of 10/10
Kurs biblijny Manfred Röseler Nowe życie z Jezusem Nawrócenie i początek nowego życia

Nowe życie z Jezusem - wernergitt.de · cić od ciemności do światłości i od władzy szata-na do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nowe życie z Jezusem - wernergitt.de · cić od ciemności do światłości i od władzy szata-na...

Kurs biblijnyManfred Rseler

Nowe ycie z Jezusem

Nawrcenie i pocztek nowego ycia

Tytu oryginau: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUSOriginal edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.V.

Polish edition by Fundacja EwangelicznaWydawca: Fundacja Ewangeliczna

W nawiasach podano nazwy ksig w Biblii Tysiclecia, rnice si od nazw uytych w Biblii Warszawskiej.

skrty nazw ksig biblijnych zastosowane w kursie

- Ksiga Abdiasza- Ksiga Aggeusza- Ksiga Amosa- Ksiga Daniela- Dzieje Apostolskie- List do Efezjan- Ksiga Estery- Ksiga Ezdrasza- Ksiga Ezechiela- List do Filemona- List do Filipian- List do Galacjan (List do Galatw)- Ksiga Habakuka- List do Hebrajczykw- Ksiga Izajasza- Ewangelia Jana- I List Jana- II List Jana- III List Jana- List Jakuba- Ksiga Jeremiasza- Ksiga Joba (Ksiga Hioba)- Ksiga Joela- Ksiga Jonasza- Ksiga Jozuego- List Judy- Ksiga Kaznodziei Salomona (Ksiga Koheleta)

- II List Piotra- Przypowieci Salomona (Ksiga Przysw)

- Ksiga Psalmw- Ksiga Rut- List do Rzymian- I Ksiga Samuela- II Ksiga Samuela- Ksiga Sdziw- Ksiga Sofoniasza- I List do Tesaloniczan- II List do Tesaloniczan- Treny (Lamentacje)- I List do Tymoteusza- II List do Tymoteusza- List do Tytusa- Ksiga Zachariasza

Abd. Agg. Am.

Dan.Dz.Ap.

Efez.Est.Ezd.

Ezech.Filem.

Filip.Gal.

Hab.Hebr.

Iz.Jan

I JanII JanIII Jan

Jak.Jer.JobJoelJon.Joz.Jud.

Kazn.

II Piotr.Przyp.

Ps.Rut

Rzym.I Sam.

II Sam.Sdz.

Sof.I Tes.

II Tes.Tr.

I Tym.II Tym.

Tyt.Zach.

Kol.I Kor.

II Kor.I Kron.

II Kron.I Krl.

II Krl.uk.Mal.Mar.Mat.

Mich.I Moj.

II Moj.

III Moj.

IV Moj.

V Moj.

Nah.Neh.Obj.

Oz.Pie n.P.

I Piotr

- List do Kolosan- I List do Koryntian- II List do Koryntian- I Ksiga Kronik- II Ksiga Kronik- I Ksiga Krlewska- II Ksiga Krlewska- Ewangelia ukasza- Ksiga Malachiasza- Ewangelia Marka- Ewangelia Mateusza.- Ksiga Micheasza- I Ksiga Mojeszowa (Ksiga Rodzaju)

- II Ksiga Mojeszowa (Ksiga Wyjcia)

- III Ksiga Mojeszowa (Ksiga Kapaska)

- IV Ksiga Mojeszowa (Ksiga Liczb)

- V Ksiga Mojeszowa (Ksiga Powtrzonego Prawa)

- Ksiga Nahuma- Ksiga Nehemiasza- Objawienie Jana (Apokalipsa Jana)

- Ksiga Ozeasza- Pie nad Pieniami- I List Piotra

W odnonikach do tekstw biblijnych zawsze podawany jest najpierw skrt nazwy ksigi, nastpnie numer roz-dziau, po przecinku za numer wiersza.

Przykady:

Obj. 3,20 = Objawienie Jana (Apokalipsa Jana), rozdzia 3, wiersz 20Iz. 1,11-16.18-20 = Ksiga Izajasza, rozdzia 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwch wyda Pisma witego:- Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994,

- Biblia Tysiclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Pozna - Warszawa 1980.

