65
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 29 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 dhe 47/11), Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e njëzet e shtatë, të mbajtur më 7 korrik 2014, solli NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË SHKUPIT PËR VITIN 2014 Neni 1 1. Pjesa e përgjithshme Në Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2014 do të bëhen këto ndryshime: Buxheti Rebalanci I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore - të ardhura kapitale - të ardhura nga dotacione - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej shpenzime - qëllime të përcaktuara - rezerva III. Deficiti Të hyra - të hyra nga vendi - të hyra nga hua nga jashtë Të dala - pagim i kryegjësë Neni 2 Të ardhurat e Buxhetit sipas llojeve të të ardhurave janë përcaktuar në bilancin e të ardhurave, kurse shpenzimet sipas qëllimeve kryesore janë përcaktuar në bilancin e shpenzimeve, si dhe të hyrat edhe atë së në vijim:

NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 29 paragrafi 1 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 dhe 47/11), Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e njëzet e shtatë, të mbajtur më 7 korrik 2014, solli

NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË SHKUPIT PËR VITIN 2014

Neni 1

1. Pjesa e përgjithshme

Në Buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2014 do të bëhen këto ndryshime:

Buxheti Rebalanci

I. Gjithsej të ardhura �������������� ��������������

- të ardhura tatimore �������������� �������������

- të ardhura jotatimore ����������� �����������

- të ardhura kapitale ������������ ������������

- të ardhura nga dotacione ������������� �������������

- transferime ���������� ����������

- të ardhura nga donacione ��������� ������������

II. Gjithsej shpenzime �������������� �������������

- qëllime të përcaktuara ������������� �������������

- rezerva ����������� ����������

III. Deficiti ����������� �����������

Të hyra ������������ �����������

- të hyra nga vendi ������������ ������������

- të hyra nga hua nga jashtë ������������ �����������

Të dala ���������� ����������

- pagim i kryegjësë ����������� �����������

Neni 2 Të ardhurat e Buxhetit sipas llojeve të të ardhurave janë përcaktuar në bilancin e të ardhurave, kurse shpenzimet sipas qëllimeve kryesore janë përcaktuar në bilancin e shpenzimeve, si dhe të hyrat edhe atë së në vijim:

Page 2: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

3.283.000.000 97.800.0001.388.000.000329.700.000 395.000.0003.138.000.000 105.185.0001.388.000.000328.710.000 265.000.000 5.493.500.000 5.224.895.000

2014

Bilans i t` hyrave n` kuad`r t` z`rit

Rebalans Rebalans Rebalans Rebalans Rebalans Rebalans

Buxhet T` ardhura nga aktivitetet

T` adhura nga dotacionet

T` adhura nga donacionet

T` ardhura nga kredit Gjithsej t` hyrat

Buxhet Buxhet Buxhet Buxhet Buxhet Buxhet

Kategoria

P ` r s h k r i m iZ`ri

N`nz`ri

71 1.968.000.000 000 01.823.000.000 000 0 1.968.000.000 1.823.000.000TË ARDHURA TATIMORE711 20.000.000 000 020.000.000 000 0 20.000.000 20.000.000Tatimi mbi të ardhurat, mbi fitimin dhe

fitimet kapitale

713 580.000.000 000 0580.000.000 000 0 580.000.000 580.000.000Tatime mbi pronën

717 1.363.000.000 000 01.218.000.000 000 0 1.363.000.000 1.218.000.000Tatim mbi shërbime specifike

718 5.000.000 000 05.000.000 000 0 5.000.000 5.000.000Taksa për shfrytëzim ose leje për kryerjen e veprimtarive

72 151.000.000 00329.700.000 0151.000.000 00328.710.000 0 480.700.000 479.710.000TË ARDHURA JOTATIMORE 721 0 0019.410.000 00 0019.410.000 0 19.410.000 19.410.000Të ardhura sipërmarrëse dhe të ardhura mbi

pronën

722 11.000.000 000 011.000.000 000 0 11.000.000 11.000.000Gjoba, taksa gjyqësore dhe administrative

723 100.000.000 00293.189.000 0100.000.000 00292.199.000 0 393.189.000 392.199.000Тaksa dhe kompensime

724 1.000.000 000 01.000.000 000 0 1.000.000 1.000.000Shërbime të tjera qeveritare

725 39.000.000 0017.101.000 039.000.000 0017.101.000 0 56.101.000 56.101.000Të ardhura të tjera jotatimore73 770.000.000 000 0770.000.000 000 0 770.000.000 770.000.000TË ARDHURAT KAPITALE

731 225.000.000 000 0225.000.000 000 0 225.000.000 225.000.000Shitja e mjeteve kapitale

733 545.000.000 000 0545.000.000 000 0 545.000.000 545.000.000Shitja e truallit dhe investime jomateriale

74 394.000.000 97.800.0001.388.000.0000 0394.000.000 105.185.0001.388.000.0000 0 1.879.800.000 1.887.185.000ТRANSFERE DHE DONACIONE

741 394.000.000 01.388.000.0000 0394.000.000 01.388.000.0000 0 1.782.000.000 1.782.000.000Тransfetre nga nivelet tjera të pushtetit

742 0 26.474.00000 00 27.359.00000 0 26.474.000 27.359.000Donacione nga shtetet e huaja

743 0 9.200.00000 00 9.200.00000 0 9.200.000 9.200.000Donacione kapitale

744 0 62.126.00000 00 68.626.00000 0 62.126.000 68.626.000Donacione rrjedhëse75 0 000 217.000.0000 000 190.000.000 217.000.000 190.000.000DETYRIME TË BRENDSHME

754 0 000 217.000.0000 000 190.000.000 217.000.000 190.000.000Detyrime të tjera të vendit

76 0 000 118.000.0000 000 75.000.000 118.000.000 75.000.000DETYRIME NË VENDET E HUAJA 761 0 000 118.000.0000 000 75.000.000 118.000.000 75.000.000Agjensione ndërkombëtar zhvillimore

77 0 000 60.000.0000 000 0 60.000.000 0SHITJA E LETRAVE ME VLERË 771 0 000 60.000.0000 000 0 60.000.000 0Shitja e letrave me vlerë

1

Page 3: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

3.283.000.000 3.138.000.000 329.700.000 328.710.000 97.800.000 105.185.0001.388.000.000 1.388.000.000 395.000.000 265.000.000 5.493.500.000 5.224.895.000

2014

Bilans i t` shpenzimeve n` kuad`r t` z`rit

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ

SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

KategoriaP ` r s h k r i m i

Z`ri

40 243.200.000 243.200.000 25.635.000 25.635.000 0 0947.000.000 947.000.000 0 0 1.215.835.000 1.215.835.000Paga dhe kompensime

401 158.150.000 158.150.000 18.707.000 18.707.000 0 0686.600.000 686.600.000 0 0 863457000 863457000Paga themelore

402 58.635.000 58.635.000 6.928.000 6.928.000 0 0260.400.000 260.400.000 0 0 325963000 325963000Kontribute për sigurim social

404 26.415.000 26.415.000 0 0 0 00 0 0 0 26415000 26415000Kontribute

41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara

412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5000000 8000000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)

413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5000000 5000000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)

42 855.873.000 883.223.000 230.772.000 226.535.000 41.423.000 42.308.000440.800.000 440.800.000 0 0 1.568.868.000 1.592.866.000Mallra dhe shërbime

420 6.328.000 6.328.000 8.096.000 7.666.000 9.686.000 9.768.0001.100.000 1.100.000 0 0 25210000 24862000Shpensime të rrugës dhe ditore

421 162.450.000 163.270.000 25.448.000 27.694.000 5.820.000 5.820.000166.800.000 166.650.000 0 0 360518000 363434000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 18.400.000 19.500.000 37.335.000 35.476.000 6.966.000 6.969.00024.400.000 24.400.000 0 0 87101000 86345000Materiale dhe inventar i imët

424 419.250.000 441.500.000 29.268.000 28.027.000 2.470.000 2.470.00022.100.000 22.100.000 0 0 473088000 494097000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 153.200.000 154.230.000 75.887.000 78.705.000 11.060.000 11.860.000222.600.000 222.600.000 0 0 462747000 467395000Shërbime kontraktuese

426 92.245.000 92.395.000 50.424.000 44.067.000 5.421.000 5.421.0003.800.000 3.950.000 0 0 151890000 145833000Shpenzime të tjera rrjedhëse

427 4.000.000 6.000.000 4.314.000 4.900.000 0 00 0 0 0 8314000 10900000Punësime të përkohshme

45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash

451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22000000 18000000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident

452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53000000 28000000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas

46 393.751.000 376.236.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 412.211.000 402.696.000Subvencione dhe transferime

461 252.600.000 270.200.000 0 0 0 00 0 0 0 252600000 270200000Subvencione për ndërmarrjet publike

463 72.270.000 34.290.000 0 0 0 00 0 0 0 72270000 34290000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 61.881.000 64.746.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 80341000 91206000Transferime të ndryshme

465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7000000 7000000Pagim i dokumenteve ekzekutive

48 1.564.176.000 1.495.341.000 58.793.000 60.540.000 52.617.000 52.617.0000 0 395.000.000 265.000.000 2.070.586.000 1.873.498.000Shpenzime kapitale

480 72.350.000 83.530.000 13.051.000 13.111.000 6.817.000 6.817.0000 0 112.000.000 69.000.000 204218000 172458000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 491.426.000 533.811.000 21.297.000 18.798.000 7.300.000 7.300.0000 0 212.000.000 185.000.000 732023000 744909000Objekte ndërtimore

482 909.600.000 795.350.000 9.260.000 14.090.000 25.000.000 25.000.0000 0 71.000.000 11.000.000 1014860000 845440000Objekte të tjera ndërtimore

483 500.000 1.500.000 4.795.000 5.075.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 6295000 7575000Blerje mobiljesh

485 87.000.000 78.000.000 8.570.000 8.566.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 98870000 89866000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 3.300.000 3.150.000 1.820.000 900.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 14320000 13250000Blerje automjetesh

49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë

491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21000000 20000000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë

492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120000000 61000000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase

1

Page 4: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

1.564.176.000 1.495.341.000 58.793.000 60.540.000 52.617.000 52.617.0000 0 395.000.000 265.000.000 2.070.586.000 1.873.498.000

2014

Bilans i shpenzimeve kapitale n` kuad`r t` z`rit

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

KategoriaP ` r s h k r i m i

Z`ri

48 1.564.176.000 1.495.341.000 58.793.000 60.540.000 52.617.000 52.617.0000 0 395.000.000 265.000.000 2.070.586.000 1.873.498.000Shpenzime kapitale

480 72.350.000 83.530.000 13.051.000 13.111.000 6.817.000 6.817.0000 0 112.000.000 69.000.000 204.218.000 172.458.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 491.426.000 533.811.000 21.297.000 18.798.000 7.300.000 7.300.0000 0 212.000.000 185.000.000 732.023.000 744.909.000Objekte ndërtimore

482 909.600.000 795.350.000 9.260.000 14.090.000 25.000.000 25.000.0000 0 71.000.000 11.000.000 1.014.860.000 845.440.000Objekte të tjera ndërtimore

483 500.000 1.500.000 4.795.000 5.075.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 6.295.000 7.575.000Blerje mobiljesh

485 87.000.000 78.000.000 8.570.000 8.566.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 98.870.000 89.866.000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 3.300.000 3.150.000 1.820.000 900.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 14.320.000 13.250.000Blerje automjetesh

1

Page 5: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

1.718.824.000 1.642.659.000 270.907.000 268.170.000 45.183.000 52.568.0001.388.000.000 1.388.000.000 0 0 3.422.914.000 3.351.397.000

