PEDAGOGI Complete

  • View
    83

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of PEDAGOGI Complete

JIP EDM2204(PEDAGOGI)AHLI KUMPULAN 1: y LEE KUN BEE y NG FAN LI y LOW POOI YEE y CHAI SIAU YIN y NG YUAN YEE15 February 2012 BAHASA CINA 1 1

MODEL-MODEL PENGAJARAN: 1. Model Pemprosesan Maklumat 2. Model Behavioural 3. Model Sosial 4. Model Personal

15 February 2012

BAHASA CINA 1

2

Model Pemprosesan MaklumatBerdasarkan Robert M.Gagne

15 February 2012

BAHASA CINA 1

3

Rangsangan-rangsangan dari persekitaran luar diterima melalui deria-deria manusia. Maklumat ditafsirkan dalam stor ingatan jangka pendek/panjang. Pengalaman disimpan dalam stor ingatan panjang adalah penting untuk dikaitkan dengan pengalaman baru memudahkan pembelajaran baru berlaku.

15 February 2012

BAHASA CINA 1

4

Terbahagi kepada lapan fasa biasa:1. Fasa Motivasi Jangkaan 2. Fasa Tanggapan(Kefahaman) Pemerhatian Simpanan Persepsi 3. Fasa Penyimpanan Pengekodan Simpanan Awal 4. Fasa Penahanan Penyimpanan Stor Ingatan 5. Fasa Mengingat Kembali Mengingat Kembali Mencari 6. Fasa Generalisasi Pindahan 7. Fasa Prestasi Gerak Balas 8. Fasa Maklum Balas - Peneguhan15 February 2012 BAHASA CINA 1 5

Fasa PembelajaranMotivasi

Aktiviti PembelajaranPelajar menerima pelbagai ransangan daripada persekitarannya. Daripada banyak rangsangan diterima, pelajar memilih yang berkaitan dengan diri mereka.15 February 2012 BAHASA CINA 1 6

Tanggapan

Penyimpanan

Rangsangan bermakna yang dipilih oleh pelajar akan disimpan di dalam ingatan jangka pendek. Sekiranya rangsangan yang dipilih penting dan bermakna untuk pelajar tersebut, maka ia akan disimpan terus ke dalam ingatan jangka panjang.

Penahanan

15 February 2012

BAHASA CINA 1

7

Mengingat Kembali Segala maklumat tersimpan akan dipanggil semula apabila diperlukan untuk digunakan di dalam situasi yang lain pula. Generalisasi Sekiranya pelajar mengalami keadaan yang serupa pada masa yang berlainan, maka mereka akan cuba membuat generalisasi berdasarkan pengalaman lampau dan bertindak sewajarnya.15 February 2012 BAHASA CINA 1 8

Prestasi

Maklum Balas

Pada fasa ini pelajar menunjukkan perlakuan berdasarkan generalisasi yang telah dibuat. Akhirnya pelajar akan menilai sendiri tindakannya dan aktiviti susulan seterusnya banyak bergantung kepada maklum balas yang diterima.

15 February 2012

BAHASA CINA 1

9

Model BehavioralProgram yang digunakan untuk mengurangkan fobia dan mengembalikan kemahiran-kemahiran. y Merangkumi beberapa bahagian y a)Pengajaran Langsung b)Pembelajaran Penguasaan(Master Learning) c)Pengajaran-Pembelajaran Terancang (Model Panduan Bercetak)y

15 February 2012

BAHASA CINA 1

10

A)Pengajaran Langsung A)PengajaranBerpusatkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid. y Menstruktur masa pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta y Mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.y

15 February 2012

BAHASA CINA 1

11

y Sesuai

digunakan untuk mengajar bacaan dan matematik y kurang sesuai untuk subjek-subjek yang mirip atau hampir dengan penerokaan dan penemuan.

15 February 2012

BAHASA CINA 1

12

B)Pembelajaran Penguasaan B)PembelajaranErti : kehandalan penguasaan pembelajaran seperti menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dengan cekap dan lengkap. y Tujuan : y Mendapat maklum balas terhadap pembelajaran dan membuat pengubahsuaian untuk meningkatkan keberkesanannya.y15 February 2012 BAHASA CINA 1 13

Prinsip-prinsip PrinsipGuru berkeyakinan bahawa semua pelajar normal boleh menguasai apa-apa yang diajar oleh guru. y Mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu perkara yang diajar y Pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecily

15 February 2012

BAHASA CINA 1

14

Masa pembelajaran adalah fleksibel dan mencukupi y Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran yang berbezay

15 February 2012

BAHASA CINA 1

15

C)PengajaranC)Pengajaran-Pembelajaran TerancangDikenali sebagai Program Belajar Sendiri y Menggunakan panduan bercetak yang menekankan pembelajaran secara individu berdasarkan kebolehan masing-masing y Bahan-bahan disediakan dalam bentuk rangkarangka kecil.Item-item diaturkan adalah berhubung rapat satu sama lain.y

