of 33 /33
NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAŽIVANJA I PERSPEKTIVE DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN ZBORNIK RADOVA KONFERENZBEITRÄGE ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 1 07.10.15. 14:12

Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i

 • Author
  dinhtu

 • View
  234

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE

  DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN

  ZBORNIK RADOVA

  KONFERENZBEITRGE

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 1 07.10.15. 14:12

 • POSEBNA IZDANJAKnjiga 13

  Izdava: Institut za istoriju, Sarajevo

  Suizdavai: Hrvatski institut za povijest, ZagrebZentrum zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Sdosteuropa an der Universitt Tbingen

  Za izdavae:Dr. Husnija KamberoviDr. Jasna TurkaljDr. Carl Bethke

  Glavni i odgovorni urednik:Mr. Enes S. Omerovi

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo

  323.15(497.5/.6=112.2)(082)94(497.5/.6=112.2)(082)

  NIJEMCI u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj -nova istraivanja i perspektive : zbornik radova =Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina undKroatien - neue Forschungen und Perspektiven :Konferenzbeitrge / [glavni i odgovorni urednikEnes Omerovi]. - Sarajevo : Institut za istoriju; Zagreb : Hrvatski institut za povijest ;Tbingen : Zentrum zur Erforschung deutscherGeschichte und Kultur in Sdosteuropa an derUniversitt, 2015. - 441 str. : ilustr. ; 30 cm. -(Posebna izdanja / Institut za istoriju, Sarajevo; knj. 13)

  Tekst na bos., hrv., srp. i njem. jeziku. -Bibliografija i biljeke uz tekst.

  ISBN 978-9958-649-24-0 (Institut za istoriju)1. Up. stv. nasl.COBISS.BH-ID 22442246

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 2 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE

  DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN

  - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN

  INSTITUT ZA ISTORIJU U SARAJEVU

  Sarajevo, 2015.

  KONFERENZBEITRGE

  ZBORNIK RADOVA

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 3 07.10.15. 14:12

 • Zahvaljujemo na podrci / Dank der Untersttzung vonDie Beauftragte der Bundesregierung fr Kultur und Medien

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 4 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 5

  SADRAJ INHALT

  PREDGOVOR (Carl Bethke, Enes S. Omerovi) ...................................................... 9VORWORT (Carl Bethke, Enes S. Omerovi) ........................................................ 21

  Karl-Peter KRAUSSGRUNDHERREN, HERRSCHAFTSBEAMTE, UNTERTANEN: KONFLIKTKONSTELLATIONEN, HERRSCHAFTSPRAXIS UND MODERNISIERUNGSPROZESSE IN GRUNDHERRSCHAFTEN SLAWONIENS UND SDUNGARNS IM SPTEN 18. JAHRHUNDERT ............................................................................................... 35

  Vlasta VOGER ZAGREBAKI GRADONAELNICI NJEMAKOG PODRIJETLA U 19. STOLJEU ..................................................................................................... 57

  Amila KASUMOVIAUSTROUGARSKA KOLONIZACIONA POLITIKA U BOSNI I HERECEGOVINI I PRVI NJEMAKI DOSELJENICI ..................................... 75

  Philippe GELEZ VAPSKA METODA: KAKO JE AUSTRO-UGARSKA POSTUPALA PREMA AGRARNOM PITANJU U BOSNI I HERCEGOVINI (1878-1914) ............................................................................................................... 97

  Christian MARCHETTIARCHOLOGISCH-ETHNOGRAPISCHE PARALLELEN: CARL PATSCHS WISSENSCHAFTLICHE KARRIERE IN BOSNIEN UND DER HERZEGOWINA ..................................................... 109

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 5 07.10.15. 14:12

 • 6

  NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE

  Rolf WESTHEIDER VON DER EMS AN DEN VRBAS: NORDDEUTSCHE IN WINDTHORST UND RUDOLFSTAL ........................................................ 123

  Carl BETHKE DIE ZEITUNGEN BOSNISCHE POST UND SARAJEVOER TAGBLATT, 1903-1913 .............................................. 137

  Azem KOAR DOSELJAVANJE NIJEMACA-KOLONISTA NA PODRUJE KOTARA TEANJ U VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI ................................................................................. 175

  Zoran JANJETOVI NEMCI U HRVATSKOJ 1918-1941. ................................................................... 191

  Bernd ROBIONEKIM GRAVITATIONSFELD DES MUTTERLANDES. DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTEN IN NORDBOSNIEN ZWISCHEN DEN WELTKRIEGEN .................................................................................................... 219

  Suzana LEEKHRVATSKA SELJAKA STRANKA I NIJEMCI U HRVATSKOJ (1918. 1941.) ........................................................................................................ 241

  Mario JAREB GERMAN MEDIA AND PROPAGANDA IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA FROM 1941 TO 1945 ........................................................................................... 269

  Daniela SIMON DIE DEUTSCHE EVANGELISCHE KIRCHE IM UNABHNGIGEN STAAT KROATIEN UND DIE RELIGISEN BERTRITTE 1941/42 ..... 287

  Mario KEVO PRILOG POZNAVANJU HUMANITARNOGA RADA DIANE BUDISAVLJEVI ro. OBEXER TIJEKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA ............................................................................................... 309

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 6 07.10.15. 14:12

 • 7DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN

  Nikica BARI O ZLOINIMA 7. SS DIVIZIJE PRINZ EUGEN U SREDINJOJ DALMACIJI U OUJKU 1944. GODINE ........................................................ 323

  Marica KARAKA OBRADOVMIGRACIJE NJEMAKOGA STANOVNITVA NA HRVATSKOME I BOSANSKO-HERCEGOVAKOME PODRUJU TIJEKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAA ......................................................................... 335

  Vera KATZ ODNOS KOMUNISTIKE VLASTI PREMA NACIONALNIM MANJINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (1944.-1946.)........................... 359

  Vladimir GEIGER LJUDSKI GUBITCI NIJEMACA BOSNE I HERCEGOVINE U DRUGOME SVJETSKOM RATU I PORAU. BROJIDBENI POKAZATELJI (PROCJENE, IZRAUNI, POPISI) ....................................... 377

  Jannis PANAGIOTIDIS MISCHEHEN, EHEMALIGE VOLKSDEUTSCHE, PARTISANEN: DIE UMSTRITTENE AUSSIEDLUNG DER DEUTSCHEN AUS KROATIEN NACH WESTDEUTSCHLAND IN DEN 1950er UND 1960er JAHREN ........................................................... 403

  Leni PERENEVI ALLES, WAS WIR MITBRACHTEN, WAR WICHTIG. OBJEKTE AUS KROATIEN UND BOSNIEN-HERZEGOWINA IN DER SAMMLUNG DES DONAUSCHWBISCHEN ZENTRALMUSEUMS .......................................................................................... 417

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 7 07.10.15. 14:12

 • ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 8 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 9

  PREDGOVOR

  Etniki diverzitet u jugoistonoj Evropi izmeu ostaloga je rezultat hi-storijskih migracija. Jedna od posljedica tih migracija je injenica da su razli-ite grupe Nijemaca1 dugo vremena bile dijelom kulturnog mozaika ovoga

  1 Izdavai polaze od injenice da se etnonimi upotrebljavaju u zavisnosti od situaci-je, odnosno interesa i iskustva govornika. Stoga se oni u svome sadraju manifes-tiraju vieznano i promjenjivo kao i odnosi, prakse ili identitetski koncepti koji se oznaavaju ili asociraju takvim etnonimima. Najvei broj priloga ovog zbornika pokriva period od doba Austro-Ugarske monarhije do Drugoga svjetskog rata. Ovd-je obraeni historijski konteksti pokazuju da je u javnosti, ali i u slubenoj upotrebi (npr. u popisima stanovnitva: Die Ergebnisse der Volkszhlung in Bosnien und der Hercegovina vom 10. Oktober 1910. Sarajevo, 1912, LI) bilo uobiajeno osobe koje su govorile njemakim kao maternjim jezikom nazivati Nijemcima, pogotovo ukoliko se radilo o pripadnicima kranskih konfesija. Pod pojmom Austrijanac podrazumijevali su se u doba Austro-Ugarske monarhije stanovnici Cisleithanije, a u unutranjoj i vanjskoj politici Jugoslavije nakon 1918. to uglavnom vie nisu bile one grupe stanovnitva koje se ovdje obrauju. Autori ovoga zbornika kojima je u svakom sluaju ostavljeno na slobodu da izaberu nauno prikladnu terminologiju odluili su se, slijedei istraivake kontekste, preuzeti onu terminoloku diferen-cijaciju koja odgovara izvorima ne htijui pri tome utvrivati ili dokazivati primor-dijalnost dotinoga termina u izvorima. Naprotiv, vie priloga potcrtava, shodno okolnostima, ogranien obim ili vieznanost nacionalnog samodefiniranja i defi-niranja drugih. Primjeri su to u kojima se opisuju situacije u kojima su konsultirani objektivni kriteriji (maternji jezik, upotreba jezika, porijeklo) bili dostupni, ali iz razliitih razloga nisu bili relevantni ili se nisu artikulirali jer se prednost dala nekom drugom nacionalnom konceptu; ili primjer u kome se posredovanje ili pro-vedba njemakoga identitetskog koncepta opisuje kao uvjetovani socijalni proces, a ne kao prirodna okolnost. Manje problematina nije ni paualnost pojma vabo ili Podunavski vabo: ve iz razloga porijekla, odnosno doseljenike historije ra-zlikuju se npr. veliki dijelovi bosanskonjemakoga stanovnitva od onih, a time se izmeu ostaloga konotiralo i seosko porijeklo, koji su se kao dijelovi graanskog sloja iz Austrije naseljavali u velikim gradovima i za sebe nisu koristili ovaj pojam.

