Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

Embed Size (px)

Text of Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  1/11

  CNG MN HC:

  PHNG PHP DY HC CHUYN NGNH TING ANH

  1. Thng tin vging vin:

  -

  Hv tn: Nguyn ThPhng Lan- Chc danh, hc hm, hc v: Thc s, ging vin

  - Thi gian, a im lm vic:

  - a chlin h: S4, ngch 4, ng 135, Phng Mai, ng a, H Ni.

  - in thoi: 0912483373. Email: phuonglansp2@gmail.com

  - Cc hng nghin cu chnh: Ti liu v phng php hc tp v ging dy, qun l lp

  phc vcho mn Ni, mn Tphp c php v Phng php ging dy cho sinh vin c

  nhn v sphm chuyn ngnh ting Anh

  - Thng tin vging vin th2:

  - Hv tn: Nguyn ThThu Thy

  - Chc danh, hc hm, hc v: Cnhn

  - Thi gian, a im lm vic:

  - a chlin h: Phng 407, nh A8, khu tp thNgha Tn, Cu Giy, H Ni

  - in thoi: 0982583225. Email: thuy@sinhvu.com

  - Thng tin vtrging:

  - Hv tn:

  - Chc danh, hc hm, hc v:

  - Thi gian, a im lm vic:

  - a chlin h:

  - in thoi: ............ Email: .............

  2.

  Thng tin vmn hc:

  - Tn mn hc: Phng php dy hc chuyn ngnh ting Anh

  - M mn hc: ASP405

  - Stn ch: 04

  - Loi mn hc: Bt buc

  - Gitn chi vi cc hot ng hc tp:

  + Hc l thuyt trn lp: 60

  + Thc, tnghin cu: 120

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  2/11

  - n vphtrch mn hc:

  + Bmn: L THUYT TING CHUYN NGNH 1

  + Khoa: Ngoi ng

  3. Mc tiu ca mn hc

  Kin thc

  - Mn hc ny dnh cho cc sinh vin ang theo hc ting Anh ti trng i hc S

  phm H Ni 2 v nhng ai stham gia ging dy ting Anh.

  - Gip ngi hc nm c cc nguyn tc cbn ca vic dy ting.

  - Gip cho ngi hc nm c cc phng php ging dy ngoi ngkhc nhau, nhng -

  u khuyt im ca chng. Chra phng php dy ting ti u nht ang c sdng Vit

  Nam v trn thgii.

  - Gip ngi hc nm c phng php dy ngliu: ngm, tvng, ngphp, vphng php dy cc knng ngn ng: nghe, ni, c, vit, dch. Gip ngi hc nm c

  cch dy tng knng ngn ngtch bit v cch dy tch hp cc knng.

  - Gip cho ngi hc nm c cch xy dng mt gio n dy ngliu v dy cc k

  nng ngn ngv cch nh gi mt tit dy theo gio n .

  - Gip cho ngi hc nm c mt skthut sdng trong lp hc, gio ctrgip,

  cch sdng gio trnh, mt siu nn v khng nn khi ging dy.

  Knng

  - Gip ngi hc c ci nhn bao qut vl thuyt i su vo ging dy cc knng c

  th.

  Cc mc tiu khc

  - Thng qua cc kin thc vl lun ging dy ting Anh, ngi hc sbit c khi no

  sdng cc phng tin htrcho vic dy ting Anh c hiu qu.

  - Thng qua cc kin thc vdy ngliu v dy cc knng ngn ng, ngi hc scng cv nng cao c chuyn mn v nghip vca mnh.

  4. Tm tt ni dung mn hc

  Hc ht 4 tn chphng php dy hc chuyn ngnh ting Anh, ngi hc shiu c

  lch scc phng php dy ting Anh, nm chc c nhng u v nhc im ca phng

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  3/11

  php ang c p dng dy ting Anh hin nay, cc nguyn tc cbn ca vic dy ting,

  cch xy dng gio n, cc bc ln lp, v cch nh gi mt tit dy cth.

  5. Ni dung chi tit mn hc

  Hnh

  thc t

  chc dy

  hc

  Ni dung chnhS

  titYu cu i vi sinh vin

  Thi gian

  v a

  im

  Ghi ch

  L thuyt

  Cc nguyn tc

  cbn trong

  vic dy ting

  Cc phng

  php dy ting

  4

  - Nm c cc nh ngha v

  ngn ngv nh hng ca

  chng ti vic dy ting

  - Nm c 6 nguyn tc cbntrong vic dy ting

  Nm c

  1. Phng php ngphp phin

  dch

  2. Phng php trc tip

  3. - Phng php nghe ni

  4. Phng php ngngha5. Phng php tnh hung

  6. Phng php chc nng

  7. - Phng php giao tip

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc08

  L thuyt

  Cc cch kim

  tra nh gi

  (Types of

  testing)

  4

  - Gii thiu cc cch kim tra:

  TOEFL, IELTS, TOEIC

  - Kim tra trn lp 1

  - Kim tra trn lp 2

  Lp hc

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  4/11

  Thc

  Kim tra trn

  lp

  08 Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  L thuyt Phng tin h

  trdy ting

  Cc kthut

  ging dy trn

  lp

  Sdng gio

  trnh

  4

  - Cch sdng bng, vt cth,

  phiu (flashcards), bng biu

  - Chia cp, chia nhm, ng vai,sdng ting Anh trong lp,

  cha li

  - Sdng gio trnh, cch phn

  chia mt bi, xy dng cng

  tng qut mt bi (an overall

  plan)

