obrazovanje na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim školama u

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • OBRAZOVANJE NA BOSANSKOM JEZIKU U OSNOVNIM I SREDNJIM KOLAMA U SANDAKU

  autorka Sara Dereta

  Beogradfebruar 2015.

  analiza i predlog politike

  Policy Center

 • Obrazovanje na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim kolama u Sandaku

  2

  SADRAJ3Uvod

  7PROBLEM: Razdvajanje dece na osnovu nacionalne pripadnosti u osnovnim i srednjim kolama u Sandaku

  18Reenje

  21Zakljuci

  23Preporuke

  3Pravni, istorijski i drutveni kontekst

  7Kontekst problema

  18Model obrazovanja koji se implementira

  19Proces implementacije odabranog modela obrazovanja

  9Proces uvoenja nastave na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim kolama u

  Sandaku

  15Procena alternativnih naina

 • Policy Center - Centar za praktinu politiku

  3

  Pravni, istorijski i drutveni kontekst Poloaj nacionalnih manjina u Srbiji ureen je Ustavom Srbije1 i Zakonom o zatiti prava i sloboda nacionalnih manjina2, kao i drugim zakonima i propisima. U zakonske propise ugraene su odredbe meunarodnih konvencija iz ove oblasti koje je Srbija ratifikovala. Najznaajnije su dve konvencije Saveta Evrope: Okvirna konvencija za zatitu nacionalnih manjina3 i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima4. Potujui osnovni princip jednakosti svih graana, pripadnicima nacionalnih manjina, pored prava koja su Ustavom zajemena svim graanima, jeme se dodatna, individualna ili kolektivna prava. Korienjem ovih prava pripadnici nacionalnih manjina, neposredno ili preko svojih predstavnika, uestvuju u odluivanju ili sami odluuju o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obavetavanje i slubenu upotrebu jezika i pisma, u skladu sa zakonom.5 Bonjaci predstavljaju treu po brojnosti nacionalnu manjinu u Srbiji. Po popisu iz 2011, na teritoriji Srbije 145.278 ljudi se izjasnilo kao Bonjaci, i jo 22.301 kao Muslimani.6 Najvei broj je skoncentrisan na teritoriji Sandaka koja geografski obuhvata delove sadanjih republika Srbije i Crne Gore. U Srbiji, oblast Sandaka obuhvata optine Novi Pazar, Tutin, Sjenicu, Prijepolje, Novu Varo i Priboj.7 U ovih 6 optina ivi ukupno 238.878 ljudi, od toga 142.373 Bonjaka i 12.441 Muslimana, to ini 98% od ukupnog broja Bonjaka, i 55,8% od ukupnog broja Muslimana u Srbiji.8

  1 Ustav Republike Srbije, lan 75-81, dostupno na http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije#d2, poslednji put pristupljeno 17.08.2014.2 Zakon o zatiti prava i sloboda nacionalnih manjina, dostupno na http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prava_i_sloboda_nacionalnih_manjina.html, poslednji put pristupljeno 18.08.2014.3 Zakon o potvrivanju okvirne konvencije za zatitu nacionalnih manjina, dostupno na http://www.pravamanjina.rs/attachments/ZAKON%20o%20potvrdjivanju%20okvirne%20konvencije.pdf, poslednji put pristupljeno 18.08.2014.4 Zakon o retifikaciji evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, dostupno na http://www.pravamanjina.rs/attachments/Zakon%20o%20ratifikaciji%20evropske%20povelje.pdf, poslednji put pristupljeno 18.08.20145 Ustav Republike Srbije, lan 75, dostupno na: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije, poslednji put pristupljeno 18.08.20146 Videti Popis stanovnitva, domainstava i stanova, 2011. godina, rezultati dostupni na: http://popis2011.stat.rs/, poslednji put pristupljeno 18.08.20147 Dostupno na http://sandzak.wordpress.com/istorija-sandzaka/, poslednji put pristupljeno 18.08.20148 Videti Popis stanovnitva.08.2014, domainstava i stanova, 2011. godina, rezultati

  UVOD

  http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije#d2http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije#d2http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prava_i_sloboda_nacionalnih_manjina.htmlhttp://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prava_i_sloboda_nacionalnih_manjina.htmlhttp://www.pravamanjina.rs/attachments/ZAKON o potvrdjivanju okvirne konvencije.pdfhttp://www.pravamanjina.rs/attachments/Zakon o ratifikaciji evropske povelje.pdfhttp://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbijehttp://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbijehttp://popis2011.stat.rs/http://sandzak.wordpress.com/istorija-sandzaka/