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 9 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE10

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  regiona. U pojedinim podrujima osobe iji je maternji jezik bio njemaki i-nile su najbrojnije manjine, npr. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca prema popisu stanovnitva iz 1921. godine.2 Zbog njihovoga znaaja za pojedine re-gione i gradove, njihovog utjecaja u privredi i kulturi te zbog politikih razloga ovi ljudi bili su kao grupe predmet naunih i publicistikih studija. Do 1945. mnogi autori su se podredili nacionalno-politikim ili narodnim ciljevima.3 Nakon 1945. publikacije su bile objavljivane kao potreba ili nalog za razja-njavanjem prolosti, objanjavanjem ili ak pravdanjem ratnih ili poratnih dogaanja. Ovo je dolo do izraaja kod prve generacije mjesnih monografa i u sluaju zaviajnih knjiga.4 S ovom tendencijom se djelomino podudarao i proces profesionaliziranja u nauci koji nastupa od 1960-ih godina.5 Izdavai

  2 Kraljevina Jugoslavija: Defintivni rezultati popisa stanovnitva od 31. januara 1921. god., Sarajevo, 1932, onlinehttp://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=-SISTORY:ID:4758.

  3 Josef Heimfelsen: Die deutschen Kolonien in Bosnien, Sarajevo, 1911; Stevan Mi-haldi: La Baranja, Paris, 1919; Ur. Emil Meynen (Hg.): Das Deutschtum in Sla-wonien und Syrmien. Leipzig, 1942. (Deutsches Archiv fr Landes- und Volksfor-schung); Handwrterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums. Sonderdruck Sla-wonien o. J. (1940) Bundesarchiv (BA) 57neu 380.

  4 Leni Perenevi: Fern vom Land der Ahnen. Zur Identittskonstruktion in bo-snien-deutschen Heimatbchern, u: Jahrbuch fr deutsche und osteuropische Volkskunde 51 2010, 45-74; usp. Das Heimatbuch. Geschichte, Methodik, Wirkung. Ur. Mathias Beer. Gttingen, 2010; na osnovu arhivske grae, ali s ideolokim na-pomenama: Valentin Oberkersch: Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroatien und Bosnien: Geschichte einer deutschen Volksgruppe in Sdosteuropa. Mnchen, 1989; s druge strane, vidi radove Duana Samardije: Bosanskodubiko podru-je u NOR-u i socijalistikoj revoluciji 19411945. Bosanska Dubica, 1984, izmeu ostaloga gdje pie o bijegu tamonjih Nijemaca 1941. (str. 95 i dalje); amaterski se kultura sjeanja njeguje i dalje na internetu, jedna od najaktivnijih strana za jedan region koji historiografski nije dobro pokriven: www.hrastovac.net

  5 Hans-Ulrich Wehler: uvodne napomene, u: Dokumentation der Vertreibung der De-utschen aus Ost-Mitteleuropa, knj. 5: Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien. Izdava: Bundesministerium fr Vertriebene, Flchtlinge und Kriegsgeschdigte, obraeno od Theodora Schiedera u saradnji s Wernerom Conzeom i dr. Dsseldorf, 1961, 3E44E; Duan Biber: Nacizem in nemci v Jugoslaviji 19331941. Ljubljana, 1966; Zdravko Krni: The German Volksgruppe in the Independent State of Croatia as an instrument of German occupation poli-cy in Yugoslavia, u: The Third Reich and Yugoslavia. Ed. Institute for Contemporary History. Beograd, 1977, 604621;

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 10 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 11

  PREDGOVOR

  ovoga zbornika radova i uglavnom ovdje zastupljeni mlai istraivai svje-sni su svoje obaveze da na ovome mjestu ponude nepristrasnu sliku zajed-nikog historijskog naslijea. Pogodovao im je u meuvremenu skoro svuda slobodan pristup arhivima, a potaknuti novijim teoretskim i metodolokim razvojem u svojim oblastima, naunike koji su zastupljeni u ovome zborniku karakterizira nastojanje za dekonstrukcijom i prevladavanjem ideolokih hi-storijskih slika. iroko meunarodno povezivanje, promijenjena istraivaka i obrazovna praksa mnogim od njih omoguili su i konsultiranje izvora i lite-rature na razliitim jezicima, odnosno na razliitim lokacijama i iz razliitih nacionalnih perspektiva. Kako bi se ogradili od djelomino problematine hi-storije istraivanja u ovoj oblasti, a s pogledom na naslov, ova programatska determinacija lokacije prethodi lancima u zborniku.

  Ukoliko se pregleda literatura o Nijemcima, vabama, Austrijancima itd. u Hrvatskoj6 i Bosni i Hercegovini, u tim zemljama i u Njemakoj, odnosno Austriji, a koja je nastala nakon 1990. godine7, moe se konstatirati da se u nji-

  Wolfgang Kessler: Aus der Dominanz in die Marginalitt. Die deutsche Sprache in Kroatien-Slawonien im 19. Jahrhundert, in: Deutsche Ostkunde, 32, 1986, 6789; Tomislav Kraljai: Kolonizacija stranih seljaka u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, u: Istorijski asopis 36, 1989, 111-124; ore Miki: O ko-lonizaciji stranih seljaka u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave, u: Migracije i Bosna i Hercegovina. Gl. ur. Nusret ehi. Sarajevo, 1990, 181-193.

  6 Pod Hrvatskom se u nastavku smatra podruje dananje Republike Hrvatske. Kraljevina Slavonija-Hrvatska prostirala se, dodue, do 1918. i dalje na istok, sve do pred Beograd. Posebno srpska veina na istoku Srijema razvila je, meutim, drugaiji sociokulturni okvir integracije nego u neto zapadnijoj Slavoniji, gdje su doseljenici i domae stanovnitvo uglavnom pripadali istoj katolikoj vjeri i istome svjetonazoru.

  7 O historiografiji: Carl Bethke: Ponovno otkrie povijesti Nijemaca u zemljama bive Jugoslavije prva bilanca poslije 15 godina, u: Revizija prolosti na prosto-rima bive Jugoslavije. U: Zbornik radova. Izd. Institut za istoriju. Sarajevo, 2007, 255-265. Kao dopuna prilozima autora zastupljenih u zborniku (izbor): Vlado Obad: Roda und die deutschsprachige Literatur aus Slawonien. Mit einer Anthologie un-bekannter Texte. Wien, Kln, Weimar, 1996; Thomas Casagrande: Die volksdeut-sche SS-Division Prinz Eugen. Die Banater Schwaben und die nationalsozialisti-schen Kriegsverbrechen. Frankfurt/Main, 2003; Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Sdosteuropa. Ur. Mari-ana Hausleitner, Harald Roth. Mnchen, 2006; Vom Faschismus zum Stalinismus:

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 11 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE12

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  ma, usprkos ratu u regionu, nameu historiografski modeli i razvojne puta-nje kao i kod istraivanja o historiji drugih multietnikih regiona u istonoj Evropi. Kao rezultat javljaju se kritike studije koje se odnose na skoro sve regione u kojima su ranije ivjele njemake manjine, posebno u odnosu na teme novije historije i savremene historije koje su dugo bile kontroverzne. Kao jedan od rezultata ovih studija redovno se javlja isticanje regionalnog konteksta vie nego ikada prije, historija Nijemaca u istonoj Evropi poka-zala se kao kompleksno raznolika u iskustvima i strukturama koje bi ranije holistike formulacije poput Folksdojera ideoloki prebrisale. Ukoliko ovo uzmemo u obzir, predlaemo radi jasnoe da se u nastavku grupe i podruja koja su nakon 1918. godine odvojena od Austrije i Njemake analitiki jasno razlikuju od potomaka njemakih iseljenika u 18. i 19. stoljeu u jugoistonoj Evropi: potonji su nekada u historiji svjesno napustili njemaki govorni pro-stor kako bi se naselili u drugim zemljama, slino onim iseljenicima koji su se gotovo u isto vrijeme otisnuli preko Atlantskoga okeana ili u Rusiju.8 Njihova

  Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel- und Sdosteuropa 19411953. Ur. Mariana Hausleitner. Mnchen, 2007; Johann Bhm: Die deutsche Volksgrup-pe in Jugoslawien 1918-1941. Frankfurt/Main, 2009; Elizabeth Harvey: Mobilisie-rung oder Erfassung? Studentischer Aktivismus und deutsche Volkstumsarbeit in Jugoslawien und Rumnien 19331941, u: Mitteleuropa und Sdosteuropa als Planungsraum. Wirtschafts-und kulturpolitische Expertisen im Zeitalter der Weltkriege. Ur. Carola Sachse. Gttingen, 2010, 363-390; Meunarodna konferen-cija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918, odrana u Sarajevu 30. i 31. marta 2009. Zbornik radova. Ur. Filozofski fakultet u Sarajevu, Zijad e-hi. Sarajevo, 2011; Johann Bhm: Die deutschen Volksgruppen im Unabhngigen Staat Kroatien und im serbischen Banat. Ihr Verhltnis zum Dritten Reich 1941-1944. Frankfurt/Main, 2012; Mirjana Stani: Die deutschsprachige Dichtung auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien von 1800 bis 1945. Wien, Kln, Weimar, 2013; Nedad Memi: Rjenik germanizama i austrijacizama u bosanskomejeziku. Sarajevo, 2014; Wechselwirkungen. Austria-Hungary, Bosnia-Herzegovina, and the Western Balkans, 18781918. Ur. Clemens Ruthner, Diane Reynolds Cordileone, Ursula Reber, Raymond Detrez. New York, Bern, Berlin, et al. 2015; Donauschwbi-sche Geschichte. knj. 1-4. Mnchen, 1997-2015; naune priloge priznatih naunika s univerziteta i razliitih instituta sadri i DG Jahrbuch (Osijek).

