Papež vlastní rukou - .v kost el 18.10. bude sbírka na misie ... Marie Salome 19 00 za kněžská page 1
Papež vlastní rukou - .v kost el 18.10. bude sbírka na misie ... Marie Salome 19 00 za kněžská page 2
Papež vlastní rukou - .v kost el 18.10. bude sbírka na misie ... Marie Salome 19 00 za kněžská page 3
Papež vlastní rukou - .v kost el 18.10. bude sbírka na misie ... Marie Salome 19 00 za kněžská page 4

Papež vlastní rukou - .v kost el 18.10. bude sbírka na misie ... Marie Salome 19 00 za kněžská

Embed Size (px)

Text of Papež vlastní rukou - .v kost el 18.10. bude sbírka na misie ... Marie Salome 19 00 za kněžská

Informan letek farnosti Jaromice nad Rokytnou Redakn rada : P. Jan Kov Jan Vlek, e-mail: j-vlcek@centrum.cz, telefon:776303384 Miroslava Prokopov, e-mail: Mirka.Prokop@seznam.cz, telefon: 724510727 Marie Vorlkov, e-mail: marie.vorlickova@centrum.cz, telefon: 605720952

JSME NA WEBU! WWW.FARNOSTJAROMERICE.CZ

Sraz ve 14:30 u kany

11. jna 2009 DRAKIDU

S sebou dobrou nladu, draka a nco pro opkn.

Pijte, i kdy draka nemte, pr jich bude navc. V ppad det se akce nebude konat.

Kontakt: 777 096 364

Spoleenstv MODLITBY MATEK Vs zve na

Rozlutn ze str.6: Pracujte odleva doprava, horn ada, pak

spodn, souet sel v kadm kruhu se zvyuje o nsobky pti.

Msto otaznku pat slo 3.

Jeden modern mal maloval portrt Pia XI, nicmn pape se na obraze vbec nepoznval. Kdy byl portrt hotov, mal papee podal, aby do rohu portrtu nco napsal. Pius XI. se zamyslel a pipsal: Jan 6,20, a pipojil i svj podpis. Mal netuil, co tm chtl

pape naznait, take si po nvratu dom vzal Bibli

a pslun text si nael. Byla to citace Jeovch slov: ,,To jsem j, nebojte se!"

Pape vlastn rukou

nedle 11.10. - nedle 25.10. 2009

Kalend: kad ptek v 16 30 setkn

ministrant na fae 11.10. v 11h me svat v Ohrazenicch 11.10. ve 14 30 Drakida

(viz pozvnka na str.8) 16.10. setkn bimovanc po mi svat

v kostele 18.10. bude sbrka na misie 18.10.-23.10. bude P. Jan na

exercicich na Velehrad 22.10. v 19h setkn modliteb matek

v Lidovm dom 25.10. v 11h posvcensk me sv.

v Ratiboicch od 25.10. zanaj veern me sv.

v 18 hodin 30.10.-1.11. vkendovka bimovanc

v Kostelnm Vyd 1.11. ve 14h duikov pobonost

na hbitov 4.11. po dtsk mi sv. setkn dt,

kter pjdou k 1. sv. pijmn 18.11. setkn farn pastoran rady

Modlitba k Pann Marii Maria, pomoz, piel as,

milostn Matko, vysly n hlas. V nebezpe a strdn

pmluva Tv ns ochrn. Lidsk kde sla je bezmocn

Tv kyne ruka pomocn. Neosly proseb dtek svch

k Tob tak vroucn lkajcch. Matkou uka se laskavou,

seli nm v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, pisel as,

milostn Matko vysly n hlas. Amen

(oblben modlitba P. Jana Podveskho a Mons. Josefa Valerina)

STRNKA 2

Mil farnci, Poslm pozdrav vem tenm v msci Panny Marie Rencov. Dnes se

zamyslme prv nad touto modlitbou. Kdy jsem jako mlad slyel, e se otec Pio modl v kad voln chvli renec

a ve dne v noci ho dr ve sv ruce, zdlo se mi to pehnan a nenormln. m je lovk star a m vce chce bt blzko Bohu, tm vce si uvdomuje, e potebuje naplovat slova sv. Pavla: v modlitbch neustvejte. Za vech okolnost dkujte, nebo to je vle Bo v Kristu Jei pro vs a slova Pna Jee: modlete se, abyste neupadli do pokuen.