Cytaty z Biblii Tysiclecia oraz odnoniki do niej oznaczone zostay symbolem BT.

www.jezus.pl

Nawrcenie

- co to znaczy?

Dlaczego

nawrcenie jest

konieczne?W jaki spos

b

nastpuje

nawrcenie?Kto jest

chrzecijaninem?

Nawrcenie

aden czowiek nie rodzi si uczniem Jezusa. Wiara nie jest dziedziczna. Biblia naucza, e pocztkiem chrze-cijaskiego ycia jest nawrcenie wiadomy zwrot czowieka ku Bogu, bdcy odpowiedzi na Ewangeli.Powoujc apostoa Pawa, Jezus powiedzia, e jego zadaniem bdzie wzywanie ludzi do nawrcenia od-wrcenia od wadzy szatana i zwrcenia si ku Bogu.Wybawi ci od ludu tego i od pogan, do kt-rych ci posyam, aby otworzy ich oczy, odwr-ci od ciemnoci do wiatoci i od wadzy szata-na do Boga, aby dostpili odpuszczenia grzechw i przez wiar we mnie wspudziau z uwiconymi.Dz.Ap. 26,17-18

nawrocenienawrcenie

Na pytanie: Kto jest chrzecijaninem? ludzie odpo-wiadaj w rny sposb. Poniej zaznacz poprawn (p) odpowied i faszywe (f), Twoim zdaniem, odpo-wiedzi. Chrzecijaninem jest ten, ...... kto yje w chrzecijaskim kraju.... kto zosta jako dziecko ochrzczony.... kto naley do chrzecijaskiego kocioa.... kto prowadzi moralne ycie.... kto nawrci si do Jezusa.... kto czyta regularnie Bibli.... kto wychowa si w chrzecijaskiej rodzinie.... kto bierze na powanie swoj religi.

Aby znale waciwe znaczenie sowa chrzecija-nin przeczytajmy ten fragment Pisma witego, w ktrym pojawia si ono po raz pierwszy.

Dz.Ap. 11,26W Antiochii te nazwano po raz pierwszy uczniw chrzecijanami.

Jakpocztkowookrelanochrzecijan? Dz.Ap. 11,26 WjakisposbwierzcywAntiochiistalisichrzecijanami?Dz.Ap. 11,21

Na podstawie doniesienia o pierwszych chrzecija-nach w Antiochii, dowiadujemy si, e chrzecija-ninem jest ten, kto uwierzy w Jezusa, nawrci si i naladuje Go jako swego Pana.

kim s chrzecijanie z nazwy?Jest wielu ludzi, ktrzy nazywaj si chrzecijanami, mimo i nie maj osobistej spoecznoci z Jezusem. Jezus bardzo ostro skrytykowa uczestnictwo w na-boestwach bez posiadania autentycznej, osobi-stej relacji z Bogiem.

Mar. 7,6-7On za rzek im: Dobrze Izajasz prorokowa o was, obudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cze oddaj, goszc nauki, ktre s nakazami ludzkimi.

A. DefinicjaNawrcenie jest radykalnym, jednorazowym zwro-tem czowieka ku Bogu w odpowiedzi na Boy gos.

Czy nazwa na opakowaniu moe zmieni zawartopudeka?

Nawrcenie - co to znaczy?

Dz.Ap. 26,17-18 Wybawi ci od ludu tego i od pogan, do ktrych ci posyam, aby otworzy ich oczy, odwrci od ciemnoci do wiatoci i od wadzy szatana do Boga, aby dostpili od-puszczenia grzechw i przez wiar we mnie wspudziau z uwiconymi.

I Kto jest chrzecijaninem?

