Pamilya Ko, Responsibilidad Ko Ko...Ang isang matatag at masayang pamilya ay mahalaga para sa ... ibaba upang makita kung ano na ang iyong mga ... Pinaplano nila ang kanilang pamilya

 • View
  327

 • Download
  32

Embed Size (px)

Text of Pamilya Ko, Responsibilidad Ko Ko...Ang isang matatag at masayang pamilya ay mahalaga para sa ......

 • Pamilya Ko,

  Responsibilidad Ko

 • Pamilya Ko, Responsibilidad Ko,

  Karapatang-Ari 2008

  Bureau of Alternative Learning System

  KAGAWARAN NG EDUKASYON

  Ang modyul na ito ay pag-aari ng Bureau of Alternative Learning System, Kagawaran

  ng Edukasyon. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o kopyahin sa

  anumang paraan o anumang anyo nang walang nakasulat na pahintulot ang organisasyon

  o ahensiya ng pamahalaang naglathala.

  Inilathala sa Pilipinas ng:

  Bureau of Alternative Learning Center

  Kagawaran ng Edukasyon

  3/F Mabini Bldg., DepEd Complex

  Meralco Avenue, Pasig City, Philippines

  Tel No.: (02) 635-5188 Fax No.: (02) 635-5189

 • 1

  Tungkol Saan ang Modyul na Ito?

  Ang pamilya ang pinakamaliit na yunit ng lipunan. Naiimpluwensiyahannito ang iyong pag-iisip at pagpapahalaga. Isipin mo ang isang halaman. Kapagito ay naaalagaan at nadidiligan araw-araw, ito ay lalaking malakas at malusog.

  Ang mga tao rin ay tulad ng mga halaman. Ang isang matatag at masayangpamilya ay mahalaga para sa tamang paglaki ng isang bata.

  Sa isang pamilya, ang mga magulang ang pundasyon ng kabataan. Sila angmga modelo o halimbawang ginagaya at sinusunod ng kanilang mga anak.Kung sila ay mabubuti at matitinong mga magulang, tiyak na ang kanilang mgaanak ay magiging malusog, may tamang pag-iisip at nagtataglay ng iba pangmga kanais-nais na katangian.

  Ngunit, lahat ba ng mga magulang ay responsable? Alam ba nila angkanilang mga obligasyon? Napakarami nilang obligasyon kaya kailangangmaging matatag sila sa pagharap sa mga pagsubok at problema.

  Ang modyul na ito ay tutulong sa mga magulang na nais matugunan angkanilang mga obligasyon at responsibilidad sa kanilang mga anak. Ang modyulay para rin sa kabataan na balang araw ay magkakaroon ng kanilang sarilingpamilya.

  Ito ay may dalawang aralin na tutulong sa iyo upang maintindihan nanglubos ang tungkol sa pamilya at ang pagiging isang responsableng magulang.

  Aralin 1 Ang Pagiging Responsableng Magulang

  Aralin 2 Tamang Pamamalakad ng Tahanan

  Anu-ano ang mga Matututuhan Mosa Modyul na Ito?

  Ipapakita ng modyul na ito ang kahalagahan ng pagiging mabutingmagulang. Kung ikaw ay may mga anak na, ipapaalala sa iyo ng modyul angiyong mga obligasyon at pananagutan sa iyong mga anak. Tutulungan ka ngmodyul na maging mas mabuting magulang.

  Matututuhan mo rin sa modyul ang ilang mga patakaran tungo sa tamangpagpapalakad ng tahanan. Tutulungan ka ng modyul ng tamang pagpaplano ngiyong mga gawain at ang tamang pagbabadyet ng pera.

 • 2

  Anu-ano na ang mga Alam Mo?

  Bago mo umpisahan ang pag-aaral ng modyul, sagutin ang mga tanong saibaba upang makita kung ano na ang iyong mga nalalaman tungkol sa mgapaksang tatalakayin natin.

