Penyeliaan Pendidikan vs Penyeliaan Firma

  • View
    1.926

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugasan Kumpulan Pengurusan Pendidikan

Text of Penyeliaan Pendidikan vs Penyeliaan Firma

Kumpulan 7PENYELIAAN PENDIDIKAN vs PENYELIAAN FIRMA

1

AHLI KUMPULAN

2

CONTENT BASED

3

PENYELIAAN PENDIDIKAN

4

PENDAHULUANRASIONAL PENYELIAAN PENGAJARAN-PEMBELAJARANPekeliling Bil:3/1987, KP(BS)8591/Jld.1 1977 dan Akta Pendidikan 1996 Mengarahkan Guru Besar/Pengetua melaksanakan penyeliaan pengajaranpembelajaran secara rapi dan sistematik untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum sekolah. Shukri Zain (2007) Penyeliaan salah satu instrumen penting dlm perlaksanaan elemenelemen pengurusan pendidikan.08/05/08 5

DefinisiSatu proses memerhati, membimbing dan memberi maklumbalas kepada aktiviti profesional oleh penyelia ke atas stafnya (Wan Mohd Zahid Wan Mohd. Noordin, 1987 " to oversee, to superintend, or to guide and to stimulate the activities of others with a view to their improvement Boardman, et. al. (1953: 3) Penyeliaan dalam pengajaran bermaksud segala tindakan yang diambil ke atas kakitangan dengan tujuan melaksanakan atau membaiki proses pengajaran di sesebuah sekolah. Harris (1975)

DefinisiPenyeliaan sebagai satu tingkahlaku yang dipertanggungjawabkan secara rasmi kepada seseorang yang mendatangkan kesan kepada guru untuk mempertingkatkan lagi pembelajaran murid-murid dan seterusnya mencapai sesuatu matlamat tertentu Alfonso et. al.(1980)

DefinisiRabiah

Sidin (1994) menjelaskan bahawa penyeliaan sebagai membantu guru meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah Ramaiah(1999) menyatakan penyeliaan sebagai satu usaha untuk mendorong, menyelaras dan membimbing guru dalam hal pengajaran supaya mereka lebih berupaya melakukan semua fungsi berkaitan pengajaran

Al

DefinisiMenurut

Robert C. Lowery (1985) Penyeliaan adalahas an act of overseeing people doing work. Supervisors are the managers who do overseeing. They are sometimes called foremen,group leaders, team leaders,,project leaders,unit chiefs,sections chiefs or department managers.The term supervisior generally refers to individuals in lower level manegerial positions.High levels managers are usually called administrators,directors,executives.

Objektif Penyeliaan Meningkatkan mutu pengajaran

Mempastikan kurikulum rasmi dilaksanakan Melihat apa berlaku dalam bilik darjah Memberi motivasi kepada guru Memberi maklumbalas kepada guru Menilai prestasi / kemahiran mengajar

08/05/08

10

MenilaiMembaiki

Merunding Memerhati

KONSEP PENYELIAAN Menyelenggara Menegur

Mengendali

Membimbing

Memuji08/05/08 11

Konsep Penyeliaan Pengajaran & PembelajaranPenyeliaan

proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan memfokuskan penyeliaan kurikulum operasiPenyeliaan

satu usaha untuk mendorong, mengelas & membimbing guru dalam hal pengajaran supaya guru berfungsi dengan baik.

Konsep Penyeliaan Pengajaran & PembelajaranPenyeliaan

dibuat oleh pengetua/GB atau PK yang diberi kuasa Untuk membimbing, meningkatkan prestasi pengajaran Mewujudkan hubungan positif GB & guru Dapat memastikan guru berusaha mencapai matlamat, mengenalpasti masalah & mencari penyelesaian.

Rumusan KonsepPenyeliaan

dalam konteks pendidikan ialah berkaitan dgn aktiviti P&P Menjadi tugas pentadbir Sebelum ini; penyeliaan untuk melihat dan menilai kecekapan guru Pada masa kini ;penyeliaan sbg alat utk perkembangan kerjaya perguruan

Penghubung Penilai Jurulatih

Penyelia Pembuat KeputusanPERANAN PENYELIA SEBAGAI PEMIMPIN

Penasihat teknikalPendengar

Profesional yang berwibawa08/05/08 15

Hayman (1987) menyatakan bahawa: Tujuan penyeliaan adalah berkaitan dengan pembangunan insan yang terlibat iaitu pembangunan diri guru serta kemahirannya dan pembangunan diri pelajar dalam pembelajarannya.

Good et al. (1973) menyatakan: Tujuan penyeliaan adalah untuk membina usaha-usaha berterusan dalam menyediakan program pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar.08/05/08 16

Tujuan Penyenyeliaan Pengajaran & PembelajaranTujuan penyeliaan adalah untuk membina usaha-usaha berterusan dalam menyediakan program pendidikan yang berkualiti tinggi berkaitan dengan pembangunan insan-insan yang terlibat; iaitu pembangunan diri guru berserta kemahirannya dan pembangunan diri pelajar dalam pembelajarannya Hayman (1978)

Tujuan Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Meningkatkan tahap kebolehan, mobiliti & bakat guru Mewujudkan pembelajaran berkesan Menggunakan sumber manusia dengan sepenuhnya Memberi sokongan dan perkembangan staf Pengaliran maklumat melalui komunikasi GB guru Mengenalpasti kelemahan & masalah Mewujudkan daya kreativiti dan kreatif dalam mengendalikan kerja Perhubungan baik dan erat GB guru Penilaian prestasi guru Meyakinkan guru menggunakan alat mengajar Menggalakkan guru menggunakan dapatan dan idea baru Merangsang mencapai aktiviti prestasi cemerlang Membantu guru dalam mengatasi masalah disiplin dan pengurusan bilik darjah

PERANAN PENGETUA DALAM PENYELIAAN Mohd Salleh Lebar (2000)1. 2. 3. 4.

