of 16 /16
Nemo Wide potapljaški računalnik Navodila za uporabo

Nemo Wide SL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dive Computer Manual

Text of Nemo Wide SL

 • Nemo Wide potapljaki raunalnik

  Navodila za uporabo

 • Nemo Wide potapljaki raunalnik

  2

  KAZALO

  1 UVOD 3 3.2.4 IZPUEN DEKOMPRESIJSKI POSTANEK 11 1.1 SLOVAREK 3 3.2.4.1 IZPUEN NAIN DEKOMPRESIJSKEGA POSTANKA 11 1.2 NAINI DELOVANJA 4 3.2.5 PRAZNA BATERIJA 11 1.3 BATERIJA 4 3.3 PRIKAZ INFORMACIJ 11 1.4 PRIKLJUITEV NA OSEBNI RAUNALNIK ALI MAC 4 3.4 PO POTOPU 12 1.5 UPRAVLJANJE Z GUMBI 4 3.5 POTAPLJANJE Z VE KOT ENIM PLINOM 12

  2 MENIJI, NASTAVITVE IN FUNKCIJE 6 3.5.1 NASTAVITEV VE KOT ENEGA PLINA 12 2.1 NAINI 6 3.5.2 MENJAVA PLINOV 13 2.2 NASTAVITVE 7 3.5.3 POSEBNE RAZMERE 13

  2.2.1 NASTAVITVE POTOPA 7 3.5.3.1 PREHOD NAZAJ NA PLIN Z NIJO KONCENTRACIJO 2.2.1.1 OSVETLITEV (LGHT) 7 KISKA 13 2.2.1.2 P FAKTOR (P FCT) 7 3.5.3.2 POTOP POD MEJO MAKSIMALNE GLOBINE (MOD) 2.2.1.3 NADMORSKA VIINA (ALT) 8 PO SPREMEMBI PLINA 13 2.2.1.4 VODA (WATR ) 8 3.6 NAIN BOTTOM TIMER 13 2.2.1.5 ENOTE (UN:Ts) 8 3.6.1 KRITEV POTOPA OMOGOA LE BOTTOM TIMER NAIN 14 2.2.1.6 HITER DVIG (FAST) 8 4 SKRB ZA NEMO WIDE 14 2.2.1.7 ALARM (ALRM) 8 4.1 TEHNINE INFORMACIJE 14 2.2.1.8 IZBRIS DESATURACIJE (ERASE) 8 4.2 VZDREVANJE 14

  2.2.2 NASTAVITEV ASA 8 4.2.1 MENJAVA BATERIJE 14 2.3 DNEVNIK POTOPOV (LOGBOOK) 9 4.3 GARANCIJA 14 2.4 NARTOVANJE POTOPA 9 4.4 IZKLJUITVE GARANCIJE 14 2.5 OSEBNI RAUNALNIK (PC) 9 4.5 SERIJSKA TEVILKA IZDELKA 15 2.6 INFO 9 5 ODSTRANITEV NAPRAVE 15

  3 POTAPLJANJE Z RAUNALNIKOM NEMO WIDE 9 3.1 NITROX 9 3.2 ALARMI 10

  3.2.1 HITROST DVIGA 10 3.2.2 MOD/PPO2 10 3.2.3 CNS = 100% 10

 • 3

  1 UVOD

  1.1 SLOVAREK

  : Prikaz ikone v primeru prehitrega dvigovanja na povrje.

  : Prikaz ikone v primeru izpuenega dekompresijskega postanka. Predviden as dviga na povrje, od vae trenutne globine, skupaj z vsemi

  ASC: dekompresijskimi postanki, ob predpostavki, da se dvigujete proti gladini 10m/min ali 33 ft/min.

  AVG: Povprena globina potopa. CNS: Centralni ivni sistem. CNS% ponazarja stopnjo strupenih uinkov kisika.

  DESAT: as, ki ga telo potrebuje, da izloi duik, ki se je v telesu nabral med potopom. Gas switching: Proces spreminjanja uporabe iz enega dihalnega plina v drugega. Max depth: Najveja doseena globina med potopom.

  Maksimalna predvidena globina je globina pri kateri parcialni tlak kisika (ppO2)MOD: Najvejo dovoljeno vrednost (ppO2max). Potaplja bo pri potapljanju globlje od

  maksimalne predvidene globine (MOD) izpostavljen nevarni stopnji ppO2 . Multigas

  : se nanaa na potop, pri katerem se za dihanje uporablja ve kot ena dihalna meanica (zrak in/ali Nitrox).

  Nitrox:

  meanica kisika in duika, z vsebnostjo kisika vejo ali enako 22%.

  NO FLY / : Minimalni as brez potapljanja pred odhodom na letalo. No deco time: as, ki ga lahko preivite na doloeni globini in nato opravite neposreden

  dvig na povrje brez obveznega dekompresijkega postanka

  O2: kisik.

  O2%: koncentracija kisika uporabljena v vseh izraunih raunalnika. P Factor: Personaliziran dejavnik, ki daje potapljau izbirati med tremi razlinimi

  dekompresijskimi algoritmi standarni P0 in P1 ali P2.

  ppO2:

  ppO2max:

  Parcialni tlak kisika v dihalni meanici. Predstavlja funkcijo globine in koncentracije kisika (ppO2), tlak viji od 1,6 bara velja za nevarnega.

  Maksimalna dovoljena vrednost ppO2, ki skupaj s koncentracijo kisika definira MOD.

  Switch: Globina, pri kateri potaplja nartuje prehod na vijo koncentracijo kisika s pomojo multigas opcije.