2014

Bilans i shpenzimeve operative rrjedh`se n` kuad`r t` z`rit

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

Kategoria

P ` r s h k r i m iZ`ri

40 243.200.000 243.200.000 25.635.000 25.635.000 0 0947.000.000 947.000.000 0 0 1.215.835.000 1.215.835.000Paga dhe kompensime

401 158.150.000 158.150.000 18.707.000 18.707.000 0 0686.600.000 686.600.000 0 0 863.457.000 863.457.000Paga themelore

402 58.635.000 58.635.000 6.928.000 6.928.000 0 0260.400.000 260.400.000 0 0 325.963.000 325.963.000Kontribute për sigurim social

404 26.415.000 26.415.000 0 0 0 00 0 0 0 26.415.000 26.415.000Kontribute

41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara

412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 8.000.000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)

413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 5.000.000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)

42 855.873.000 883.223.000 230.772.000 226.535.000 41.423.000 42.308.000440.800.000 440.800.000 0 0 1.568.868.000 1.592.866.000Mallra dhe shërbime

420 6.328.000 6.328.000 8.096.000 7.666.000 9.686.000 9.768.0001.100.000 1.100.000 0 0 25.210.000 24.862.000Shpensime të rrugës dhe ditore

421 162.450.000 163.270.000 25.448.000 27.694.000 5.820.000 5.820.000166.800.000 166.650.000 0 0 360.518.000 363.434.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 18.400.000 19.500.000 37.335.000 35.476.000 6.966.000 6.969.00024.400.000 24.400.000 0 0 87.101.000 86.345.000Materiale dhe inventar i imët

424 419.250.000 441.500.000 29.268.000 28.027.000 2.470.000 2.470.00022.100.000 22.100.000 0 0 473.088.000 494.097.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 153.200.000 154.230.000 75.887.000 78.705.000 11.060.000 11.860.000222.600.000 222.600.000 0 0 462.747.000 467.395.000Shërbime kontraktuese

426 92.245.000 92.395.000 50.424.000 44.067.000 5.421.000 5.421.0003.800.000 3.950.000 0 0 151.890.000 145.833.000Shpenzime të tjera rrjedhëse

427 4.000.000 6.000.000 4.314.000 4.900.000 0 00 0 0 0 8.314.000 10.900.000Punësime të përkohshme

45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash

451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22.000.000 18.000.000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident

452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53.000.000 28.000.000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas

46 393.751.000 376.236.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 412.211.000 402.696.000Subvencione dhe transferime

461 252.600.000 270.200.000 0 0 0 00 0 0 0 252.600.000 270.200.000Subvencione për ndërmarrjet publike

463 72.270.000 34.290.000 0 0 0 00 0 0 0 72.270.000 34.290.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 61.881.000 64.746.000 14.500.000 16.000.000 3.760.000 10.260.000200.000 200.000 0 0 80.341.000 91.206.000Transferime të ndryshme

465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 7.000.000Pagim i dokumenteve ekzekutive

49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë

1

Page 6: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

Kategoria

P ` r s h k r i m iZ`ri

491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21.000.000 20.000.000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë

492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 61.000.000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase

2

Page 7: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

3.283.000.000 3.138.000.000 329.700.000 328.710.000 97.800.000 105.185.0001.388.000.000 1.388.000.000 395.000.000 265.000.000 5.493.500.000 5.224.895.000

2014

Pjes` e vawant

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

A0 KËSHILLI I QYTETIT 30.000.000 0 00 0 30.000.00033.000.000 0 00 0 33.000.000

A00 KËSHILLI I QYTETIT 30.000.000 0 00 0 30.000.00033.000.000 0 00 0 33.000.000

40 16.000.000 16.000.000 0 0 0 00 0 0 0 16.000.000 16.000.000Paga dhe kompensime

401 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Paga themelore

404 14.300.000 14.300.000 0 0 0 00 0 0 0 14.300.000 14.300.000Kontribute

41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara

412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 8.000.000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)

413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 5.000.000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)

42 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Mallra dhe shërbime

421 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

426 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime

464 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Transferime të ndryshme

A00 30.000.000 33.000.000 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 33.000.000KËSHILLI I QYTETIT

40 16.000.000 16.000.000 0 0 0 00 0 0 0 16.000.000 16.000.000Paga dhe kompensime

401 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Paga themelore

404 14.300.000 14.300.000 0 0 0 00 0 0 0 14.300.000 14.300.000Kontribute

41 10.000.000 13.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 13.000.000Rezerva dhe shpenzime të padefinuara

412 5.000.000 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 8.000.000Rezerva të përhershme (shpensime të paparashikueshme)

413 5.000.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 5.000.000Rezerva të vazhdueshme (shpensime të ndryshme)

42 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Mallra dhe shërbime

421 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

1

Page 8: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

426 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime

464 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Transferime të ndryshme

2

Page 9: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

D0 KRYETARI I QYTETIT 6.100.000 0 00 0 6.100.0006.100.000 0 00 0 6.100.000

D00 KRYETAR 6.100.000 0 00 0 6.100.0006.100.000 0 00 0 6.100.000

40 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Paga dhe kompensime

401 1.150.000 1.150.000 0 0 0 00 0 0 0 1.150.000 1.150.000Paga themelore

402 435.000 435.000 0 0 0 00 0 0 0 435.000 435.000Kontribute për sigurim social

404 15.000 15.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000 15.000Kontribute

46 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Subvencione dhe transferime

464 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Transferime të ndryshme

D00 6.100.000 6.100.000 0 0 0 00 0 0 0 6.100.000 6.100.000KRYETAR

40 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Paga dhe kompensime

401 1.150.000 1.150.000 0 0 0 00 0 0 0 1.150.000 1.150.000Paga themelore

402 435.000 435.000 0 0 0 00 0 0 0 435.000 435.000Kontribute për sigurim social

404 15.000 15.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000 15.000Kontribute

46 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Subvencione dhe transferime

464 4.500.000 4.500.000 0 0 0 00 0 0 0 4.500.000 4.500.000Transferime të ndryshme

3

Page 10: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

E0 ADMINISTRATA E QYTETIT 568.513.000 0 9.400.0000 0 577.913.000486.233.000 0 10.282.0000 0 496.515.000

E00 KRYETARI I QYTETIT 568.513.000 0 9.400.0000 0 577.913.000486.233.000 0 10.282.0000 0 496.515.000

40 205.200.000 205.200.000 0 0 0 00 0 0 0 205.200.000 205.200.000Paga dhe kompensime

401 143.150.000 143.150.000 0 0 0 00 0 0 0 143.150.000 143.150.000Paga themelore

402 52.950.000 52.950.000 0 0 0 00 0 0 0 52.950.000 52.950.000Kontribute për sigurim social

404 9.100.000 9.100.000 0 0 0 00 0 0 0 9.100.000 9.100.000Kontribute

42 122.413.000 130.433.000 0 0 8.640.000 9.522.0000 0 0 0 131.053.000 139.955.000Mallra dhe shërbime

420 5.428.000 5.428.000 0 0 2.680.000 2.762.0000 0 0 0 8.108.000 8.190.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 40.400.000 45.920.000 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 40.700.000 46.220.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 10.700.000 10.700.000 0 0 0 00 0 0 0 10.700.000 10.700.000Materiale dhe inventar i imët 424 9.150.000 9.300.000 0 0 0 00 0 0 0 9.150.000 9.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 23.340.000 23.690.000 0 0 3.910.000 4.710.0000 0 0 0 27.250.000 28.400.000Shërbime kontraktuese

426 29.395.000 29.395.000 0 0 1.750.000 1.750.0000 0 0 0 31.145.000 31.145.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 4.000.000 6.000.000 0 0 0 00 0 0 0 4.000.000 6.000.000Punësime të përkohshme

45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash

451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22.000.000 18.000.000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident 452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53.000.000 28.000.000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas

46 24.900.000 23.600.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 25.660.000 24.360.000Subvencione dhe transferime

463 2.200.000 1.900.000 0 0 0 00 0 0 0 2.200.000 1.900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 15.700.000 14.700.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 16.460.000 15.460.000Transferime të ndryshme

465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 7.000.000Pagim i dokumenteve ekzekutive

49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë

491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21.000.000 20.000.000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë

492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 61.000.000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase

E00 568.513.000 486.233.000 0 0 9.400.000 10.282.0000 0 0 0 577.913.000 496.515.000KRYETARI I QYTETIT

40 205.200.000 205.200.000 0 0 0 00 0 0 0 205.200.000 205.200.000Paga dhe kompensime

401 143.150.000 143.150.000 0 0 0 00 0 0 0 143.150.000 143.150.000Paga themelore

402 52.950.000 52.950.000 0 0 0 00 0 0 0 52.950.000 52.950.000Kontribute për sigurim social

404 9.100.000 9.100.000 0 0 0 00 0 0 0 9.100.000 9.100.000Kontribute

42 122.413.000 130.433.000 0 0 8.640.000 9.522.0000 0 0 0 131.053.000 139.955.000Mallra dhe shërbime

4

Page 11: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

420 5.428.000 5.428.000 0 0 2.680.000 2.762.0000 0 0 0 8.108.000 8.190.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 40.400.000 45.920.000 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 40.700.000 46.220.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 10.700.000 10.700.000 0 0 0 00 0 0 0 10.700.000 10.700.000Materiale dhe inventar i imët 424 9.150.000 9.300.000 0 0 0 00 0 0 0 9.150.000 9.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 23.340.000 23.690.000 0 0 3.910.000 4.710.0000 0 0 0 27.250.000 28.400.000Shërbime kontraktuese

426 29.395.000 29.395.000 0 0 1.750.000 1.750.0000 0 0 0 31.145.000 31.145.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 4.000.000 6.000.000 0 0 0 00 0 0 0 4.000.000 6.000.000Punësime të përkohshme

45 75.000.000 46.000.000 0 0 0 00 0 0 0 75.000.000 46.000.000Pagim kamatash

451 22.000.000 18.000.000 0 0 0 00 0 0 0 22.000.000 18.000.000Pagim kamatash ndaj kreditorëve jorezident 452 53.000.000 28.000.000 0 0 0 00 0 0 0 53.000.000 28.000.000Pagime kamatash ndaj kreditorëve vendas

46 24.900.000 23.600.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 25.660.000 24.360.000Subvencione dhe transferime

463 2.200.000 1.900.000 0 0 0 00 0 0 0 2.200.000 1.900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 15.700.000 14.700.000 0 0 760.000 760.0000 0 0 0 16.460.000 15.460.000Transferime të ndryshme

465 7.000.000 7.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 7.000.000Pagim i dokumenteve ekzekutive

49 141.000.000 81.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 81.000.000Pagimi i kryegjësë

491 21.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 21.000.000 20.000.000Pagimi i kryegjësë deri te kreditorët jorezidentë

492 120.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 61.000.000Pagimi i kryegjësë ndaj institucioneve vendase

5

Page 12: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

EA SHPENZIMET KAPITALE TË QYTETIT 40.450.000 0 00 0 40.450.00061.450.000 0 00 0 61.450.000

EAA SHPENZIME KAPITALE TË QYTETIT TË SHKUPIT

40.450.000 0 00 0 40.450.00061.450.000 0 00 0 61.450.000

48 40.450.000 61.450.000 0 0 0 00 0 0 0 40.450.000 61.450.000Shpenzime kapitale

480 11.750.000 16.750.000 0 0 0 00 0 0 0 11.750.000 16.750.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 7.000.000 23.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 23.000.000Objekte ndërtimore

