, zmeny apettu, riadenie teploty at, popri tom, e mnoho z nich zaalo trpie na trviace akosti).

  VRAN / IURO 3 / 14

  http://www.jabs.org.uk/
 • MMR vakcna otzky bezpenosti a innostiI. MMR bezpenos vakcny

  Vvoj autizmu a alch okolnost sa zko viae na as podania vakcny. Nstup tchto okol-nost celkovo zana v rmci pribline mesiaca od okovania, kedykovek bola vakcna podan. Inmi slovami, bolo by to neskr pre deti zaokovan v 18 mesiacoch ne deti oko-van v 12 mesiacoch. Popri tom vetkom, znan as det mala bezprostredn reakciu na okovanie, a t zmena, ktor na ne potom prila, asovo svis priamo s touto reakciou.

  V zveroch stretnutia Tessa Jowell shlasila s poiadavkou Dr. Wakefielda, e by vlda mala zorganizova a zaplati frum, kde by boli publikovan vetky nsledn vedeck lnky. Tak Dr. Wakefield, ako aj Sir Kenneth Calman by uvtali expertov. To, o sa potom v skutonosti odohralo, bol jednodov uzavret seminr v Medickej vskumnej rade (Medical Research Council) 23. marca 1998, ktormu predsedal profesor Sir John Pattison. Na stretnut sa zastnili iba odbornci vybran ministerstvom zdravotnctva (DoH). Neboli pozvan zstup-covia rodn. Po tomto jednodennom seminri Sir Kenneth Calman, saby hovorca, poskytol tlaov vyhlsenie v tom zmysle, e 37 expertov dospelo k zveru, e MMR vakcny neboli implikovan v stpajcom vskyte zpalovho revnho ochorenia, neskr zskanom autizme a alch vnych neurologickch problmoch. Ako CMO plne odporuil alie pouvanie tejto vakcny. Predseda komisie, profesor Sir John Pattison, bol osloven v samostatnom bulletine sprv toho istho da, a vyhlsil, e lenovia komisie sa zhodli, e doteraj vskum nie je dostaton pre zvery a e sa m vykona alie skmanie.

  Odvtedy al len komisie, Dr. Kenneth Aitken, vedci detsk psycholg a medzinrodne repektovan autorita ohadom autizmu, vyhlsil, e ich zvery neboli plne zverejnen, a e experti zistili, e nie s schopn zamietnu mon svislos. Taktie vyhlsil, e ver tomu, e vakcna mono spsobuje nov formu autizmu. Boli tu nedostaton dkazy pre zamiet-nutie hypotzy, e je tu svislos s autizmom. Pokraoval slovami: Shlasil by som so zvermi (panelu expertov), e autizmus, ako je klasicky definovan, sa nespja s MMR vakcnou, lene mm dojem, e mme do inenia s novm ochorenm.

  Ten typ fra, ktor iadala Tessa Jowell v roku 1997 pre diskusie a vskum vetkch dkazov o svislosti MMR vakcny s autizmom, sa nakoniec odohral 6.4.2000 v Snemovni reprezen-tantov v USA.

  Republiknsky kongresman Dan Burton, ktor komisii predsedal, zhromadil kovch vedeckch a medicnskych expertov, reprezentujcich irok spektrum uhlov pohadov, hypo-tz a alternatvnych lieebnch postupov, ako aj niektorch rodiov det, ktor boli priamo zasiahnut. Medzi svedkami pod prsahou boli aj Dr. Andrew Wakefield a Dr. Brent Taylor, obaja z Krovskej nemocnice v Londne (Royal Free Hospital in London) a profesor John O'Leary, patolg a virolg z Dublinu.

  Prezentcia Dr. Wakefielda, tkajca sa jeho najnovieho vskumu, ukzal