  8 ber die trockene Grenze und ber das offene Meer. Binneneuropische und tran-satlantische Migrationen im 18. und 19. Jahrhundert. Ur. Mathias Beer, Dittmar Dahlmann. Essen, 2004.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 12 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 13

  PREDGOVOR

  nova podruja naseljavanja leala su u zemljama pod vlau Habsburgovaca, ali nisu dravno-pravno nikada bila dio Njemake, a nisu bili relevantni u mentalnome mapiranju njemakog nacionalizma. Prema poloaju Ugarske i Hrvatske u Habsburkoj monarhiji savezniku Njemakoga rajha za po-tomke njemakih doseljenika bilo je jo prije 1918. godine jasno da je u vojsci, crkvenom ivotu i koli dominirao zemaljski jezik. Posebno u gradovima, ali i meu onima koji su se uspinjali na drutvenoj ljestvici vidljiv je asimilacijski proces, posebno u onim sluajevima u kojima je zajednika katolika vjera olakavala oformljavanje porodice. No, ni nakon 1918, svakako ne do 1941, jugoistona Evropa nije stajala u fokusu njemakoga historijskog revizioniz-ma. Ovo je imalo utjecaja na politike manevre ovih manjina, odsutnost teri-torijalnog konflikta uvjetovala je i periferan interes za ove grupe u njemakoj javnosti, kako prije tako i poslije 1945. godine.9

  S druge strane, postojale su i znaajne regionalne razlike izmeu Nije-maca u jugoistonoj Evropi koje se ogledaju i u istraivakom bilansu: tako se o onima koji su ivjeli u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini istraivalo i objavlji-valo relativno malo u usporedbi s onima koji su ivjeli u Vojvodini, odnosno Srbiji, Rumuniji i Maarskoj. Ovaj zbornik pokuat e napraviti iskorak u tome smjeru. Uzroci za ovaj deficit su razliiti. Samo jedan od njih je mala brojnost ovih grupa, a neki drugi su razliit socijalni i historijski okvir jo od vremena naseljavanja: tako je u sluaju dananje Vojvodine imigracija u junu Ugarsku uslijedila prije svega kao dio dravne politike naseljavanja 18. stoljea, od-nosno u okviru prosvijeenog apsolutizma Marije Terezije i Josipa Drugoga. Ova kolonizacija koja se mogla lahko registrirati iz Bea na osnovu carskih privilegija etablirala se u historijskim slikama i kulturi sjeanja podunavskih vaba kao omiljeno mjesto sjeanja; pri tome se isticala istovremena izgrad-nja infrastrukture i napravljena je veza s Protestantskim patentom.10 Ovakvi

  9 Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn. Knj. 2: 1860 bis 2006. Marburg, 2012. (Studien zur Ostmitteleuropaforschung 24,2); Gnter Schdl: Am Rande des Reiches, am Rande der Nation: Deutsche im Knigreich Ungarn (18671914/18), u: Land an der Donau. Ur. Gnter Schdl. Berlin, 1995. (Deutsche Ge-schichte im Osten Europas), 349454.

  10 Migration und Gedchtnis. Auswanderung und Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Identittsbildung der Donauschwaben. Ur. Mrta Fata u saradnji s Katharinom Drobac. Stuttgart, 2013.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 13 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE14

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  popularni narativi mogu se samo djelomino prenijeti na ruralna podruja istone Hrvatske: i ovdje je u 18. stoljeu dolo do naseljavanja iz Njemake, ali je inicijativa polazila od strane plemia zemljoposjednika. Studija Karla Petera Kraussa u ovome zborniku daje prikaz kompleksnih struktura onoga vremena u sluaju mjesta Valpova ukljuujui i konflikte meu zemljoposjed-nicima, vladajuim slubenicima i podanicima. Njegovi rezultati usporeuju se s prilikama u Maarskoj, a koriteni su izvori iz arhiva u Hrvatskoj, Srbiji i Maarskoj. Izmeu gradova sredinje Hrvatske koji nikada nisu pali pod osmansku vlast i njemakoga govornog podruja postojali su, s druge stra-ne, ve dugo, a posebno od vremena preuzimanja vlasti od Habsbrugovaca 1526. godine, meusobni migracijski odnosi. Ovo je vrijedilo i za grad Za-greb. Potomci njemakih porodica obiljeili su tamo razvoj privrede, kulture i uprave. Kao primjer, Vlasta voger u svom gradskohistorijskom prilogu, ori-jentiranom na aktere, obrauje djelovanje triju zagrebakih gradonaelnika njemakoga porijekla iz sredine 19. stoljea.

  U ruralna podruja istone Hrvatske znaajan udjel doseljavanja germa-nofonih grupa (onih iji je maternji jezik bio njemaki) odvija se ak i u 19. sto-ljeu u formi naseljavanja privatnih kupaca i zakupaca zemlje, najprije iz Ma-arske.11 Amila Kasumovi pokazuje u svom istraivanju da imigracija prvih njemakih kupaca zemlje u Bosni i Hercegovini 1881. i 1882. u Windthorstu i Rudolfstalu nije uslijedila na inicijativu drave. U bilansu njenih istraivanja naglaava se prioritet ekonomskih motiva imigranata u suprotnosti s nekim starijim jugoslavenskim percepcijama koje su ovdje u prvi plan stavljala poli-tike motive. Dok studija Amile Kasumovi tematizira pitanje useljavanja na osnovu dokumenata bosanske Zemaljske vlade i djelomino konzulata, Rolf Westheider iz Gradskoga muzeja Gterslohu u svome prilogu Od Emsa do Vrbasa nadopunjuje ovu tematiku dosada neistraenom perspektivom ise-ljavanja, opet na primjerima Windthorsta i Rudolfstala. Pored konfesionalnih sukobljavanja u Njemakoj koji se ogledaju u imenu Windthorst, Westheider ukazuje na privredne motive iseljenika, pri emu se Bosna i Hercegovina i-nila kao alternativa jako rairenom iseljavanju u Ameriku (Balkan umjesto

  11 Holm Sundhaussen: Die Deutschen in Kroatien-Slawonien und Jugoslawien, u: Land an der Donau. Ur. Gnther Schdl. Berlin, 1995, 291348, ovdje naroito 312 i dalje.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 14 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 15

  PREDGOVOR

  Bostona). Tek pod dojmom uspjeha ovih naseljavanja drava je u 1890-im godinama krenula da erarskim kolonijama na raspolaganje stavlja dravnu zemlju kao investiciju. Primjer za to daje nam Azem Koar, koji predstavlja naseljavanje njemakih kolonista u bosanskom okrugu Teanj. O ovih dvade-setak veinskih njemakih sela postojali su u Njemakoj samo pojedinani radovi i skromna knjievnost sjeanja.12 Urbane miljee velikih gradova publi-cistika, kojom su dominirala iseljenika drutva (Landsmannschaften), izbje-gavala je. S druge strane, dio od oko 20.000 Nijemaca u Bosni i Hercegovini ivio je u gradovima, posebno u Sarajevu. Transferi znanja i organizacijski formati koji su se odvijali u tim sredinama zasigurno su interesantno budue polje istraivanja, kako pokazuje Philippe Gelez na osnovu statistikih poda-taka. Kao dalji pristup problematici interesantni su i personalni akti, ego-do-kumenti i biografske skice o pojedinim akterima, npr. naunicima i eksperti-ma iz kulturnog sektora: u ovome smislu Christian Marchetti u svojoj studiji istrauje nauku kao kulturnu i socijalnu praksu tadanjeg Sarajeva kroz dje-lovanje muzejskoga direktora Carla Patscha. Osim zaostavtine u Dravnom arhivu u Mnchenu koriteni su izmeu ostaloga i materijali iz akademskoga ivota i iz dravnih arhiva iz Bea i Sarajeva. O svakodnevici i ivotu ovakvih aktera kao i drugih doseljenika u gradove tzv. kuferaa i diskursa vezanih za njih, u novinama Bosnische Post i Sarajevoer Tagblatt postoji mnotvo, a dosada jako malo evaluiranog materijala kao izvora istraivanja. Jednu ta-kvu analizu sadraja i arhivsko kontekstualiziranje priredio je i Carl Bethke u svojoj studiji.

  Situacija s germanofonim stanovnitvom u gradovima i u ruralnim po-drujima Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svakome se sluaju znaajno ra-zlikovala ve prije 1918. od prilika u velikim vapskim naseobinama u junoj Maarskoj (Baka i Banat). Ovi regioni bili su privredno razvijeni, a nalazili su se u rubnim dijelovima Kraljevine Ugarske i obuhvaali su takoer predje-le koje su naseljavali politiki osvijeteni Srbi i Rumuni pravoslavne vjere. Na kraju Prvog svjetskog rata ovi regioni su zauzeti od strane srpskih (Vojvodina) i rumunskih trupa (Banat), a Mirovnim ugovorom u Trianonu iz 1920. ovi re-

  12 Hans Maier: Die deutschen Siedlungen in Bosnien. Stuttgart, 1924; vidi Perenevi 2010.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 15 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE16

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  gioni pripali su Srbiji i Rumuniji uz klauzulu o zatiti manjinskih prava, to je osiguravalo nastavu na njemakom jeziku u osnovnoj koli. Uzimajui u obzir ovakve okolnosti, a potaknuti od strane vlada u Beogradu i Bukuretu, koje su proizvodile antimaarsku politiku, u godinama koje slijede razvio se tamo kod vaba njemaki nacionalni pokret. U Hrvatskoj se u tome periodu naprije javlja drugaiji razvoj, kako to obrauje Zoran Janjetovi ekspert za pitanja vaba u Vojvodini koristei izvore i literaturu na vie jezika: sm prevrat 1918. godine (odlukom Zemaljskoga vijea, a ne okupacijom) pokazao se kao manje traumatian. Na mnogim mjestima asimilacijski procesi su toliko uz-napredovali da je folksdojerska organizacija tek mogla zaivjeti za vrije-me nacionalsocijalizma. Razlog za to bila je popularnost Hrvatske seljake stranke (HSS) i meu vabama, to su stariji njemaki autori obraivali pre-malo, a ime se detaljno bavi Suzana Leek u svome prilogu ovome zborniku. HSS je kanalizirao socijalne, regionalne i demokratske potencijale opozicije i tako faktino doprinio jaanju hrvatske orijentacije. Jo jedan vaan razlog po Leekovoj su bile bliskostranake privredne i socijalne organizacije. Bernd Robionek pokazuje da su u sluaju kolonista u Bosni i Hercegovini njemake zadruge bile te koje su ih pribliile mrei vapsko-njemakog kulturnog sa-veza (Kulturbund) jo prije no to su drugi oblici etnopolitikog mobilizira-nja dospjeli u njihova sela. Robionek se posebno osvre na injenicu kako su Konzulat i Ambasada pratili, utjecali ili usmjeravali rad krovne organizacije Agraria.

