12
Option : 4 PISMP MT/BC/PK Nama : Chong Pei Y en  Lim Sin F ei  T an She n Y un  TEKNIK DAN K AEDA PEN!A"A# AN MA TEMA TI K 

M4 Penemuan & Penyiasatan

  • Upload
    si-yun

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 1/12

Option : 4 PISMP MT/BC/PK 

Nama : Chong Pei Yen  Lim Sin Fei

  Tan Shen Yun

 TEKNIK DAN KAEDAPEN!A"A#AN MATEMATIK 

Page 2: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 2/12

KAEDA

Penemuan

Pen$ia%atan

Page 3: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 3/12

Apa itu penyiasatan?

• A%a% &epa'a (i'ang Matemati&)

• A%a% untu& *aham (agaimana Matemati& 'iguna&an untu&

mengem(ang&an pengetahuan 'an men$e+e%ai&an ma%a+ah)• Sa+ah %atu +ang&ah 'a+am &ae'ah penemuan)

• Mu,i' a&an -u(a *aham ma%a+ah. %u%un +ang&ah 'an

%e+e%ai&an ma%a+ah)

• Pe,(in-angan penting te,ha'ap ha%i+ %ia%atan 'an p,o%e%

$ang te,+i(at)

Page 4: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 4/12

Langkah Penyiasatan:Kenali masalah asas

Kumpul data

Susun data

Buat & uji andaian

Guna konsep baru jika andaian pertama salah

Cuba buktikan sesuatu hukum

Generalisasi hukum tersebut

Kaitkan dengan masalahsoalan berkaitan

Page 5: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 5/12

LA!GKA"#LA!GKA" P$!%ASA'A! (A'$(A'K 

 Te,'apat +ima +ang&ah untu& mena+an&an pen$ia%atan matemati& iaitu:

  Perkenalkan masalah

 !u,u a&an -u(a menanam minat pe+aa, 'engan memoti1a%i&anpe+aa, 'engan me2uu'&an %itua%i $ang mena,i& 'an ,e+e1an)

  (enta*sir masalah

  Soa+an 'i(ina 'a,ipa'a ma%a+ah $ang 'i(e,i&an untu& men-a,i &ata3&ata &un-i 'i 'a+am ma%a+ah $ang 'i(e,i)

  (eran+ang penyiasatan

  !u,u mem(im(ing pe+aa, memi+ih &ae'ah $ang %e%uai untu&men$e+e%ai&an ma%a+ah te,%e(ut)

  (elaksanakan penyiasatan

  Mu,i' mem(uat h$pote%i% 'an gena,a+i%a%i) Mana&a+a gu,umem(im(ing pe+aa, 'engan (e,tan$a&an (e(e,apa %oa+an)

  (embuat kesimpulan  Mu,i' a&an mene,ang&an ha%i+ pen$ia%atan 'an mene,ang&an

(agaimana 'an &enapa me,e&a mengguna&an %e%uatu teo,i te,%e(ut)Di %amping itu. %oa+an3%oa+an $ang 'i&emu&a&an o+eh mu,i' $ang +ain'apat mem(antu untu& men-apai pengha%i+an pen$ia%atan $ang (ai&)

Page 6: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 6/12

Kelebihan

• Mengga(ung&an mu,i' 'a,ipa'ape+(agai &e(o+ehan)

• Mengga+a&&an pemi&i,an &,eati*)

• Mem(e,i &epua%an int,in%i& &epa'amu,i')

Page 7: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 7/12

Sukar untuk disesuaikan dengansilibus lama

Perlukan banyak bantuan daripada

guru

(engambil masa yang lama,

Kelemahan

Page 8: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 8/12

Kae'ah Penemuan

• Kae'ah penemuan in&ui,i me,upa&an&ae'ah %ainti&) Ia menganu,&an

pen$ia%atan 'a+am &ea'aan atau*enomena %e(ena,) Ian$a pe,+ume+a+ui (e(e,apa *a%a)

• Setiap *a%a mempun$ai %atu %i,ituga% $ang a&an me+eng&ap&ann$a&epa'a *a%a $ang %ete,u%n$a atau &e

a,ah &e%impu+an &epa'a

Page 9: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 9/12

• Bia%an$a gu,u a&an mem(e,i%atu %itua%i) Mu,i' $ang pe,+u

tentu&an &on%ep $ang te,+i(at)

• Be,+ainan 'engan &ae'ahe&%po%i%i 5 gu,u ti'a&

men$ata&an hu&um/&on%ep$ang te,+i(at untu&'iap+i&a%i&an &epa'a ma%a+ah

$ang hampi, %ama)• Penggunaan &a' im(a%an

'engan %e'i&it pem(a$ang

amat mem(antu)

Page 10: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 10/12

Ke(ai&an

!a+a&&an &e,a%ama• !a+a&&an pe,a%aan ingin tahu

• Bina pengetahuan 'an &e*ahaman

a%a% mu,i'• !a+a&&an %i&ap (e,'i&a,i 'an

autonomi

Mu,i' (e,tanggunga2a( te,ha'apma%a+ah 'an &eputu%an $ang te,ha%i+

• Mem(e,i moti1a%i

Page 11: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 11/12

KELEMAAN

• Men$e(a(&an &e&e-e2aan. hi+ang *o&u%

• Mengam(i+ ma%a $ang +ama

• Pe,+u&an &emahi,an tinggi gu,u

 – Bagaimana untu& men$u%un 'an

mempe,%em(ah&an 'ata – Tahu pengetahuan %e'ia a'a mu,i'3mu,i'

Page 12: M4 Penemuan & Penyiasatan

7/23/2019 M4 Penemuan & Penyiasatan

http://slidepdf.com/reader/full/m4-penemuan-penyiasatan 12/12

SEKIAN.TE#IMA KASI