II

nawrocenienawrcenie

nawrcenie = zwrot

odwrcenie si od grzechu zwrcenie si ku Bogu

= zwrcenie si do Boga z pen ufnoci= pena skrucha

= zmiana mylenia

B. Nawrcenie jest ludzk stron zbawienia

nawrcenie nowe narodzenie

ludzka strona Boa strona

zadanie czowieka zadanie Boga

czowiek musi si

nawrciBg daruje nowe ycie

Czyzawszekonsekwencjprawdziwegonawrceniajestnowenarodzenie?

Rzym. 4,20-21; I Jan 5,1I Tes. 1,9Bo oni sami opowiadaj o nas, jakiego to u was doznalimy przyjcia i jak nawrcilicie si od bawanw do Boga, aby suy Bogu ywemu i prawdziwemu.

1. Ludzka strona zbawieniaNawrcenie jest tym, co czowiek musi uczyni, aby zosta zbawionym. Czowiek musi si nawrci. Nawrcenie jest wic ludzk stron zbawienia (Dz.Ap. 14,15).

2. Boa strona zbawieniaNowe narodzenie jest tym, co czyni Bg. To On da-ruje nam nowe ycie. Zatem nowe narodzenie jest Bo stron zbawienia (Jan 3,5).

C. Wane fragmenty BibliiPoniszy zbir wanych fragmentw Biblii jest przy-gotowany nie tyle z myl o pracy w grupie, co ra-czej do indywidualnego studium. Warto przeczyta je w celu lepszego zrozumienia sowa nawrcenie. Inne fragmenty mona atwo odnale z pomoc konkordancji.

W Starym Testamencie (ST) sowo zawrci/na-wrci si wystpuje okoo 1050 razy. Czsto uy-wane jest ono w sensie zwrci si, powrci. W znaczeniu powrt do ywego Boga sowo to zosta-o uyte okoo 120 razy.

Oto kilka wanych fragmentw (ST):I Sam. 7,3; Iz. 59, 20; Ezech. 18,23; Ezech. 33,11-16

Rwnie w Nowym Testamencie (NT) greckie sowo nawrci si zostao uyte w sensie zwrcenia si,

Jakieniewaciwewyobraeniamajlu-dzieodnonienawrcenia?

Zbawienie ma dwie strony

ludzka strona(= nawrcenie)

Boa strona(= nowe narodzenie)

Nawrcenie jest jedynym sposobem otrzymania przebaczenia grzechw i uniknicia Boego sdu.

nawrocenienawrcenie

Mat. 18,3; uk. 1,16-17; uk. 22,32; Dz.Ap. 3,19; Dz.Ap. 11,21; Dz.Ap. 14,15; Dz.Ap. 15,3; Dz.Ap. 26,18; Dz.Ap. 26,20; I Tes. 1,9; I Piotr 2,25

Niekiedy powysze sowa zostay uyte w odniesie-niu do osb nawrconych, ktre popady w grzech i s wzywane do zwrcenia si ku Bogu. Wynika to z kontekstu.

powrotu. Jednak w okoo 70 miejscach zastosowa-ne zostao w znaczeniu powrt do ywego Boga.

W greckim oryginale Nowego Testamentu wystpuj dwa sowa, tumaczone na jzyk polski jako nawr-cenie:

metanoia = nawrcenie, powrt, zmiana sposobu mylenia, upamitanie, pokutaMat. 4,17; Mat. 11,20; Mar. 1,15; uk. 5,32; uk. 13,3-5; uk. 15,7; uk. 24,47; Dz.Ap. 2,38; Dz.Ap. 11,18; Dz.Ap. 17,30; II Piotr 3,9epistroph = nawrcenie, nawrci si, zawrci, powrci

Ps. 51,7Oto urodziem si w przewinieniu i w grzechu pocza mnie matka moja.Rzym. 3,22b-23Nie ma bowiem rnicy, gdy wszyscy zgrze-szyli i brak im chway Boej.

Sprbujwprostysposbwyjaninast-pujce wyraenia:

- skrucha, - pokuta, - nawrcenie, - przyjcie Jezusa, - wiara.

A. Poniewa jest to Boy nakazBg widzi, e wikszo ludzi nie zwaa na Niego i idzie sw wasn drog. On pragnie, aby zmienili oni sposb mylenia i zwrcili si ku Niemu.