  Nakon njemake okupacije Jugoslavije i proglaenja Nezavisne drave Hrvatske, koja je bila saveznik Njemake, a obuhvaala je i Bosnu i Hercego-vinu 1941. njemaka manjina tamo je organizirana u okviru organizacije Volksgruppe (Narodna grupa), po uzoru na Srbiju, Maarsku i Rumuniju. Ova organizacija imala je nacionalsocijalistiko vodstvo i bila je izloena in-tenzivnoj propagandi. Mario Jareb u svome prilogu analizira ovu njemaku propagandu i njene razliite oblike i organizaciju u Hrvatskoj. Organizacija Narodna grupa bila je tada samo jedna od ciljnih grupa te propagande. Pri-tom je ideoloki setting u sluaju nacionalsocijalizma i hrvatskoga naciona-lizma pokazivao temeljne razlike: orijentacija na katoliku vjeru nacionalso-cijalizmu je bila strana, a s pogledom na njemaki karakter Evangelistike crkve u Hrvatskoj i politiki disfunkcionalna. Ovoj problematici i konkurent-

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 16 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 17

  PREDGOVOR

  skim odnosima koji su se razvili iz iste bavi se Daniela Simon u svojoj studi-ji, posebno u sluajevima prisilnog mijenjanja vjeroispovijesti 1941. i 1942. godine. U nastavku rata pripadnost Narodnoj grupi mogla je biti rizina; proganjanjem Srba, ojaanim partizanskim pokretom u Bosni i Hercegovini i Slavoniji, mnogo vie nego u drugim podrujima naseljenim podunavskim vabama. Uzimajui ovu situaciju u obzir, evakuacija njemakoga civilnog stanovnitva nastupila je u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ve 1941. i 1942. godine u sve veim grupama, prije nego se proirila na cijelu istonu Evropu. Dakle, Marica Karaka Obradov sumirala je preseljenja i prisilne migracije Nijemaca za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata u jednoj iroj studiji. U svr-hu borbe s partizanima 1942. godine oformljena je SS-divizija Prinz Eugen, sastavljena uglavnom od Folksdojera iz jugoistone Evrope. Nikica Bari istraivao je zloine vojnika ove jedinice u martu 1944. u Dalmaciji i diskutira o razliitim interpretacijama ovih zloina u hrvatskoj kulturi sjeanja. esto pada u zaborav da su postojali i pojedini Nijemci, odnosno Austrijanci koji su se suprotstavili zloinima nad Srbima i Jevrejima. Jedna od njih je i Diana Budisavljevi, roena Obexer iz Zagreba. O njenom radu na spaavanju srpske i jevrejske djece u logorima Loborgrad i Gornja Rijeka 1941. i 1942. godine, us-postavljanju kontakta s Internacionalnim komitetom Crvenoga kria i njenih pokuaja organiziranja i osiguranja humanitarne pomoi za djecu, izmeu ostaloga i preko vicarske govori rad Marija Keve.

  U oktobru 1944. veina Nijemaca iz Nezavisne drave Hrvatske krenula je u organizirani bijeg ka Njemakoj, organiziran od strane Narodne grupe. Nove komunistike vlasti oduzele su imovinu najveem dijelu populacije nje-makoga porijekla od 23. novembra. Od kraja te godine njemako civilno sta-novnitvo koje je jo ivjelo u zemlji bilo je internirano u logorima, oigledno s ciljem da ih se protjera. Ista sudbina ekala je na kraju rata i one koji su se usprkos zabrani (ili ne znajui za nju) odluili vratiti u Jugoslaviju. Za razliku od onoga to se esto pretpostavljalo (prema Marici Karaka Obradov), Pot-sdamska konferencija nije zakljuila da se trebaju vriti preseljenja iz Jugosla-vije, za razliku od ehoslovake i Poljske. Saveznici su ak slali natrag depor-tacijske vozove iz njihovih okupacijskih zona. Nakon to im je bivi imetak u agrarnoj reformi bio podijeljen drugima, Nijemci su se pod nehumanim uvjetima i dalje drali u logorima ili su tamo umirali od bolesti ili gladi. 1946.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 17 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE18

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  i 1947. rasputeni su logori u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a nakon 1948. i u Vojvodini. Oni koji su puteni iz logora asimilirali su se, odnosno deklarirali su se Hrvatima ili su tokom 1950-ih godina emigrirali prije svega u Njemaku i Austriju. Za Hrvatsku i Vojvodinu ovakav razvoj dobro je dokumentiran u iz-vjetajima oevidaca, a od 1990-ih je tamo i nauno obraen.13 S druge strane, tek poneki autor (Kamberovi14) spomenuo je sline procese u sluaju Bosne i Hercegovine. U ovome zborniku Vera Katz dokumentira pravne osnove ovih procesa. Koristei impozantno iroku literaturu i izvore kao i vlastita istrai-vanja, Vladimir Geiger diskutira podatke o gubicima bosanskih Nijemaca u godinama prije i poslije 1945.

  Bliskost svjetonazora vapskoga i hrvatskog stanovnitva u Slavoniji izazivalo je, kako nam pokazuje Jannis Panagiotidis, kod diplomata i slubi Savezne republike Njemake povremeno i iritacije. Tako u postupcima za pri-znavanje statusa iseljenika u mnogim sluajevima nije bilo mogue nainiti etniki eksplicitnu referencu. Skeptino se odnosilo i prema onim vabama koji su za vrijeme rata pokazivali simpatije prema partizanima, to je posebno bio sluaj u zapadnoj Slavoniji (Thlmannovi partizani15). U iseljenikim or-ganizacijama podunavskih vaba iz Jugoslavije u Njemakoj (Landsmann-schaften) dominirale su, kao i prije 1941, osobe iz Vojvodine, a jo veu poli-tiku teinu dobile su organizacije vaba iz Maarske i Rumunije. Tek nau-ni pristup naslijeu podunavskih vaba u okviru dravnih institucija danas nudi opet bolje anse da se fokusira na ona podruja u Hrvatskoj i Bosni i Her-cegovini koja su bila marginalizirana u okviru kulture sjeanja iseljenikih drutava. Primjer za ovakav pristup je rad Centralnog muzeja Podunavskih

  13 Wehler, 97E-131E. to se tie Hrvatske, posebno se moraju ovdje navesti nauna djela Vladimira Geigera, za Vojvodinu: Zoran Janjetovi: Between Hitler and Tito. The Disappearance of the Vojvodina Germans. Belgrad, 2000; Michael Portmann: Die kommunistische Revolution in der Vojvodina 1944-1952. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Wien 2009.

  14 Husnija Kamberovi: Prema modernom drutvu. Bosna i Hercegovina od 1945. do 1953. godine. Teanj, 2000, 56-61; vidi i Bundesarchiv, Auenstelle Bayreuth Ost-Dok. 2/412, 7 i dalje.

  15 Heinz Khnrich, Franz-Karl Hitze: Deutsche bei Titos Partisanen. 19411945. Kriegsschicksale auf dem Balkan in Augenzeugenberichten und Dokumenten. Ber-lin, 1997.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 18 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 19

  PREDGOVOR

  vaba (Donauschwbisches Zentralmuseum) iz Ulma, osnovan 2000. godine, koji je predstavila Leni Perenevi. Perenevi diskutira strategije skupljanja i prezentacije objekata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svjetlu modernih kulturnohistorijskih i muzeolokih koncepata.

  Prilozi skupljeni u ovome zborniku pismene su verzije referata prezen-tiranih 4. i 5. oktobra 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u okviru naune konferencije o temi Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nova istraivanja i perspektive. Organizatori su bili Centar za istraivanje njemake historije i kulture u jugoistonoj Evropi Univerziteta u Tbingenu, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Odsjek za historiju Filozofskog fakul-teta u Sarajevu. Zastupljeni su bili uesnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemake, Austrije i Francuske. Ova konferencija bila je jedan od prvih meunarodnih skupova koji su se bavili pitanjem njemake manjine u Bosni i Hercegovini, ali i prva konferencija koja je svoje teite usmjerila na neka-danje germanofono stanovnitvo Bosne i Hercegovine. Ovaj nauni skup po-kazao je da interes za historiju Nijemaca u jugoistonoj Evropi postoji i meu mlaom generacijom naunika i da se pod utjecajem aktuelnih kretanja ak i intenzivirao; u Hrvatskoj se ovakav pristup mnogim temama pokazao kao plodonosan. U isto vrijeme, prezentirani rezultati potcrtavaju da je nauno istraivanje zasnovano na irokoj bazi strune literature i izvora, na to vie jezika i bez ideolokih stega u ovome opsegu tek nedavno zapoelo. Ovdje se, dakle, radi o novim poljima istraivanja. Ukoliko se slijede ve utrti putevi, ova analiza e i u jezikom i u nacionalnom smislu dobiti na vanosti, uklju-ujui razliite perspektive i percepcije u buduim radovima. To bi moglo re-zultirati time da se prouavanje historije jedne grupe razvije u prouavanje historije odnosa i susreta razliitih grupa.