  SURF: Predviden asovni interval pred naslednjim potopom.

 • 5

  NAIN DELOVANJA NA POVRJU

  pritisni pridri: OSVETLITEV (vedno, le z izjemo, ko je G2 = ON in je na zaslonu prikazan odstotek kisika 02%)

  NAIN DELOVANJA MED POTOPOM

  pritisni

  pridri: OSVETLITEV (vedno, le z izjemo, ko je G2 = ON in je na zaslonu prikazan odstotek kisika 02%)

  NITROX

  NITROX

  TIMEOUT 4

 • Nemo Wide potapljaki raunalnik

  6

  2 MENIJI, NASTAVITVE IN FUNKCIJE

  V tem poglavju so podrobno opisani vsi meniji, nastavitve in funkcije potapljakega raunalnika Nemo Wide. Potapljaki raunalnik vedno prigemo v fazi pred-potopa. Pritisk na gumb ali vam omogoa pomikanje po naslednjih zaporednih menijih: - MOdE: vam omogoa, da izbirate med zrakom,

  nitroxom in bottom timer nainom; - SEt: vam omogoa, da vidite in

  spreminjate vse nastavitve na potapljakem raunalniku;

  - LOG: vam omogoa dostop do zgodovine opravljenih potopov;

  - PLAN: vam omogoa pregled nedekompresijskih asov, ki pogojujejo globino glede na trenutno obremenitev telesa z duikom;

  - PC: vam omogoa prenos potopov na osebni raunalnik ali Mac

  - INFO: vam omogoa, da si ogledate informacije o programski in strojni opremi vaega potapljakega raunalnika.

  Z nainom pred-potopa (pre-dive) preklopimo potapljaki raunalnik v stanje pripravljenosti in s tem zagotovimo, da bo zael beleiti potop takoj, ko boste dosegli globino1,2 m oz. 4 ft. e prinete potop, ne da bi raunalnik preklopili na (pre-dive) nain pred-potopa, bo potapljaki raunalnik zael potop beleiti samodejno, a z 20 sekundnim zamikom od potopitve.

  Zaslon v nainu pred-potopa prikazuje: p faktor, viinske nastavitve, as dneva, predviden as intervala, ki ga morate preiveti na povrini izraunan glede na zadnji zabeleen potop in temperaturo. V primeru nastavitve na nitrox, bo pokazal tudi procent kisika (O2)in predvideno globino (MOD). Majhni rki S ali F v sredinski vrstici skrajno levo sta oznaki za vrsto vode.

  OPOMBA - e v nainu pred-potopa (pre-dive) ve

  kot 10 minut ne pritisnete nobenega gumba, se bo raunalnik ugasnil.

  - Priporoljivo je, da pred potopom nastavite potapljaki raunalnik na nain pred-potopa (pre-dive). e tega ne boste naredili, bo prilo do 20 sekundnega zamika beleenja potopa.

  2.1 NAINI (MOdE)

  Tukaj doloate katero vrsto plina boste uporabljali med potopom (zrak, nitrox ali celo ve vrst meanic). V primeru bottom timer nastavitve bo potapljaki raunalnik kazal le as, globino in temperaturo vode: ne bo podal dekompresijskih izraunov niti prikazal opozoril ali vkljuil alarma. S pritiskom na gumba ali se lahko pomikate skozi tri monosti (AIR, EAN in bottom timer), s pritiskom na gumb enter pa potrdite svoj izbor.

  Izbor nastavitve zraka (AIR) je enak EAN nastavitvi z 21% vsebnostjo kisika in ppO2max na 1,4 bara. Razlika je le v poenostavljenem zaslonskem prikazu, saj ne izpie CNS vrednosti (eprav se le-ta kljub temu preraunava v ozadju in se v primeru preseene vrednosti 75% in 100% sproi alarm). Pri EAN izbiri, se odpre podmeni, kjer lahko sami doloite procent kisika v uporabljeni meanici plinov (%O2). Doloite lahko tudi maksimalno vrednost parcialnega tlaka kisika (ppO2max) za najve tri dihalne meanice. Najvija mona vrednost ppO2max je 1,6 bara, a veina potapljakih ol svetuje, naj ta vrednost ne bi presegala 1,4 bara.

  V tem meniju lahko spreminjajte vsebnost kisika (O2%) z gumboma in . Pri tem opazujte, kako spreminjanje vrednosti vpliva na maksimalno predvideno globino potopa (MOD). S pritiskom na gumb enter shranite nastavitev vsebnosti kisika in se pomaknete na nastavitev vrednosti parcialnega tlaka kisika (ppO2max). Vrednost ponovno nastavite z gumboma in . Tudi tokrat lahko spremljate kako se ob spreminjanju vrednosti spreminja maksimalna globina potopa (MOD). Nastavitve shranite z gumbom enter.

  Na zaslonu se vam bo prikazal G2 OFF (kar pomeni, da e niste nastavili drugega dihalnega plina). Za izhod iz menija pritisnite esc, v nasprotnem primeru nadaljujte s toko 3.5, kjer boste izvedeli ve o potapljanju z razlinimi plini.

  OPOZORILO

  - Na potop z nitroxom se lahko odpravijo le izkueni potapljai, ki so za tovrstne potope opravili ustrezna usposabljanja pri mednarodno priznanih organizacijah.

  - Pred vsakim potopom in po zamenjavi jeklenke se prepriajte ali nastavljena koncentracija kisika v potapljakem raunalniku ustreza koncentraciji kisika v rezervoarju. Napane nastavitve lahko privedejo do resnih pokodb ali celo smrti potapljaa.