Dz.Ap. 3,19Przeto upamitajcie si (metanoia) i nawr-cie si (episroph), aby byy zgadzone grze-chy wasze.

Czegodowiadczyczowiekpragncype-ni wol Bo (Jan 7,16-17)?

B. Poniewa bez Jezusa jestemy zgubieniBiblia mwi, e kady czowiek jest grzesznikiem. Nikt z nas nie moe pochwali si przed Bogiem wasn sprawiedliwoci.

czym jest grzech? I Jan 3,4

Jaki wpyw na nasz spoeczno z Bogiem ma grzech?

Iz. 59,1-2Oto rka Pana nie jest tak krtka, aby nie moga pomc, a jego ucho nie jest tak przy-tpione, aby nie sysze. Lecz wasze winy s tym, co was odczyo od waszego Boga, a wasze grzechy zasoniy przed wami jego oblicze, tak, e nie syszy.

Dlaczego nawrcenie jest konieczne?

Rzym, 6,23; I Kor. 6,9-10

III

nawrocenienawrcenie

albo albo fragment pisma w.

- na szerokiej drodze - na wskiej drodze Mat. 7,13-14

- potpiony - zbawiony Jan 3,16

- wieczne zatracenie - ycie wieczne z Bogiem II Tes. 1,9-10

- ycie w ciemnoci - ycie w wiatoci Dz.Ap. 26,18

dzikuj za zbawienie

uwierz w Jezusa Chrystusa

A. Przyznaj si do winy i wyznaj grzechyAby prosi Boga o przebaczenie grzechw, trzeba najpierw zrozumie, e jest si winnym. Gdy czo-wiek przychodzi do Jezusa z ciarem swych grze-chw, On chtnie zdejmuje je z niego.

II Tes. 1,8-9 W ogniu pomienistym, wymierzajc kar tym, ktrzy nie znaj Boga, oraz tym, ktrzy nie s posuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Ponios oni kar: zatracenie wiecz-ne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chway jego.

Co czeka ludzi umierajcych bez Jezusa?

Kiedyuwidoczniasikarapotpieniadlaludzi?Iz. 53,6

Mat. 25,30-33; Hebr. 9,27

C. Poniewa potrzebujemy zbawieniaLudzie yjcy bez Jezusa znajduj si na drodze do zatracenia i dlatego potrzebuj zbawienia. Zgodnie z Mat. 7,13-14, ca ludzko mona podzieli na dwie grupy.

Dokdprowadziszerokadroga? Dokdprowadziwskadroga? Comusiuczyniczowiek,abyzszerokiejdrogidostasinawsk?

Szkic:szeroka i w-ska droga

Przeczytaj Mat. 7,13-14 i sprbuj odpowiedzie na ponisze pytania:Gdy czowiek nawraca si, poznaje, e bez Jezusa by zgubiony. Odwraca si od swojego starego ycia i przychodzi do Jezusa, proszc o przebaczenie grze-chw; staje si dzieckiem Boym, rozpoczyna nowe ycie. Jest zbawiony.Najakiejdrodzesiznajdujesz?Istniejtylkodwiemoliwoci.

przyjmij Jezusa

przyznaj si do winy i wyznaj grzechy

CzymoliwejestuzyskaniepokojuzBogiem przez uczciwe ycie, dobre uczyn-kilubreligijno?

Rzym. 4, 4-5; Efez. 2,8-9; Jan 3,1-7Ktomoeuwolninasodgrzechwiwiecznegopotpienia?

Jan 10,9; Jan 14, 6; Dz.Ap. 4,12

W jaki sposb nastpuje nawrcenie? IV

nawrocenienawrcenie

Ps. 32,5; uk. 18,13

B. Przyjmij JezusaAby przey prawdziwe nawrcenie, musimy prze-kaza Jezusowi kierownictwo nad naszym yciem. Dlatego wanie prosimy Go, aby wkroczy do na-szego ycia i sta si naszym Panem.

