Ang Gabay ng Pamilya sa Mga Susunod na Hakbang

 • View
  237

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Ang Gabay ng Pamilya sa Mga Susunod na Hakbang

 • May pagpipilian ang mga pamilya

  Ang Gabay ng Pamilya sa Mga Susunod na Hakbang

  Kapag ang Iyong Anak na Nasa Maagang yugto ay Tumuntong ng 3

  PAG

  SILA

  NG

  HA

  NG

  GA

  NG

  5 TA

  ON

  NG

  MA

  RYLA

  ND

  S E R Y E N G I M P O R M A S Y O N N G M A G U L A N G

  DEPARTAMENTO NG EDUKASYON NG ESTADO NG MARYLANDDibisyon ng Mga Serbisyo Sa Espesyal na Edukasyon/Maagang Yugto ng Pagkabata

  Sangay ng Maagang Yugto ng Pagkabata at Edukasyon

  Programa para sa Mga Sanggol at Musmos ng Maryland/Serbisyo sa Special Education sa

  Preschool ng Maryland

  Binago Hulyo 2013

  Gabay ng Mula Pagsilang Hanggang Tatlong Taong Gulang

  Kapag Naging Tatlong Taong Gulang ang Iyong Anak

  Kasamang Gabay sa Mga Karapatan ng Magulang

  Pag-unawa sa IFSP

  Pangunguna:Panahon ng Paglipat

  Gabay ng Tatlo Hanggang Lima

 • Iniaalok ng Kagawaran ng edukasyon sa Estado ng Maryland (Maryland State Department of education o MSDE) sa mga pamilya ang pagpipiliang pahabain ang mga serbisyo ng maagang pamamagitan sa pamamagitan ng Naka-individualize na Plano ng Serbisyo sa Pamilya (Individualized Family Service Plan o IFSP) pagkalampas sa edad na 3 hanggang sa umpisa ng pasukan matapos ang ika-apat na kaarawan ng bata. Bilang bahagi ng pagpipiliang ito, sa edad tatlo, mapipili ng iyong pamilyang ipagpatuloy ang mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP. Ang mga batang kasalukuyang nakatala sa isang lokal na Programa sa Mga Sanggol at Toddler na napag-alamang karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon sa preschool at mga naauugnay na serbisyo ay magkakaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP o lumipat sa isang Naka-individualize na Programa sa Edukasyon o (Individualized Education Program o IEP).

  Pumapayag ang iyong pamilya sa patuloy

  na mga serbisyo sa pamamagitan ng

  Individualized Family Service Plan (IFSP)

  Hinihiling ng iyong pamilya na wakasan ang mga serbisyo ng

  IFSP at isaalang-alang ang mga serbisyo sa pamamagitan ng

  Individualized Education

  Binago ang IFSP Nabuo ang IEP

  l m

  q

  Mga serbisyo ng maagang yugto sa bata at pamilya sapamamagitan ng

  IFSP

  Pagpupulong sa pagpaplano sa paglipat upang

  matukoy ang kailangan para sa patuloy na mga

  serbisyo at suporta

  Pagpupulong ng koponang IEP upang

  matukoy ang pagiging karapat-dapat ng bata

  para sa espesyal na edukasyong

  pang-preschool at nauugnay

  na mga serbisyo

  Nagpapatuloy ang Programa sa Mga

  Sanggol at Toddler upang magbigay ng mga serbisyo

  sa bata at pamilya hanggang edad 3

  Pagpipilian ng Pamilya: Bago ngunit hindi lalagpas sa pangatlong kaarawan ng iyong anak

  Kung ang iyong anak ay karapat-dapat...

  g g

  4

  g

  Kapanganakan hanggang Edad 2

  Sa pagitan ng 9 nabuwan at hindi lalagpas

  kaysa sa90 araw bago sa Edad 3 Bago ang Edad 3

  Kung ang iyong anakay hindi karapat-dapat...