  A. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Alin ang nagpapakita ng ugali ngmabuting magulang? Lagyan ng tsek (4) ang larawan nanagpapakita ng tamang pag-uugali ng magulang, at lagyan naman ngekis (8) ang nagpapakita ng maling pag-uugali ng magulang.

  1. ____________ 2. _____________ 3. _____________

  4. ____________ 5. _____________ 6. _____________

  B. Tukuyin kung tama o mali ang sumusunod.

  1. Kailangan ng mga anak ang pagmamahal upang matulungan silatuwing sila ay may problema. ______

  2. Hindi mo kailangang planuhin ang iyong mga gawain kung ikaway isang ina na nasa bahay lamang. ________

  3. Ang pagsunod sa isang iskedyul ay nakatutulong sa pagpapadaling mga gawain. _______

 • 3

  4. Hindi kailangang planuhin o ibadyet ng pamilya ang mga gastusinnito. _________

  5. Ang mga magulang ay parang ilaw na nagsisilbing patnubaypara sa kanilang mga anak. ________

  O, kumusta? Sa tingin mo bay mataas ang iyong iskor? Upang malamanmo, ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pp. 3435.

  Kung tama ang lahat ng sagot mo, magaling! Ito ang nagpapatunay namarami ka nang nalalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin sa modyul. Peromaaari mo pa ring pag-aralan ang modyul para balik-aralan ang iyong mganalalaman na. Malay mo, baka may matutunan kang bagong kaalaman mula samodyul.

  Kung nakakuha ka naman ng mababang iskor, huwag mabahala.Ipinapakita nito na ang modyul ay para sa iyo. Tutulungan ka nitongmaintindihan ang ilang mahahalagang kaisipan na magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag pinag-aralan mong mabuti ang modyul na ito,malalaman mong lahat ang mga sagot sa pagsasanay at marami pang iba.Handa ka na ba?

  Maaari mo nang umpisahan ang Aralin 1 sa susunod na pahina.

 • 4

  ARALIN 1

  Ang Pagiging ResponsablengMagulang

  Ang pagiging magulang ay isang napakagandang karanasan. Mayroon kangisang taong mamahalin at aalagaan. Ngunit ang pagiging magulang aynangangahulugan din ng pagkakaroon ng mga responsibilidad. Isipin mo angaraw. Kung wala ito, wala ring liwanag at buhay sa lupa. Maihahambing saaraw ang mga magulang. Sila ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ng kanilangmga anak. Sila ang gumagalang at nagtuturo ng tamang pag-uugali. Sila rin angnagbibigay ng pagmamahal at ligaya sa kanilang mga anak.

  Kung nais mong magkaroon ng masayang pamilya, dapat kang magingisang mabuting magulang. Ang pagiging mabuting magulang aynangangahulugang alam mo ang iyong mga obligasyon at ginagawa mo nangtama ang iyong mga tungkulin. Ang pagiging magulang ay nangangahulugan rinng pagiging mabuting modelo o halimbawa na dapat gayahin o tularan ng iyongmga anak.

  Kung hindi matugunan ng mga magulang ang kanilang mga obligasyon,hindi magiging masaya ang kanilang mga anak. Maaaring lumaking hindiresponsable ang kanilang mga anak. Ipapakita ng modyul na ito angkahalagahan ng pagiging mabuting magulang, at tutulungan ka nitong magingisang mabuting magulang. O, kung ikaw ay isa nang mabuting magulang,tutulungan ka ng modyul na maging mas mabuti pang magulang.

 • 5

  Subukan Natin Ito

  Paano ba maging mabuting magulang? Ang isang mabuting magulang aymarunong magpalaki sa kanyang mga anak sa tamang paraan at kayangmatugunan ang kanilang mga pangangailangan.

  A. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Alin sa mga ito ang nagpapakita ngmga halimbawa ng mabubuting mga magulang? Lagyan ng tsek( 4) ang guhit.

  1. ____________________ 2. ____________________

  3. ____________________ 4. ____________________

  5. _____________________

 • 6

  B. Isulat ang titik M sa patlang, kung ang pangungusap ay nagpapakitang pagiging mabuting magulang at ang titik H kung hindi naman.