482 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte të tjera ndërtimore

483 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Blerje mobiljesh

485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Blerje automjetesh

EAA 40.450.000 61.450.000 0 0 0 00 0 0 0 40.450.000 61.450.000SHPENZIME KAPITALE TË QYTETIT TË SHKUPIT

48 40.450.000 61.450.000 0 0 0 00 0 0 0 40.450.000 61.450.000Shpenzime kapitale

480 11.750.000 16.750.000 0 0 0 00 0 0 0 11.750.000 16.750.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 7.000.000 23.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 23.000.000Objekte ndërtimore

482 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte të tjera ndërtimore

483 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Blerje mobiljesh

485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Blerje automjetesh

6

Page 13: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

F1 PLANIFIKIMI URBANISTIK 38.550.000 0 00 0 38.550.00063.550.000 0 00 0 63.550.000

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 38.550.000 0 00 0 38.550.00063.550.000 0 00 0 63.550.000

42 36.500.000 61.500.000 0 0 0 00 0 0 0 36.500.000 61.500.000Mallra dhe shërbime

425 36.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 36.000.000 61.000.000Shërbime kontraktuese

426 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Subvencione dhe transferime

464 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Transferime të ndryshme

F10 38.550.000 63.550.000 0 0 0 00 0 0 0 38.550.000 63.550.000PLANIFIKIMI URBANISTIK

42 36.500.000 61.500.000 0 0 0 00 0 0 0 36.500.000 61.500.000Mallra dhe shërbime

425 36.000.000 61.000.000 0 0 0 00 0 0 0 36.000.000 61.000.000Shërbime kontraktuese

426 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Subvencione dhe transferime

464 2.050.000 2.050.000 0 0 0 00 0 0 0 2.050.000 2.050.000Transferime të ndryshme

7

Page 14: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

F2 RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE 24.000.000 0 00 0 24.000.00017.000.000 0 00 0 17.000.000

F20 RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE 24.000.000 0 00 0 24.000.00017.000.000 0 00 0 17.000.000

42 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Mallra dhe shërbime

425 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Shërbime kontraktuese

F20 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE

42 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Mallra dhe shërbime

425 24.000.000 17.000.000 0 0 0 00 0 0 0 24.000.000 17.000.000Shërbime kontraktuese

8

Page 15: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

FA RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE (SHPENZIME KAPITALE)

130.000.000 0 00 0 130.000.000108.000.000 0 00 0 108.000.000

FAA RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE (SHPENZIME KAPITALE)

130.000.000 0 00 0 130.000.000108.000.000 0 00 0 108.000.000

48 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Shpenzime kapitale

482 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Objekte të tjera ndërtimore

FAA 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE (SHPENZIME KAPITALE)

48 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Shpenzime kapitale

482 130.000.000 108.000.000 0 0 0 00 0 0 0 130.000.000 108.000.000Objekte të tjera ndërtimore

9

Page 16: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

G1 PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 8.151.000 0 00 0 8.151.0008.151.000 0 00 0 8.151.000

G10 PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

8.151.000 0 00 0 8.151.0008.151.000 0 00 0 8.151.000

42 4.280.000 4.280.000 0 0 0 00 0 0 0 4.280.000 4.280.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 425 2.300.000 2.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.300.000 2.300.000Shërbime kontraktuese

426 1.980.000 1.980.000 0 0 0 00 0 0 0 1.980.000 1.980.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 3.871.000 3.871.000 0 0 0 00 0 0 0 3.871.000 3.871.000Subvencione dhe transferime

463 850.000 850.000 0 0 0 00 0 0 0 850.000 850.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 3.021.000 3.021.000 0 0 0 00 0 0 0 3.021.000 3.021.000Transferime të ndryshme

G10 8.151.000 8.151.000 0 0 0 00 0 0 0 8.151.000 8.151.000PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

42 4.280.000 4.280.000 0 0 0 00 0 0 0 4.280.000 4.280.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 425 2.300.000 2.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.300.000 2.300.000Shërbime kontraktuese

426 1.980.000 1.980.000 0 0 0 00 0 0 0 1.980.000 1.980.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 3.871.000 3.871.000 0 0 0 00 0 0 0 3.871.000 3.871.000Subvencione dhe transferime

463 850.000 850.000 0 0 0 00 0 0 0 850.000 850.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 3.021.000 3.021.000 0 0 0 00 0 0 0 3.021.000 3.021.000Transferime të ndryshme

10

Page 17: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

G2 NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIK 6.610.000 0 00 0 6.610.0009.010.000 0 00 0 9.010.000

G20 NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIK 6.610.000 0 00 0 6.610.0009.010.000 0 00 0 9.010.000

42 5.470.000 7.870.000 0 0 0 00 0 0 0 5.470.000 7.870.000Mallra dhe shërbime

424 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 3.850.000 6.100.000 0 0 0 00 0 0 0 3.850.000 6.100.000Shërbime kontraktuese

426 620.000 770.000 0 0 0 00 0 0 0 620.000 770.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.140.000 1.140.000 0 0 0 00 0 0 0 1.140.000 1.140.000Subvencione dhe transferime

463 900.000 900.000 0 0 0 00 0 0 0 900.000 900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 240.000 240.000 0 0 0 00 0 0 0 240.000 240.000Transferime të ndryshme

G20 6.610.000 9.010.000 0 0 0 00 0 0 0 6.610.000 9.010.000NXITJA E ZHVILLIMIT TURISTIK

42 5.470.000 7.870.000 0 0 0 00 0 0 0 5.470.000 7.870.000Mallra dhe shërbime

424 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 3.850.000 6.100.000 0 0 0 00 0 0 0 3.850.000 6.100.000Shërbime kontraktuese

426 620.000 770.000 0 0 0 00 0 0 0 620.000 770.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 1.140.000 1.140.000 0 0 0 00 0 0 0 1.140.000 1.140.000Subvencione dhe transferime

463 900.000 900.000 0 0 0 00 0 0 0 900.000 900.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 240.000 240.000 0 0 0 00 0 0 0 240.000 240.000Transferime të ndryshme

11

Page 18: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

GA NDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE 326.200.000 0 00 212.000.000 538.200.000357.700.000 0 00 185.000.000 542.700.000

GAANDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE 326.200.000 0 00 212.000.000 538.200.000357.700.000 0 00 185.000.000 542.700.000

48 326.200.000 357.700.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 538.200.000 542.700.000Shpenzime kapitale

480 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 302.700.000 334.200.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 514.700.000 519.200.000Objekte ndërtimore

482 3.500.000 3.500.000 0 0 0 00 0 0 0 3.500.000 3.500.000Objekte të tjera ndërtimore

GAA 326.200.000 357.700.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 538.200.000 542.700.000NDËRTIMI I OBJEKTEVE KOMERCIALE

48 326.200.000 357.700.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 538.200.000 542.700.000Shpenzime kapitale

480 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 302.700.000 334.200.000 0 0 0 00 0 212.000.000 185.000.000 514.700.000 519.200.000Objekte ndërtimore

482 3.500.000 3.500.000 0 0 0 00 0 0 0 3.500.000 3.500.000Objekte të tjera ndërtimore

12

Page 19: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

GD 15.000.000 0 00 0 15.000.00015.000.000 0 00 0 15.000.000

GDAPROJEKTE PËR EFIKASITET ENERGJETIK 15.000.000 0 00 0 15.000.00015.000.000 0 00 0 15.000.000

48 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Shpenzime kapitale

481 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Objekte ndërtimore

GDA 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000PROJEKTE PËR EFIKASITET ENERGJETIK

48 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Shpenzime kapitale

481 15.000.000 15.000.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 15.000.000Objekte ndërtimore

13

Page 20: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J0 MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE URBANE 25.500.000 0 00 0 25.500.00029.400.000 0 00 0 29.400.000

J00 MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE URBANE 25.500.000 0 00 0 25.500.00029.400.000 0 00 0 29.400.000

42 25.500.000 29.400.000 0 0 0 00 0 0 0 25.500.000 29.400.000Mallra dhe shërbime

421 0 5.300.000 0 0 0 00 0 0 0 0 5.300.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Materiale dhe inventar i imët 424 20.000.000 18.600.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 18.600.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Shërbime kontraktuese

426 2.700.000 2.700.000 0 0 0 00 0 0 0 2.700.000 2.700.000Shpenzime të tjera rrjedhëse

J00 25.500.000 29.400.000 0 0 0 00 0 0 0 25.500.000 29.400.000MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE URBANE

42 25.500.000 29.400.000 0 0 0 00 0 0 0 25.500.000 29.400.000Mallra dhe shërbime

421 0 5.300.000 0 0 0 00 0 0 0 0 5.300.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Materiale dhe inventar i imët 424 20.000.000 18.600.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 18.600.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Shërbime kontraktuese

426 2.700.000 2.700.000 0 0 0 00 0 0 0 2.700.000 2.700.000Shpenzime të tjera rrjedhëse

14

Page 21: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J3 NDRIÇIMI PUBLIK 120.000.000 0 00 0 120.000.000120.000.000 0 00 0 120.000.000

J30 NDRIÇIMI PUBLIK 120.000.000 0 00 0 120.000.000120.000.000 0 00 0 120.000.000

42 120.000.000 120.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 120.000.000Mallra dhe shërbime

421 90.000.000 90.000.000 0 0 0 00 0 0 0 90.000.000 90.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

424 30.000.000 30.000.000 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 30.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

J30 120.000.000 120.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 120.000.000NDRIÇIMI PUBLIK

42 120.000.000 120.000.000 0 0 0 00 0 0 0 120.000.000 120.000.000Mallra dhe shërbime

421 90.000.000 90.000.000 0 0 0 00 0 0 0 90.000.000 90.000.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

424 30.000.000 30.000.000 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 30.000.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

15

Page 22: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J4 HIGJIENA PUBLIKE 14.500.000 0 00 0 14.500.00014.500.000 0 00 0 14.500.000

J40 HIGJIENA PUBLIKE 14.500.000 0 00 0 14.500.00014.500.000 0 00 0 14.500.000

42 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Mallra dhe shërbime

424 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

46 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione dhe transferime

461 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione për ndërmarrjet publike

J40 14.500.000 14.500.000 0 0 0 00 0 0 0 14.500.000 14.500.000HIGJIENA PUBLIKE

42 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Mallra dhe shërbime

424 1.400.000 1.400.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.400.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

46 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione dhe transferime

461 13.100.000 13.100.000 0 0 0 00 0 0 0 13.100.000 13.100.000Subvencione për ndërmarrjet publike

16

Page 23: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J5 TRANSPORTI PUBLIK LOKAL I UDHËTARËVE 235.000.000 0 00 0 235.000.000230.000.000 0 00 0 230.000.000

J50 TRANSPORTI PUBLIK LOKAL I UDHËTARËVE

235.000.000 0 00 0 235.000.000230.000.000 0 00 0 230.000.000

42 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Mallra dhe shërbime

425 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shërbime kontraktuese

426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse46 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione dhe transferime

461 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione për ndërmarrjet publike

J50 235.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 235.000.000 230.000.000TRANSPORTI PUBLIK LOKAL I UDHËTARËVE

42 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Mallra dhe shërbime

425 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shërbime kontraktuese

426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse46 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione dhe transferime

461 230.000.000 230.000.000 0 0 0 00 0 0 0 230.000.000 230.000.000Subvencione për ndërmarrjet publike

17

Page 24: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J6 MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGËVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TË

223.500.000 0 00 0 223.500.000243.800.000 0 00 0 243.800.000

J60 MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGËVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TË

223.500.000 0 00 0 223.500.000243.800.000 0 00 0 243.800.000

42 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

424 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese

426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse

J60 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGËVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TË

42 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

424 223.500.000 243.800.000 0 0 0 00 0 0 0 223.500.000 243.800.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese

426 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime të tjera rrjedhëse

18

Page 25: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J7 MIRËMBAJTJA DHE SHFRYTËZIMI I PARQEVE DHE GJELBËRIMEVE

8.000.000 0 00 0 8.000.00025.600.000 0 00 0 25.600.000

J70 MIRËMBAJTJA DHE SHFRYTËZIMI I PARQEVE DHE GJELBËRIMEVE

8.000.000 0 00 0 8.000.00025.600.000 0 00 0 25.600.000

46 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione dhe transferime

461 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione për ndërmarrjet publike

J70 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000MIRËMBAJTJA DHE SHFRYTËZIMI I PARQEVE DHE GJELBËRIMEVE

46 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione dhe transferime

461 8.000.000 25.600.000 0 0 0 00 0 0 0 8.000.000 25.600.000Subvencione për ndërmarrjet publike

19

Page 26: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J8 SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE 109.950.000 0 00 0 109.950.000112.450.000 0 00 0 112.450.000

J80 SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE 109.950.000 0 00 0 109.950.000112.450.000 0 00 0 112.450.000

42 109.950.000 112.450.000 0 0 0 00 0 0 0 109.950.000 112.450.000Mallra dhe shërbime

424 106.800.000 109.300.000 0 0 0 00 0 0 0 106.800.000 109.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese

426 3.150.000 3.150.000 0 0 0 00 0 0 0 3.150.000 3.150.000Shpenzime të tjera rrjedhëse

J80 109.950.000 112.450.000 0 0 0 00 0 0 0 109.950.000 112.450.000SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE

42 109.950.000 112.450.000 0 0 0 00 0 0 0 109.950.000 112.450.000Mallra dhe shërbime

424 106.800.000 109.300.000 0 0 0 00 0 0 0 106.800.000 109.300.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shërbime kontraktuese

426 3.150.000 3.150.000 0 0 0 00 0 0 0 3.150.000 3.150.000Shpenzime të tjera rrjedhëse

20

Page 27: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

J9 MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE PËR PARKIM 1.500.000 0 00 0 1.500.0001.500.000 0 00 0 1.500.000

J90 MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE PËR PARKIM 1.500.000 0 00 0 1.500.0001.500.000 0 00 0 1.500.000

46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime

461 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione për ndërmarrjet publike

J90 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE PËR PARKIM

46 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione dhe transferime

461 1.500.000 1.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 1.500.000Subvencione për ndërmarrjet publike

21

Page 28: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JA NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK 48.000.000 0 00 0 48.000.00040.000.000 0 00 0 40.000.000

JAA NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK 48.000.000 0 00 0 48.000.00040.000.000 0 00 0 40.000.000

48 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Shpenzime kapitale

482 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Objekte të tjera ndërtimore

JAA 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK

48 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Shpenzime kapitale

482 48.000.000 40.000.000 0 0 0 00 0 0 0 48.000.000 40.000.000Objekte të tjera ndërtimore

22

Page 29: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JD NDËRTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE DHE RRUGICAVE LOKAE

526.000.000 0 00 66.000.000 592.000.000467.000.000 0 00 6.000.000 473.000.000

JDA NDËRTIM DHE RIKONSTRUKSION TË RRUGËVE MAGJISTRALE DHE MBLEDHËSE

526.000.000 0 00 66.000.000 592.000.000467.000.000 0 00 6.000.000 473.000.000

48 526.000.000 467.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 592.000.000 473.000.000Shpenzime kapitale

482 481.000.000 431.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 547.000.000 437.000.000Objekte të tjera ndërtimore

485 45.000.000 36.000.000 0 0 0 00 0 0 0 45.000.000 36.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

JDA 526.000.000 467.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 592.000.000 473.000.000NDËRTIM DHE RIKONSTRUKSION TË RRUGËVE MAGJISTRALE DHE MBLEDHËSE

48 526.000.000 467.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 592.000.000 473.000.000Shpenzime kapitale

482 481.000.000 431.000.000 0 0 0 00 0 66.000.000 6.000.000 547.000.000 437.000.000Objekte të tjera ndërtimore

485 45.000.000 36.000.000 0 0 0 00 0 0 0 45.000.000 36.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

23

Page 30: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JE NDËRTIMI I HAPËSIRËS PËR PARKIM 7.000.000 0 00 0 7.000.0002.000.000 0 00 0 2.000.000

JE0 NDËRTIMI I HAPËSIRËS PËR PARKIM 7.000.000 0 00 0 7.000.0002.000.000 0 00 0 2.000.000

48 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Shpenzime kapitale

482 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Objekte të tjera ndërtimore

JE0 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000NDËRTIMI I HAPËSIRËS PËR PARKIM

48 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Shpenzime kapitale

482 7.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 2.000.000Objekte të tjera ndërtimore

24

Page 31: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JF NDËRTIMI I SINJALIZIMIT TË TRAFIKUT 39.800.000 0 00 112.000.000 151.800.00041.800.000 0 00 69.000.000 110.800.000

JFA NDËRTIMI I SINJALIZIMIT TË TRAFIKUT 39.800.000 0 00 112.000.000 151.800.00041.800.000 0 00 69.000.000 110.800.000

48 39.800.000 41.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 151.800.000 110.800.000Shpenzime kapitale

480 29.800.000 31.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 141.800.000 100.800.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

482 10.000.000 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 10.000.000Objekte të tjera ndërtimore

JFA 39.800.000 41.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 151.800.000 110.800.000NDËRTIMI I SINJALIZIMIT TË TRAFIKUT

48 39.800.000 41.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 151.800.000 110.800.000Shpenzime kapitale

480 29.800.000 31.800.000 0 0 0 00 0 112.000.000 69.000.000 141.800.000 100.800.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

482 10.000.000 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000.000 10.000.000Objekte të tjera ndërtimore

25

Page 32: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JG NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIM ME UJË 9.000.000 0 00 5.000.000 14.000.0009.000.000 0 00 5.000.000 14.000.000

JGA NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIM ME UJË

9.000.000 0 00 5.000.000 14.000.0009.000.000 0 00 5.000.000 14.000.000

48 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Shpenzime kapitale

482 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Objekte të tjera ndërtimore

JGA 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR FURNIZIM ME UJË

48 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Shpenzime kapitale

482 9.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000Objekte të tjera ndërtimore

26

Page 33: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JI NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA

102.000.000 0 00 0 102.000.00075.000.000 0 00 0 75.000.000

JIA NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA

102.000.000 0 00 0 102.000.00075.000.000 0 00 0 75.000.000

48 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Shpenzime kapitale

482 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Objekte të tjera ndërtimore

JIA 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000NDËRTIMI I SISTEMEVE PËR LARGIMIN DHE PASTRIMIN E UJËRAVE TË ZEZA

48 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Shpenzime kapitale

482 102.000.000 75.000.000 0 0 0 00 0 0 0 102.000.000 75.000.000Objekte të tjera ndërtimore

27

Page 34: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JK HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 2.800.000 0 9.200.0000 0 12.000.0002.650.000 0 9.200.0000 0 11.850.000

JK0 HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 2.800.000 0 9.200.0000 0 12.000.0002.650.000 0 9.200.0000 0 11.850.000

48 2.800.000 2.650.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 12.000.000 11.850.000Shpenzime kapitale

482 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Objekte të tjera ndërtimore

486 300.000 150.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 9.500.000 9.350.000Blerje automjetesh

JK0 2.800.000 2.650.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 12.000.000 11.850.000HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE)

48 2.800.000 2.650.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 12.000.000 11.850.000Shpenzime kapitale

482 2.500.000 2.500.000 0 0 0 00 0 0 0 2.500.000 2.500.000Objekte të tjera ndërtimore

486 300.000 150.000 0 0 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 9.500.000 9.350.000Blerje automjetesh

28

Page 35: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JL SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)

141.000.000 0 00 0 141.000.000143.000.000 0 00 0 143.000.000

JLA SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)

141.000.000 0 00 0 141.000.000143.000.000 0 00 0 143.000.000

48 141.000.000 143.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 143.000.000Shpenzime kapitale

481 114.000.000 114.000.000 0 0 0 00 0 0 0 114.000.000 114.000.000Objekte ndërtimore

482 7.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 9.000.000Objekte të tjera ndërtimore

485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

JLA 141.000.000 143.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 143.000.000SHËRBIME TË TJERA KOMUNALE (SHPENZIME KAPITALE)

48 141.000.000 143.000.000 0 0 0 00 0 0 0 141.000.000 143.000.000Shpenzime kapitale

481 114.000.000 114.000.000 0 0 0 00 0 0 0 114.000.000 114.000.000Objekte ndërtimore

482 7.000.000 9.000.000 0 0 0 00 0 0 0 7.000.000 9.000.000Objekte të tjera ndërtimore

485 20.000.000 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 20.000.000 20.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

29

Page 36: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JM PARQET DHE GJELBËRIMET (SHPENZIME KAPITALE)

62.050.000 0 00 0 62.050.00062.050.000 0 00 0 62.050.000

JM0 PARQET DHE GJELBËRIMET (SHPENZIME KAPITALE)

62.050.000 0 00 0 62.050.00062.050.000 0 00 0 62.050.000

48 62.050.000 62.050.000 0 0 0 00 0 0 0 62.050.000 62.050.000Shpenzime kapitale

482 60.050.000 60.050.000 0 0 0 00 0 0 0 60.050.000 60.050.000Objekte të tjera ndërtimore

485 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

JM0 62.050.000 62.050.000 0 0 0 00 0 0 0 62.050.000 62.050.000PARQET DHE GJELBËRIMET (SHPENZIME KAPITALE)

48 62.050.000 62.050.000 0 0 0 00 0 0 0 62.050.000 62.050.000Shpenzime kapitale

482 60.050.000 60.050.000 0 0 0 00 0 0 0 60.050.000 60.050.000Objekte të tjera ndërtimore

485 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Investime dhe mjete jofinanciare V

30

Page 37: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JN PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE) 7.900.000 0 00 0 7.900.00010.400.000 0 00 0 10.400.000

JN0 PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE) 7.900.000 0 00 0 7.900.00010.400.000 0 00 0 10.400.000

48 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Shpenzime kapitale

480 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

JN0 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000PAJISJE URBANE (SHPENZIME KAPITALE)

48 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Shpenzime kapitale

480 7.900.000 10.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.900.000 10.400.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

31

Page 38: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

JP TRANSPORTI PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE) 5.000.000 0 00 0 5.000.0000 0 00 0 0

JPA TRANSPORTI PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE)

5.000.000 0 00 0 5.000.0000 0 00 0 0

48 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shpenzime kapitale

482 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Objekte të tjera ndërtimore

JPA 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0TRANSPORTI PUBLIK (SHPENZIME KAPITALE)

48 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Shpenzime kapitale

482 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 0Objekte të tjera ndërtimore

32

Page 39: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

K1 VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE 460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000

K10 VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE 460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000460.000 16.500.000 036.600.000 0 53.560.000

40 0 0 0 0 0 024.100.000 24.100.000 0 0 24.100.000 24.100.000Paga dhe kompensime

401 0 0 0 0 0 017.500.000 17.500.000 0 0 17.500.000 17.500.000Paga themelore

402 0 0 0 0 0 06.600.000 6.600.000 0 0 6.600.000 6.600.000Kontribute për sigurim social

42 460.000 460.000 10.340.000 10.340.000 0 012.500.000 12.500.000 0 0 23.300.000 23.300.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 430.000 430.000 0 00 0 0 0 430.000 430.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 2.150.000 2.150.000 0 09.400.000 9.400.000 0 0 11.550.000 11.550.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 0 0 1.010.000 1.010.000 0 01.000.000 1.000.000 0 0 2.010.000 2.010.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 1.310.000 1.310.000 0 0500.000 500.000 0 0 1.810.000 1.810.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 460.000 460.000 4.830.000 4.830.000 0 01.300.000 1.300.000 0 0 6.590.000 6.590.000Shërbime kontraktuese