  Bago tumuntong ng 3 ang Iyong AnakMaghanda Para sa Susunod na Mga Hakbang sa Unang Yugto ng Pagkabata at Edukasyon ng Pagkabata

  Pahina 2

  q

  o

 • Mula Edad 3 Hanggang sa Umpisa ng Pasukan Matapos ang Ika-apat na Kaarawan ng Inyong Anak

  Ang pagpapatupad ng mga modelo sa paghahatid ng serbisyo at lokasyon ng mga serbisyo ay magkakaiba sa lokal na mga nasasakupan ng Maryland. Ang iyong lokal na Programa para sa Mga Sanggol at Musmos ay susuportahan ka sa pagpili ng pinakamahusay na pagpipilian na makakatugon sa mga pangangailangan ng iyong anak at pamilya. Pakitingnan ang loob para sa paghahambing sa pagpipiliang IFSP at IEP.

  Upang Matulungang Pumili Ang Iyong Pamilya

  Pahina 3

  Ang pagpili upang Makatanggap ng Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng Pagpipiliang IFSP o Sa Pamamagitan ng Pagpipiliang IEP

  o

  Upang mapili ang Pagpipiliang IFSP, kailangang mayroong kasalaukuyang IFSP ang iyong anak at pamilya sa

  pamamagitan ng lokal na Programa para sa Mga Sanggol at Musmos at natukoy ng sistema ng lokal sa paaralan mo

  na ang iyong anak ay karapat-dapat para sa espesyal na edukasyong pang-preschool at mga nauugnay na serbisyo.

  Upang mapili ang Pagpipiliang IEP, dapat natukoy ng sistema ng lokal sa paaralan mo na ang iyong anak ay karapat-dapat para sa espesyal na edukasyong pang-preschool at mga nauugnay na serbisyo.

  Pang-isahang Programa sa Edukasyon Pang-isahang Programa sa Edukasyon

  Mga Serbisyo sa natural na mga kapaligiran Mga Serbisyo sa hindi medyo mahigpit na kapaligiran

  Mga serbisyong isang taong tuloy-tuloy

  Koordinasyon ng serbisyo upang suportahan ang pagpapatupad ng IFSP sa lahat ng ahensya

  Mga serbisyong lagpas sa taong pampaaralan, kung karapat-dapat ang anak

  Proseso ng koponan ng IEP upang matiyak ang pagpapatupad ng IEP

  Suporta at pagsasanay ng pamilya sa pamamagitan ng mga kalalabasan ng IFSP programa

  Edukasyon ng magulang sa pamamagitan ng ilang mga serbisyo at programs

  Isinasama ng IFSP ang isang bahaging pang-edukasyon upang maipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kakayahan sa pagiging

  handa ng bata sa pag-aaral

  Sa anumang panahon, maaari mong hilingan ang pagwawakas ng mga serbisyo ng IFSP at isasaalang-alang

  ang mga espesyal na edukasyong pang-preschool sa pamamagitan ng IEP. Magpapatuloy ang mga serbisyo ng IFSP hanggang sa magkaroon ng mga serbisyo sa pamamagitan ng

  IEP na naka-iskedyul nang magsimula o hanggang sa simula ng taon ng pag-aaral kasunod ng ika-apat na kaarawan ng

  bata kung alinman ang unang magaganap.

  Sa sandaling magpasya kang (sa pamamagitan ng nakasulat na abiso sa lokal na Programa sa Mga Sanggol at Toddler) wakasan ang mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP at kumuha ng mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IEP, hindi na available ang pagpipiliang bumalik sa mga serbisyo sa pamamagitan ng isang IFSP.