  ______1. Pinaplano nina G. at Gng. Reyes kung ilan angkanilang magiging mga anak ayon sa kanilangkakayahan.

  ______2. Mahirap lang sina Lita at Rico. Para kumita ngkaragdagang pera, pinagtatrabaho nila ang kanilangmga menor-de-edad na anak sa pagawaan.

  ______3. Binabadyet at ginagamit nang tama ni Gng. Santos angpera ng pamilya.

  ______4. Iniwanan ni G. Corpuz ang kanyang asawat mga anak.

  ______5. Si Luis at ang kanyang asawang si Maria ay mahiligmagpunta sa mga party tuwing gabi. Ginagastos nila angkanilang pera sa sigarilyo at alak sa halip na itabi itopara sa kinabukasan ng kanilang mga anak.

  Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pp.3536.Kung tama ang lahat ng iyong sagot, nagpapatunay ito na may alam ka natungkol sa pagiging mabuting magulang. Magbasa pa at nang lalong matuto.

  Kung hindi tama ang ilan sa iyong mga sagot, huwag mabahala. Basahinang modyul upang lalo mong maintindihan ang ating paksa.

  Basahin Natin Ito

  Pag-aralan ang sumusunod na Komik istrip.

  Mga Tauhan:

  Lita - edad 26, malapit nang ikasal

  Teresa - kapitbahay ni Lita

  Pedring - asawa ni Teresa

 • 7

  Paano mo maaalagaan ang napakaraming anak kung wala kang sapat na pera parapakainin silang lahat?

  Ayon sa mga dalubhasa, ginagampanan ng mabubuting magulang ang mga obligasyong ito.

  Pinaplano nila ang kanilangpamilya. Ibig sabihin,hindi sila nagkakaroon ngkahit na ilang anak namaibigan nila. Alam nila naang bawat anak aykailangang mahalin atalagaang mabuti.

  Ngayongmagkakaroon na akong sarili kong pamilya,baka matulungan moako. Gusto kongmaintindihan angtungkol sa pagigingmabuting magulang.

  Hello, TeresaO, Lita, Saanka pupunta?

  Talaga?Congratulations!

  Hinihintay ko si Boyet.Kukuha kami ng marriage

  license.

  Areglado! Makinigka lang atipapaliwanag kosa iyo ang tungkoldito.

 • 8

  Dapat matugunan ng mga magulang angmga pangunahing pangangailangan ngkanilang mga anak.

  Mahalaga ring mahalin at alagaan nangmabuti ng mga magulang ang kanilang mgaanak.

  Bilang isang mabuting magulang, ikawrin ay may obligasyon sa iyong sarili.Dapat mong alagaan ang iyong sariliupang manatiling malusog at malakas.

  Oo nga! Dapat ka ringmag-ehersisyo atmagkaroon ngmasayang disposisyon.

  tama!

  Nangangahuluganba ito ng pagkainnang tama atpagpapahinganang sapat?

  Bilang mga magulang, dapat natingtulungan at hikayatin ang ating mga anakna paunlarin ang kanilang mga talento.

  Dapat mabigyan ng mga magulang angkanilang mga anak ng sapat na pagkain,maayos na tirahan, mga damit,edukasyon, at iba pa.

  MARIPOSAELEMENTARY SCHOOL

 • 9

  Ang mga magulang ay dapat dingmagbigay ng magandang kapaligiran natutulong sa paghubog at pag-unlad ngpersonalidad ng kanilang anak. Ibigsabihin, dapat lumaki ang kanilang anaksa isang masayang tahanan.

  Kung nakikita mong mahilig ang iyonganak sa isports, suportahan mo siya. Okung nakikita mong mahilig siyangsumayaw, tulungan mo siyang paunlarinang talentong ito.

  Dapat ding turuan ng mga magulang angkanilang mga anak na magingresponsableng mamamayan.

  Kailanga