  Ve informacij o potapljanju z ve kot enim plinom je opisanih pod toko 3.5.

 • 7

  2.2 NASTAVITVE (SEt)

  SEt dIVE

  2.2.1 NASTAVITVE POTOPA (SEt dIvE)

  2.2.1.1 OSVETLITEV (LGHt)

  - LGHt

  funkcija omogoa nastavitev asa trajanja osvetlitve, po katerem se bo osvetlitev zaslona samodejno izklopila. Samodejni izklop je moen po 1 ali po najve 10 sekundah. Nastavitev on pomeni, da bo zaslon osvetljen vse dokler ga ne boste izklopili s pridranjem tipke .

  V SEt meniju lahko spreminjate nastavitve. Med obema podmenijema se pomikate z gumboma

  in : v podmeniju SEt dIvE lahko nastavljate parametre potopa, v podmeniju SEt tIME pa nastavite as in datum.

  - P FCt

  - ALt

  omogoa izbiro med standardnim algoritmom (P0) in algoritmoma (P1, P2).

  funkcija omogoa nastavitev nadmorske viine v primeru potapljanja v gorskih jezerih.

  Potapljaki raunalnik Nemo Wide ima monost osvetlitve zaslona. Osvetlitev aktivirate s pridranjem gumba . Med potopom bo v primeru aktivacije osvetlitve zaslon svetil tako dolgo kot boste to predhodno nastavili v meniju LGHt.

  omogoa izbiro med sladko in slano vodo.

  omogoa izbiro

  OPOMBA - Osvetlitev zaslona porablja baterijo; vekrat in

  dalj asa boste imeli prigano osvetlitev, manjo ivljenjsko dobo bo imela baterija potapljakega raunalnika.

  S pritiskom na gumb enter izberete meni, ki ga elite urejati, nato pa se s gumboma in pomikate med opcijami, ki jih imate na voljo. Z njima tudi poveujete oz. zmanjujete vrednost posamezne nastavitve. Z gumbom enter potrdite nastavljene spremembe. Za pomik v viji nivo menija pritisnite gumb esc.

  UN:tS

  - FASt

  - ALRM

  - ErASE

  med razlinimi enotami: m in C ali ft in F

  funkcija omogoa izklop opozorila pri nekontroliranem dvigu proti povrju. Namenjena je potapljakim intruktorjem, ki se lahko zavoljo demonstracijskih potreb znajdejo v tovrstnih situacijah.

  funkcija omogoa izklop vseh zvonih alarmov raunalnika Nemo Wide.

  omogoa izbris vrednosti uinkov duika zadnjega potopa. To funkcijo uporabite v primeru, kadar izposojate potapljaki raunalnik potapljau, ki v zadnjih 24-ih urah ni opravil potopa.

  - Ko bo baterija izpraznjena do stopnje, da se bo na zaslonu pojavilo opozorilo, bo uporaba osvetlitve onemogoena.

  Osvetlitev lahko s pridranjem gumba aktivirate tudi na povrju. Osvetlitev na povrju traja 6 sekund, razen kadar se pomikate po menijih. V tem primeru bo zaslon osvetljen vse dokler se ne boste pomaknili v meni pred-potopa (pre-dive) oz. po eni minuti neuporabe raunalnika (takrat se namre Nemo Wide izklopi sam).

  2.2.1.2 P FAKTOR (P FCt)

  SEt tIME omogoa nastavitev asa.

  Potapljaki raunalnik Nemo Wide omogoa nastavitev dodatnih osebnih varnostnih nastavitev za situacije, v katerih elite biti e previdneji. Primer takne situacije je po daljem obdobju potapljake neaktivnosti ali v primeru, ko nartujete naporen potop. Ta meni vam omogoa izbiro med standardnim algoritmom (P0), bolj konzervativno verzijo (P2) ali vmesno varianto (P1). V nainu pred-potopa (pre-dive) in po potopu (post-dive) se vam bosta izpisala dnevnik in nart potopa. Prikaz za P1 je p+, prikaz P2 pa je ponazorjen kot p++ , medtem ko P0 ob izpisu nima nobenega znaka (+).

  OPOMBA Izbira p faktor-ja se bo odraala v nartu potopa.

 • Nemo Wide potapljaki raunalnik

  8

  2.2.1.3 VIINA (ALt)

  Atmosferski tlak je odvisen od nadmorske viine in vremenskih razmer. e posebej pomemben je pri potapljanju, saj le-ta vpliva na vnos in posledino sproanje duika. Da bi lahko upotevali uinek spremembe v atmosferskem tlaku moramo nad doloeno nadmorsko viino spremeniti dekompresijski algoritem. e se nameravate potapljati v gorskem jezeru, izberite eno izmed tirih ponujenih monosti nadmorskih viin: - A0: od 0 700 m/2300 ft nadmorske

  viine; - A1: od 700 m/2300 ft 1500 m/4900 ft; - A2: od 1500 m/4900 ft 2400 m/7900 ft; - A3: od 2400 m/7900 ft 3700 m/12100 ft; - Odsvetujemo potapljanje nad nadmorsko viino

  3700 m / 12100 ft. V tem primeru uporabite nastavitev bottom timer in s pomojo potapljake tabele vnesite ustrezne parametre glede na nadmorsko viino.