  Mga

  Ser

  bsi

  yo S

  a Pa

  mam

  agit

  an n

  g IF

  SP

  Pang-isahang Planong Serbisyo sa

  Pamilya o Individualized Family Service Plan (IFSP)

  Pang-isahang Programa sa Edukasyon

  o Individualized Education Program (IEP)

  Mga Serb

  isyo Sa Pamam

  gitan ng IEP

  Nakakatanggap ang bata ng espesyal na edukasyong pang-preschool at mga nauugnay na serbisyo upang maipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kakayahan sa pagiging handa ng bata sa pag-aaral

 • Pang-indibidwal na Plano

  oPrograma

  Sistema NgPagbabayad

  o

  Pagpipiliang IndividualizedFamily Service

  Plan (IFSP)

  Pahina 4

  Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng IEP Sinisuguro ng Maryland ang libreng kaukulang pampublikong

  edukasyon (free appropriate public education o FAPE) para sa lahat ng mga mag-aaral na may kapansanan, kaarawan sa katapusan ng school year kung saan magiging 21 taong gulang ang mag-aaral.

  Habang ang lahat ng karapat-dapat na mga bata ay nararapat sa libreng kaukulang pampublikong edukasyon, ang mga modelo ng serbisyo at mga uri ng serbisyo ay iba-iba.

  Hindi sisingilin ang mga magulang para sa mga serbisyo. Medicaid, na may pahintulot ng magulang, ay maaaring

  mailapat sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan at pamamahala ng kaso lamang.

  Ang pribadong pagseguro, na may pahintulot ng mga magulang, ay maaaring mailapat sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan lamang para sa mga batang mayroon ng parehong pribadong pangseguro at saklaw ng Medicaid. Kung matanggihan ng pribadong pangseguro, sisingilin ang Medicaid. Kung binayaran sa pamamagitan ng pribadong pangseguro, sa bihirang mga pagkakataon, ibinabalik ang mga bayad sa mga magulang.

  Ang ibig sabihin ng Individualized Education Program (IEP) na isang nakasulat na plano para sa pagbibigay ng espesyal na edukasyon at mga nauugnay na serbisyo sa mag-aaral na may kapansanan.

  Binuo, sinuri, at binago ang IEP nang halos taun-taon ng koponan ng IEP, na kasama ang magulang ng bata.

  Isinasama ng IEP ang kasalukuyang mga antas ng natapos sa pag-aaral at nagagamit na paggawa, nasusukat na taunang mga layunin na may mga pamantayan o mga layunin sa maikling panahon, espesyal na edukasyon at mga nauugnay na serbisyo at pandagdag na mga tulong, mga pagbabago at suporta ng programa, at indibidwal na mga tulong hanggat maaari.

  Nakatuon ang IEP sa kung paano nakakaapekto ang kapansanan ng bata sa pakikilahok ng bata sa kaukulang mga aktibidad.

  Mga Serbisyo Sa Pamamagitan ng IFSP

  Sinisuguro ng Maryland ang libreng kaukulang pampublikong edukasyon (free appropriate public education o FAPE) para sa lahat ng mga mag-aaral na may kapansanan, kaarawan sa katapusan ng taong pampaaralan kung saan magiging 21 taong gulang ang mag-aaral.

  Habang ang lahat ng karapat-dapat na mga bata ay nararapat sa libreng kaukulang pampublikong edukasyon, ang mga modelo ng serbisyo at mga uri ng serbisyo ay iba-iba.

  Hindi sisingilin ang mga magulang para sa mga serbisyo. Medicaid, na may pahintulot ng magulang, ay maaaring mailapat

  sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan at pamamahala ng kaso lamang.

  Ang pribadong pagseguro, na may pahintulot ng mga magulang, ay maaaring mailapat sa mga serbisyong nauugnay sa kalusugan lamang para sa mga batang mayroon ng parehong pribadong pangseguro at saklaw ng Medicaid. Kung matanggihan ng pribadong pangseguro, sisingilin ang Medicaid. Kung binayaran sa pamamagitan ng pribadong pangseguro, sa bihirang mga pagkakataon, ibinabalik ang mga bayad sa mga magulang.

  Ang ibig sabihin ng Individualized Family Service Plan (IFSP) ay nakasulat na plano para sa pagbibigay ng unang yugto at iba pang mga serbsiyo sa isang karapat-dapat na bata at anak ng