  Priloge su autori predali na bosanskom, hrvatskom, srpskom, njemakom ili engleskom jeziku. Autori ili izdavai svakome su prilogu dodali i rezime na drugom jeziku. Podrku u prijevodu pruila nam je pritom Daniela Simon. Prijevod ovoga predgovora nainio je Nedad Memi. U hronolokom smislu ovaj zbornik pokriva teme od kraja 18. stoljea do dananjih dana. Zbornik je podijeljen u sljedeih pet grupa: u prvoj grupi su dva priloga iz 18. i 19. stoljea u Hrvatskoj (Karl Peter Krauss, Vlasta voger), slijedi druga grupa autora koji se koncentriraju na austrougarsku upravu u Bosni i Hercegovini

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 19 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE20

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  (Amila Kasumovi, Rolf Westheider, Azem Koar, Philippe Gelez, Christian Marchetti, Carl Bethke). Meuratnom periodu, kada su Nijemci u Kraljevi-ni Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji imali status naci-onalne manjine, posveena su tri priloga (Zoran Janjetovi, Bernd Robionek, Suzana Leek). Brojni su zatim radovi koji se bave procesiranjem dogaaja iz Drugoga svjetskog rata, odnosno neposrednog poslijeratnoga perioda (Mario Jareb, Mario Kevo, Marica Karaka Obradov, Vladimir Geiger, Vera Katz). Na kraju, ovaj zbornik sadri i dva rada koja se bave temama integracijske historije i kulture sjeanja u Njemakoj nakon 1945. godine (Jannis Panagiotidis, Leni Perenevi).

  Preporuujemo ove objavljene priloge strunoj publici i iroj italakoj javnosti i nadamo se da e ovaj zbornik potaknuti nove diskusije kako o obraenim temama tako i o poljima nekih moguih novih istraivanja.

  Carl Bethke, Enes S. Omerovi

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 20 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 21

  VORWORT

  Die ethnische Diversitt Sdosteuropas ist auch ein Ergebnis histo-rischer Migrationsbewegungen. Zu den Folgen gehrte, dass verschiedene Gruppen von Deutschen1 lange ein Teil des kulturellen Mosaiks dieser Re-

  1 Die Herausgeber gehen davon aus, dass Ethnonyme je nach Situation bzw. Interes-se und Erfahrung der Sprecher eingesetzt werden, sie fallen daher in ihrem Gehalt ebenso wandelbar und mehrdeutig aus, wie die damit bezeichneten oder assozi-ierten sozialen Zusammenhnge, Praktiken oder Identitts-Konzepte. Die meisten Beitrge dieses Bandes decken den Zeitraum von der sterreichisch-ungarischen Monarchie bis zum Zweiten Weltkrieg ab. In den dabei untersuchten historischen Kontexten war es in der ffentlichkeit, aber auch im amtlichen Sprachgebrauch (z.B. in Volkszhlungen: Die Ergebnisse der Volkszhlung in Bosnien und der Her-cegovina vom 10. Oktober 1910. Sarajevo 1912, LI) blich, Personen deutscher Muttersprache Deutsche zu nennen, jedenfalls soweit es sich um Angehrige der christlichen Konfessionen handelte. Unter sterreicher verstand man dem-gegenber zu Zeiten der Habsburger-Monarchie die Einwohner Cisleithaniens (ebd.), auch in der Innen- und Auenpolitik Jugoslawiens nach 1918 wurden die hier untersuchten Gruppen nicht als sterreicher bezeichnet. Die Autoren dieses Bandes, denen die Wahl einer wissenschaftlich angemessenen historischen Termi-nologie selbstverstndlich freistand, haben sich aus ihren jeweiligen Forschungs-kontexten heraus durchweg entschieden diese begriffliche Differenzierung quel-lengerecht zu bernehmen, ohne dabei eine soziale Primordialitt dieses Quel-lenbegriffs selbst behaupten oder belegen zu wollen. Im Gegenteil unterstreichen mehrere Beitrge die u.U. begrenzte Reichweite, oder auch Mehrdeutigkeit natio-naler Selbst- und Fremdzuschreibung: Zum Beispiel, indem Situationen aufgezeigt werden, in denen die oft herangezogene objektiven Kriterien (Muttersprache, Sprachgebrauch, Herkunft), abrufbar vorhanden waren, aber aus unterschiedli-chen Grnden nicht handlungsrelevant oder artikuliert wurden, weil man einem anderen nationalen Konzept den Vorzug gab; oder indem die Vermittlung oder Durchsetzung eines deutschen Identitts-Konzeptes als durchaus konditionierter sozialer Prozess, aber nicht als natrliche Gegebenheit beschrieben wird. Nicht we-

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 21 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE22

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  gion waren. In einigen Gebieten stellten Deutschsprachige sogar die grte ethnische Minderheit dar, z.B. im Knigreich der Serben Kroaten und Slowe-nen gem der Volkszhlung von 1921.2 Wegen ihrer Bedeutung fr einzelne Regionen und Stdte, wegen ihres Einflusses in Wirtschaft und Kultur, sowie aus politischen Grnden, wurden diese Menschen auch als Gruppen Gegen-stand wissenschaftlicher und publizistischer Darstellungen. Bis 1945 hatten sich dabei viele Autoren nationalpolitischen oder vlkischen Zielen ver-schrieben.3 Nach 1945 waren Verffentlichungen oft vom Bedrfnis oder Auf-trag der Aufarbeitung, Erklrung oder gar Rechtfertigung und Verdrngung der Kriegs-und Nachkriegsereignisse mitbestimmt. Dies zeigte sich etwa bei der ersten Generation von Ortsmonographen und Heimatbchern4, sich mit diesen Tendenzen zum Teil berschneidend, war andererseits, zumal seitens der Fachwissenschaftler, seit den 1960er Jahren ein Professionalisierungs-

  niger problematisch wre die Verallgemeinerung des Begriffs Schwabe oder gar Donauschwabe: Schon aus Grnden der Herkunft bzw. Einwanderungsgeschichte unterschieden sich z.B. groe Teile der Bosniendeutschen von diesen, auch wurde damit mitunter eine lndliche Herkunft konnotiert, auf die sich z.B. das oft aus sterreich stammende Brgertum der Grostdte kaum berufen htte.

  2 Kraljevina Jugoslavija: Defintivni rezultati popisasta novnitva od 31. janua-ra 1921 god. Sarajevo 1932, online http://www.sistory.si/publikacije/prenos/ ?urn=SISTORY:ID:4758.

  3 Josef Heimfelsen: Die deutschen Kolonien in Bosnien. Sarajevo1911; Stevan Mi-haldi: La Baranja. Paris 1919; Das Deutschtum in Slawonien und Syrmien. Hg. Emil Meynen. Leipzig 1942 (Deutsches Archiv fr Landes- und Volksforschung); Handwrterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums. Sonderdruck Slawonien o. J. (1940) Bundesarchiv (BA) R 57neu 380.

  4 Leni Perenevi: Fern vom Land der Ahnen. Zur Identittskonstruktion in bo-snien-deutschen Heimatbchern, in: Jahrbuch fr deutsche und osteuropische Volkskunde 51 2010, 45-74; vgl. Das Heimatbuch. Geschichte, Methodik, Wirkung. Hg. Mathias Beer. Gttingen 2010; auf Archivbasis, aber mit ideologischen Aus-lassungen: Valentin Oberkersch: Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroatien und Bosnien. Geschichte einer deutschen Volksgruppe in Sdosteuropa. Mnchen 1989; - als Gegenstck evtl. auch Bcher wie Duan Samardija: Bosanskodubiko podruje u NOR -u i socijalistikoj revoluciji 1941-1945. Bosanska Dubica 1984, u.a. ber die Flucht der dortigen Deutschen 1941 (95ff.); - amateurseitig wird die Erinnerungskultur heute im Internet gepflegt, eine der aktivsten Seiten in einer historiographisch nicht gut abgedeckten Teilregion ist: www.hrastovac.net

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 22 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 23

  VORWORT

  schub festzustellen.5 Die Herausgeber dieses Bandes, und die darin vertrete-nen, zumeist jngeren Forscher, wissen sich zuerst wissenschaftlichen Zielen verpflichtet, um darber zu einem unvoreingenommen Bild gemeinsamer Geschichte zu gelangen. Begnstigt vom inzwischen weitgehend ungehin-derten Zugang zu den Archiven, und angeregt von neueren theoretischen und methodischen Entwicklungen in ihren Fachdisziplinen, wurden die Autoren geprgt vom Anspruch auf Dekonstruktion und berwindung ideologisierter Geschichtsbilder. Viele aus dieser Generation wurden durch eine breite inter-nationale Vernetzung wissenschaftlich sozialisiert, vernderte Ausbildungs - und Forschungspraktiken ermglichten die Erschlieung von Quellen und Li-teratur in verschiedenen Sprachen, an unterschiedlichen Standorten und aus divergierenden nationalen Perspektiven. Zur Abgrenzung gegenber einer teilweise problematischen Forschungsgeschichte, und mit Blick auf den Titel, sei diese programmatische Standortbestimmung dem Band vorangestellt.

  berblickt man die zu Deutschen, Schwaben, sterreichern usf. in Kroa-tien6 bzw. Bosnien und Herzegowina, vor Ort und in Deutschland, bzw. ster-

  5 Hans-Ulrich Wehler: Einleitende Darstellung, in: Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. 5.: Das Schicksal der Deutschen in Jugosla-wien. Hg. Bundesministerium fr Vertriebene, Flchtlinge und Kriegsgeschdigte, bearbeitet von Theodor Schieder in Verbindung mit Werner Conze u. a. Dsseldorf 1961, 3E44E; Duan Biber: Nacizem in nemci v Jugoslaviji 19331941. Ljubljana 1966; Zdravko Krni: The German Volksgruppe in the Independent State of Croatia as an instrument of German occupation policy in Yugoslavia, in: The Third Reich and Yugoslavia. Ed. Institute for Contemporary History. Beograd 1977, 604621; Wolfgang Kessler: Aus der Dominanz in die Marginalitt. Die deutsche Sprache in Kroatien-Slawonien im 19. Jahrhundert, in: Deutsche Ostkunde 32 1986, 6789; Tomislav Kraljai: Kolonizacija stranih seljaka u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austrou-garske uprave, in: Istorijski asopis 36 1989, 111-124; ordeMiki: O kolonizaciji stranih seljaka u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave, in: Migracije i Bosna i Hercegovina. Gl. ur. Nusret Sehic. Sarajevo 1990, 181-193.