  V nainu pred-potopa (pre-dive) in po potopu (post-dive) se prikazujeta dnevnik in planer potopa. Izbrane nastavitve od A1 do A3 so nakazane z ikono gore skupaj s pripadajoim tevilom. Pri nastavitvi A0 ni prikazane niti ikone za goro niti tevila.

  OPOZORILO

  Neustrezna nastavitev nadmorske viine pri potapljanju v gorskih jezerih lahko povzroi hude pokodbe ali celo smrt.

  2.2.1.4 VODA (WAtR)

  Na potapljakem raunalniku lahko izberete vrsto vode v kateri se boste potapljali. Izbirate lahko med nainom FRESH (potop v sladkih vodah) ali SALt (potop v morski vodi). Posledica napano izbrane nastavitve je lahko napano izmerjena globina potopa za priblino 3%. V primeru potopa v navadni vodi z nastavitvijo na morsko slano vodo, bo na globini 30 m/100 ft, raunalnik izmeril globino 29 m/97 ft, medtem ko bo pri potopu v slani vodi z izbrano nastavitvijo za potop v navadni vodi pri isti globini, raunalnik prikazoval globino 31 m/103 ft . Z ozirom na to, da raunalnik izvaja vse izraune na podlagi meritve tlaka, napano izbrana nastavitev na vpliva na pravilno delovanje raunalnika.

  2.2.1.5 ENOTE (UN:tS)

  Izbirate lahko med dvojimi enotami: globino izraeno v metrih (m), temperaturo izraeno v stopinjah Celzija (C) in globino izraeno v ft-ih ter temperaturo izraeno v F.

  2.2.1.6 HITER DVIG (FASt)

  Za hiter in nenadzorovan dvig se smatra dvig, kadar se ve kot dve tretjini dviga dvigujemo proti povrju s hitrostjo 12 m/min oz. 40 ft/min ali celo hitreje. Tovrstno beleenje hitrega dviga se nanaa samo na potope globlje od 12 m (40 ft). V taknem primeru se bo zaradi mone formacije nevarnih mehurkov v organizmu raunalnik za 24 ur samodejno zaklenil, in vam s tem za to obdobje onemogoil potapljanje z njim. V meniju lahko onemogoite zaklep raunalnika v primeru nenadzorovanega dviga.

  OPOZORILO - Nenadzorovan dvig povea tveganje

  nastanka dekompresijske bolezni (DCS). - Ta funkcija je namenjena le izjemno

  izkuenim potapljaem kot so denimo potapljaki intruktorji, ki se z izklopom funkcije zavedajo odgovornosti in morebitnih posledic izklopa.

  2.2.1.7 ALARMI (ALRM)

  Meni vam omogoa izklop vseh zvonih alarmov.

  OPOZORILO

  Izklop vseh zvonih alarmov lahko privede do nevarnih situacij, posledica katerih so lahko hude pokodbe ali celo smrt.

  2.2.1.8 IZBRIS DESATURACIJE (ErASE)

  Potapljaki raunalnik Nemo Wide vam omogoa ponastavitev desaturacije raunalnika. Vse informacije zadnjega potopa bodo ponastavljene na ni, zato bo raunalnik naslednji potop beleil enako, kot da je va prvi. Ta funkcija se uporablja predvsem v primeru, kadar nameravamo raunalnik posodili potapljau, ki se zadnjih 24 ur e ni potapljal.

  OPOZORILO

  Potapljanje po tem ko ste ponastavili desaturacijo na ni je lahko izjemno nevarno in lahko povzroi hude pokodbe ali celo smrt. Ne nastavljajte desaturacije na nulo, e nimate za to tehtnega razloga.

  Da bi prepreili ponastavitev desaturacije po pomoti, raunalnik od vas pred potrditvijo izbrisa zahteva vpis varnostne kode, ki vam omogoi izbris. Varnostna koda je 1234. Po vpisu kode se vam bo izpisala potrditev o uspeni ponastavitvi.

  2.2.2 NASTAVITEV ASA (SEt tIME) V tem meniju lahko nastavljate datum in as. S pritiskom na gumb enter bo zaela utripati ena izmed monosti: 24h ali ampm. S tipkama in se pomikate med obema monostima. Z gumbom enter potrdite izbiro in tako nastavite uro, minute in datum.

 • 9

  2.3 DNEVNIK POTOPOV (LOGBOOK)

  Nemo Wide ima sposobnost beleenja priblino 35 ur potapljanja s tokami profilov na 5 sekund. Vse podatke o potopih lahko prenesete na svoj osebni raunalnik ali Mac z USB kljukom, ob predhodni namestitvi programske opreme, ki jo najdete na spletni strani www.mares.com. Ob vstopu v meni dnevnika potopov se na zaslonu potapljakega raunalnika prikae veina informacij posameznega potopa. Prva stran v dnevniku potopov vsebuje zgodovino vseh potopov s prikazom: - najveje doseene globine, - tevila vseh opravljenih potopov, - asa vseh potopov skupaj, - najnije zabeleene temperature vode.

  Za listanje med zabeleenimi potopi uporabite gumba in . S pritiskom na enter si lahko ogledate podrobnosti posameznega potopa. Podrobnosti so opisane v treh korakih. Na vsakem koraku sta na vrhu maksimalna in povprena globina potopa, as zaetka potopa, najveja hitrost dviga in tevec ponovljenega potopa na sredini. Najnija vrstica vsebuje datum potopa in procent kisika na prvem koraku, as potopa in najnijo zabeleeno temperaturo vode na drugem koraku skupaj s asovnim intervalom med prejnjim in opravljenim potopom ter vsebnost CNS po koncu potopa na tretjem koraku.