Vme, e ve, co konme v lsce a ve spoleenstv s Pnem Bohem, je modlitbou, oslavou Bo a prv modlitba rence ns vtahuje do tohoto spoleenstv chval, dk a proseb. Vdy v tto modlitb zaznvaj slova samho Boha a tak nae lidsk prosba o n vn ivot. Dalo by se ct, e modlitba rence zptomuje nejdleitj okamiky a tajemstv, skrze n se uskuteovala. Modlme-li se, uskuteuje se nae spsa.

O duchovn sle a moci rence bylo mnoho napsno a dosvduj ji nejen svdci, ale i mnoz prost vc, kterm je asto oporou, radost, soust jejich ivota. Don Bosko ml jednou sen. Siln jedovat had se chyst napadnout obt, ale je zadren smykou silnho provazu, kter ho usmrt. Provaz je pak uloen do krabice. Kdy pak krabici oteveli, provaz vytvel dv slova: AVE MARIA. Don Bosko podal toto vysvtlen: Had pedstavuje bla, smyka Ave Maria a provaz renec, kter se skld ze zdrvas, jimi je mon svrhnout dmony do pekel. Sv. Jan Bosko pokldal renec za zkladn bod sv vchovn metody. Jednomu meceni, jemu se zdla modlitba rence nudnou a neuitenou zvl pro mlde, ekl Don Bosko jasn: Nue, j si zakldm na tto praktice a mohu ct, e na n stoj moje dlo. Byl bych ochoten radji zanechat jinch, teba velmi dleitch vc, ale rence nikdy. Don Bosko vyzv k tto modlitb jakoto mocn sle proti nstrahm bla, pro rozkvt vry, pro zachovn istoty mladch lid. Dle ujiuje, e tam, kde se denn modl renec, budou dny pokoje a klidu.

Dalo by se uvst plno pklad, e renec pedevm v rodinch zachrauje a uchovv vru a mravy, zachrauje hnky, psob obrcen, zachrauje od vlek a trest, vysvobozuje z oistce. Jestlie v to vme, zapojujeme se do procesu zchrany naich rodin i lidstva.

Jist vichni vc by chtli t v krsnch vztazch pedevm ve svch rodinch. Rodie chtj pro sv dti jen to nejlep. Panna Maria nm nabz jist prostedek vech duchovnch dober. Mm velkou radost, kdy se dozvm, e se v nkterch rodinch modl veer rodie s dtmi alespo destek rence. Vm, e v takov rodin jsou pod zvltn ochranou a vra se v nich uchov do dalch generac. Chtl bych podkovat vem, kte se zapojuj do spoleenstv ivho rence a jsou tm velkou duchovn oporou pro nai farnost. Dkuji vem, kte se modl renec pede m svatou, protoe bez nj se ctm pi mi sv. jaksi oslaben.

Dkuji vem, kte ve sv nemoci, nemohoucnosti, obtuj tuto modlitbu na vechny potebn mysly crkve, na farnosti.

Vem ehnm. P. Jan

Poad bohoslueb STRNKA 7 Den Liturgick oslava as Bohosluby

nedle 11.10. 28. nedle v mezidob

7 30 na vlastn mysl

11 00 za tpnku a Antonna Machtovy

19 00 za rodinu Chocholouovu,Tomanovu a amrovu pondl 12.10. sv. Radim 19

00 za rodinu Kratochvlovu

ter 13.10. sv. Eduard 19

00 za rodinu Kopekovu, syna a vnuka

steda 14.10. sv. Kalist I. 17

30 za rodie Prokopovy a due v oistci

tvrtek 15.10. sv. Terezie od Jee 19

00 za Zbyka Hobzu a rodinu Celovu

ptek 16.10. sv. Hedvika 19

00 za Evu Kolovou a pze

sobota 17.10. sv. Ignc Antiochijsk 19

00 za rodie Holovy, pze a due v oistci

nedle 18.10. 29. nedle v mezidob

7 30 za farnky

11 00 za rodie krdlovy, rodinu Svobodovu a Bulovu

19 00 za Frantika a Marii Kubiovy, dti a vnouata pondl 19.10. sv. Izk Jogues a druhov 19