426 0 0 610.000 610.000 0 0300.000 300.000 0 0 910.000 910.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Subvencione dhe transferime

464 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Transferime të ndryshme

48 0 0 5.760.000 5.760.000 0 00 0 0 0 5.760.000 5.760.000Shpenzime kapitale

480 0 0 530.000 530.000 0 00 0 0 0 530.000 530.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 700.000 700.000 0 00 0 0 0 700.000 700.000Objekte ndërtimore

483 0 0 230.000 230.000 0 00 0 0 0 230.000 230.000Blerje mobiljesh

485 0 0 3.750.000 3.750.000 0 00 0 0 0 3.750.000 3.750.000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 0 0 550.000 550.000 0 00 0 0 0 550.000 550.000Blerje automjetesh

K10 460.000 460.000 16.500.000 16.500.000 0 036.600.000 36.600.000 0 0 53.560.000 53.560.000VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE

40 0 0 0 0 0 024.100.000 24.100.000 0 0 24.100.000 24.100.000Paga dhe kompensime

401 0 0 0 0 0 017.500.000 17.500.000 0 0 17.500.000 17.500.000Paga themelore

402 0 0 0 0 0 06.600.000 6.600.000 0 0 6.600.000 6.600.000Kontribute për sigurim social

42 460.000 460.000 10.340.000 10.340.000 0 012.500.000 12.500.000 0 0 23.300.000 23.300.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 430.000 430.000 0 00 0 0 0 430.000 430.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 2.150.000 2.150.000 0 09.400.000 9.400.000 0 0 11.550.000 11.550.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 0 0 1.010.000 1.010.000 0 01.000.000 1.000.000 0 0 2.010.000 2.010.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 1.310.000 1.310.000 0 0500.000 500.000 0 0 1.810.000 1.810.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 460.000 460.000 4.830.000 4.830.000 0 01.300.000 1.300.000 0 0 6.590.000 6.590.000Shërbime kontraktuese

33

Page 40: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

426 0 0 610.000 610.000 0 0300.000 300.000 0 0 910.000 910.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Subvencione dhe transferime

464 0 0 400.000 400.000 0 00 0 0 0 400.000 400.000Transferime të ndryshme

48 0 0 5.760.000 5.760.000 0 00 0 0 0 5.760.000 5.760.000Shpenzime kapitale

480 0 0 530.000 530.000 0 00 0 0 0 530.000 530.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 700.000 700.000 0 00 0 0 0 700.000 700.000Objekte ndërtimore

483 0 0 230.000 230.000 0 00 0 0 0 230.000 230.000Blerje mobiljesh

485 0 0 3.750.000 3.750.000 0 00 0 0 0 3.750.000 3.750.000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 0 0 550.000 550.000 0 00 0 0 0 550.000 550.000Blerje automjetesh

34

Page 41: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

K2 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE

6.540.000 104.500.000 14.600.00052.200.000 0 177.840.0007.050.000 107.424.000 14.600.00052.200.000 0 181.274.000

K20 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE

6.540.000 104.500.000 14.600.00052.200.000 0 177.840.0007.050.000 107.424.000 14.600.00052.200.000 0 181.274.000

40 4.200.000 4.200.000 0 0 0 033.000.000 33.000.000 0 0 37.200.000 37.200.000Paga dhe kompensime

401 2.950.000 2.950.000 0 0 0 024.000.000 24.000.000 0 0 26.950.000 26.950.000Paga themelore

402 1.250.000 1.250.000 0 0 0 09.000.000 9.000.000 0 0 10.250.000 10.250.000Kontribute për sigurim social

42 2.340.000 2.850.000 72.802.000 77.325.000 2.400.000 2.400.00019.000.000 19.000.000 0 0 96.542.000 101.575.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 920.000 847.000 35.000 35.000300.000 300.000 0 0 1.255.000 1.182.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.188.000 9.378.000 500.000 500.00015.100.000 15.100.000 0 0 20.788.000 24.978.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 0 400.000 11.904.000 11.834.000 100.000 100.000300.000 300.000 0 0 12.304.000 12.634.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 4.714.000 4.664.000 100.000 100.0001.000.000 1.000.000 0 0 5.814.000 5.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 2.340.000 2.450.000 31.188.000 31.128.000 1.500.000 1.500.0002.000.000 2.000.000 0 0 37.028.000 37.078.000Shërbime kontraktuese

426 0 0 16.524.000 16.524.000 165.000 165.000300.000 300.000 0 0 16.989.000 16.989.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 2.364.000 2.950.000 0 00 0 0 0 2.364.000 2.950.000Punësime të përkohshme

46 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Subvencione dhe transferime

464 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Transferime të ndryshme

48 0 0 19.248.000 16.149.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 28.448.000 25.349.000Shpenzime kapitale

480 0 0 3.211.000 3.161.000 1.200.000 1.200.0000 0 0 0 4.411.000 4.361.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 15.147.000 12.148.000 7.000.000 7.000.0000 0 0 0 22.147.000 19.148.000Objekte ndërtimore

483 0 0 540.000 490.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 1.540.000 1.490.000Blerje mobiljesh

485 0 0 350.000 350.000 0 00 0 0 0 350.000 350.000Investime dhe mjete jofinanciare V

K20 6.540.000 7.050.000 104.500.000 107.424.000 14.600.000 14.600.00052.200.000 52.200.000 0 0 177.840.000 181.274.000VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE

40 4.200.000 4.200.000 0 0 0 033.000.000 33.000.000 0 0 37.200.000 37.200.000Paga dhe kompensime

401 2.950.000 2.950.000 0 0 0 024.000.000 24.000.000 0 0 26.950.000 26.950.000Paga themelore

402 1.250.000 1.250.000 0 0 0 09.000.000 9.000.000 0 0 10.250.000 10.250.000Kontribute për sigurim social

42 2.340.000 2.850.000 72.802.000 77.325.000 2.400.000 2.400.00019.000.000 19.000.000 0 0 96.542.000 101.575.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 920.000 847.000 35.000 35.000300.000 300.000 0 0 1.255.000 1.182.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.188.000 9.378.000 500.000 500.00015.100.000 15.100.000 0 0 20.788.000 24.978.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 0 400.000 11.904.000 11.834.000 100.000 100.000300.000 300.000 0 0 12.304.000 12.634.000Materiale dhe inventar i imët

35

Page 42: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

424 0 0 4.714.000 4.664.000 100.000 100.0001.000.000 1.000.000 0 0 5.814.000 5.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 2.340.000 2.450.000 31.188.000 31.128.000 1.500.000 1.500.0002.000.000 2.000.000 0 0 37.028.000 37.078.000Shërbime kontraktuese

426 0 0 16.524.000 16.524.000 165.000 165.000300.000 300.000 0 0 16.989.000 16.989.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 2.364.000 2.950.000 0 00 0 0 0 2.364.000 2.950.000Punësime të përkohshme

46 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Subvencione dhe transferime

464 0 0 12.450.000 13.950.000 3.000.000 3.000.000200.000 200.000 0 0 15.650.000 17.150.000Transferime të ndryshme

48 0 0 19.248.000 16.149.000 9.200.000 9.200.0000 0 0 0 28.448.000 25.349.000Shpenzime kapitale

480 0 0 3.211.000 3.161.000 1.200.000 1.200.0000 0 0 0 4.411.000 4.361.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 15.147.000 12.148.000 7.000.000 7.000.0000 0 0 0 22.147.000 19.148.000Objekte ndërtimore

483 0 0 540.000 490.000 1.000.000 1.000.0000 0 0 0 1.540.000 1.490.000Blerje mobiljesh

485 0 0 350.000 350.000 0 00 0 0 0 350.000 350.000Investime dhe mjete jofinanciare V

36

Page 43: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

K3 VEPRIMTARIA E MUZEUMEVE DHE E KINEMAVE 3.610.000 35.700.000 46.500.00046.200.000 0 132.010.0003.610.000 42.200.000 46.503.00046.200.000 0 138.513.000

K30 VEPRIMTARIA E MUZEUMEVE DHE E KINEMAVE

3.610.000 35.700.000 46.500.00046.200.000 0 132.010.0003.610.000 42.200.000 46.503.00046.200.000 0 138.513.000

40 2.700.000 2.700.000 3.345.000 3.345.000 0 027.900.000 27.900.000 0 0 33.945.000 33.945.000Paga dhe kompensime

401 1.900.000 1.900.000 2.439.000 2.439.000 0 020.100.000 20.100.000 0 0 24.439.000 24.439.000Paga themelore

402 800.000 800.000 906.000 906.000 0 07.800.000 7.800.000 0 0 9.506.000 9.506.000Kontribute për sigurim social

42 910.000 910.000 20.070.000 21.570.000 12.900.000 12.903.00018.300.000 18.300.000 0 0 52.180.000 53.683.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 1.357.000 1.357.000 0 0600.000 600.000 0 0 1.957.000 1.957.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.003.000 4.953.000 5.000.000 5.000.0008.000.000 8.000.000 0 0 18.003.000 17.953.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 0 0 3.833.000 5.333.000 5.000.000 5.003.0004.600.000 4.600.000 0 0 13.433.000 14.936.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 3.859.000 3.859.000 2.000.000 2.000.0001.400.000 1.400.000 0 0 7.259.000 7.259.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 910.000 910.000 2.278.000 2.228.000 600.000 600.0003.100.000 3.100.000 0 0 6.888.000 6.838.000Shërbime kontraktuese

426 0 0 1.790.000 1.890.000 300.000 300.000600.000 600.000 0 0 2.690.000 2.790.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 1.950.000 1.950.000 0 00 0 0 0 1.950.000 1.950.000Punësime të përkohshme

46 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Subvencione dhe transferime

464 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Transferime të ndryshme

48 0 0 10.985.000 15.985.000 33.600.000 33.600.0000 0 0 0 44.585.000 49.585.000Shpenzime kapitale

480 0 0 3.280.000 3.280.000 5.000.000 5.000.0000 0 0 0 8.280.000 8.280.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 300.000 300.000Objekte ndërtimore

482 0 0 3.480.000 8.480.000 25.000.000 25.000.0000 0 0 0 28.480.000 33.480.000Objekte të tjera ndërtimore

483 0 0 1.365.000 1.365.000 0 00 0 0 0 1.365.000 1.365.000Blerje mobiljesh

485 0 0 2.860.000 2.860.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 6.160.000 6.160.000Investime dhe mjete jofinanciare V

K30 3.610.000 3.610.000 35.700.000 42.200.000 46.500.000 46.503.00046.200.000 46.200.000 0 0 132.010.000 138.513.000VEPRIMTARIA E MUZEUMEVE DHE E KINEMAVE

40 2.700.000 2.700.000 3.345.000 3.345.000 0 027.900.000 27.900.000 0 0 33.945.000 33.945.000Paga dhe kompensime

401 1.900.000 1.900.000 2.439.000 2.439.000 0 020.100.000 20.100.000 0 0 24.439.000 24.439.000Paga themelore

402 800.000 800.000 906.000 906.000 0 07.800.000 7.800.000 0 0 9.506.000 9.506.000Kontribute për sigurim social

42 910.000 910.000 20.070.000 21.570.000 12.900.000 12.903.00018.300.000 18.300.000 0 0 52.180.000 53.683.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 1.357.000 1.357.000 0 0600.000 600.000 0 0 1.957.000 1.957.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 0 0 5.003.000 4.953.000 5.000.000 5.000.0008.000.000 8.000.000 0 0 18.003.000 17.953.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