  Z gumboma in se pomikate med koraki posameznega potopa, s pritiskom na esc pa se vrnete v predhodni meni, v tem primeru v dnevnik potopov.

  2.4 NARTOVANJE POTOPA

  Ta funkcija vam dovoljuje, da pregledujete nedekompresijske meje, pri emer se samodejno upoteva trenutni nivo saturacije iz predhodnega potopa v oddelku za tkivo. Prikazani asi upotevajo nastavljene parametre v podmeniju: tip vode, nadmorsko viino, osebni faktor korekcije, izbiro dihalnega plina, vsebnost kisika ter najveji dovoljen parcialni tlak. Pri vsaki globini se na prikazovalniku pokae ustrezen nedekompresijski as v minutah. e je izbran nain potapljanja z nitrox-om, je najveja prikazana globina omejena z najvejo predvideno globino (MOD) glede na izbrano dihalno meanico.

  OPOMBA Samo v primeru izbire zraka ali nitrox-a je omogoena funkcija nartovanja potopa.

  2.5 OSEBNI RAUNALNIK

  S pomojo tega menija lahko na va osebni raunalnik prenesete vse podatke o vaih potopih. S pritiskom na gumb enter se bo na zaslonu prikazal napis PC ready, takrat lahko zanete s prenosom podatkom, saj napis pomeni, da je Nemo Wide uspeno priklopljen na va raunalnik.

  2.6 INFO

  V tem podmeniju najdete vse informacije o strojni in programski opremi vaega potapljakega raunalnika. Preverite lahko tudi stanje baterije, ponazorjeno s tevili od 1 do 3, pri emer 3 nakazuje najbolje stanje pripravljenosti, tevilo 2 pomeni zadovoljivo stanje baterije, medtem ko pri tevilu 1 simbol za baterijo utripa, kar pomeni, da je baterija preslaba za naslednji potop.

  3 POTAPLJANJE Z RAUNALNIKOM NEMO WIDE

  3.1 NITROX Izraz nitrox opisuje dihalno meanico kisika in duika, kjer je odstotek kisika viji od 21% (kot pri zraku). Ker nitrox vsebuje manj duika kot zrak, se ga posledino v telesu potapljaa kopii manj kot pri enaki globini ob vdihovanju zraka. Veja koncentracija kisika v nitrox-u hkrati pomeni povean parcialni tlak v meanici pri isti globini. Kadar je parcialni tlak viji od atmosferskega parcialnega tlaka, ima lahko kisik strupen uinek na telo potapljaa. Ti uinki so lahko naslednji: - Nenadni uinki se pojavijo kadar je parcialni tlak

  kisika viji od 1,4 bara. Ti uinki niso povezani s trajanjem izpostavljenosti vijemu tlaku in nihajo z ozirom na to pri kateri vrednosti tlaka so se pojavili. Na splono sprejemljiv tlak je do 1,4 bara, eprav nekatere potapljake ole smatrajo kot maksimalni sprejemljiv tlak tudi do 1,6 bara.

  - Uinki dalje izpostavljenosti parcialnemu tlaku kisika ve kot 0,5 bara zaradi ponavljajoih ali dolgih potopov lahko vplivajo na centralni ivni sistem (CNS), pokodujejo pljua ali kateregakoli izmed drugih vitalnih organov.

  Potapljaki raunalnik Nemo Wide vas bo varoval pred naslednjimi uinki, na dva naina (ob predpostavki, da ste vnesli ustrezne nastavitve zraka

 • Nemo Wide potapljaki raunalnik

  10

  oz. nitrox-a): pred nenadnimi uinki: Nemo Wide vklopi alarm

  pri uporabniko doloeni maksimalni predvideni globini (MOD) parcialnega tlaka ppO2max. Z vnosom koncentracije kisika za posamezni potop, vam Nemo Wide pokae najvejo predvideno globino (MOD) pripadajoega tlaka. Tovarniko privzeta vrednost je 1,4 bara, lahko pa jo po elji nastavite med 1,2 in 1,6 bara. Za ve informacij o spremembi nastavitev preberite razdelek 2.1. Kadar je raunalnik nastavljen na uporabo zraka, je nastavljena privzeta vrednost tlaka na 1,4 bare.

  pred uinki dolgotrajne izpostavljenosti: CNS% je indikator s pomojo katerega vam Nemo Wide sporoa morebitno ogroenost zastrupitve s kisikom. Pri zabeleeni vrednosti viji od 100% obstaja monost pojavitve uinkov dolgotrajne izpostavljenosti. V tem primeru doseenih kritinih vrednosti se bo aktiviral alarm. Prvi se alarm aktivira pri 75%. Vsebnost CNS se izraunava neodvisno od nastavljene vrednosti tlaka uporabnika.

  3.2 ALARMI Nemo Wide vas s petimi razlinimi alarmi opozarja na morebitne nevarne situacije: - alarm v primeru prehitrega dvigovanja proti

  povrju; - prekoraitev varne vrednosti ppO2/MOD; - kadar CNS vrednost dosee 100%; - ob izpuenem dekompresijskem postanku; - v primeru izpraznitve baterije med potopom.

  OPOZORILO

  Ob bottom timer nastavitvi so izklopljena vsa alarmna opozorila; razen alarma, ki se vkljui v primeru izpraznjene baterije.

  OPOMBA - Alarmi so vizualni in zvoni, kot je opisano

  za vsak posamezen alarm v nadaljevanju. - V primeru soasne aktivacije alarmov

  se alarm prehitrega dvigovanja sproi prednostno pred ostalimi.