Obj. 3,20

C. Uwierz w Jezusa ChrystusaMusimy uwierzy w obietnice Sowa Boego i w pe-ni zaufa Jezusowi Chrystusowi. Prawdziwa wiara to nie niepewna nadzieja lub uznanie jakiego faktu za prawdziwy, ale pena ufno.

Jan 3,36; Hebr. 11,6; I Jan 5,13

Jan 1,12Tym za, ktrzy go przyjli, da prawo sta si dziemi Boymi, tym, ktrzy wierz w imi jego.Jan 3,36Kto wierzy w Syna, ma ywot wieczny, kto za nie sucha Syna, nie ujrzy ywota, lecz gniew Boy ciy na nim.

Jan 3,16 Albowiem tak Bg umiowa wiat, e Syna swego jednorodzonego da, aby kady, kto we wierzy, nie zgin, ale mia ywot wieczny.

Efez. 5,20 Dzikujc zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ps. 103,1-3; uk. 17,15-16; I Piotr 1,3

E. Uwagi praktyczneKto pragnie nawrcenia, musi zwrci si do Jezusa. On bowiem jest drog do Boga Ojca. Chrystus obie-ca wysucha naszych modlitw (Jan 14,13-14).

Powiedz Mu, ...... e chcesz do Niego przyj.... e wiesz, i jest On jedyn drog do Ojca.... e wczeniej ye bez Niego.... e jeste winny przed Bogiem.... e przykro Ci z powodu Twojej winy.... e chcesz teraz przyj Jezusa do swojego ycia.... e wyrzekasz si szatana i nie chcesz wicej mu suy.... e wierzysz w Jezusa Chrystusa.... e chcesz by Mu od teraz posusznym i pragniesz naladowa Go.... e jeste wdziczny za Twoje zbawienie.

Gdy czowiek dochodzi do prawdziwej wiary w Jezusa, powinien mie pewno tego, e jest Boym dzieckiem.

I Jan 1,9 Jeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bg i sprawiedliwy i odpuci nam grzechy, i oczyci nas od wszelkiej nieprawoci.

Naczymopartajestprawdziwapewnozbawienia?

D. Dzikuj za zbawienieBy zbawionym to wielka rado. Wci powinni-my dzikowa Jezusowi za nasze zbawienie.

nawrocenienawrcenie

pods

umow

anie

Ktojestchrzecijaninem?

(zaznacz waciw odpowied!)Dz.Ap. 11,21.26

Dokdprowadziszerokadroga? Dokdprowadziwskadroga? Comusiuczyniczowiek,abyzszerokejdrogi

dostasinawsk? CzymoliwejestuzyskaniepokojuzBogiem

przez uczciwe ycie, dobre uczynki lub religij-

no?Efez. 2,8-9 Kto,jakojedyny,moeuwolninasodgrze-

chuiwiecznegopotpienia?Jan 14,6

Szeroka i wska droga

Chrzecijaninem jest ten, ...... kto yje w chrzecijaskim kraju.... kto zosta jako dziecko ochrzczony.

... kto naley do chrzecijaskiego kocioa.

... kto prowadzi moralne ycie.... kto nawrci si do Jezusa.... kto czyta regularnie Bibli.... kto wychowa si w chrzecijaskiej rodzinie.

... kto bierze na powanie swoj religi.nawrcenieNawrcenie - co to znaczy? Dlaczego nawrcenie jest konieczne?

odwrcenie si od grzechu Dz.Ap. 26,17-18 poniewa jest to Boy nakazDz.Ap. 3,19

zwrcenie si ku Bogu I Tes. 1,9 poniewa bez Jezusa jestemy zgubieni Rzym. 3,23

ludzka strona zbawieniaDz.Ap. 14, 15 poniewa potrzebujemy zbawieniaMat. 7,13-14

W jaki sposb nastpuje zbawienie?

Uwierz w Jezusa ChrystusaJan 3,16

Dzikuj za zbawienie I Piotr 1,3

Przyznaj si do winy i wyznaj grzechyI Jan 1,9

Przyjmij JezusaJan 1,12

nawrocenienawrcenie

www.jezus.pl