37

Page 44: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

423 0 0 3.833.000 5.333.000 5.000.000 5.003.0004.600.000 4.600.000 0 0 13.433.000 14.936.000Materiale dhe inventar i imët 424 0 0 3.859.000 3.859.000 2.000.000 2.000.0001.400.000 1.400.000 0 0 7.259.000 7.259.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 910.000 910.000 2.278.000 2.228.000 600.000 600.0003.100.000 3.100.000 0 0 6.888.000 6.838.000Shërbime kontraktuese

426 0 0 1.790.000 1.890.000 300.000 300.000600.000 600.000 0 0 2.690.000 2.790.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 1.950.000 1.950.000 0 00 0 0 0 1.950.000 1.950.000Punësime të përkohshme

46 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Subvencione dhe transferime

464 0 0 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 0 1.300.000 1.300.000Transferime të ndryshme

48 0 0 10.985.000 15.985.000 33.600.000 33.600.0000 0 0 0 44.585.000 49.585.000Shpenzime kapitale

480 0 0 3.280.000 3.280.000 5.000.000 5.000.0000 0 0 0 8.280.000 8.280.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 0 0 300.000 300.0000 0 0 0 300.000 300.000Objekte ndërtimore

482 0 0 3.480.000 8.480.000 25.000.000 25.000.0000 0 0 0 28.480.000 33.480.000Objekte të tjera ndërtimore

483 0 0 1.365.000 1.365.000 0 00 0 0 0 1.365.000 1.365.000Blerje mobiljesh

485 0 0 2.860.000 2.860.000 3.300.000 3.300.0000 0 0 0 6.160.000 6.160.000Investime dhe mjete jofinanciare V

38

Page 45: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

K4 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA 56.620.000 0 00 0 56.620.00051.625.000 0 6.500.0000 0 58.125.000

K40 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA

56.620.000 0 00 0 56.620.00051.625.000 0 6.500.0000 0 58.125.000

42 10.300.000 10.620.000 0 0 0 00 0 0 0 10.300.000 10.620.000Mallra dhe shërbime

421 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 0 700.000 0 0 0 00 0 0 0 0 700.000Materiale dhe inventar i imët 424 2.900.000 3.200.000 0 0 0 00 0 0 0 2.900.000 3.200.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 5.800.000 5.120.000 0 0 0 00 0 0 0 5.800.000 5.120.000Shërbime kontraktuese

46 46.320.000 41.005.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 46.320.000 47.505.000Subvencione dhe transferime

463 15.000.000 6.320.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 6.320.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 31.320.000 34.685.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 31.320.000 41.185.000Transferime të ndryshme

K40 56.620.000 51.625.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 56.620.000 58.125.000MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA

42 10.300.000 10.620.000 0 0 0 00 0 0 0 10.300.000 10.620.000Mallra dhe shërbime

421 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 0 700.000 0 0 0 00 0 0 0 0 700.000Materiale dhe inventar i imët 424 2.900.000 3.200.000 0 0 0 00 0 0 0 2.900.000 3.200.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 5.800.000 5.120.000 0 0 0 00 0 0 0 5.800.000 5.120.000Shërbime kontraktuese

46 46.320.000 41.005.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 46.320.000 47.505.000Subvencione dhe transferime

463 15.000.000 6.320.000 0 0 0 00 0 0 0 15.000.000 6.320.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 31.320.000 34.685.000 0 0 0 6.500.0000 0 0 0 31.320.000 41.185.000Transferime të ndryshme

39

Page 46: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

KA MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA (SHPENZIMET KAPITALE)

10.526.000 0 00 0 10.526.0006.956.000 0 00 0 6.956.000

KA0 MANIFESTIMET KULTURORE (SHPENZIMET KAPITALE)

10.526.000 0 00 0 10.526.0006.956.000 0 00 0 6.956.000

48 10.526.000 6.956.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 6.956.000Shpenzime kapitale

480 0 1.180.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.180.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 10.526.000 5.776.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 5.776.000Objekte ndërtimore

485 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Investime dhe mjete jofinanciare V

KA0 10.526.000 6.956.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 6.956.000MANIFESTIMET KULTURORE (SHPENZIMET KAPITALE)

48 10.526.000 6.956.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 6.956.000Shpenzime kapitale

480 0 1.180.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.180.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 10.526.000 5.776.000 0 0 0 00 0 0 0 10.526.000 5.776.000Objekte ndërtimore

485 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Investime dhe mjete jofinanciare V

40

Page 47: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

L0 SPORT DHE REKREACION 41.770.000 0 00 0 41.770.00011.770.000 0 00 0 11.770.000

L00 SPORT DHE REKREACION 41.770.000 0 00 0 41.770.00011.770.000 0 00 0 11.770.000

46 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Subvencione dhe transferime

463 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

L00 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000SPORT DHE REKREACION

46 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Subvencione dhe transferime

463 41.770.000 11.770.000 0 0 0 00 0 0 0 41.770.000 11.770.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

41

Page 48: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

LA SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)

11.600.000 0 00 0 11.600.00010.350.000 0 00 0 10.350.000

LA0 SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)

11.600.000 0 00 0 11.600.00010.350.000 0 00 0 10.350.000

48 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Shpenzime kapitale

482 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Objekte të tjera ndërtimore

LA0 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000SPORT DHE REKREACION (SHPENZIME KAPITALE)

48 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Shpenzime kapitale

482 11.600.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 11.600.000 10.350.000Objekte të tjera ndërtimore

42

Page 49: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

MB BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR 4.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.0004.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.000

MB0 BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR 4.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.0004.300.000 0 3.700.0000 0 8.000.000

42 4.300.000 4.300.000 0 0 3.700.000 3.700.0000 0 0 0 8.000.000 8.000.000Mallra dhe shërbime

420 900.000 900.000 0 0 770.000 770.0000 0 0 0 1.670.000 1.670.000Shpensime të rrugës dhe ditore 425 3.000.000 3.000.000 0 0 2.600.000 2.600.0000 0 0 0 5.600.000 5.600.000Shërbime kontraktuese

426 400.000 400.000 0 0 330.000 330.0000 0 0 0 730.000 730.000Shpenzime të tjera rrjedhëse48 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime kapitale

480 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive

MB0 4.300.000 4.300.000 0 0 3.700.000 3.700.0000 0 0 0 8.000.000 8.000.000BASHKËPUNIMI NDËRKUFITAR

42 4.300.000 4.300.000 0 0 3.700.000 3.700.0000 0 0 0 8.000.000 8.000.000Mallra dhe shërbime

420 900.000 900.000 0 0 770.000 770.0000 0 0 0 1.670.000 1.670.000Shpensime të rrugës dhe ditore 425 3.000.000 3.000.000 0 0 2.600.000 2.600.0000 0 0 0 5.600.000 5.600.000Shërbime kontraktuese

426 400.000 400.000 0 0 330.000 330.0000 0 0 0 730.000 730.000Shpenzime të tjera rrjedhëse48 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Shpenzime kapitale

480 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Blerje e pajisjeve dhe makinerive

43

Page 50: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

N2 ARSIMI I MESËM 54.300.000 173.000.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.395.700.00033.800.000 162.586.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.364.786.000

N20 ARSIMI I MESËM 54.300.000 173.000.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.395.700.00033.800.000 162.586.000 14.400.0001.154.000.000 0 1.364.786.000

40 0 0 22.290.000 22.290.000 0 0763.000.000 763.000.000 0 0 785.290.000 785.290.000Paga dhe kompensime

401 0 0 16.268.000 16.268.000 0 0556.000.000 556.000.000 0 0 572.268.000 572.268.000Paga themelore

402 0 0 6.022.000 6.022.000 0 0207.000.000 207.000.000 0 0 213.022.000 213.022.000Kontribute për sigurim social

42 53.100.000 32.100.000 127.560.000 117.300.000 13.783.000 13.783.000391.000.000 391.000.000 0 0 585.443.000 554.183.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 5.389.000 5.032.000 6.201.000 6.201.000200.000 200.000 0 0 11.790.000 11.433.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 15.000.000 5.000.000 13.107.000 11.213.000 20.000 20.000134.300.000 134.150.000 0 0 162.427.000 150.383.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 1.000.000 1.000.000 20.588.000 17.299.000 1.866.000 1.866.00018.500.000 18.500.000 0 0 41.954.000 38.665.000Materiale dhe inventar i imët 424 17.600.000 18.000.000 19.385.000 18.194.000 370.000 370.00019.200.000 19.200.000 0 0 56.555.000 55.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 17.900.000 6.500.000 37.591.000 40.519.000 2.450.000 2.450.000216.200.000 216.200.000 0 0 274.141.000 265.669.000Shërbime kontraktuese

426 1.600.000 1.600.000 31.500.000 25.043.000 2.876.000 2.876.0002.600.000 2.750.000 0 0 38.576.000 32.269.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Punësime të përkohshme

46 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Subvencione dhe transferime

464 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Transferime të ndryshme

48 0 0 22.800.000 22.646.000 617.000 617.0000 0 0 0 23.417.000 23.263.000Shpenzime kapitale

480 0 0 6.030.000 6.140.000 617.000 617.0000 0 0 0 6.647.000 6.757.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 5.450.000 5.950.000 0 00 0 0 0 5.450.000 5.950.000Objekte ndërtimore

482 0 0 5.780.000 5.610.000 0 00 0 0 0 5.780.000 5.610.000Objekte të tjera ndërtimore

483 0 0 2.660.000 2.990.000 0 00 0 0 0 2.660.000 2.990.000Blerje mobiljesh

485 0 0 1.610.000 1.606.000 0 00 0 0 0 1.610.000 1.606.000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 0 0 1.270.000 350.000 0 00 0 0 0 1.270.000 350.000Blerje automjetesh

N20 54.300.000 33.800.000 173.000.000 162.586.000 14.400.000 14.400.0001.154.000.000 1.154.000.000 0 0 1.395.700.000 1.364.786.000ARSIMI I MESËM

40 0 0 22.290.000 22.290.000 0 0763.000.000 763.000.000 0 0 785.290.000 785.290.000Paga dhe kompensime

401 0 0 16.268.000 16.268.000 0 0556.000.000 556.000.000 0 0 572.268.000 572.268.000Paga themelore

402 0 0 6.022.000 6.022.000 0 0207.000.000 207.000.000 0 0 213.022.000 213.022.000Kontribute për sigurim social

42 53.100.000 32.100.000 127.560.000 117.300.000 13.783.000 13.783.000391.000.000 391.000.000 0 0 585.443.000 554.183.000Mallra dhe shërbime

420 0 0 5.389.000 5.032.000 6.201.000 6.201.000200.000 200.000 0 0 11.790.000 11.433.000Shpensime të rrugës dhe ditore 421 15.000.000 5.000.000 13.107.000 11.213.000 20.000 20.000134.300.000 134.150.000 0 0 162.427.000 150.383.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe

transport

423 1.000.000 1.000.000 20.588.000 17.299.000 1.866.000 1.866.00018.500.000 18.500.000 0 0 41.954.000 38.665.000Materiale dhe inventar i imët

44

Page 51: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

424 17.600.000 18.000.000 19.385.000 18.194.000 370.000 370.00019.200.000 19.200.000 0 0 56.555.000 55.764.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 17.900.000 6.500.000 37.591.000 40.519.000 2.450.000 2.450.000216.200.000 216.200.000 0 0 274.141.000 265.669.000Shërbime kontraktuese

426 1.600.000 1.600.000 31.500.000 25.043.000 2.876.000 2.876.0002.600.000 2.750.000 0 0 38.576.000 32.269.000Shpenzime të tjera rrjedhëse427 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0Punësime të përkohshme

46 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Subvencione dhe transferime

464 1.200.000 1.700.000 350.000 350.000 0 00 0 0 0 1.550.000 2.050.000Transferime të ndryshme

