Osnovno obrazovanje i nastava

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovno obrazovanje i nastava

Text of Osnovno obrazovanje i nastava

Nastavnim planom i programom utvruju se obavezne nastavne i vannastavne aktivnosti.

Nastavnim planom utvruju se nastavni predmeti i njihov raspored po razredima, kao i godinji i sedmini broj asova nastave i drugi oblici vaspitno-obrazovnog rada.

Nastavnim programom utvruje se:a) sadraj za svaki obavezni i izborni predmet,b) cilj, zadaci i ishodi nastave i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada iv) uputstvo za ostvarivanje nastavnog programa.

Izborni predmeti obavezni su za sve uenike koji se za njih opredijele.

kola donosi godinji program rada kojim se utvruje: a) sadraj rada, b) vrijeme, v) mjesto, g) nain, d) nosioci ostvarivanja nastavnog plana i programa i ) izleti, ekskurzije i kola u prirodi, kros (jesenji i proljeni), odnosno sportski dan.

Za uenike u osnovnom obrazovanju nastava se organizuje po trijadama. Za uenike od I do III razreda organizuje se razredna nastava (u daljem tekstu: prva trijada), za uenike od IV do VI razreda, razredna i predmetna nastava (u daljem tekstu: druga trijada), a za uenike od VII do IX razreda predmetna nastava (u daljem tekstu: trea trijada).

kolska godina traje od 1. septembra do 31. avgusta naredne kalendarske godine.Nastava u kolskoj godini traje 36 radnih sedmica, a u zavrnom razredu 34 sedmice.

kola u okviru svojih mogunosti za uenike organizuje proireni program, koji podrazumijeva: a) produeni boravak, b) jutarnje uvanje, v) slobodne aktivnosti, g) fakultativnu nastavu, d) kolu u prirodi i ) pripremne aktivnosti za djecu u godini prije polaska u prvi razred.

Za povredu obaveza ueniku se izrie vaspitno-disciplinska mjera:a) opomena ili ukor odjeljenjskog starjeine,b) ukor odjeljenskog vijea,v) ukor direktora ig) ukor nastavnikog vijea.

Teom povredom obaveza uenika smatra se: a) prepravka podataka u svjedoanstvu, akoj knjiici i drugoj javnoj ispravi, b) prepravka ili dopisivanje podataka u kolskoj evidenciji, v) kraa kolske imovine ili imovine uenika, g) upotreba ili podstrekavanje uenika na upotrebu duvana, alkohola ili narkotikog sredstva, d) izazivanje tue ili uee u tui, ) izraavanje nacionalne ili vjerske netrpeljivosti, e) neopravdano izostajanje iz kole vie od 25 asova u toku kolske godine, ) nedolian odnos ili nasilje prema nastavniku, z) nedolian odnos ili nasilje uenika jednih prema drugima i i) posjedovanje oruja.

Nastavnik obavlja sljedee poslove:a) ostvaruje cilj i zadatke osnovnog obrazovanja i vaspitanja utvrene ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima i drugim aktima,b) planira, programira i realizuje zahtjeve i sadraje nastavnog plana i programa,v) prati, vrednuje i ocjenjuje rezultate rada uenika,g) uestvuje u radu strunih organa kole radi unapreivanja rada kole, d) sarauje sa strunom slubom kole, roditeljima uenika, te drugim tijelima u koli,) sarauje sa drutvenim partnerima iji je rad znaajan za kvalitet rada kole i promociju njene djelatnosti,e) vodi pedagoku evidenciju i dokumentaciju o vaspitno-obrazovnom radu i uenicima i) izvrava i druge obaveze koje proizlaze iz optih akata i godinjeg programa rada kole.

U koli se konstituiu i funkcioniu struni organi: a) odjeljensko vijee, b) nastavniko vijee i v) struni aktivi nastavnika.

kola vodi:a) matinu knjigu,b) evidenciju o izdatim svjedoanstvima,v) dnevnik vaspitno-obrazovnog rada (odjeljenska knjiga),g) evidenciju o ispitima, d) evidenciju i dokumentaciju o strunom usavravanju nastavnika, strunih saradnika i vaspitaa i) ljetopis kole.

kola trajno uva: a) matinu knjigu, b) ljetopis i v) evidenciju o izdatim svjedoanstvima o zavrenoj osnovnoj koli.

Dnevnik vaspitno-obrazovnog rada (odjeljenska knjiga) uva se deset godina, kao i evidencija o ispitima.

Javne isprave koje izdaje kola su:a) aka knjiica,b) svjedoanstvo o zavrenoj osnovnoj koli, odnosno razredu,v) prevodnica,g) uvjerenje o poloenom ispitu iz stranog jezika i d) uvjerenje o zavrenim nivoima osnovnog obrazovanja uenika sa posebnim potrebama.

Ministarstvo vri upravni nadzor nad zakonitou rada kole.Struno-pedagoki nadzor vri Republiki pedagoki zavod, odnosno struni savjetnici za predmet ili grupu predmeta (u daljem tekstu: struni savjetnik).Inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja vri Republika prosvjetna inspekcija u sastavu Republike uprave za inspekcijske poslove.