Motivación en Jugadores de Baloncesto Profesional

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Motivacin en Jugadores de Baloncesto Profesional

Transcript

 • 1

  UNIVERSIDAD DEL

  ACONCAGUA

  FACULTAD DE PSICOLOGA

 • 2

  TESIS DE LICENCIATURA

  MOTIVACINENJUGADORESDEBASQUETBOL

  PROFESIONAL

  Alumno:DiegoSantiagoScaraffia

  Director:Lic.DanielVenturini

 • 3

  2012

  HOJA DE EVALUACIN

  TRIBUNAL

  Presidente:

  Vocal:

  Vocal:

  Profesorinvitado:

  Nota:

 • 4

 • 5

  AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS

  EEnn eessppeecciiaall aa mmiiss ppaaddrreess,, HHccttoorr yy SSuussaannaa,, ppoorr ddaarrmmee llaa ppoossiibbiilliiddaadd ddee vviivviirr yy

  ddee sseerr qquuiieenn ssooyy,, eennttrreeggnnddoommee aammoorr yy ccoommppaaaa ccaaddaa uunnoo eenn mmoommeennttooss iimmppoorrttaanntteess

  ddee mmii vviiddaa.. CCoonncceeddeerrmmee llaa ppoossiibbiilliiddaadd yy lliibbeerrttaadd ddee eelleeggiirr,, bbrriiddnnddoommee aammbbooss eell aappooyyoo

  yy ccoonntteenncciinn eenn eell ttrraannssccuurrssoo ddee llaa ccaarrrreerraa..

  AA mmiiss hheerrmmaannooss ppoorr eessttaarr ssiieemmpprree yy sseerr llooss pprriimmeerrooss aammiiggooss ddee llaa vviiddaa..

  AA CCiinnttiiaa,, ppoorr ssuu aammoorr yy ccoommppaaaa eenn ttooddooss eessttooss aaooss jjuunnttooss.. YY ppoorr ssoobbrree ttooddoo

  ppoorr sseerr qquuiieenn ttiieennee eell ddoonn ddee hhaacceerrmmee sseennttiirr ffeelliizz yy eenn ppaazz..

  AA mmii aabbuueellaa,, qquuiieenn ddiissffrruuttaa ddee llaa vviiddaa hhaaccee cciieenn aaooss yy mmee ccoonnttaaggiiaa ccoonn eessaa

  vviittaalliiddaadd.. QQuuiieenn mmee eennsseeoo aa rreerr yy ddiissffrruuttaarr llaa vviiddaa..

  AA mmiiss aammiiggooss ddee ssiieemmpprree,, ddee ttooddooss llaaddooss yy llooss qquuee eessttnn ddeessddee hhaaccee mmuucchhooss

  aaooss,, aallgguunnooss ddeessddee eell cclluubb,, llaa sseeccuunnddaarriiaa,, llaa ffaaccuullttaadd yy oottrrooss ddee llaa vviiddaa.. SSoonn llooss qquuee

  mmee lllleennaann ddee ffeelliicciiddaadd jjuunnttoo aa mmii ffaammiilliiaa.. GGrraacciiaass aammiiggooss ppoorr eessttaarr ssiieemmpprree..

  AAll LLiicc.. DDaanniieell VVeennttuurriinnii ppoorr ssuu ggrraann ddeeddiiccaacciinn,, ssaabbiidduurraa yy ppaacciieenncciiaa yyaa qquuee

  ggrraacciiaass aa ssuu gguuaa ppuuddee ccuullmmiinnaarr eessttaa tteessiiss..

  AA ddooss ppeerrssoonnaass mmuuyy iimmppoorrttaanntteess eenn mmii vviiddaa yy eenn llaa ccaarrrreerraa,, qquuiieenneess mmee

  aayyuuddaarroonn mmuucchhssiimmoo ppaarraa qquu hhooyy eessttee aaqquu,, ssoonn eenn mm ggrraannddeess rreeffeerreenntteess,, eellllaass ssoonn llaa

  LLiicc.. BBeeaattrriizz BBiizzzzoottttoo yy llaa LLiicc.. PPaaoollaa CCoollllii..

  AA llooss pprrooffeessoorreess SSeebbaassttiinn FFiigguueerreeddoo,, WWaalltteerr GGuuttiirrrreezz yy FFeerrnnaannddoo CCaassttrroo,,

  qquuiieenneess mmee ppeerrmmiittiieerroonn eennttrraarr aall eeqquuiippoo pprrooffeessiioonnaall ddee AAnnzzoorreennaa..