48 0 0 22.800.000 22.646.000 617.000 617.0000 0 0 0 23.417.000 23.263.000Shpenzime kapitale

480 0 0 6.030.000 6.140.000 617.000 617.0000 0 0 0 6.647.000 6.757.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 0 0 5.450.000 5.950.000 0 00 0 0 0 5.450.000 5.950.000Objekte ndërtimore

482 0 0 5.780.000 5.610.000 0 00 0 0 0 5.780.000 5.610.000Objekte të tjera ndërtimore

483 0 0 2.660.000 2.990.000 0 00 0 0 0 2.660.000 2.990.000Blerje mobiljesh

485 0 0 1.610.000 1.606.000 0 00 0 0 0 1.610.000 1.606.000Investime dhe mjete jofinanciare V

486 0 0 1.270.000 350.000 0 00 0 0 0 1.270.000 350.000Blerje automjetesh

45

Page 52: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

NA ARSIMI (SHPENZIME KAPITALE) 39.800.000 0 00 0 39.800.00038.035.000 0 00 0 38.035.000

NAA ARSIMI I MESËM (SHPENZIME KAPITALE) 39.800.000 0 00 0 39.800.00038.035.000 0 00 0 38.035.000

48 39.800.000 38.035.000 0 0 0 00 0 0 0 39.800.000 38.035.000Shpenzime kapitale

480 2.800.000 3.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 3.300.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 37.000.000 33.735.000 0 0 0 00 0 0 0 37.000.000 33.735.000Objekte ndërtimore

483 0 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000Blerje mobiljesh

NAA 39.800.000 38.035.000 0 0 0 00 0 0 0 39.800.000 38.035.000ARSIMI I MESËM (SHPENZIME KAPITALE)

48 39.800.000 38.035.000 0 0 0 00 0 0 0 39.800.000 38.035.000Shpenzime kapitale

480 2.800.000 3.300.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 3.300.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 37.000.000 33.735.000 0 0 0 00 0 0 0 37.000.000 33.735.000Objekte ndërtimore

483 0 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000Blerje mobiljesh

46

Page 53: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

R1 MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS

26.200.000 0 00 0 26.200.00023.600.000 0 00 0 23.600.000

R10 MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS

26.200.000 0 00 0 26.200.00023.600.000 0 00 0 23.600.000

42 25.650.000 23.050.000 0 0 0 00 0 0 0 25.650.000 23.050.000Mallra dhe shërbime

425 25.050.000 22.450.000 0 0 0 00 0 0 0 25.050.000 22.450.000Shërbime kontraktuese

426 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 550.000 550.000 0 0 0 00 0 0 0 550.000 550.000Subvencione dhe transferime

463 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 250.000 250.000 0 0 0 00 0 0 0 250.000 250.000Transferime të ndryshme

R10 26.200.000 23.600.000 0 0 0 00 0 0 0 26.200.000 23.600.000MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS

42 25.650.000 23.050.000 0 0 0 00 0 0 0 25.650.000 23.050.000Mallra dhe shërbime

425 25.050.000 22.450.000 0 0 0 00 0 0 0 25.050.000 22.450.000Shërbime kontraktuese

426 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 550.000 550.000 0 0 0 00 0 0 0 550.000 550.000Subvencione dhe transferime

463 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 250.000 250.000 0 0 0 00 0 0 0 250.000 250.000Transferime të ndryshme

47

Page 54: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

RA MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)

32.250.000 0 00 0 32.250.00034.250.000 0 00 0 34.250.000

RAA MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)

32.250.000 0 00 0 32.250.00034.250.000 0 00 0 34.250.000

48 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Shpenzime kapitale

482 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Objekte të tjera ndërtimore

RAA 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS (SHPENZIME KAPITALE)

48 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Shpenzime kapitale

482 32.250.000 34.250.000 0 0 0 00 0 0 0 32.250.000 34.250.000Objekte të tjera ndërtimore

48

Page 55: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

T1 AVANSIMI I MBROJTJES SHËNDETSORE 1.700.000 0 00 0 1.700.0001.700.000 0 00 0 1.700.000

T10 AVANSIMI I MBROJTJES SHËNDETSORE 1.700.000 0 00 0 1.700.0001.700.000 0 00 0 1.700.000

46 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Subvencione dhe transferime

463 1.200.000 1.200.000 0 0 0 00 0 0 0 1.200.000 1.200.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Transferime të ndryshme

T10 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000AVANSIMI I MBROJTJES SHËNDETSORE

46 1.700.000 1.700.000 0 0 0 00 0 0 0 1.700.000 1.700.000Subvencione dhe transferime

463 1.200.000 1.200.000 0 0 0 00 0 0 0 1.200.000 1.200.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Transferime të ndryshme

49

Page 56: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

V2 SHTËPITË E PLEQËVE 60.550.000 0 00 0 60.550.00061.550.000 0 00 0 61.550.000

V20 SHTËPITË E PLEQËVE 60.550.000 0 00 0 60.550.00061.550.000 0 00 0 61.550.000

42 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Mallra dhe shërbime

426 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 10.950.000 11.950.000 0 0 0 00 0 0 0 10.950.000 11.950.000Subvencione dhe transferime

463 9.350.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 9.350.000 10.350.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Transferime të ndryshme

V20 60.550.000 61.550.000 0 0 0 00 0 0 0 60.550.000 61.550.000SHTËPITË E PLEQËVE

42 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Mallra dhe shërbime

426 49.600.000 49.600.000 0 0 0 00 0 0 0 49.600.000 49.600.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 10.950.000 11.950.000 0 0 0 00 0 0 0 10.950.000 11.950.000Subvencione dhe transferime

463 9.350.000 10.350.000 0 0 0 00 0 0 0 9.350.000 10.350.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

464 1.600.000 1.600.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.600.000Transferime të ndryshme

50

Page 57: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

VA MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE) 5.000.000 0 00 0 5.000.0007.900.000 0 00 0 7.900.000

VA0 MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE) 5.000.000 0 00 0 5.000.0007.900.000 0 00 0 7.900.000

48 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Shpenzime kapitale

481 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Objekte ndërtimore

VA0 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000MBROJTJA SOCIALE (SHPENZIME KAPITALE)

48 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Shpenzime kapitale

481 5.000.000 7.900.000 0 0 0 00 0 0 0 5.000.000 7.900.000Objekte ndërtimore

51

Page 58: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

W0 MBROJTJA KUNDËR ZJARREVE 42.900.000 0 099.000.000 0 141.900.00042.900.000 0 099.000.000 0 141.900.000

W00 MBROJTJA KUNDËR ZJARREVE 42.900.000 0 099.000.000 0 141.900.00042.900.000 0 099.000.000 0 141.900.000

40 13.500.000 13.500.000 0 0 0 099.000.000 99.000.000 0 0 112.500.000 112.500.000Paga dhe kompensime

401 7.300.000 7.300.000 0 0 0 069.000.000 69.000.000 0 0 76.300.000 76.300.000Paga themelore

402 3.200.000 3.200.000 0 0 0 030.000.000 30.000.000 0 0 33.200.000 33.200.000Kontribute për sigurim social

404 3.000.000 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 3.000.000 3.000.000Kontribute

42 28.700.000 28.700.000 0 0 0 00 0 0 0 28.700.000 28.700.000Mallra dhe shërbime

421 14.450.000 14.450.000 0 0 0 00 0 0 0 14.450.000 14.450.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 6.400.000 6.400.000 0 0 0 00 0 0 0 6.400.000 6.400.000Materiale dhe inventar i imët 424 6.900.000 6.900.000 0 0 0 00 0 0 0 6.900.000 6.900.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 750.000 750.000 0 0 0 00 0 0 0 750.000 750.000Shërbime kontraktuese

426 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Subvencione dhe transferime

463 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

W00 42.900.000 42.900.000 0 0 0 099.000.000 99.000.000 0 0 141.900.000 141.900.000MBROJTJA KUNDËR ZJARREVE

40 13.500.000 13.500.000 0 0 0 099.000.000 99.000.000 0 0 112.500.000 112.500.000Paga dhe kompensime

401 7.300.000 7.300.000 0 0 0 069.000.000 69.000.000 0 0 76.300.000 76.300.000Paga themelore

402 3.200.000 3.200.000 0 0 0 030.000.000 30.000.000 0 0 33.200.000 33.200.000Kontribute për sigurim social

404 3.000.000 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 3.000.000 3.000.000Kontribute

42 28.700.000 28.700.000 0 0 0 00 0 0 0 28.700.000 28.700.000Mallra dhe shërbime

421 14.450.000 14.450.000 0 0 0 00 0 0 0 14.450.000 14.450.000Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport

423 6.400.000 6.400.000 0 0 0 00 0 0 0 6.400.000 6.400.000Materiale dhe inventar i imët 424 6.900.000 6.900.000 0 0 0 00 0 0 0 6.900.000 6.900.000Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme

425 750.000 750.000 0 0 0 00 0 0 0 750.000 750.000Shërbime kontraktuese

426 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Shpenzime të tjera rrjedhëse46 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Subvencione dhe transferime

463 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000Transferime deri te organizatat joqeveritare

52

Page 59: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

T` hyra :

Shpenzime :

WA MBROJTA KUNDËR ZJARREVE (SHPENZIME KAPITALE)

2.800.000 0 00 0 2.800.0002.800.000 0 00 0 2.800.000

WAAMBROJTA KUNDËR ZJARREVE (SHPENZIME KAPITALE)

2.800.000 0 00 0 2.800.0002.800.000 0 00 0 2.800.000

48 2.800.000 2.800.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 2.800.000Shpenzime kapitale

480 100.000 100.000 0 0 0 00 0 0 0 100.000 100.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte ndërtimore

482 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Objekte të tjera ndërtimore

486 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Blerje automjetesh

WAA 2.800.000 2.800.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 2.800.000MBROJTA KUNDËR ZJARREVE (SHPENZIME KAPITALE)

48 2.800.000 2.800.000 0 0 0 00 0 0 0 2.800.000 2.800.000Shpenzime kapitale

480 100.000 100.000 0 0 0 00 0 0 0 100.000 100.000Blerje e pajisjeve dhe makinerive

481 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000Objekte ndërtimore

482 500.000 500.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 500.000Objekte të tjera ndërtimore

486 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000Blerje automjetesh

53

Page 60: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Buxhet Shpenzimet nga aktivitetet vet`financuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit GJITHSEJ SHPENZIME

RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet RebalansBuxhet

P ` r s h k r i m iKategoria

Z`ri

Programi

N`nprogrami

Kryetar

54

Page 61: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Pjesa zhvillimore e Buxhetit të Qytetit të Shkupit për periudhën e viteve 2014 - 2016

Nënprogrami ЕАА Shpenzime kapitale të Qytetit të Shkupit

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit VitiKategoria

20142014

Rebelanci2015 2016

Buxheti themelor 40.450.000 61.450.000 71.600.000 600.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 40.450.000 61.450.000 71.600.000 600.000.000

Gjithsej 40.450.000 61.450.000 71.600.000 600.000.000

Nënprogrami FАА Rregullimi i truallit ndërtimor (shpenzime kapitale)

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 130.000.000 108.000.000 185.000.000 180.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 130.000.000 108.000.000 185.000.000 180.000.000

Gjithsej 130.000.000 108.000.000 185.000.000 180.000.000

Nënprogrami: GАА - Ndërtimi i objekteve komerciale

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 326.200.000 357.700.000 200.000.000 100.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 326.200.000 357.700.000 200.000.000 100.000.000

Huazime 212.000.000 185.000.000 0 0

786 48 SHPENZIME KAPITALE 212.000.000 185.000.000 0 0

Gjithsej 538.200.000 542.700.000 200.000.000 100.000.000

Nënprogrami: GDA Projekte për efikasitet energjetik

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0

Qëllimet e këtij programi zhvillues janë sigurimi i kushteve moderne për punën e administratës së qytetit, efikasitet më i madh në punë, si dhe transparencë më e madhe ndaj qytetarëve dhe

bashkësisë së biznesit. Këto qëllime planifikohet që të arrihen përmes më shumë projekteve dhe aktiviteteve: instalimi i SIGJ (faza e tretë), implementimi i sistemit për menaxhim digjital me

dokumentet dhe arkivin digjital; E - këshilli; zhvillim i e - serviseve; vazhdimi i ndërtimit të Shtëpisë së qytetit, softuer për administrimin e tatimeve.