  3.2.1 HITROST DVIGA V trenutku zaznave zmanjanja globine se aktivira nadzor za hitrost dvigovanja proti povrju. Izraunana hitrost je na zaslonu prikazana v sredinski vrstici skrajno levo.

  OPOZORILO

  Hiter dvig proti povrju povea tveganje nastanka dekompresijske bolezni.

  Alarm se sproi kadar je hitrost dvigovanja veja ali enaka 10 m/min ali 30 ft/min. Vse dokler ne zmanjate hitrosti dvigovanja na 10 m/min ali manj vas bo poleg zvonega signala na prehiter dvig opozarjala tudi puica na monitorju potapljakega raunalnika, zraven nje pa bo utripala zabeleena hitrost dviga.

  e hitrost dviga presee 12 m/min oz. 40 ft/min pri globini veji od 12 m (40 ft), bo zaela utripati tudi puica . V kolikor boste nadaljevali proti povrju s takno hitrostjo ve kot dve tretjini zabeleenega dviga, bo potapljaki raunalnik to smatral kot kritev potopa, zaradi esar puica

  ne bo ve utripala, temve bo ves as prikazana na zaslonu raunalnika.

  Ob tovrstni kritvi potopa bo pri naslednjem potopu Nemo Wide deloval le kot globinomer in merilnik asa. Ves as potopa bo na zaslonu prikazana puica .

  3.2.2 MOD/PPO2

  OPOZORILO - Maksimalne predvidene globine naj ne

  bi presegli. Neupotevanje alarma ob opozorilu preseene globine lahko privede do resnih pokodb ali smrti.

  - Uporaba parcialnega tlaka nad 1,6 bara lahko pride do nenadnih krev, hudih pokodb ali smrti.

  Na doseeni globini, pri kateri vnesene vrednosti ppO2 presegajo najvijo dovoljeno nastavitev (od 1,2 do 1,6 bara), se aktivira zvoni alarm, izmerjena globina zane utripati, vrednost maksimalne predvidene globine (MOD) pa se izpie desno zraven trenutne doseene globine.

  Alarm bo potapljaa opozarjal tako dolgo dokler se ne dvigne na ustrezen nivo maksimalne predvidene globine glede na predhodno vnesene parametre tlaka (ppO2).

  OPOZORILO

  Ko se aktivira alarm zaradi prekoraitve najveje dovoljene globine (MOD), se dvignite do globine, pri kateri bo alarm prenehal piskati. e tega ne storite, tvegate nastanek resnih pokodb, posledica katerih je lahko tudi smrt.

  3.2.3 CNS = 100%

  OPOZORILO Pri doseenih 100% CNS obstaja nevarnost zastrupitve s kisikom. e se to zgodi, zakljuite potop v najkrajem monem asu.

  Izpostavljenost toksinosti kisika Nemo Wide nadzoruje s pomojo CNS (centralnega sistema izrauna), ki temelji na trenutno sprejetih priporoilih za meje izpostavljenosti. Toksinost je izraena v odstotkih od 0% do 100%. Pri preseenih 75% se sproi alarm, ki ga spremlja signalno utripanje vrednosti. CNS vrednost ostane prikazana v spodnji vrstici desno. Ob priklicu ostalih informacij kot sta temperatura ali as, se po 8-ih sekundah CNS vrednost ponovno pojavi na zaslonu. V tem primeru se dvignite na globino, pri kateri bo vnos kisika manji in zakljuite potop v najkrajem monem asu.

  Ko stopnja toksinosti kisika dosee 100% se na zaslonu pojavi vizualno opozorilo, sproi pa se tudi zvoni alarm, ki traja po 5 sekund v enominutnih intervalih po prvi aktivaciji in traja vse dokler je vrednost CNS enaka ali veja od 100%. Priporoamo takojnjo prekinitev potopa!

  OPOZORILO

  Potapljanje s toksinostjo kisika 75% ali ve, lahko privede do potencialno nevarnih situacij, posledica katerih bi lahko bile resne pokodbe ali smrt.

 • 11

  3.2.4 IZPUEN DEKOMPRESIJSKI POSTANEK OPOZORILO

  Kritev obveznega dekompresijskega postanka lahko privede do resnih pokodb, posledica katerih je lahko tudi smrt.

  e je globina dekompresijskega postanka manja za ve kot 0,3 m (ali 1 ft), se bo sproil zvoni alarm, na zaslonu pa se bo pojavil navzdol obrnjen trikotnik. Istoasno zaneta utripati trenutna zabeleena globina in globina predvidenega dekompresijskega postanka. Vsa opozorila bodo aktivna tako dolgo, dokler se ne boste vrnili na ustrezno globino.

  OPOZORILO - V primeru izpuenega dekompresijskega

  postanka se sproi alarm, hkrati se zaustavi desaturacija simuliranih tkiv, in se ponovno vklopi ele takrat, ko se potaplja vrne na predvideno globino postanka.

  - Dekompresijski postanek opravljajte na predvideni dekompresijski globini. Pred dekompresijskim postankom se ne dvigujte nad dekompresijsko globino.

  3.2.4.1 IZPUEN NAIN DEKOMPRESIJSKEGA POSTANKA e dekompresijski postanek preseete za ve kot 1 m za ve kot 3 min, bo raunalnik smatral potop kot potop z izpuenim postankom, kar bo nakazovala prikazana ikona na zaslonu. V kolikor bi v tem primeru potaplja elel ponoviti potop, bo Nemo Wide deloval le kot globinomer in merilnik asa (bottom timer nain), na zaslonu raunalnika pa bo ves as prikazana ikona .