  YY aa llooss jjuuggaaddoorreess ddee eessee eeqquuiippoo,, qquuiieenneess eenn ccoonncclluussiinn ssoonn llooss pprroottaaggoonniissttaass ddee

  eessttaa tteessiiss.. YYaa qquuee ggrraacciiaass aa ssuu ccoollaabboorraacciinn eessttoo ffuuee ppoossiibbllee..

 • 6

  RREESSUUMMEENN

  EEll ssiigguuiieennttee ttrraabbaajjoo ssee ddiivviiddee eenn ddooss ppaarrtteess:: llaa pprriimmeerraa ccoonnssttaa ddeell mmaarrccoo tteerriiccoo yy llaa sseegguunnddaa ddeell mmaarrccoo mmeettooddoollggiiccoo.. AAmmbbooss aappaarrttaaddooss ssee ssuubbddiivviiddeenn eenn nnuueevvee ccaappttuullooss iinnddiiccaaddooss ccoonn nnmmeerrooss rroommaannooss..

  DDeennttrroo ddeell pprriimmeerr aappaarrttaaddoo ssee ddeessaarrrroollllaa eell DDeeppoorrttee ccoommoo ddiisscciipplliinnaa,, rreeaalliizzaannddoo uunnaa bbrreevvee iinnttrroodduucccciinn ddeell ttrrmmiinnoo.. LLuueeggoo ssee aabbrree uunnoo ddee llooss tteemmaass pprriinncciippaalleess ddee eessttaa iinnvveessttiiggaacciinn,, eell BBaassqquueettbbooll,, hhaacciieennddoo uunn rreeccoorrrriiddoo ddeessddee ssuu hhiissttoorriiaa,, ttiippooss ddee ccoommppeetteenncciiaa hhaassttaa lllleeggaarr aa llaa aaccttuuaalliiddaadd ddee nnuueessttrroo bbaassqquueettbbooll llooccaall.. PPoosstteerriioorrmmeennttee ssee ddeessaarrrroollllaa llaa PPssiiccoollooggaa ddeell DDeeppoorrttee ccoonn ssuuss ccoonncceeppttooss pprriinncciippaalleess,, ffuunnddaammeennttaallmmeennttee hhaacciieennddoo hhiinnccaappii eenn eell rrooll ddeell ppssiiccllooggoo ddeennttrroo ddee eessttaa rreeaa.. FFiinnaallmmeennttee,, nnooss aaddeennttrraammooss eenn llooss tteemmaass cceennttrraalleess ddee llaa iinnvveessttiiggaacciinn,, eessttooss ssoonn:: EEqquuiippooss DDeeppoorrttiivvooss ccoonn ssuuss ddiissttiinnttaass ccllaassiiffiiccaacciioonneess,, MMoottiivvaacciinn ffooccaalliizzaaddaa ddeessddee eell aabboorrddaajjee ddee llaa ppssiiccoollooggaa ddeell ddeeppoorrttee yy ppoorr llttiimmoo eell EEssttaabblleecciimmiieennttoo ddee OObbjjeettiivvooss DDeeppoorrttiivvooss eexxpplliiccaannddoo ssuuss ddiiffeerreenntteess ttiippooss..

  EEnn eell sseegguunnddoo aappaarrttaaddoo ssee ttrraabbaajjaa ccoonn llaa mmeettooddoollooggaa eemmpplleeaaddaa,, eessppeecciiffiiccaannddoo eell pprroobblleemmaa,, oobbjjeettiivvooss ddeell ttrraabbaajjoo,, ttiippoo ddee iinnvveessttiiggaacciinn,, ccaarraacctteerrssttiiccaass ddee llaa mmuueessttrraa sseelleecccciioonnaaddaa yy llooss iinnssttrruummeennttooss uuttiilliizzaaddooss.. LLuueeggoo ddee eessttoo ssee rreeaalliizzaa llaa pprreesseennttaacciinn ddee rreessuullttaaddooss,, eell aannlliissiiss ddee llooss mmiissmmooss ppaarraa ccuullmmiinnaarr ccoonn llaass ccoonncclluussiioonneess ffiinnaalleess ddeell ttrraabbaajjoo..

 • 7

  AABBSSTTRRAACCTT

  TThhee ffoolllloowwiinngg ppaappeerr iiss ddiivviiddeedd iinnttoo ttwwoo ppaarrttss:: tthhee ffiirrsstt ccoonnssiissttss ooff tthheeoorreettiiccaall aanndd mmeetthhooddoollooggiiccaall ffrraammeewwoorrkk ooff tthhee sseeccoonndd.. BBootthh sseeccttiioonnss aarree ddiivviiddeedd iinnttoo nniinnee cchhaapptteerrss mmaarrkkeedd wwiitthh rroommaann nnuummeerraallss..