15 February 2012

BAHASA CINA 1

16

ProsesMemperkenalkan dan memberi keterangan ringkas y Pelajar mengikut panduan,menjawab soalan dan menyemak jawapan-jawapan yang disertakan. y Menyemak jawapan.Contoh jawapan diberikan sebelum soalan berikutnyay

15 February 2012

BAHASA CINA 1

17

ImpikasiGuru dapat membantu pelajar menguasai pembelajaran dengan mudah y Mempertingkatkan minat pelajar dan mengurangkan kekecewaan pelajar y Pelajar dapat berdikari melalui latihany

15 February 2012

BAHASA CINA 1

18

Pembelajaran Koperatif- Bermaksud kerjasama - Pembelajaran koperatif sebagai sekumpulan murid belajar secara kerjasama - Murid berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran.15 February 2012 BAHASA CINA 1 19

Langkah-langkah koperatif1. Guru bermula menyampaikan pelajaran baru. 2. Murid-murid membentuk kumpulan untuk membincangkan secara koperatif. 3. Ujian ditadbirkan untuk mengesan kemajuan atau pencapaian murid. 4. Peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan yang berprestasi cemerlang.15 February 2012 BAHASA CINA 1 20

Pembelajaran Kolaboratif- Bermaksud kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. - Berusaha bersama mencapai sesuatu maklamat yang sama. - Melibatkan sekumpulan murid yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi yang baik. - Mengikut Colen, pembelajaran mempunyai 3 matlamat, iaitu matlamat intelek, matlamat penyelesaian masalah disiplin. - Keberkesanan pembelajaran dapat dipertingkatkan, kerjasama dapat dipupuk dan masalah disiplin dikurangkan.15 February 2012 BAHASA CINA 1 21

Pendekatan dan Strategi Pengajaranpembelajaran Secara Koperatif dan Kolaboratif- Sekumpulan murid di bawah bimbingan guru,

bertukar-tukar idea melalui perbincangan dengan tujuan menyelesaikan masalah. - Kepercayaan bahawa sekumpulan murid yang mempunyai semangat bekerjasama akan mencapai objektif pelajaran lebih cepat dan berkesan daripada usaha sendiri. - Roger Johnson (1987) ibu bapa memandang pembelajaran ini sebagai sesuatu bonus.15 February 2012 BAHASA CINA 1 22

Kriteria Asas Menjayakan Koperatif dan Kolaboratif Semangat Kesalingbergantungan Kesedaran akauntabiliti individu15 February 2012 BAHASA CINA 1

Kemahiran sosial

Penilaian kumpulan23

SIMULASI: SIMULASI MAIN PERANAN DAN LAKONANKONSEP SIMULASI- Suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan latihan penyelesaian masalah tertentu. - Murid akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakon sesuatu situasi secara berpura-pura dalam sesuatu keadaan yang diaturkan.15 February 2012 BAHASA CINA 1 24

Sosiodrama

Main perananBAHASA CINA 1 25

15 February 2012

1. SosiodramaSuatu aktiviti lakonan yang menarik. ` Berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik, mempunyai perwatakan yang menentang nilai sosial. ` Berdasarkan cerita yang lengkap, skrip lakonan biasanya disediakan terlebih dahulu. ` Mengajar murid berfikir cara menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional.`

15 February 2012

BAHASA CINA 1

26

Membolehkan murid menunjukkan sikap dan perasaan melalui lakonan, menyusun idea dan melatih mereka bertindak balas secara spontan. ` Bermula selepas membaca skrip drama yang disediakan . ` Aktiviti perbincangan akan dijalankan selepas lakonan.`

15 February 2012

BAHASA CINA 1

27

Merujuk kepada satu teknik mengajar

dalam bilik darjah. Satu lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip. Berdasarkan kepada sesuatu situasi atau masalah yang timbul. Guru mereka situasi - murid membayang dan melakon mengikut situasi yang dibayangkan secara spontan.15 February 2012 BAHASA CINA 1 28

Guru menerangkan objektif lakonan dan

watak-watak yang terlibat. Tempoh lakonan biasanya dalam lingkungan 5-6 minit sahaja. Penilaian prestasi pelakon-pelakon dan rumusan cara penyelesaian masalah hendak dibuat. Murid dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri berfikir secara spontan. Membolehkan murid memahami lebih mendalam akan tujuan, sikap dan tingkah laku orang lain dalam situasi yang sebenar.

15 February 2012

BAHASA CINA 1

29

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Untuk mengatasi kemahiran Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah Untuk mempelbagaikan aktiviti pembelajaran

15 February 2012

BAHASA CINA 1

30

Langkah-langkah Pelaksanaan SimulasiGuru mewujudkan satu situasi bermasalah Guru menerangkan secara ringkas tentang situasi masalah, peranan watak dan tempoh lakonan Guru memilih murid menjadi pelakon15 February 2012 BAHASA CINA 1 31

Murid berdasarkan watak memainkan peranan mereka Guru berbincang dengan murid tentang prestasi dan cara penyelesaian masalah Membimbing murid membuat rumusan15 February 2012 BAHASA CINA 1 32

Murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan Dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan . Membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan. Dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul. Dilatih untuk menghadapi situasi bermasala