Nk birojs kalnins

Embed Size (px)

Text of Nk birojs kalnins

 • 1. K premt biznesa plnoanas principus teritorijas attstbas plnoan
  • Neils Kalni
 • SIA NK Konsultciju birojs valdes prieksdtjs

2.

 • K un KPC

Prezentcijas nosaukums 3. Darboans motivcija Pavaldbas biznesa plns

 • Puses vieno vlme vairot kapitlu
 • Viens bez otra nevar pastvt
 • Neprtraukta ca par resursiem

Uzmjam Pavaldbai Gt peu realizjot savu biznesa ideju Iedzvotju dzves kvalittes uzlaboana plnojot rcbas ilgtspjgi un piesaistot investcijas 4. Plnoana biznes un pavaldb Prezentcijas nosaukums 5. BP un AP ne tikai dokuments, bet ar process Pavaldbas biznesa plns Ideja Plns Resursi Iniciatva un apmba Realizcija 6. Biznesa plnu un attstbas programmu raksturojoais Pavaldbas biznesa plns Kas raksturo biznesa plnu? Kas raksturo attstbas programmu? Visprja informcija par uzmumu t.sk. vadba, nozares raksturojums, konkurentu analze Pareizjs situcijas analze, t.sk. funkcionlo saiu un SVID analze Darbbas raksturojums, produkti, pakalpojumi Novada specializcija Mrketinga plns cenas, izplatana, reklma Stratija, rcbas plns Projekta realizcijas izklsts (darbbas plns) Rcbas plns Finanu plns Investciju plns 7. Biznesa plnu un attstbas programmu raksturojoais Pavaldbas biznesa plns Kas raksturo biznesa plnu? Kas raksturo attstbas programmu? Vrt kompetenta bankas kredtkomiteja dot vai nedot resursus Vrt kompetentas iestdes bez tiesbm pieirt resursus Produktu vrt tirgus un ietekm konkurenti Sasniegto vrt iedzvotjsar tiesbm emigrt.. Uzrauga panieki kuri vlas ilgtermia pozitvus rezulttus Uzrauga politii kuri primri raugs sasaukuma ietvaros Rcbas primri vrstas uz mra sasnieganu Rcbas atkarbas no politisks situcijas Izdevumi nedrkst prsniegt ienkumus Neskaidra robea un atbildba 8. Nodergie biznesa plnoanas principi

 • Apzinties savus biznesa mrus
 • Plnoanas proces iesaistt visas puses
 • Sadzirdt un izmantot puu viedokli
 • Plnot reli, mrtiecgi, lai sasniegtu rezulttu
 • Izprast rezultta btbu un ietekmi
 • odien neesot iemumiem rt nebs izdevumu

Pavaldbas biznesa plns 9. Negatvie plnoanas piemri

 • Attstbas programma dizaina priekmets
 • Plno atrauti no ieinterestajm sabiedrbas dam
 • Neievrt demogrfisks tendences
 • Neapzins un nerespekt budeta robeas
 • Tr nedomjot k pelns
 • Pavaldba plno biznesa parku, nerespektjot ka viai nav zemes dam mrim...
 • Nav redzjuma par resursu attstbu un sadarbbu

Prezentcijas nosaukums 10. Pozitvie plnoanas piemri

 • Attstbas programma vairk ir process ne dokuments
 • AP tapan iesaisttas ieinterestas puses
 • AP ikdienas darba rks
 • AP budeta plnoanas rks
 • AP darba novrtanas rks
 • AP regulri izvrtta un precizta
 • Darbojas pastvgas konsultatvs grupas uzmju padome

Prezentcijas nosaukums 11. Kopsavilkums

 • Ir vrts pamint runt vien valod respektjot un izprotot vienam otra principus un iepriekjo pieredzi

Prezentcijas nosaukums 12.