  6 Unter Kroatien wird im Folgenden das Gebiet der heutigen Republik Kroatien ver-standen. Zwar erstreckte sich das Knigreich Kroatien-Slawonien historisch, d.h. bis 1918, weiter stlich bis vor die Tore Belgrads. Besonders die serbische Bevl-kerungsmehrheit im Osten Syrmiens schuf jedoch schon damals deutlich andere soziokulturelle Rahmenbedingungen der Integration als im weiter westlich gele-genen Slawonien, wo die Einwanderer und die einheimische Bevlkerung berwie-gend dieselbe katholische Konfession und Lebenswelt teilten.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 23 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE24

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  reich, seit 1990 erschienene Literatur7, kann festgestellt werden, dass sich in dieser, trotz der Kriege in der Region, im Wesentlichen hnliche historiogra-phische Muster und Entwicklungen durchsetzen, wie bei Forschungen zur Geschichte anderer multiethnischer Regionen Ostmitteleuropas. Tatschlich sind inzwischen wohl fr nahezu smtliche Gebiete, in denen frher deutsche Minderheiten lebten, neuere kritische Untersuchungen vorgelegt worden, ins-besondere auch zu lange umstrittenen Themen der Neueren Geschichte und der Zeitgeschichte. Zu den Ergebnissen dieser Studien gehrte regelmig die Hervorhebung regionaler Kontextemehr denn je erwies sich die Geschich-

  7 Zur Historiographie: Carl Bethke: Ponovno otkrie povijesti Nijemaca u zemljama bive Jugoslavijeprva bilanca poslije 15 godina, in: Revizija prolosti na prosto-rima bive Jugoslavije. in: Zbornik radova. Izd. Institut za Istoriju. Sarajevo 2007, 255-265. Ergnzend zu den Werken der im Band vertretenen Autoren (Auswahl): Vlado Obad: Roda und die deutschsprachige Literatur aus Slawonien. Mit einer Anthologie unbekannter Texte. Wien, Kln, Weimar 1996; Thomas Casagrande: Die volksdeutsche SS-Division Prinz Eugen. Die Banater Schwaben und die na-tionalsozialistischen Kriegsverbrechen. Frankfurt/Main 2003; Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Sdost-europa. Hg. Mariana Hausleitner, Harald Roth. Mnchen 2006; Vom Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel- und Sdost-europa 19411953. Hg. Mariana Hausleitner. Mnchen 2007; Johann Bhm: Die deutsche Volksgruppe in Jugoslawien 1918-1941. Frankfurt/Main 2009; Elizabeth Harvey: Mobilisierung oder Erfassung? Studentischer Aktivismus und deutsche Volkstumsarbeit in Jugoslawien und Rumnien 19331941, in: Mitteleuropa und Sdosteuropa als Planungsraum. Wirtschafts-und kulturpolitische Exper-tisen im Zeitalter der Weltkriege. Hg. Carola Sachse. Gttingen 2010, 363-390; Meunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918 odrana u Sarajevu, 30. i 31. marta 2009. Zbornik radova. Ur. Filozofski fa-kultet u Sarajevu, Zijad ehi. Sarajevo 2011; Johann Bhm: Die deutschen Volks-gruppen im Unabhngigen Staat Kroatien und im serbischen Banat. Ihr Verhltnis zum Dritten Reich 1941-1944. Frankfurt/Main 2012; Mirjana Stancic: Die deutsch-sprachige Dichtung auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien von 1800 bis 1945. Wien, Kln, Weimar 2013; Nedad Memi: Rjenik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku. Sarajevo 2014; Wechselwirkungen. Austria-Hungary, Bosnia-Herzegovina, and the Western Balkans, 18781918. Eds. Clemens Ruthner, Diane Reynolds Cordileone, Ursula Reber, Raymond Detrez. New York, Bern, Berlin, et al. 2015; Donauschwbische Geschichte. Bd.1 -4. Mnchen 1997-2015; durchaus wissenschaftliche Beitrge anerkannter Forscher aus Universitten und Instituten enthlt das DG Jahrbuch (Osijek)

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 24 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 25

  VORWORT

  te der Deutschen in Osteuropa als eine komplexe Vielfalt an Erfahrungen und Strukturen, die holisierende Formulierungen wie Volksdeutsche, frher ideologisch berspielen sollten. Dies aufgreifend, wird zum Verstndnis vor-geschlagen, im Folgenden Gruppen und Gebiete, die nach 1918 von Deutsch-land bzw. sterreich abgetrennt wurden, analytisch zu unterscheiden von den Nachkommen deutscher Auswanderer des 18. und 19 Jahrhunderts in Sdosteuropa: Diese hatten den deutschen Sprachraum einst bewusst ver-lassen, um in der Fremde zu leben, in dieser Hinsicht vergleichbar mit jenen Auswanderern, die zur fast gleichen Zeit nach bersee oder Russland zogen.8 Ihre neuen Siedlungsgebiete in Sdosteuropa gehrten zwar zu den Lndern des Hauses Habsburg, waren aber staatsrechtlich nie ein Teil Deutschlands gewesen, und spielten auch im mental mapping des deutschen Nationalismus keine relevante Rolle. Der Stellung Ungarns und Kroatiens in der Habsbur-ger-Monarchie dem Verbndeten des Deutschen Reiches entsprechend, wurde es fr die Nachkommen deutscher Einwanderer vielmehr schon vor 1918 selbstverstndlich, dass in Armee, Kirche und Schule, die Landesspra-che dominierte. Besonders in den Stdten, und unter Aufsteigern vollzog sich ein kontinuierlicher Assimilationsprozess, zumal wenn die gemeinsame ka-tholische Konfession familire Verbindungen erleichterte.9Auch nach 1918 stand Sdosteuropa, jedenfalls bis 1941, nicht im Fokus eines deutschen ter-ritorialen Revisionismus. Dies hatte Einfluss auf die politischen Spielrume dieser Minderheiten, die Abwesenheit eines so gelagerten Konfliktpotentials bedingte ein eher peripheres Interesse der deutschen ffentlichkeiten an die-sen Gruppen, sowohl vor, wie nach, 1945.

  Zugleich bestanden zwischen den Deutschen Sdosteuropas betrcht-liche regionale Unterschiede, was sich im Forschungstand widerspiegelt: Zu

  8 ber die trockene Grenze und ber das offene Meer. Binneneuropische und tran-satlantische Migrationen im 18. und 19. Jahrhundert. Hg. Mathias Beer, Dittmar Dahlmann. Essen 2004.

  9 Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn. Bd. 2: 1860 bis 2006. Mar-burg 2012 (Studien zur Ostmitteleuropaforschung 24,2); Gnter Schdl: Am Rande des Reiches, am Rande der Nation: Deutsche im Knigreich Ungarn (18671914/18), in: Land an der Donau. Hg. Gnter Schdl. Berlin 1995 (Deutsche Geschichte im Osten Europas), 349454.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 25 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE26

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  Kroatien und Bosnien und Herzegowina wurde, zumal wissenschaftlich, ins-gesamt weniger publiziert als zu den (ehemaligen) Siedlungsgebieten in der Vojvodina bzw. Serbien, oder auch in Rumnien und Ungarn. Der vorliegende Band versucht einen Beitrag zur Schlieung dieser Lcke zu leisten. Die Ursa-chen fr dieses Defizit sind vielfltig, sie liegen nur teilweise in der geringe-ren zahlenmigen Strke, sondern ebenso auch in spezifischen sozialen und historischen Rahmenbedingungen schon der Einwanderungszeit begrndet: So erfolgte in der heutigen Vojvodina die Einwanderung in das damalige Sdungarn vor allem als Teil staatlicher Populationspolitik des 18. Jahrhun-derts bzw. im Rahmen des aufgeklrten Absolutismus Maria Theresias und Josephs II. Diese, quellenmig leicht von Wien aus fassbare ,Kolonisation auf der Grundlage kaiserlicher Privilegien etablierte sich in den Geschichts-bildern und der Erinnerungskultur der Donauschwaben als beliebter Ge-dchtnisort; hervorgehoben wurde dabei z.B. der gleichzeitige Ausbau der Infrastruktur oder auch die Verbindung mit dem Protestantenpatent.10Auf die lndlichen Regionen Ostkroatiens lassen sich diese populren Narrative jedoch nur begrenzt bertragen: Hier fand im 18. Jahrhundert die Einwande-rung aus Deutschland vorwiegend auf Initiative adeliger Grundherren statt. Die Studie von Karl-Peter Krauss in diesem Band gibt anhand der Herrschaft Valpovo einen Einblick in die komplexen Strukturen jener Zeit, einschlielich auch der Konflikte zwischen Grundherr, Herrschaftsbeamten und Unterta-nen. Die Ergebnisse werden kontextualisiert und verglichen mit Verhltnis-sen in Ungarn, herangezogen wurden Quellen aus Archiven in Osijek, Serbi-en und Ungarn. Zwischen den Stdten Zentralkroatiensdie nie osmanisch waren- und dem deutschsprachigen Raum bestanden demgegenber schon seit langem, zumal aber seit der Habsburgerzeit ab 1526, migratorische Wech-selbeziehungen. Dies galt auch und gerade fr Zagreb selbst, Nachkommen deutscher Familien prgten die Entwicklung von Wirtschaft, Kultur und Ver-waltung der Stadt mit. Als Beispiel stellt Vlasta voger in ihrem akteursori-entierten und stadtgeschichtlichen Beitrag das Wirken dreier Brgermeister deutscher Herkunft aus der Mitte des 19. Jahrhunderts vor.