Qëllimi kryesor i këtij nën programi është rregullimi i truallit ndërtimor që është obligim ligjor i Qytetit të Shkupit. Me rregullimin e truallit ndërtimor kryhet ndërtimi i infrastrukturës komunale, pikërisht

pajimi i truallit ndërtimor me objekte të infrastrukturës themelore, në përputhje me obligimet e marra sipas kontratave për kompensimin për rregullimin e truallit ndërtimor.

Qëllimi i nënprogramit është sigurimi i parkimit cilësorë dhe bashkëkohorë në territorin e Qytetit të Shkupit përmes ndërtimit të karazheve në kate. Me realizimin e këtij nën programi do të sigurohet

më shumë hapësirë për parkim të automjeteve, që paraqet problem shumvjeçar në territorin e Qytetit, me këtë do të zvogëlohet numri i automjeteve të parkuar në kundërshtim me ligjin, dhe do të

zmadhohet qarkullimi dhe siguria në komunikacion.

Qëllimi i këtij programi është promovimi dhe shfrytëzimi i efikasitetit energjetik në objektet e shkollave të mesme dhe të institucioneve kulturore në kompetencë të Qytetit të Shkupit me qëllim të

shfrytëzimit më efikas dhe më ekonomik të energjisë. Me realizimin e këtin nën programi do të sigurohet kursim i energjisë dhe shpenzime më të ulëta për funksionimin e godinave shkollore dhe

godinave të institucioneve kulturore nën kompetencë të Qytetit të Shkupit.

1

Page 62: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

630 48 SHPENZIME KAPITALE 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0

Gjithsej 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0

Nënprogrami: ЈАА Изградба на јавно осветлување

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 48.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 48.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000

Gjithsej 48.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000

Nënprogrami: ЈDА Ndërtimi i rrugëve magjistrale dhe mbledhëse

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 526.000.000 467.000.000 1.023.000.000 700.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 526.000.000 467.000.000 1.023.000.000 700.000.000

Huazime 66.000.000 6.000.000 0 0

786 48 SHPENZIME KAPITALE 66.000.000 6.000.000 0 0

Gjithsej 592.000.000 473.000.000 1.023.000.000 700.000.000

Nënprogrami: JFA Ndërtimi i sinjalizimit të komunikacioni

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 39.800.000 41.800.000 17.000.000 17.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 39.800.000 41.800.000 17.000.000 17.000.000

Huazime 112.000.000 69.000.000 0 0

786 48 SHPENZIME KAPITALE 112.000.000 69.000.000 0 0

Gjithsej 151.800.000 110.800.000 17.000.000 17.000.000

Nënprogrami: ЈGА - Ndërtimi i sistemit për furnizimin me ujë

Qëllimi i këtij nën programi është sigurimi i ndriçimit publik me kualitet në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe dispozitat dhe atë të rrugëve magjistrale dhe mbledhëse, të cilat në

përputhje me dispozitat ligjore në fuqi janë nën kompetencat e qytetit të Shkupit. Qëllimi themelor do të arrihet nëpërmjet ndërtimit dhe rikonstruksionit të ndriçimit publik. Me ndërtimin dhe

rikonstruimin e ndriçimit publik do të mundësohet siguri më e madhe për pjesëmarrësit në komunikacion.

Qëllimi i këtij nën programi është përmirësimi i komunikacionit në territorin e Qytetit të Shkupit, nëpërmjet realizimit të zgjidhjeve të komunikacionit rrugor për rrugët magjistrale dhe mbledhëse në

përputhje me PPU-në e Qytetit të Shkupit dhe PUD-ve adekuate. Me realizimin e këtij nën programi do të sigurohet kalueshmëri më e madhe e automjeteve, si dhe lidhje më e shpejtë dhe më e

mirë e komunikacionit në territorin e Qytetit që realizohet përmes: përgatitjes së projekteve për rrugët, ndërtimin e rrugës nëntokësore të komunikacionit, mbikalimet, rrugët dhe bulevardet etj.

Përmirësimi i zhvillimit të komunikacionit në tërë territorin e Qytetit të Shkupit është qëllimi themelor i nënprogramit zhvillimorë, që do të realizohet përmes ndërtimit të sinjalizimit të komunikacionit

dhe formimit të Qendrës për menaxhim dhe kontroll të komunikacionit. Me realizimin e këtij nënprogrami do të mundësohet zmadhimi i fuqisë permeabile të udhëkryqeve dhe rrugëve

automobilistike, zvogëlimi i kohës së qarkullimit dhe i kolonave të automjeteve, me këtë do të zmadhohet siguria në komunikacion dhe efikasiteti i sistemit urban të komunikacionit dhe zvogëlimi i

ndotjeve të ambientit jetësorë.

2

Page 63: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 9.000.000 9.000.000 65.000.000 70.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 9.000.000 9.000.000 65.000.000 70.000.000

Kredi 5.000.000 5.000.000 0 0

786 48 SHPENZIME KAPITALE 5.000.000 5.000.000 0 0

Gjithsej 14.000.000 14.000.000 65.000.000 70.000.000

Nënprogrami: ЈIА - ndërtimi i sistemeve për përcjelljen dhe pastrimin e ujërave të zeza

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 102.000.000 75.000.000 219.000.000 255.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 102.000.000 75.000.000 219.000.000 255.000.000

Gjithsej 102.000.000 75.000.000 219.000.000 255.000.000

Nënprogrami: JLA Shërbime të tjera komunale (shpenzime kapitale)

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 141.000.000 143.000.000 235.000.000 230.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 141.000.000 143.000.000 235.000.000 230.000.000

Gjithsej 141.000.000 143.000.000 235.000.000 230.000.000

Nënprogrami: ЈPА – Transporti publik (shpenzime kapitale)

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit VitiKategoria

20142014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 5.000.000 0 172.000.000 812.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 5.000.000 0 172.000.000 812.000.000

Gjithsej 5.000.000 0 172.000.000 812.000.000

Nëpërmjet përgatitjes së dokumentacionit teknik për realizimin e sistemeve për furnizimin me ujë dhe realizimin e pjesshëm nëpërmjet mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit, përveç investimeve

të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” do të sigurohet furnizim me ujë më me kualitet në territorin e Qytetit të Shkupit. Për këtë vit është planifikuar të fillohet me ndërtimin e kolektorit në Nerezi nga

buxheti themelor dhe ndërtimi i ujësjellësit në komunën Shuto Orizare me kredi nga Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale.

Qëllimi i këtij programi është vendosja e transportit publik tramvaj në territorin e Qytetit të Shkupit.

Qëllimet e përgjithshme që duhet të arrihen me vendosjen e sistemit tramvaj është promocioni i zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Qytetit të Shkupit, si dhe përmirësimi klimës për investime në

sektorin e transportit, kurse qëllim i veçantë është plotësimi i transportit publik të qytetit nëpërmjet sistemit që ofron shpejtësi më të madhe, siguri dhe komfor më të madh. Në të njëjtën kohë bhet

Qëllimi i këtij aktiviteti është rinovimi i fasadave të ndërtesave të cilat gravitojnë në qendrën e qytetit, përkatësisht në sheshin e qytetit gjë me të cilën do të mundësohet pamje e re dhe e freskët e

qendrës së qytetit e cila është veçanërisht tërheqëse për turistët..

Zgjidhja e problemit me ujërat e zeza në territorin e Qytetit të Shkupit, nëpërmjet përfshirjes dhe përcjelljes së ujërave atmosferik dhe ujërave të zeza përbën qëllimin kryesor të këtij programi

zhvillues, që do të realizohet nëpërmjet ndërtimit të kanalizimit atmosferik të rrugëve magjistrale dhe mbledhëse dhe rikonstruksionit të kanalizimit ekzistues që është me kapacitet të

pamjaftueshëm, nëpërmjet ndërtimit të stacioneve të pastrimit dhe nëpërmjet ndërtimit të sistemeve për përfshirjen e ujërave nga rrëza e Vodnos.

3

Page 64: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Nënprogrami: NАА – Arsimi i mesëm (shpenzime kapitale)

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 39.800.000 38.035.000 20.000.000 10.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 39.800.000 38.035.000 20.000.000 10.000.000

Gjithsej 39.800.000 38.035.000 20.000.000 10.000.000

Nënprogrami: RАА Mbrojtje e ambientit jetësor ( shpenzime kapitale)

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 32.250.000 34.250.000 31.000.000 31.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 32.250.000 34.250.000 31.000.000 31.000.000

Gjithsej 32.250.000 34.250.000 31.000.000 31.000.000

Nënprogrami: NJАА Mbrojtje kundër zjarrit (shpenzime kapitale)

Përshkrimi dhe qëllimet

Burimi i financimit Viti

Kategoria2014

2014

Rebalanci2015 2016

Buxheti themelor 2.800.000 2.800.000 27.000.000 13.000.000

630 48 SHPENZIME KAPITALE 2.800.000 2.800.000 27.000.000 13.000.000

Gjithsej 2.800.000 2.800.000 27.000.000 13.000.000

Në përputhje me kompetencat burimore të Qytetit të Shkupit në fushën e mbrojtjes së ambientit jetësor dhe natyrës, ky program zhvillimor i përfshin aktivitetet për mbrojtjen e ujit, ajrit dhe

lokaliteteve natyrore, mbrojtjen e njerëzve nga shkaktarë të rrezikshëm për shëndetin, si dhe informimin e opinionit dhe ngritjen e ndërgjegjes publike.

Nëpërmjet realizimit të këtij programi zhvillues do të sigurohen kushte më të mira për punë dhe realizimin e procesit edukativ arsimor në shkollat e mesme nën kompetencat e Qytetit të Shkupit që

do të realizohet nëpërmjet rikonstruksionit të godinave shkollore dhe sallave të fiskulturës, si dhe furnizmit me pajisje shkollore dhe sportive.

Me përmirësimin e kushteve për punë në stacionet kundër zjarrit të Brigadës për mbrojtje kundër zjarrit, si dhe me përmirësimin e mundësive për trajnim të të punësuarve në njësitë kundër zjarrit,

do të sigurohet funksionim më i mirë i BMKZ dhe zvogëlim i periudhës të nevojshme për intervenim, me qëllim realizimin sa më efikas të mbrojtjes kundër zjarrit në territorin e Qytetit të Shkupit dhe

më gjerë .

4

Page 65: NDRYSHIM DHE POTËSIM TË BUXHETIT TË QYTETIT TË …I. Gjithsej të ardhura - të ardhura tatimore - të ardhura jotatimore ... - transferime - të ardhura nga donacione II. Gjithsej

Neni 3 Ndryshimet dhe plotësimet e Buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2014 hyjnë në fuqi ditën e shpalljes në “Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit”. Numër 07 – 4686/1 С О В Е Т Н А Г Р А Д С К О П Ј Е 7 korrik 2014 K Ё SH I LL I I QYTETIT TË SHKUPIT Shkup ПРЕТСЕДАТЕЛ KRYETAR М-р Ирена Мишева Mr. Irena Misheva