Natrix Natrix Interspecijska Kompeticija VU KA, Struna

Embed Size (px)

Text of Natrix Natrix Interspecijska Kompeticija VU KA, Struna

Ime i prezime : Slavko Struna Veleuilite u Karlovcu Studij lovstva i zatite prirode

Datum : 09. 06. 2004.

OPA EKOLOGIJA I ZOOEKOLOGIJA

Na odreenom prostoru susreu se populacije koje pripadaju razliitim biljnim i ivotinjskim vrstama povezanim u sloeniju zajednicu , nazvanu ivotna zajednica ili biocenoza (Matonikin 1994 ) . Prisutnost i brojnost neke vrste na odreenom stanitu uvjetovana je biotikim i abiotikim imbenicima uz stalno stvaranje , kruenje i izmjenu tvari i energije , koje sainjava temeljnu funkcionalnu jedinicu ekologije ekosistem (Klepac 1988.) i (Bernstein and Bernstein 1996.) . Unutar ekosistema u cjelosti , kao i ivotne zajednice , razvili su se izmeu lanova najrazliitiji odnosi koje openito nazivamo interspecijski (Matonikin 1994.) . a to su : neutralizam , kompeticija , amenzalizam , parazitizam , predacija , komenzalizam , protokooperacija i simbioza . Budui da se u svakodnevnom radu na podruju Parka prirode umberak Samoborsko gorje (PP SG) susreem sa ivotinjama , elio sam usporediti kompeticiju izmeu bjelouke (Natrix natrix , Linnaeus 1758) i ribarice (Natrix tessellata , Laurenti 1768) , uzevi za primjer Bainska jezera i Park prirode SG .

Kompeticija je odnos dvaju organizama koji djeluju jedan na drugi aktivnom i pasivnom konkurencijom , zato to imaju sline uvjete kao to su hrana i stanite , a ako taj odnos traje dulje vrijeme , obino iskljuuje jednog kompetitora sa zajednikog mjesta (Klepac 1988.) . Kompeticija nastaje kad se nie dvije vrste meusobno preklapaju . Preklapanje se javlja gotovo u svim zajednicama , ali razliite vrste radije koriste razliite izvore nego da se bore za njih . to je preklapanje nia manje to je zajednica stabilnija . Bjelouka i ribarica su iroko rasprostranjene vrste u Evropi i njihove populacije se esto nalaze na istim stanitima . Jedan od glavnih imbenika smanjivanja njihove kompeticije je razlika u prehrani , odnosno u vrsti i veliini plijena . Ribarica se hrani gotovo iskljuivo ribama , dok su kod bjelouke u prehrani uglavnom zastupljeni vodozemci . Razlika je ustanovljena ak i u izboru vrsta riba , pri emu bjelouka najee jede slobodno plivajue (nektonske) ribe , dok su kod ribarice veinom zastupljene pridnene (bentoske) ribe , to je u skladu s poloajem u vodi u kojem su te vrste uhvaene . Bjelouka je uglavnom uhvaena na povrini vode , a ribarica vie koristi dno i sredinu stupca vode . Istraivanja prehrambene nie na Bainskim jezerima su pokazala da je plijen ribarice 100% riba , a kod bjelouke su ribe zastupljene sa 40,8 % , a vodozemci sa 59,2 % . Piankina mjera preklapanja prehrambenih nia s obzirom na taksonomsku pripadnost plijena (vodozemci ribe) iznosi Ojk=0,471 ,dok je postotak preklapanja Pjk=34,8 % . Razlika je i u izboru vrste riba , tako je 64,1 % bentoskih riba pojela ribarica , a taj je udio kod bjelouke 18,18 % , dok ostatak ine slobodno plivajue ribe (Janev- Hutinec 2001.) . Istraivanje prehrambene nie za Park prirode nije raeno . Prilikom istraivanja prostorne nie na Bainskim jezerima dobivene su znaajne razlike u koritenju mikrostanita kod bjelouke i ribarice . Plitko jezero , trska i kanal