  10 Migration und Gedchtnis. Auswanderung und Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Identittsbildung der Donauschwaben. Hg. MrtaFata unter Mitarbeit von Ka-tharina Drobac. Stuttgart 2013.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 26 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 27

  VORWORT

  In die lndlichen Rume Ostkroatiens erfolgte dagegen ein grsser Teil der Einwanderung von deutschsprachigen Gruppen sogar erst im 19. Jahr-hundert, nmlich als Einsiedlung privater Landkufer und Pchter, vor al-lem aus Ungarn.11 Amila Kasumovi zeigt, dass auch bei der Einwanderung der ersten deutschen Landkufer nach Bosnien und Herzegowina 1881/82 in Windthorst und Rudolfstal, die Initiative keineswegs vom Staat ausging. Ihre Forschungen bilanzierend geht sie insgesamt von einem Vorrang ko-nomischer Motive der Einwanderer aus, im Gegensatz zu lteren jugoslawi-schen Wahrnehmungen, die vor allem politische Zielsetzungen unterstellten. Kasumovis Arbeiten sind anhand von Akten der Landesregierung von Bosni-en und Herzegowina, zum Teil auch des Konsulates, vor allem der Einwande-rung gewidmet, dazu ergnzt Rolf Westheider vom Stadtmuseum Gtersloh in seinem Beitrag Von der Ems an den Vrbas die noch wenig untersuchte Auswanderungsperspektive, ebenfalls mit Schwerpunkt auf Windthorst und Rudolfstal. Neben den im Namen Windthorst angedeuteten konfessionellen Auseinandersetzungen innerhalb Deutschlands, verweist auch Westheider auf wirtschaftliche Motive der Auswanderer, wobei Bosnien und Herzego-wina als Alternative zur weitverbreiteten Amerikaauswanderung erschien (Balkan statt Boston). Erst unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Erfolge dieser Siedlungen ging dann der Staat in den 1890er Jahren dazu ber, ffent-liches Land zur Anlage rarischer Kolonien zur Verfgung zu stellen, wofr die von Azem Koar vorgestellte Ansiedlung deutscher Kolonisten im Bezirk Teanj ein Beispiel ist. Zu den insgesamt etwa 20 mehrheitlich deutschen Drfern lagen in Deutschland lange nur einzelne wissenschaftliche Arbeiten und eine bescheidene Erinnerungsliteratur vor.12 Urbane und grostdtische Milieus hingegen wurden von der landsmannschaftlich geprgten Traditions-pflege berhaupt gemieden. Dabei lebten in Bosnien und Herzegowina z.B. die meisten der ca. 20.000 Deutschsprachigen in Stdten, zumal in Sarajevo. Die sich dort vollziehenden Transfers von Wissensbestnden und Organisati-onsformaten stellen sicher ein besonders zukunftsweisendes Forschungsfeld

  11 Holm Sundhaussen: Die Deutschen in Kroatien-Slawonien und Jugoslawien, in: Land an der Donau. Hg. Gnter Schdl. Berlin 1995, 291348, hier besonders 312ff.

  12 Hans Maier: Die deutschen Siedlungen in Bosnien. Stuttgart 1924; s. Perenevi 2010.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 27 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE28

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  dar, wie Philippe Gelez am Beispiel der Statistik zeigt. Ein weiterer Zugang knnen auch Personalakten, Ego-Dokumente und biographische Skizzen zu Akteuren sein, etwa Wissenschaftler und Experten aus dem kulturellen Sek-tor: Als Beispiel stellt Christian Marchetti ber den Museumsdirektor Carl Patsch die kulturelle und soziale Praxis von Wissenschaft im damaligen Sa-rajevo vor; neben dem Nachlass im Staatsarchiv Mnchen sah er dazu auch Archivalien in Wien und Sarajevo ein. Zum Alltag in den Lebenswelten der stdtischen Einwanderer den Kuferai-, sowie den dort verbreiteten Diskur-sen und Sichtweisen, liegt mit den Zeitungen Bosnische Post und Sarajevo-er Tagblatt ein systematisch erst wenig ausgewertetes Quellenmaterial vor, Carl Bethke stellt dieses durch Inhaltsanalyse und archivalische Kontextua-lisierung vor.

  Von der Situation in Kroatien und Bosnien und Herzegowina unterschied sich das Leben in den greren, schwbischen Mehrheitssiedlungen Sdun-garns (Baka und Banat) schon vor 1918: Einerseits wirtschaftlich wohlha-bend, lagen diese andererseits an der sdlichen Peripherie des Reiches, - in Nachbarschaft zu den Siedlungsgebieten der politisch selbstbewussten und konfessionell orthodoxen Serben und Rumnen. Am Ende des Ersten Welt-krieges wurden diese Regionen von den Truppen Serbiens (Vojvodina) bzw. Rumniens (Banat) besetzt, und 1920 in Trianon an diese Staaten abgetre-ten,- jedoch in Verbindung mit einem Minderheitenschutzvertrag, welcher deutschen Grundschulunterricht zusichern sollte. Begnstigt zudem vom strategischen antiungarischen Kalkl der Regierungen in Belgrad und Buka-rest, setzte sich dort in den folgenden Jahren eine dezidiert deutsche Natio-nalbewegung unter den Schwaben durch. In Kroatien hingegen vollzog sich zunchst eine andere Entwicklung, wie Zoran Janjetovi, -Experte auch fr die Schwaben auch der Vojvodina-, auf der Grundlage von Archivalien und ei-ner breiten Literaturbasis, herausarbeitet: Schon der Umbruch 1918, hier per Landtagsbeschluss, nicht als Besetzung, erwies sich demnach weniger trau-matisch, der Assimilationsprozess dynamisierte sich so sehr, dass volks-deutsche Organisationen erst whrend der NS-Zeit Fu fassten. Ein Grund dafr war die Popularitt der Kroatischen Bauernpartei (HSS) unter den Schwaben, was in lteren deutschen Darstellungen oft zu kurz kam, und hier von Suzana Leek ausgfhrlich analysiert wird. Die HSS kanaliserte demnach

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 28 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 29

  VORWORT

  soziale, reagionalistische und demokratische Oppostionspotentiale,und trug so auch zur Strkung kroatischer Orientierungen bei. Ein weiterer Grund fr den Erfolg stellte laut Leek das Vorfeld aus wirtschaftlichen und sozialen Organisationen dar. Bernd Robionek zeigt, dass es auch bei den deutschen Siedlern in Bosnien und Herzegowina die Genossenschaften waren, welche diese dem Netzwerk des Schwbisch-Deutschen-Kulturbundes nherbrach-ten, noch bevor andere Formen ethnopolitischer Mobilisierung Platz griffen. Insbesondere geht Robionek darauf ein, inwieweit Konsulat und Botschaft das Vorgehen des Dachverbandes Agraria steuerten.

  Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrnacht in Jugoslawien und der Ausrufung des mit Deutschland verbndeten Unabhngigen Staates Kroati-en einschlielich des Territoriums Bosniens und Herzegowinas- im April 1941 wurde die deutsche Minderheit, hnlich wie in Serbien, Ungarn und Ru-mnien, in einer Volksgruppen- Organisation zusammengefasst. Diese wur-de nationalsozialistisch gefhrt und einer intensiven Propaganda ausgesetzt. Mario Jareb geht den verschiedenen Formen deutscher Propaganda und ihren organisatorischen Strukturen in Kroatien nach, deutlich wird, dass die Volks-gruppe nur eine von mehreren Zielgruppen war. Dabei wies das ideologische setting von Nationalsozialismus und kroatischem Nationalismus durchaus Unterschiede auf: Vor allem war die Orientierung an der katholischen Kon-fession dem Nationalsozialismus fremd, und mit Blick auf die deutsche Pr-gung der Evangelischen Kirche politisch dysfunktional. Dieser Problematik, und den sich daraus ergebenden Konkurrenzverhltnissen, geht Daniela Si-mon in ihrer Studie nach, insbesondere hinsichtlich erzwungener Religions-bertritte 1941/42. Im weiteren Kriegsverlauf konnte sich das Bekenntnis zur Volksgruppe freilich bald als prekr erweisen; durch die Verfolgungen der Serben, erstarkte die Partisanenbewegung in Bosnien und Herzegowina sowie in Slawonien viel mehr als in anderen donauschwbischen Siedlungsgebie-ten. Vor diesem Hintergrund erfolgten Evakuierungen von Teilen der deut-schen Zivilbevlkerung in Bosnien und Herzegowina und Kroatien bereits ab 1941/42 in immer greren Gruppen, d.h. bevor sich diese Muster auf ganz Osteuropa ausweitete. Dieser Spezifik gem fasst Marica Karaka Obradov die Umsiedlungen und Zwangsmigrationen der Deutschen whrend und in Folge des Zweiten Weltkrieges in einer breit angelegten Studie zusammen. Zur

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 29 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE30

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  Bekmpfung der Partisanen wurde 1942 die SS-Division Prinz Eugen auf-gestellt, berwiegend aus Volksdeutschen Sdosteuropas. Nikica Bari un-tersucht Verbrechen von Soldaten dieser Einheit im Mrz 1944 in Dalmatien, und stellt kontroverse Interpretationen in der kroatischen Erinnerungskultur vor. Oft vergessen wurde, dass sich einzelne Deutsche bzw. sterreicher der Verfolgung von Juden und Serben entgegenstellen, wie Diana Budisavljevi, geborene Obexer aus Zagreb. ber ihr Wirken zugunsten von jdischen und serbischen Kindern in den Lagern Loborgrad und Gornja Rijeka 1941/42, die Kontaktaufnahme mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, und Versuche humanitre Hilfe fr Kinder, u.a. ber die Schweiz zu organisieren und sicherzustellen, berichtet Mario Kevo.