  3.2.5 PRAZNA BATERIJA Simbol baterije na zaslonu raunalnika pomeni, je mo baterije slaba, a e vseeno dovolj varna za potapljanje. Utripajo simbol baterije pomeni, da je stopnja moi baterije preslaba za potapljanje. V tem primeru bo onemogoena osvetlitev zaslona, zvoni alarmi pa utiani.

  OPOZORILO

  e med potopom opazite utripajo simbol baterije, nemudoma zakljuite potapljanje.

  3.3 PRIKAZ INFORMACIJ

  e je bil pred zaetkom potopa nastavljen nain pred-potopa (pre-dive), bo Nemo Wide zael z beleenjem potopa takoj ob potopitvi. V nasprotnem primeru se bo beleenje potopa zaelo ele po 20 sekundah, ob doseeni globini 1,2 m oz. 4 ft.

  Prikazane so naslednje informacije: - trenutna globina - max doseena globina - nedekompresijski as (ali globina in trajanje

  najglobljega postanka in skupen as dvigovanja proti povrju pri dekompresijskih potopih)

  - as potopa - temperatura vode - graf saturacije z duikom S pritiskom na gumb , lahko spreminjate izbor prikaza v zgornji vrstici. Z vsakim pritiskom na gumb se ciklino spreminja prikaz naslednjih parametrov: max globina, vrednost maksimalne predvidene globine (MOD samo pri nitrox-u) in prazno polje.

  Gumb omogoa spreminjanje informacij prikazanih v spodnji vrstici zaslona. Z vsakim pritiskom na gumb se ciklino spreminja prikaz naslednjih parametrov: temperatura, procent kisika, CNS in realni as dneva (namesto asa potopa; pri emer se po 4-ih sekundah spet pokae as trajanja potopa). V asu dvigovanja proti povrju je skrajno levo v sredinski vrstici izpisana hitrost dviga (speed) v m/min oz. ft/min. Do globine (depth) 99,9 m se na zaslonu prikazuje vrednost v metrih zaokroena na eno decimalno mesto. Pri doseeni globini 100 m, se belei samo celotevilska vrednost. e je globina izraena s stopali (ft) se vedno prikazuje celotevilska vrednost (ft). Na globini manji od 1,2 m/4 ft raunalnik ne prikazuje izmerjene globine, temve so prikazane samo rtice ---. Maksimalna mona izmerjena globina je 150 m oz. 492 ft.

  Trajanje potopa (dive time) je prikazano v minutah. e boste kljub dvigu na povrje s potopom nadaljevali v manj kot 3 minutah, se vam bo as preivet na povrju tel v dolino potopa. To monost uporabite tudi v primeru kadar se zavoljo bolje orientacije odloite za dvig na povrje. Na povrju as ne bo prikazan, eprav se bo v ozadju e vedno beleil. as trajanja potopa se bo spet prikazal na zaslonu, ko se boste potopili.

  Nedekompresijski as (no deco time) se izraunava v realnem asu in se nenehno posodablja. Najviji prikazan nedekompresijski as je 99 minut. e ostanete pod vodo dlje kot 99 minut, ne boste mogli opraviti neposrednega dviga na povrje, saj bo raunalnik prikazal obvezni dekompresijski postanek. Tako bo namesto nedekompresijskega asa ob vsakem dekompresijskem postanku prikazana globina in trajanje najglobljega postanka vkljuno s skupnim asom vzpona (ASC) ter predviden as, potreben za dvig proti povrju pri hitrosti 10 m/min oz. 33 ft/min. ASC med drugim vkljuuje tudi trajanje globinskih postankov.

  Globinski (DEEP), dekompresijski (DECO) in varnostni (SAFETY) postanek: - varnostni (SAFETY) postanek je predviden pri

  potopih globljih od 10 m oz. 33 ft. Traja 3 minute in ga opravimo pred zakljukom potopa na 6 3 m pod povrjem. Varnostni postanek sicer ni obvezen, je pa priporoljiv.

  - dekompresijski (DECO) postanki so predvideni v primeru prekoraitve nedekompresijskega asa. Dekompresijski postanki so obvezni.

  - ko se pribliujete dekompresijski meji lahko opravite tudi globinske (DEEP) postanke, ki pa niso obvezni. Globinski postanki lahko trajajo 2 minuti ali 2-krat po 1 minuto. Globinski postanki so prikazani levo od nedekompresijskega asa ali kot prvi (najgloblji) postanek dekompresijskega potopa.

 • 13

  opozarjal, katero meanico morate uporabiti v doloeni fazi potopa. e elite uporabiti ve plinov, boste morali za vsakega posebej nastaviti odstotek kisika in tlak ppO2max. Postopek je enak kot za nastavitve G1, G2 in G3 s to razliko, da lahko za G2 in G3 plin izklopite (OFF) ali pa ga pustite vklopljenega (ON). Imejte v mislih, da vas bo Nemo Wide pri predvideni globini menjave med G2 in G3 pozval, da opravite menjavo plina (glej toko 3.5.2 spodaj). e elite omogoiti G2, pritisnite gumb . Ob tem boste na zaslonu videli G2 ON in boste lahko nastavljali vrednost koncentracije kisika, ppO2 in predvideno globino (MOD). Nadaljujte kot pri G1, dokler ne pridete do zaslona G3 OFF. e ne potrebujete G3 pritisnite esc, za nastavitev pa pritisnite gumb in ponovite postopek.