  IInn tthhee ffiirrsstt sseeccttiioonn ddeevveellooppss tthhee ssppoorrtt aass aa ddiisscciipplliinnee,, wwiillll pprroovviiddee aa bbrriieeff iinnttrroodduuccttiioonn ooff tthhee tteerrmm.. TThheenn hhee ooppeennss oonnee ooff tthhee mmaaiinn tthheemmeess ooff tthhiiss rreesseeaarrcchh,, tthhee BBaasskkeettbbaallll,, mmaakkiinngg aa jjoouurrnneeyy ffrroomm iittss hhiissttoorryy,, ttyyppeess ooff ccoommppeettiittiioonn ttoo rreeaacchh tthhee aaccttuuaalliittyy ooff oouurr llooccaall bbaasskkeettbbaallll.. LLaatteerr ddeevveellooppss ssppoorrtt ppssyycchhoollooggyy wwiitthh iittss mmaaiinn ccoonncceeppttss,, mmaaiinnllyy eemmpphhaassiizziinngg tthhee rroollee ooff ppssyycchhoollooggiissttss iinn tthhiiss aarreeaa.. FFiinnaallllyy,, wwee mmoovvee iinnttoo tthhee cceennttrraall tthheemmeess ooff rreesseeaarrcchh,, tthheessee aarree:: SSppoorrttss eeqquuiippmmeenntt wwiitthh tthheeiirr ddiiffffeerreenntt ccllaassssiiffiiccaattiioonnss,, MMoottiivvaattiioonn ffooccuusseedd ffrroomm tthhee aapppprrooaacchh ttoo ssppoorrtt ppssyycchhoollooggyy aanndd ffiinnaallllyy tthhee SSppoorrttss SSeettttiinngg OObbjjeeccttiivveess eexxppllaaiinniinngg tthhee ddiiffffeerreenntt ttyyppeess..

  IInn tthhee sseeccoonndd sseeccttiioonn wwoorrkkss wwiitthh tthhee mmeetthhooddoollooggyy uusseedd,, ssppeecciiffyyiinngg tthhee pprroobblleemm,, wwoorrkk oobbjjeeccttiivveess,, ttyyppee ooff rreesseeaarrcchh,, cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee ssaammppllee aanndd tthhee iinnssttrruummeennttss uusseedd.. AAfftteerr tthhiiss iiss ddoonnee tthhee pprreesseennttaattiioonn ooff rreessuullttss,, aannaallyyssiiss ooff tthheemm ccuullmmiinnaattiinngg iinn tthhee ffiinnaall ccoonncclluussiioonnss ooff tthhee wwoorrkk..

 • 8

  IINNDDIICCEE

  PPrreesseennttaacciinn 11

  TTttuulloo 22

  HHoojjaa ddee EEvvaalluuaacciinn 33

  AAggrraaddeecciimmiieennttooss 44

  RReessuummeenn 55

  nnddiiccee 77

  IInnttrroodduucccciinn 1111

  PPRRIIMMEERRAA PPAARRTTEE:: MMAARRCCOO TTEERRIICCOO

  CCaappttuulloo II:: DDeeppoorrttee

  1155

  II..11.. IInnttrroodduucccciinn aall DDeeppoorrttee 1155

  CCaappttuulloo IIII:: BBaassqquueettbbooll 2200

 • 9

  IIII..11 HHiissttoorriiaa ddeell BBaassqquueettbbooll 2200

  IIII..22 TTiippooss ddee ccoommppeetteenncciiaa 2222

  IIII..33 BBaassqquueettbbooll eenn AArrggeennttiinnaa 2233

  IIII..44 BBaassqquueettbbooll eenn MMeennddoozzaa 2244

  CCaappttuulloo IIIIII:: PPssiiccoollooggaa ddeell DDeeppoorrttee

  2266

  IIIIII..11 IInnttrroodduucccciinn 2266

  IIIIII..22 PPrriinncciippaalleess aanntteecceeddeenntteess hhiissttrriiccooss 2277

  IIIIII..33 LLaa PPssiiccoollooggaa ddeell DDeeppoorrttee eenn AArrggeennttiinnaa 3300

  IIIIII..44 RRooll ddeell PPssiiccllooggoo 3333

  IIIIII..55 mmbbiittooss ddee aaccttuuaacciinn 3377

  CCaappttuulloo IIVV:: EEqquuiippooss DDeeppoorrttiivvooss

  4422

  IIVV::11 DDeessaarrrroolllloo 4422

 • 10

  CCaappttuulloo VV:: MMoottiivvaacciinn yy EEs