  Im Oktober 1944 traten die Deutschen aus dem Unabhngigen Staat Kroatien berwiegend die von der Volksgruppe organisierte Flucht nach Deutschland an. Von den neuen kommunistischen Machthabern wurden die meisten Personen deutscher Abstammung am 23.11. kollektiv enteignet. Ab ca. Jahresende lieen diese die deutsche Zivilbevlkerung in Lagern internie-ren, offenbar mit dem Ziel der Vertreibung, das gleiche Schicksal traf Jene, die nach Kriegsende trotz Verbot (oder in dessen Unkenntnis) zurckgekehrt wa-ren. Anders als oft angenommen (so Marica Karaka Obradov) beschloss die Potsdamer Konferenz jedoch eine Umsiedlung aus Jugoslawien nicht, im Ge-gensatz zu Polen und der SR. Tatschlich schickten die Alliierten eintreffende Deportationszge aus ihren Besatzungszonen zurck. Nachdem aber das Ver-mgen der Deutschen in einer Agrarreform bereits verteilt wurde, verblieben diese dennoch unter unmenschlichen Bedingungen in den Lagern, oder star-ben dort an Hunger und Krankheiten. 1946/47 wurden die Lager in Kroatien und Bosnien und Herzegowina, und nach 1948 auch in der Vojvodina aufgelst. Die Entlassenen assimilierten sich, gaben sich als Kroaten aus, oder wander-ten in den 1950er Jahren nach Deutschland oder sterreich ab. Fr Kroatien und die Vojvodina ist diese Entwicklung in Augenzeugenberichten dokumen-tiert, und wurde seit den 1990er Jahren dort wissenschaftlich aufgearbeitet.13

  13 Wehler, 97E-131E; Fr Kroatien insbesondere die wissenschaftlichen Werke von Vladimir Geiger; fr die Vojvodina: Zoran Janjetovi: Between Hitler and Tito. The Disappearance of the Vojvodina Germans. Belgrade 2000; Michael Portmann: Die kommunistische Revolution in der Vojvodina 1944-1952. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Wien 2009.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 30 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 31

  VORWORT

  Nur wenige Autoren (H. Kamberovi14) erwhnten vergleichbare Entwick-lungen in Bosnien und Herzegowina, deren u.a. gesetzliche Grundlagen in diesem Banddurch Vera Katz zusammengefasst werden. Vladimir Geiger dis-kutiert auf eindrucksvoll breiter Literatur- und Quellenbasis, sowie anhand eigener Forschungen, Berechnungen ber die Verluste der Bosniendeutschen vor und nach 1945.

  Die lebensweltliche Nhe der schwbischen und kroatischen Bevlke-rung in Slawonien, lste, wie Jannis Panagiotidis zeigt, bei bundesdeutschen Diplomaten und Behrden der 1950er und 1960er Jahre gelegentlich Irrita-tionen aus: So schien im Anerkennungsverfahren als Aussiedler zum Teil eine eindeutige Zuordnung als Deutscher oder Kroate nicht mglich. Ebenso skep-tisch zeigte man sich gegenber Jenen, die whrend des Krieges Sympathien fr die Partisanen gezeigt hatten, vor allem aus Westslawonien (Thlmann-Partisanen15). In den landsmannschaftlichen Organisationen der Donau-schwaben aus Jugoslawien in Deutschland dominierten, wie vor 1941, Per-sonen aus der Vojvodina, noch greres politisches Gewicht erlangten die Or-ganisationen der Schwaben aus Ungarn und Rumnien. Der verwissenschaft-lichte Umgang mit dem Erbe der Donauschwaben im Rahmen staatlicher Einrichtungen bietet heute jedoch Chancen, auch jene Herkunftsgebiete in Kroatien und Bosnien und Herzegowina zu bercksichtigen, die im Rahmen einer verbandsorientierten Erinnerungskultur marginalisiert worden waren. Ein Beispiel dafr ist das 2000 gegrndete Donauschwbische Zentralmuse-um in Ulm, das von Leni Perenevi vorgestellt wird, anhand von Objekten aus Kroatien und Bosnien diskutiert der Beitrag Strategien der Sammlung und Prsentation, im Sinne moderner, kulturwissenschaftlich begrndeter museologischer Konzepte.

  Die in diesem Band zusammengefassten Beitrge sind schriftliche Fas-sungen von Vortrgen einer vom 4. - 5. 10. 2013 an der Philosophischen Fa-kultt in Sarajevo abgehaltenen wissenschaftlichen Tagung zum Thema Die

  14 Husnija Kamberovi: Prema modernnom drutvu. Bosna i Hercegovina od 1945 do 1953 godine. Teanj 2000, 56- 61; vgl. BA, Auenstelle Bayreuth Ost-Dok. 2/412, 7f.

  15 Heinz Khnrich, Franz-Karl Hitze: Deutsche bei Titos Partisanen 19411945. Kriegsschicksale auf dem Balkan in Augenzeugenberichten und Dokumenten. Ber-lin 1997.

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 31 07.10.15. 14:12

 • NIJEMCI U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ - NOVA ISTRAIVANJA I PERSPEKTIVE32

  Carl Bethke Enes S. Omerovi

  Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien - neue Forschungen und Perspektiven. Veranstalter waren das Zentrum zur Erforschung deut-scher Geschichte und Kultur in Sdosteuropa an der Universitt Tbingen, das Kroatische Institut fr Geschichte in Zagreb sowie der Fachbereich Geschich-te an der Philosophischen Fakultt in Sarajevo. Vertreten waren Teilnehmer aus Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien, Deutschland, sterreich und Frankreich. Die Tagung drfte einer der ersten internationalen Konfe-renzen ber deutsche Minderheiten in Bosnien und Herzegowina gewesen sein, oder auch die erste Tagung, welche schwerpunktmig den frheren deutschsprachigen Einwohnern Bosniens und Herzegowinas gewidmet war. Darber hinaus konnte sie zeigen, dass ein Interesse an der Geschichte der Deutschen in Sdosteuropa gerade in der jngeren Wissenschaftlergenerati-on besteht und unter dem Einfluss aktueller Entwicklungen wieder zugenom-men hat; fr Kroatien scheinen sich entsprechende Bezge fr viele Themen als fruchtbar zu erweisen. Zugleich unterstreichen die Resultate, dass eine wissenschaftliche Erforschung - d.h. auf breiter Literatur- und Quellenbasis, mglichst in mehreren Sprachen, und ohne ideologische Ausblendungen-in professioneller Form erst eingesetzt hat, es sich also tatschlich um neue For-schungsfelder handelt. Den eingeschlagenen Wegen folgend, wird die Analyse sprachlich und national verschiedener Perspektiven und Wahrnehmungen in knftigen Arbeiten an Gewicht gewinnen; dies drfte zur Folge haben, dass sich die Forschung von einer Gruppen- Geschichte hin zu einer Beziehungs-und Begegnungsgeschichte entwickeln wird.

  Die Beitrge wurden von den Autoren in Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Englisch oder Deutsch vorgelegt, und von diesen selbst, oder aber seitens der Herausgeber, mit einem anderssprachigen Resmee ergnzt. Um die ber-setzungsarbeiten machten sich Daniela Simon und Nedad Memi verdient. Chronologisch sind Themen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegen-wart abgedeckt, die Gliederung folgt einer Einteilung in fnf Gruppen: Der ersten Gruppe zugeordnet sind zwei Beitrge zum 18. und 19. Jahrhundert in Kroatien (Karl Peter Krauss, Vlasta voger). Ihr folgt eine zweite Gruppe von Autoren, welche sich auf die sterreichisch-ungarische Zeit in Bosnien und Herzegowina beziehen (Amila Kasumovi, Rolf Westheider, Azem Koar, Philippe Gelez, Christian Marchetti, Carl Bethke). Der Zwischenkriegszeit,

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 32 07.10.15. 14:12

 • DIE DEUTSCHEN IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA UND KROATIEN - NEUE FORSCHUNGEN UND PERSPEKTIVEN 33

  VORWORT

  als die Deutschen im Knigreich Jugoslawien bzw. Knigreich der Serben, Kroaten und Slowenen zur Minderheit wurden, sind drei Beitrge gewidmet (Zoran Janjetovi, Bernd Robionek, Suzana Leek). Relativ zahlreich sind Arbeiten vertreten zur Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieg bzw. der ersten Nachkriegszeit (Mario Jareb, Mario Kevo, Marica Karaka Obradov, Valdimir Geiger, Vera Katz). Zwei Aufstze behandeln deutsche Integrationsgeschichte und Erinnerungskultur seit 1950 (Jannis Panagiotidis, Leni Perenevi).

  Wir empfehlen, die verffentlichten Beitrge dem Fachpublikum wie der breiten Leseffentlichkeit, und hoffen, dass der Tagungsband zu Diskussio-nen anregen wird sowohl ber die behandelten Themen, als auch ber Fel-der mglicher knftiger Forschungen.

  Carl Bethke, Enes S. Omerovi

  ZBORNIK Nijemci s CIPom.indd 33 07.10.15. 14:12