1

biraju u podjednakim omjerima , mikrostanita oznaena kao bara ribarica koristi sa 4,8 % , a bjelouka 32,6 % , a bre , pomalo tekue vode : ribarica 23,1 % , a bjelouka 4,34 % . Razlika je zabiljeena i na mjestu ulova . Jedna i druga vrsta preteno koriste podlogu sa dosta biljaka (ribarica 53,3 % , bjelouka 81,5 %) , a na kamenitoj podlozi zabiljeen je vei broj ribarica (31,4 % ribarica , a bjelouka 4,35 %) . irina nie prema Levinsu za bjelouku iznosi 0.592 , a za ribaricu 0.635 , dok je Shannon Wienerova mjera irine nie za bjelouku 0.842 , a za ribaricu iznosi 0.870 . Tako je utvreno da Piankina mjera preklapanja prostornih nia iznosi Ojk=0,302 , dok je postotak preklapanja prostornih nia Pjk=31,8 % (Janev-Hutinec 2001.) .

Rezultati kod izbora mikrostanita u Parku prirode umberak-Samoborsko gorje dokazuju da je u lokvama zabiljeeno 73,53 % bjelouki i 25 % ribarica , u potoku 5,88 % bjelouki i 33,33 % ribarica , na putu 14,71 % bjelouki i 41,67 % ribarica i na kamenjaru 5,88 % bjelouki . Ribarice locirane na putu su bile u neposrednoj blizini potoka tako da se zbrajaju sa onima iz potoka i zajedno iznose 75 % . irina nie prema Levinsu za bjelouku iznosi 0.085 , a za ribaricu 0.359 , dok je Shannon-Wienerova mjera irine nie za bjelouku 0.312 , a za ribaricu iznosi 0.592 . Piankina mjera preklapanja prostornih nia iznosi O jk=0,627 , dok je postotak preklapanja prostornih nia Pjk=43,3 % (Ani 2004.) . Openito se smatra da je razlika u izboru stanita najei uzrok ekolokog odvajanja vrsta , dok razliku u stanitima najee smatraju odgovornom za suivot vie vrsta (Schoener 1974.) . Schoener (1974.) i Toft (1985.) navode da je osobitost stanita od najvee vanosti za dijeljenje izvora kod vodozemaca i gmazova .

Tijekom terenskih istraivanja Parka prirode umberak Samoborsko gorje utvreno je da se ribarica i bjelouka razlikuju u izboru stanita (Ani 2004.) . Iako nije raena analiza razlike u prehrani izmeu ove dvije vrste zmija, postoje razlike u izboru stanita , a vezano uz izbor plijena. Naime mojim viegodinjim obilaskom terena , lokvi i potoka , te pronalaenjem vodozemaca i gmazova i njihovog biljeenja pomou GPS koordinata , zapazio sam da bjelouka najee boravi i lovi plijen na lokvama i kaptaama i to na podruju cijelog parka . Dok sam ribaricu pronalazio na niim nadmorskim visinama i to na lokalitetima iskljuivo povezanim sa potocima , ribnjacima i rjeicama u kojima ima riba , te na asfaltnim cestama uz neposrednu vlizinu vode . Ova zapaanja su u skladu sa podacima o prehrani bjelouke (Janev 1995.) i s podacima za ove dvije vrste zmija sa Bainskih jezera (Janev-Hutinec 2001.) , gdje je dobiveno da je prehrana jedan od najvanijih imbenika u iskljuivanju interspecijske kompeticije .

2

LITERATURA

Ani ,I (2004.) Rasprostranjenost gmazova na podruju Parka prirode umberak-Samoborsko gorje . Diplomski rad , PMF , Zagreb Bernstein ,R and Bernstein ,S (1996.) Biology . Times Mirror Higher Education Group , Inc. , Dubuque Ia Janev ,B (1995.) Prehrana bjelouke (Natrix natrix L.) u Turopolju . Diplomski rad, PMF, Zagreb Janev-Hutinec ,B (2001.) Inter- i intraspecijska kompeticija zmija (Natrix natrix L. i Natrix tessellata L.) na podruju Bainskih jezera . Magistarski rad , PMF , Zagreb Klepac ,R (1988.) Osnove ekologije . Jumena , Zagreb Matonikin ,I i Erben ,R (1994.) Opa zoologija . kolska knjiga , Zagreb Schoener ,TW (1974.) Resource partitioning in ecological communities . Science 185 :27-39 Toft ,CA (1985.) Resource partitioning in amphibians and reptiles. Copeia 1 :1-24 Anonymus (2001-04.) Gmazovi . Arhiv Parka prirode umberak-Samoborsko gorje , Slani DolSamobor

3