 • Obrazovanje na bosanskom jeziku u osnovnim i srednjim kolama u Sandaku

  4

  Sandak je istorijski nestabilno podruje. To je posebno dolo do izraaja devedesetih godina kada se u Sandaku odvijalo sistematsko krenje ljudskih prava Bonjaka. Za sandake Bonjake devedesete su bile period dravne strahovlade, obeleen etnikim ienjem i diskriminacijom. To je ukljuivalo etniko ienje itavih sela, ubistva, otmice, napade na nepravoslavne verske objekte i groblja, prebijanje, podmetanje vatre i nametena suenja zasnovana na podmetnutim i lanim dokazima.9 Nekoliko hiljada Bonjaka preivelo je razliite oblike diskriminacije, prebijanja i muenja. Loa ekonomska situacija, otputanja i nemogunost Bonjaka da se zaposle, diskriminatorski odnos i institucionalna diskriminacija dovele su do velikih migracija stanovnitva.10 Krenja ljudskih prava sandakih Bonjaka od strane Miloevievog reima bila su najprisutnija u periodu od 1991. do 1995. godine, za vreme ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.11 Pored represivne politike koja je voena prema Bonjacima, istovremeno se odvijala sihronizovana medijska satanizacija ovog regiona, koja je imala za cilj da pokae kako su Bonjaci u Sandaku fundamentalisti, islamski ekstremisti i slino.12 Dva ratna zloina u delu Sandaka na teritoriji Srbije, poznatiji kao Sjeverin i trpci dodatno su ulila strah u lokalno stanovnitvo, ali i pojaala nepoverenje prema dravi. Prvi sluaj desio se 22.oktobra 1992. kada je Vojska Republike Srpske u selu Mioe zaustavila autobus na putu izmeu Priboja i Sjeverina, i otela 16 mukaraca i jednu enu svi Bonjaci, i svi graani tadanje Jugoslavije i odvela ih u Bosnu i Hercegovinu gde su kasnije ubijeni u Viegradu.13 Drugi sluaj dogodio se 27.februara 1993. godine kada su iste snage, predvoene Milanom Lukiem i Nebojom Ranisavljeviem, iz voza na pruzi Beograd Bar u mestu trpci oteli 18 Bonjaka i jednog Hrvata, sve graane SR Jugoslavije, koje su potom ubili kod Viegradske banje.14 Uporedo sa krenjem osnovnih ljudskih prava dolo je do nepotovanja i krenja manjinskih prava. Devedesetih godina Bonjaci u svih est sandakih optina nisu imali pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, pravo afirmacije svoje kulture i tradicije, niti pravo na informisanje na maternjem jeziku.15 Sa demokratskim promenama koje su usledile 2000. godine poeo je da se menja odnos drave i pravni okvir prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema Bonjacima, kada je otvoren put za ostvarivanje njihovih prava. Formirani su Nacionalni saveti nacionalnih manjina kao institucije koja treba da predstavljaju nacionalnu manjinu u oblasti obrazovanja, kulture, obavetavanja na jeziku nacionalne manjine i slubene upotrebe jezika i pisma, i uestvuju u procesu odluivanja u ovim oblastima.16 Oni treba da predstavljaju sponu izmeu graana i drave, da budu ti koji e da utiu na donoenje odluka koje dostupni na: http://popis2011.stat.rs/, poslednji put pristupljeno 9 Srpski Sandak: I dalje zaboravljen, Izvetaj krizne grupe za Evropu broj 162, 8.april 2005. godine10 Lekcije iz prolosti, dostupno na http://pescanik.net/2011/06/lekcije-iz-proslosti--sandzak/, poslednji put pristupljeno 17.09.201411 Sandaki odbor za zatitu ljudskih prava i sloboda objavio je vietomno izdanje Plava biblioteka, u kojem su detaljno opisani sluajeva krenja ljudskih prava i zloina protiv bonjaka u ovom periodu12 Svjedoenja iz Sandaka, Sandaki odbor za zatitu ljudskih prava i sloboda, 200213 Srpski Sandak: I dalje zaboravljen, Izvetaj krizne grupe za Evropu broj 162, 8.april 2005. godine14 http://www.slobodnaevropa.org/content/secanje-na-zrtve-u-prijepolju-zlocin-u-strpcima-se-ne-sme-zaboraviti/25279344.html15 http://pescanik.net/2011/06/lekcije-iz-proslosti--sandzak/16 Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, lan 2, dostupno na http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_savetima_nacionalnih_manjina.html, poslednji put pristupljeno 20.09.2014

  http://popis2011.stat.rs/http://pescanik.net/2011/06/lekcije-iz-proslosti--sandzak/http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_savetima_nacionalnih_manjina.htmlhttp://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nacionalnim_savetima_nacionalnih_manjina.html

 • Policy Center - Centar za praktinu politiku

  5

  se tiu nacionalnih manjina, kao i na sprovoenje tih odluka. Nacionalni saveti nacionalnih manjina biraju se na izborima. Mandat nacionalnog saveta tee od konstituisanja i traje etiri godine. Pre isteka vremena na koje je konstituisan, mandat nacionalnom savetu moe da prestane rasputanjem, a mandat nacionalnog saveta koji je konstituisan posle rasputenog nacionalnog saveta traje do isteka mandata nacionalnog saveta koji je rasputen. Nacionalni savet kome je istekao mandat vri tekue i neodlone poslove iz nadlenosti nacionalnog saveta do konstituisanja novog nacionalnog saveta.17

  Iako je zakonski sve regulisano, u sluaju bonjake nacionalne manjine postoje problemi koji oteavaju primenu ovih zakona. Nakon izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina 2010. godine, na dan konstituisanja Nacionalnog saveta bonjake nacionalne manjine usvojen je novi Poslovnik, kojim je propisano da je za konstituisanje nacionalnog saveta potrebna verifikacija najmanje dve treine mandata18. Ovo pravilo nije sadrano u poslovnicimapo kojima su konstituisani nacionalni saveti svih drugih nacionalnih manjina, i neopravdano je napravljena razlika u pogledu uslova za konstituisanje Nacionalnog saveta bonjake nacionalne manjine, ime je povreeno naelo jednakostigraana u ostvarivanju izbornih prava u postupku izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina, i izvrena je diskriminacija Bonjaka u odnosu na ostale nacionalne manjine.19 P