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc 08

  L thuytCch xy dng

  1 gio n v

  cch nh gi

  mt tit ln lp

  4 - Mu mt gio n, nh gi cc

  phn cthca mt tit ln lp

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc08

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  5/11

  L thuyt

  Cch dy ng

  m

  4- Nm c cch dy cc m

  thuc hthng m vting Anh

  - Nm c cch dy trng m

  - Nm c cch dy ngiu

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc 08

  L thuyt

  Cch dy t

  vng

  4- Nm c cch cung cp ngha

  ca t

  - Nm c cch on ngha t

  v kim tra mc hiu tca

  ngi hc

  Tc trc ti liu nh (yucu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc

  08

  L thuyt Cch dy ngphp

  4

  - Nm c cch trnh by, cc

  cu trc v ngngha

  - Nm c cch cun ht ngi

  hc tham gia vo cc cu trc

  Lp hc

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  6/11

  Thc 08

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  L thuyt

  Cch dy dch

  4

  - Nm c vai tr v vtr ca

  dch trong vic dy ting, cc

  loi dch sdng trong dy ting

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc

  08

  L thuyt

  n tp + Kim

  tra gia k

  4Chun bcho n tp + Kim

  tra gia k

  (Tn tp theo ti liu nh yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc 08

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  7/11

  L thuyt

  Cch dy nghe

  4

  Nm c cc kthut dy

  nghe, cch gip ngi hc tp

  trung trong khi nghe, cch s

  dng cc phng tin dy nghe

  Nm c cch thit kgio n

  dy nghe, cc nguyn tc cho

  trong vic dy nghe

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc08

  L thuyt

  Cch dy ni

  4

  - Nm c cch dy hi thoi

  v i thoi

  Nm c cch thit kgio n

  dy ni v cc nguyn tc ch

  o trong vic dy ni

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  Thc08

  L thuyt Cch dy c4

  Nm c cc loi cu hi c

  hiu, cc chin lc t cu hi

  v cc nguyn tc cho trong

  vic dy c

  Lp hc

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  8/11

  Thc08

  Nm c cch thit kgio n

  dy c

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  L thuyt

  Thc

  Cch dy vit

  4

  08

  - Nm c cc loi bi tp vit

  v cc nguyn tc cho trong

  vic dy vit

  - Nm c cch thit kgio ndy vit

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

  L thuyt

  Thc

  Cch dy tch

  hp cc knng

  4

  08

  - Nm c u im ca vic

  dy tch hp cc knng, p

  dng l thuyt dy tch hp cc

  knng vo ging dy cth1

  tit hc

  Tc trc ti liu nh (yu

  cu ti thiu bng thi gian 08

  tit hc)

  Lp hc

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  9/11

  L thuyt

  Thc

  Gii p thc

  mc v n tp

  thi cui k

  4

  08

  - Ngi hc n li cc kin thc

  hc v chun bcc cu hivcc phn mnh cha hiu r

  Tn tp v c li cc ti liu

  nh (yu cu ti thiu bng

  thi gian 08 tit hc)

  Lp hc

  6. Hc liu

  Gio trnh bt buc:

  [1]. L Vn S(2005).English Methodology Phng php ging dy ting

  Anh. Nh xut bn vn ho thng tin[2]. Doff, A. (1988). Teach English A training course for teachers Trainers

  Handbook. Cambridge University Press

  Sch tham kho:

  [1]. Ur, P. (1996).A Course in Language Teaching Practice and Theory.

  Cambridge University Press

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  10/11

  [3]. Ban qun l dn Vit-B(2010).Dy v Hc Tch cc Mt sphng

  php v kthut dy hc.Cng ty TNHH in Thanh Bnh

  7. Khoch ging dy cth

  Tun

  Ging vin ln lp (tit)Sinh vin thc v

  nghin cu (tit)

  Tng

  L thuyt

  Minh

  ho, n

  tp, kim

  tra

  Bi tpXmina,

  tho lun

  Chun b,

  tc

  Bi tp

  nh, bi

  tp ln

  1 4 8 12

  2 4 8 12

  3 4 8 12

  4 4 8 12

  5 4 8 12

  6 4 8 12

  7 4 8 12

  8 4 8 12

  9 4 8 12

  10 4 8 12

  11 4 8 12

  12 4 8 12

  13 4 8 12

  14 4 8 12

  15 4 8 12

  8. Yu cu ca ging vin i vi mn hc

 • 7/25/2019 Phuong Phap Day Hoc Tieng Anh

  11/11

  - iu kin tchc ging dy mn hc

  + Phng hc chcho t nht 40 sinh vin.

  - Yu cu i vi sinh vin

  + Thc nh: c v tnghin cu ti liu trc nh

  + Tham gia y cc giln lp ca gio vin

  9. Phng php v phng thc kim tra nh gi mn hc

  9.1. nh gi chuyn cn: tham dv ng gp xy dng bi: 10%

  9.2. Kim tra gia k: 20% (hnh thc: kim tra vit )

  9.3. Thi ht mn: 70% (do Phng Kho th v Kim nh Cht lng m nhnhnh

  thc thi: Vit)

  Hnh thc thi Cu trc thi Thi gian thi Yu cu s

  D tr kinh

  ph/ bthi +p n

  T lun

  Mi b l 3

  cu hi, trong

  1 cu 2,0

  im; 1 cu 3,0

  im v 1 cu

  5,0 im v l

  thuyt PPGD

  ting Anh

  xuyn sut qu

  trnh hc 15

  tun

  90 pht

  Ti thiu 10 b

  thi200.000/b