5.

Faham penyeliaan sebagai satu aktiviti pentadbiran Sebagai satu cara untuk menaikkan pangkat seseorang kakitangan Melibatkan prestasi dalam penilaian kakitangan Sebagai pembimbing, pemudahcara, penyelesaian masalah dan bukan untuk mencari kesalahan Sebagai jurulatih mengelola latihan

Fungsi penyeliaan

Proses pengurusan penyeliaan

Hierarki Organisasi Penyeliaan

Peringkat PenyeliaanPeringkat Pengurusan tertinggi Penyeliaan Pendidikan Jusa A,B,C. KSU Penyeliaan Firma/ organisasi Pengerusi Lembaga Pengarah. Ketua Eksekutif. Presiden Timbalan presiden

Pengurus Pertengahan

Nazir, Ketua Sektor Eksekutif bertaraf kontrak, pengarah jualan,pengurus bahagian,pengurus kumpulan Guru Besar KTBM, guru Formen Posmen ,jurutaip

Penyelia Pekerja Operasi

TUJUH BIDANG KEUTAMAAN KERJA PENYELIA 1. Memberi motivasi tertinggi kepada subordinat untuk mengubah sikap dan meningkatkan prestasi kerja 2. Menyediakan laporan terkini kepada prestasi pekerja dan maklum balas daripada pengurusan atasan 3. Mengambil tindakan untuk mengatasi masalah prestasi dalam kumpulan kerja 4. Mengenalpasti kaedah yang sesuai untuk memperbaiki komunikasi dengan para pekerja 5. Menentukan matlamat pekerja selaras dengan keperluan organisasi 6. Memberitahu para pekerja mengenai peraturan-peraturan dan tugasan yang perlu disiapkan 7. Menyediakan rekod latihan kakitangan kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan kebolehan dan pengalaman mereka sesuai dengan kemajuan kerjaya dan peningkatan pembangunan organisasi

Jenis-jenis Penyeliaan Umum/Pentadbiran Penyeliaan Klinikal Mentoring Penyeliaan Berbeza Penyeliaan Rakan Sejawat Penyeliaan Informal Penyeliaan Inkuiri

08/05/08

25

Penyelia yang berjayaKualiti kepimp inan

ISU DAN CABARANKekangan

masa, tenaga dan kewangan yang tidak memungkinkan penyeliaan secara berterusan dapat dijalankan. Jumlah penyelia yang terhad Penyelia pengajaran tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dan cukup Kurang inisiatif dalam usaha untuk meningkatkan/memajukan diri Kekeliruan dalam pendekatan yang sesuai Penyeliaan kurang dilakukan di sekolahsekolah

ISU DAN CABARANPengetua

mempunyai masa yang terhad berhubung dengan penyeliaan. Beban tugas pengetua telah bertambah Mendapati aspek penyeliaan pengajaran merupakan aktiviti yang paling rendah dalam susunan kajian tersebut Pengetua banyak menghabiskan masa dalam kerja-kerja pentadbiran terutama hal-hal berkaitan surat-menyurat dan perkhidmatan, kutipan data untuk pelbagai pihak

ISU DAN CABARANPengetua/guru

besar (penyelia) mengamalkan management by walking about (MBWA) Guru yg dilihat tidak mengikuti kehendak dlm arahan mutlak dinilai berprestasi rendah Empowerment yang tidak lengkap Guru tidak kelihatan dan dilihat sebagai seorang guru pendidik yang berkomitmen tinggi Penyelia menyekat peluang guru utk memajukan diri dgn lebih menekankan aspek penilaian semata-mata tanpa usaha sebenar membimbing Cabaran yg dihadapi antaranya ialah timbulnya sindrom rentung (burn out)08/05/08 29

CARA PENYELESAIAN ISU

Penyelia perlu melayan guru sebagai rakan sekerja dewasa Guru diberi peluang mengasimilasikan potensi diri GB harus faham tujuan penyeliaan berpandukan teori-teori GB membina suasana motivasi guru-guru Guru memahami penyeliaan adalah berbentuk profesional dengan tujuan membantu guru.

08/05/08

30

PENYELIAAN FIRMAPenyeliaan dalam firma lebih menjurus kepada penyeliaan terhadap produk dan perkhidmatan yang dihasilkan. Bagi memastikan produk dan perkhidmatan tersebut menepati piawai yang ditetap dan ditentukan maka sewajarnya tindakan mengawal proses dan hasil adalah penting. Oleh itu penyeliaan dalam firma dilakukan melalui tindakan pengawalan agar ia menepati piawaian pengurusan organisasi tersebut. Perbincangan topik ini bagi penyeliaan firma akan memberi fokus kepada

31

MAKNA PENGAWALANUsaha

yang sistematik untuk membandingkan prestasi dengan piawaian, pelan atau objektif yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menentukan sama ada prestasi adalah konsisten dengan piawaian atau pun ia perlu diperbaiki Cento, 1997: 456

32

MAKNA PENGAWALANMembantu

para pengurus mengawasi keberkesanan aktiviti, perancangan, pengorganisasian dan kepimpinan mereka. Ditujukan ke arah memastikan pekerja berkelakuan mengikut cara-cara yang dapat membantu pencapaian matlamat organisasi Aizat Mohd Nasurdin (2006)

33

DEFINISISatu

proses pemantauan atau pengawasan aktiviti dengan tujuan untuk memastikan ianya disempurnakan seperti dirancang, dan membetulkan sebarang keselewengan yang nyata. Proses-proses memasti