00 za rodie Sobotkovy a syna

ter 20.10. sv. Irena 19

00 za rod Kv a Menkv

steda 21.10. sv. Hilarion 17

30 za rodinu Dokulilovu a pze

tvrtek 22.10. sv. Marie Salome 19

00 za knsk a eholn povoln

ptek 23.10. sv. Jan Kapistrnsk 19

00 za Frantika Pokornho, manelku a syny sobota 24.10. sv. Antonn Maria Klaret 19

00 za rodie lechtovy

nedle 25.10. 30. nedle v mezidob

7 30 za Renu a Jaroslava Filipskch

11 00 na podkovn za Bo pomoc a ochranu 18 00 za rodinu Svobodovu a Kratochvlovu

STRNKA 6

Jak slo dopln msto otaznku do pravho kruhu? Trochu matematiky nejen pro dti

My, dv kamardky, z rznho dvodu i dchodkyn, jsme v nedlnm odpoledni vyrazily autem na nrodn Svatovclavskou pou. Hlavnm clem na cesty bylo spoleenstv s papeem Benediktem XVI. pi slaven me svat, kter byla urena zejmna mladm. Pestoe nae mld dvno zmizelo v propadliti djin, nectily jsme se tm nijak diskriminovny.

U v sobotu veer jsme se zastnily Svatovclavskho koncertu ve staroboleslavsk bazilice, ktermu pedchzelo pivtn lebky naeho patrona. Krsnou hudbu a zpvy stdalo mluven slovo herce Josefa Somra, a tak jsme se mohly penst v historii a k poslednm dnm ivota svatho Vclava. Ndhern zitek byl navc umocnn pjemnou veern prochzkou dom do Brandsa nad Labem.

Druh den rno jsme se u s posilou dalch t dam vydaly na Probotskou louku za Starou Boleslav. Byla jsem mile pekvapen u ve mst, kde kolem silnice, po kter ml pijet Svat otec, hldkovali vojci. Zdravili ns! Toho se mnohdy nedokme ani ve vlastn ulici.

ekn na zatek me svat ubhlo pi sledovn pipravenho, mnohdy vtipnho programu neekan rychle.

Bylo dojemn a psobiv vidt papee, jak projd mezi jednotlivmi sektory a zdrav se s poutnky. A tehdy, v blzkosti Svatho otce, jsem si uvdomila, jak snadno podlhme mdim, i kdy si jejich vliv nechceme pipustit. Velice rychle opravuji sv mnn a v duchu se omlouvm. Vidm jeho laskav pohled, poslouchm hlas a sdlm naden, kter vychz ze spoleenstv shromdnch. Atmosfra byla vjimen nejen pi bohoslub, ale tak po n. dn prchajc davy, ale klid a pohoda. Velik piknik na zelen louce. Tyto chvle povauji za blahodrn oiven vry, Bohu dky za n! PS: Uplynul tden a v m kuchyni stle le brourky ze setkn. Chovm svho dvouletho vnuka, on nkam

ukazuje a k : Pn. Ano, m pravdu. Ihned dodv Pape. Jsem pekvapen, ale pr nen pro. Vdy Honzk s rodii sledoval prbh nvtvy v televizi.

A tak si peji, aby nejen mj vnuk nezapomnl, ale hlavn aby stle vdl, kde je jeho msto a zstal vrn cest, kter vede k cli

Dmsk jzda

foto: Vojtch Vlk

foto: Vojtch Vlk

STRNKA 3

Cesta autobusem byla samozejm s hudebnm doprovodem

Slunen, ale mraziv rno na Humberku

Hlavn udlost dne - me sv. na Humberku Po mi sv. pily vhod pernky pro dti i pro pana fare...

V Nov i ns pivtal P. Siard v pracovnm odvu a provedl ns po kostele

Tden po n v t v papee jsme si mohli v novoskm kostele Benedikta XVI. opt pipomenout. Jak jsme se od P. Siarda dovdli, prv na tomto kesle pi bohoslub v Brn sedl...

K obdu jsme opkali pekky i kukuici

Pi fotblku dolo i na pikantn mezigeneran souboj - vnuka proti ddekovi. Jak myslte, e to dopadlo?

A na z v r m a l odpoinek s oberstvenm, spolen fotka a zase zptky dom...

STRNKA 4

Poad Jmno ast na mi sv. 1. Vojta Vlek 10

2. Honza Vlek 9

3. Honza Preininger 6

vrnost lovku vyaduje vrnost pravd, je jedin je zrukou svobody (Caritas in Veritate, 9). Tato dvra v lidskou schopnost hledat pravdu, objevovat pravdu a t z pravdy vedla k zakldn velkch evropskch universit. To musme dnes znovu zdrazovat, abychom povzbudili intelektuln sly nezbytn pro rozvoj budoucnosti skutenho lidskho rozkvtu, budoucnosti vpravd hodn