  3.5.2 MENJAVA PLINOV Potop se vedno zane s plinom G1, ki vsebuje najmanji odstotek kisika. Ko pri spustu doseete predvideno globino za uporabo plina G2, bo Nemo Wide sproil zvoni signal. Na zaslonu bosta v spodnjem desnem kotu zaeli utripati koncentracija kisika G1 in besedica switch.

  Ko zasliite zvoni signal in opazite utripanje, za menjavo plina pritisnite gumb . Namesto G1 bo zael utripati odstotek kisika v G2, v zgornjem desnem kotu pa bo zaela utripati tudi predvidena globina za G2 (MOD).

  Pridrite gumb enter, da potrdite prehod na meanico G2. S tem bo nastavljena koncentracija kisika nehala utripati in bo ves as prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona. V 20 sekundah bo posodobljen tudi as dviga glede na vijo koncentracijo kisika dihalnega plina.

  e medtem ko utripa G2 pritisnete gumb , se bo na zaslonu prikazal naslednji plin na seznamu. V primeru, e sta navedena le dva plina bo to G1, e pa so navedeni trije ali e ste globlje od predvidene globine (MOD) za tretji plin, pa bo prikazan G3. Lahko pa pritisnite tipko esc in s tem prekliete spremembo plina ter ostanete na izbiri G1.

  OPOMBA - Nemo Wide bo dovolil spremembo plina le

  pri manji globini od predvidene (MOD) glede na ppO2max.

  - e ste globlje, Nemo Wide menjave plina ne bo dovolil.

  - Utripanje koncentracije kisika v G1 traja samo 20 sekund. Ko je v spodnjem desnem kotu na zaslonu prikazana koncentracija kisika, lahko pa s pritiskom na tipko enter sami sproite spremembo plina. Nato lahko preklopite na plin G2 vse dokler to omogoa vaa trenutna globina potopa.

  - Enak postopek velja, ko doseete predvideno globino za uporabo plina G3, vendar v tem primeru namesto G1 utripa simbol G2.

  - e kljub nastavitvi vseh treh plinov niste preklopili iz G1 na G2, bo ob doseeni globini (MOD) predvideni za G3 koncentracija kisika G1 spet utripala in vas opozarjala na preklop plina.

  3.5.3 POSEBNE RAZMERE

  3.5.3.1 PREHOD NAZAJ NA PLIN Z NIJO KONCENTRACIJO KISIKA Pri potapljanju lahko pride do situacij, pri katerih boste primorani ponovno izbrati dihalni plin z nijo vsebnostjo kisika kot jo trenutno vdihavate. To se lahko zgodi v primeru, ko se elite spustiti do globine, ki je globlja od predvidene maksimalne globine (MOD) za plin, ki ga uporabljate. Drug primer enake situacije je lahko posledica porabljenega plina G2 v asu dekompresije. Za spremembo iz plina z vijo na plin z nijo vsebnostjo kisika pridrite gumb

  dokler se v spodnjem desnem kotu zaslona ne pojavi koncentracija kisika. Nato s pritiskom na gumb enter potrdite izbiro plina. Od tod naprej je postopek enak opisanemu v toki 3.5.2.

  3.5.3.2 POTOP POD MEJO MAKSIMALNE GLOBINE (MOD) PO SPREMEMBI PLINA e se po menjavi dihalne meanice z vijo koncentracijo kisika nehote znova potopite pod predvideno globino (MOD) za to zmes, se bo samodejno sproil alarm. V tem primeru bodisi preklopite nazaj na plin, primeren za globino na kateri ste, ali pa se dvignite nad globino predvideno za meanico plina, ki ga vdihujete.

  3.6 NAIN BOTTOM TIMER V nainu bottom timer bo Nemo Wide spremljal le globino, as in temperaturo, ne bo pa izvajal nobenih dekompresijskih izraunov. Najdalji moni prikazan as potopa je 999 minut. Na bottom timer nain lahko preklopite le v primeru, e je raunalnik popolnoma desaturiran, kar pomeni, da so izklopljeni vsi zvoni in vizualni alarmi, razen alarma za prazno baterijo.

  OPOZORILO

  Potopi v nainu bottom timer se izvajajo na lastno odgovornost. Po potopu v nainu bottom timer morate pred potopom z dekompresijskim raunalnikom poakati vsaj 24 ur.

  V nainu bottom timer se med potopom prikazujejo naslednje informacije:

  - trenutna globina - maksimalna globina - toparica - as potopa - temperatura - v primeru dviga: hitrost dvigovanja

  (v m/min ali ft/min). Za pomikanje med maksimalno globino, povpreno globino in praznim poljem pritiskajte gumb . Za priklic asa dneva namesto trajanja potopa pritisnite gumb (po 4-ih sekundah se na zaslonu ponovno pojavi as potopa).

 • 15

  4.5 SERIJSKA TEVILKA IZDELKA Za ogled serijske tevilke izdelka pojdite v podmeni INFO.

  5 ODSTRANITEV NAPRAVE

  Naprave ne zavrzite skupaj z navadnimi odpadki, temve kot elektronski odpadek na primernem zbirnem mestu ali jo vrnite lokalnemu prodajalcu Mares izdelkov.

 • code

  44

  2010

  27 - 0.0

  00- 05

  /12 - ar

  tboo

  k 788

  7/12

  algorithm

  Mares s.p.a. - salita Bonsen, 4 - 16035 rapallo (Ge) - ITalY - Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185 669984 www.mares.com