PINDALATOETUSED JA KOHAPEALNE KONTROLL µustajad_kontrollid_2012(1).pdf¢  Kohapealne kontroll majandus£¼ksuses

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PINDALATOETUSED JA KOHAPEALNE KONTROLL µustajad_kontrollid_2012(1).pdf¢  Kohapealne...

 • PINDALATOETUSED JA KOHAPEALNE KONTROLL

  PRIA

  Otsetoetuse osakond

  Kontrollibüroo

 • Käsitletavad teemad

   Kontrollist üldiselt

   Rikkumised 2012. aasta taotlusperioodil

 • Kohapealne kontroll majandusüksuses

   Kontrollid toimuvad ette teatamata või etteteatamisega.

  Pindalade kontrollimisel on lubatud ette teatada kuni 14 päeva

  ning nõuete kontrollimisel kuni 48 tundi.

   Inspektoril on õigus viibida era-maal. ÜPP seadus § 96 lg 1 p

  3: järelevalveametnikul on õigus järelevalve teostamiseks

  siseneda ja viibida kontrollitava isiku kasutuses olevates

  ruumides või territooriumil.

   Kontrollaruande allkirjastamisega tõendab tootja oma

  kohalviibimist kontrolli ajal ja kontrollaruandega tutvumist.

  Allkiri ei näita kontrolli tulemusega nõustumist.

 • Kohapealne kontroll

  Pindalatoetuste kontrolliperiood kestab peamiselt

  juuli algusest kuni novembrini. Nõuetele

  vastavuse nõudeid kontrollitakse terve

  kalendriaasta vältel

  • Kohapealseks kontrolliks valitakse taotlejad:

  • riskianalüüsi ja juhuvaliku alusel (2012.a oli

  pindalatoetuste kohapealses kontrollis 924

  taotlejat)

  • käsitsi valikuga (nt vihjete alusel)

 • Kohapeal kontrollime:

   Omandiõigust, kui selleks on vajadus;

   kas taotletud maa oli 2003.a heas põllumajanduslikus korras;

   kas kogu põllumajanduslikus kasutuses olev maa on taotlusele kirja pandud;

   kas kultuur vastab taotlusel märgitule;

   kas alla 0,3 ha põllud moodustavad ühes ühikumäära grupis ühtse maa-ala;

   põllu pindala, mõõtes põllud mööda põllumajanduslikus kasutuses oleva maa piiri; hiljem kontoris korrigeeritakse mõõtejooned toetusõigusliku maa piiriga; mõõtmine ATV- ga;

   nõuete täitmist.

 • Kontrolliasutused

   PRIA

   VTA - LKT, PLK, NV

   KA - NATURA 2000, PLK

   PMA - MAHE, NV

   KKI - NV

 • Leitud rikkumised

 • Leitud rikkumised (2)

  Pinnaerinevus:

  • Kontrollitud taotlejatest 490 oli taotletud ja eestleitud pinna erinevus suurem kui 0,1ha

  • Alla 3% pinnaerinevus – 288 taotlejal

  • 3-20% pinnaerinevus – 152 taotlejal

  • 20-50% pinnaerinevus – 22 taotlejal

  • Üle 50% pinnaerinevus 22 taotlejal

 • KSM rikkumised

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  2012.a

  2011.a

  2010.a

 • MAHE rikkumised

 • LKT rikkumised

 • PLK rikkumised

 • SRT rikkumised

  2010.a rikkumisi ei olnud

  2011.a tuvastati 2 rikkumist:

  1) kultuuri `Sangaste` polnud külvatud sert seemnega

  2) külvinorm oli väiksem kui 140kg/ha

  2012.a leiti 4 rikkumist:

  1) 3-l juhul polnud kultuuri `Sangaste` külvatud sert

  seemnega

  2) 1-l juhul `Sangaste rukki` põld oli alla 0,3ha

 • Nõuetele vastavuse rikkumised

  171 – loomade registri teavitamine loomadega seotud sündmustest (admin. nõue);

  142 – 31. juuliks niidetud/karjatatud, niide koristatud, hekseldatud;

  29 – enne 20. augustit niidetud/karjatatud;

  26 – veiste tähtaegne märgistamine;

  19 – lammaste ja kitsede tähtaegne märgistamine;

  18 – tuulekaera tõrjeabinõud;

  18 – karjaregistri pidamise nõue;

  16 – sõnnikuhoidla nõue;

  14 – 15. juuniks kultuur külvatud või mustkesa rajatud.

 • Täiendav kontroll

  Täiendav kontroll viiakse läbi juhul, kui:

  nõude täitmise tähtaeg pole veel saabunud;

   inspektor on andnud tähtaja rikkumise likvideerimiseks;

   inspektor on teinud ettekirjutuse.

 • Kontrollaruande koopia

  Kontrollaruande koopia saavad taotlejad, kellel:

  on mõõdetud põldusid

  on tuvastatud nõuete rikkumisi

  Võimalik saada koopia e-kirjaga

 • Meeldetuletuseks

  TÄIENDKOOLITUSED 5-ks KOHUSTUSAASTAKS

   KSM- 15.juuniks 6 tundi

   MAHE- 1.juuniks 12 tundi

 • Olulised lingid  PRIA (toetused, e-pria, registrid) - www.pria.ee

   Maa-amet (kaardirakendused: kultuurimälestised, nitraaditundlik ala (kaitsmata põhjaveega alad, allikad jne), looduskaitse ja Natura 2000 (looduse üksikobjektid)) - http://xgis.maaamet.ee

   PMA (mahenõuded, taimekaitsevahendid, taimekaitseseadme kontrollijad) - http://www.pma.agri.ee/index.php?main=1

   PMK (mullaproovid, sõnnikuproovid, proovide võtjad) - http://pmk.agri.ee/

   Sündmuste kalender – koolitused - www.pikk.ee.

   Määrused, seadused -www.riigiteataja.ee

   PRIA nõuetele vastavus - http://www.pria.ee/et/oluline- info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/

   PRIA põllumassiivide kaart - https://kls.pria.ee/pria_avalik_kaart/#e=552500&n=6505000&z=1

  http://www.pria.ee/ http://www.pria.ee/ http://xgis.maaamet.ee/ http://xgis.maaamet.ee/ http://xgis.maaamet.ee/ http://xgis.maaamet.ee/ http://www.pma.agri.ee/index.php?main=1 http://pmk.agri.ee/ http://pmk.agri.ee/ http://www.pikk.ee/ http://www.riigiteataja.ee/ http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/ http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/ http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/ https://kls.pria.ee/pria_avalik_kaart/