Overzicht 2011 Final

 • View
  5

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

financials

Text of Overzicht 2011 Final

 • Overzicht 2011Overview 2011 Text Page A4 2012 06 14

 • 2007 2008 2009 2010 2011Resultaten, in miljoenen euro'sOmzet 15.245 11.293 11.921 16.008 17.362Bedrijfsresultaat 776 809 912 977 911Winst 569 1.382 541 603 782

  Afschrijvingen 368 364 421 517 493Belastingen 246 252 267 305 327Dividend 183 205 216 227 238

  Kasstromen, in miljoenen euro's Operationele kasstroom 1.034 1.053 1.179 1.149 1.354Investeringskasstroom ( 488) 192 ( 1.686) ( 1.010) ( 1.666)Financieringskasstroom ( 244) ( 63) ( 310) ( 574) 370

  Balansgegevens, in miljoenen euro'sVermogen van eigen aandeelhouders 2.153 3.299 3.169 3.530 3.513Groepsvermogen 2.367 3.516 3.473 3.895 3.784Balanstotaal 7.085 7.851 8.583 9.273 10.174

  RatiogegevensWinst in een percentage van vermogen van eigen aandeelhouders 26% 42% 17% 17% 22%Groepsvermogen in een percentage van balanstotaal 33% 45% 40% 42% 37%Vlottende activa ten opzichte van kortlopende schulden 1,19 1,82 1,34 1,17 1,01

  Personeelsleden, per 31 decemberNominaal aantal 40.000 38.100 45.800 50.300 54.700

  Cijfers per aandeelWinst 78,51 190,65 74,51 83,10 107,76Dividend 25,25 28,25 29,75 31,25 32,75

  Overview 2011 Text Page A4 2012 06 14

  Kerncijfers

  Pagina3 / 42

 • In een jaar vol onzekere berichten over de economie bleef SHV zich richten op het aantrekkenen behouden van goede medewerkers en het optimaliseren en uitbouwen van haar bestaandeactiviteiten. Optimalisatie van de bedrijfsonderdelen is gericht op de verbetering van de langetermijn winstgevendheid en kasstromen, waarmee een robuust fundament wordt gelegd dat deonderneming in staat stelt economisch zwaar weer te doorstaan. Er wordt gestreefd naarautonome groei door het aantrekken van nieuwe klanten en groei door acquisities. Door aankoopvan de resterende 25% aandelen in Mammoet, die nog in handen waren van de familie VanSeumeren, werd SHV de enig eigenaar van Mammoet.

  In 2011 kwam de Raad van Commissarissen vijfmaal bijeen en werd regelmatig contact met deDirectie onderhouden. In het kader van het personeelsmanagement beoordeelde de Raad vanCommissarissen de voortgang in talentontwikkeling en het beleid op gebied van primaire ensecundaire arbeidsvoorwaarden. Aandacht werd ook besteed aan opvolgingsmanagement. Ditom de continuteit te waarborgen van de vaardigheden en de cultuur die SHV tot een goedbedrijf maken. De Raad van Commissarissen besprak ook het thema duurzaamheid en deprestaties op gebied van gezondheid en veiligheid van de bedrijfsonderdelen van SHV.

  De Raad van Commissarissen beoordeelt met regelmaat de strategie van elk bedrijfs-onderdeelvan SHV. In de loop van het jaar legde de Directie specifieke investeringsvoorstellen tergoedkeuring voor aan de Raad. Dit betrof projecten zoals de overname door ERIKS van deNoord-Amerikaanse ondernemingen LewisGoetz en Industrial Controls, investeringen van Dyasin de ontwikkeling van de olievelden Golden Eagle en Stella, investeringen van NPM Capital inKiwa, Belgische Distributiedienst en de gezondheidszorg, alsmede de desinvestering vanIndepender door NPM. De Directie informeerde de Raad van Commissarissen tijdens elkevergadering over de financile stand van zaken van SHV en haar bedrijfsactiviteiten, deresultaten van alle bedrijfsonderdelen en de voornaamste ontwikkelingen in hun markten. DeRaad wordt maandelijks schriftelijk op de hoogte gesteld van de financile resultaten van deonderneming. Op het moment dat zich bijzondere zaken voordoen die de onderneming aangaan,wordt de Raad van Commissarissen direct ingelicht.

  De jaarrekening over 2011, zoals opgemaakt door de Directie voor het jaar dat eindigde op31 december 2011, is door de accountants onderzocht en van een goedkeurende verklaringvoorzien. De Raad van Commissarissen stelt voor:

  de jaarrekening overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen; decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid gedurende 2011 en aan de

  Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht; de door de Directie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voorgestelde

  winstbestemming en wijze van betaalbaarstelling van het dividend te aanvaarden.

  In een vergadering waarbij ook de accountants aanwezig waren, werd stilgestaan bij deuitkomsten van de jaarlijkse controle en het risicomanagement, alsmede compliance en internecontroles. De Raad van Commissarissen heeft ook zijn eigen functioneren gevalueerd. Hierbijzijn geen wezenlijke vraagstukken opgekomen.

  In september bracht de Raad van Commissarissen een bezoek aan Ipragaz en cilinderfabrikantEvas in Turkije. Presentaties door het management verschaften dieper inzicht in de strategie en

  Overview 2011 Text Page A4 2012 06 14

  Bericht van de Raad van Commissarissen

  Pagina5 / 42

 • bedrijfsactiviteiten van SHV Energy, Ipragaz en Evas. De Raad beschouwt deze contacten metde praktijk, waarin duidelijk wordt met welke kansen en uitdagingen ondernemingen te makenhebben, altijd als nuttig en aangenaam.

  Aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die gehouden zal worden op20 april 2012, zal de termijn van de heer H.H.F. Wijffels aflopen. Hij is beschikbaar voorherbenoeming voor een periode van twee jaar.

  De Raad van Commissarissen stelt voor om mevrouw P. Mars-Wright te benoemen als lid van deRaad. Mevrouw Mars-Wright heeft vanuit de onderneming Mars een solide achtergrond in deinternationale zakenwereld en deed veel ervaring op als voorzitter van de Raad van Bestuur vanMars. Daar zij zelf afkomstig is uit een bekend familiebedrijf, heeft mevrouw Mars-Wright eenscherp oog voor de speciale omstandigheden binnen familieondernemingen.

  De heer F.E. Bruneau is om persoonlijke redenen in april 2011 afgetreden als lid van de Directie.Tot onze spijt is de heer J.P.H. Broeders, die op 8 april 2011 werd benoemd om lid van deDirectie van SHV te worden, in mei 2011 overleden. Het lag in de bedoeling dat de heerBroeders te zijner tijd de opvolger zou worden van de heer P.J. Kennedy als voorzitter van deDirectie. Zijn persoonlijkheid en enthousiasme om deel uit te maken van SHV zullen ons inherinnering blijven.

  De Directie van SHV zet haar werkzaamheden voort in de huidige samenstelling. Zij bestaat uitde heren P.J. Kennedy, S.R. Nanninga en J.J. de Rooij. De heer Kennedy blijft aan alsvoorzitter, waarvoor SHV hem zeer dankbaar is. De Raad van Commissarissen wil zijnbijzondere dank en waardering uitspreken aan de Directie en medewerkers van alle SHVbedrijven voor de toewijding die zij in het afgelopen, moeilijke jaar hebben getoond en voor debehaalde successen.

  Maart 2012

  A.M. Fentener van Vlissingen

  Voorzitter

 • AlgemeenSHV is een particuliere onderneming met een langetermijnvisie op ondernemen. Duurzaamheidvan de resultaten en goede vooruitzichten voor groei zijn de belangrijkste elementen in deinvesteringsstrategie van het bedrijf. Grote nadruk wordt gelegd op mensen, veiligheid,klanttevredenheid, innovatie en duurzaamheid.

  Het totale resultaat voor SHV over 2011 was goed. De meeste bedrijfsonderdelen presteerdenvolgens of zelfs boven verwachting, maar bij enkele bedrijfsonderdelen vormt het verbeteren vande resultaten nog steeds een uitdaging. In 2011 nam de omzet met 8% toe ten opzichte van2010, terwijl het bedrijfsresultaat afnam met net iets meer dan 7% over dezelfde periode. Dewinst op jaarbasis steeg met 30%. Uitgaande van constante wisselkoersen zijn de omzet enbedrijfsresultaten op jaarbasis respectievelijk met 11% gestegen en met 5% gedaald. Op basisvan dezelfde veronderstelling is de winst op jaarbasis met 31% gestegen. Het totale resultaatover 2011 werd positief benvloed door zeer goede resultaten van NPM Capital.

  In 2011 werd het vertrouwen op de financile markten overal ter wereld opnieuw ernstig op deproef gesteld. De liquiditeit van het financile systeem staat onder zware druk. Dit creert eenvicieuze cirkel, waar uiteindelijk het vooruitzicht op economische groei onder lijdt. In veelgevallen blijken banken zelfs niet genoeg vertrouwen te hebben om elkaar geld te lenen. Deoverlevingskansen van de euro worden openlijk in twijfel getrokken. Staatsschulden blijken zeerproblematisch te zijn niet alleen in Europa, maar met name ook in de VS. Zelfs het vermogenvan nationale overheden om geld te kunnen lenen staat op dit moment ter discussie. Enalhoewel de wereld in economisch opzicht steeds verder vervlochten raakt, kan men algemeengesproken stellen dat de wereldeconomie verdeeld is in twee stromen met verschillendesnelheden. Opkomende economien, met name die in Azi en Zuid-Amerika, kunnen bogen opgroeicijfers die traditionele economische grootmachten de VS en Europa op de korte ofmiddellange termijn niet zullen kunnen evenaren. Maar zelfs in deze sterk presterendeeconomien wordt terecht getwijfeld aan de duurzaamheid van de recente groei en de gevarenvan inflatie. Het is ook relevant om op te merken dat een aantal van deze beter presterendeeconomien sterk afhankelijk is van de vraag naar vele verschillende soorten grondstoffenvanuit China. Vertraging van de economische groei in China kan rampzalige gevolgen hebbenvoor diverse landen over de hele wereld die afhankelijk zijn van de grondstoffenexport.

  Een van de hoekstenen van de investeringsstrategie van SHV is diversificatie, zowel wat betreftbedrijfsactiviteiten als geografische spreiding. Deze strategie is zeer nuttig gebleken voor deonderneming en voorkomt dat zij risicos loopt door eenzijdige focus op een enkele zakelijkeactiviteit of markt. Naast de conjunctuur binnen de verschillende economien worden deresultaten van SHV ook benvloed door andere factoren, zoals weersomstandigheden, deconcurrentiedruk op de verschillende markten, de politieke en sociale omstandigheden en devolatiliteit van wisselkoersen en grondstoffenprijzen. Ook hier doet het