Pola Interaksi dan Perkembangan Sosioemosi di Kalangan Kanak-kanak Prasekolah (Etnik Cina dan Tamil ) Hulu SelangorNORDIN MAMAT.pdf

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Pola Interaksi dan Perkembangan Sosiocmosi Di Kalangan Kanak-kanakPrasekolah (Etnik Cina dan Tamil) Hulu Selangor

  NORDIN BIN MAMAT

  FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

  UNlVERSITI PENDIDlKAN SULTAN IDRISTANJONG MALIM

  KOD PENYELIDlKAN UPSI : 03 -18-18-02

  2006

  PERPIJSTf KJd. UPSI.._..._-.- ..__.- ..

  ----....,._.._

  Nc"nl)()[ p"")'(,;,>r, A c>:---_-_ --_--

  Pica_.

  )/)

 • ii

  PENGAKUAN

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendirikecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunyatelah saya jelaskan sumbernya.

  Januari 2006 NORDIN MAMAT

 • III

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpahkurnia-Nya saya dapat menyiapkan kajian ini. Di sini, saya ingin mcngucapkansetinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih tidak terhingga kepadapegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor dan Kakitangan diFakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Dekan Prof. Madya Dr.Kamarulzaman Kamarudin, Timbalan Dekan Akademik, Prof. Madya Dr. AbdulLatif Ghafor dan Dr. Hj. Abdul Malik Abdul Rahman, Timbalan Dckan PcngajianSiswazah dan Penyelidikan pensyarah-pensyarah atas kerja sama yang dibcrikan.

  Ucapan terima kasih juga saya tujukan kcpada pihak KcrncntcrianPendidikan Malaysia, khususnya Bahagian Perancangan dan PcnyclidikanPendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor scrta tidak lupa juga guru-gurubesar sekolah kebangsaan di daerah Hulu Selangor scrta pelajar-pclajar yangtelah memberikan kerjasama dalam penyclidikan ini.

  Akhir sekali, ucapan tcrima kasih yang tidak tcrhingga kepada scmuayang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mcnjayakanpenyelidikan saya ini. Hanya Allah sahaja yang akan membalas segala-galanya.

 • 1\'

  ABSTRAK

  Tujuan utama kajian ini adalah untuk mcngenalpasti pcranan intcraksisosial kanak-kanak dengan persekitaran mercka Justeru, penman intcraksi kanakkanak dengan rakan sebaya diberikan penekanan. Di samping itu, pihak sckolahturut dikaji sebagai pihak yang terlibat secara formal dalam mernbantuperkembangan emosi kanak-kanak. Kajian ini melihat kepada peranan yangdimainkan oleh guru dan hubungan dengan kanak-kanak. Antara pcmbolch ubahpemboleh ubah bebas yang digunakan ialah jantina, rakan sekclas dan persckitarantadika. Sampel kajian terdiri daripada 40 orang kanak-kunak duri 2 Tadikadiambil. Alat kajian terdiri daripada soal selidik bcrstruktur yang dibuat sccarapemerhatian dan temu bual. Analisis data dibuat dcngan mcnggunakan statistikdiskriptif, iaitu peratus. Basil kajian menunjukkan Hasil daripada kajian iniadalah memberitahu gambaran yang khusus mengcnai tingkahlaku cmosi kanakkanak prasekolah antara rakan sebaya dan jantina di dalam kelas . Pola tingkahlukuemosi kanak-kanak prasekolah yang berintcraksi dcngan rakan scsama jantina dantidak menunjukkan perbezaan pembinaan tingkahlaku CIl10si kanak-Kanak.Didapati bahawa tingkahlaku cmosi kanak-kanak lclaki atau pcrcmpuandipengaruhi oleh dominasi individu yang mcnjadi idola atau turutan merck a.Manakala jumlah rakan juga rnernpengaruhi tingkahlaku crnosi rncrcka. mcrckayang mempunyai ramai rakan lebih aktif dan scnang bckcrjasama. Inimenunjukkan sosioemosi mereka dipengaruhi oleh pola intcraksi yang sama. Bagikajian berkaitan peraturan di dalam kelas pula, hasil kajian mendapati hahawaperaturan yang ketat dapat mendisiplinkan kanak-kanak prasekolah-kanak-kanakprasekolah di dalam kelas. Bagi aspek organisasi pula, kajian mendapati bahawakanak-kanak prasekolah yang terlibat dalam organisasi kelas memiliki sikaptanggungjawab dan semangat kepimpinan yang tinggi.

 • vABSTRACT

  The purpose of this study is to analyse the role of children social interactionwith their environmental. This study was emphasize on peer group and the school todevelop child emotional on children and relationship between teacher andchildren. The independent variables include ethnicity, peer group. andpreschool environment. The sample of 40 preschool pupil were chosen from 2preschool at primary school. The research instrument was a structure questionthrough observation and interview. The data collected were analysed by usingfrequencies and percentages. The result from the analysis showed the generalperception about emotional behaviour children among peer group. Pol a interactionpreschooler among their groups; gender and ethnicity did not showed differences.But emotional behaviour between gender mostly influenced by individualdomination who was as idol included a total of their friends. This result showedsocio-emotional affected by pola interaction. The result relating rule, conditionlike firm and rigid were made children more discipline and who involve in schoolorganization and activities was more responsibility and leadership.

 • ABSTRAK

  KANDUNGAN

  BAB I

  1.11.21.31.41.51.6

  BAB II

  BAB III3.13.23.33.4

  KANDUNGAN

  LATAR BELAKANG KAJIAN

  Pendahuluan

  Pemyataan MasalahObjektif KajianPersoalan KajianKepentingan KajianDefinisi Konsep

  KAJIAN LITERATUR

  METODOLOGlKAJIAN

  Sarnpel KajianSoal SelidikKaedah Pengumpulan DataProses Penganalisaan Data

  \'1

  Halaman

  ii

 • \'11

  BAB IV DAPATAN KAJIAN

  4.1 Latar belakang sarnpelPendahuluan4.2 Data-data Kajian dan Analisa Data

  4.2.1 Pola Tingkahlaku Ernosi Kanak-kanak prasekolah lelaki yangberinteraksi dengan kanak-kanak lelaki4.2.2 Pola Tingkahlaku Ernosi Ernosi Kanak-kanak prasekolah lelakiyang berinteraksi dengan kanak-kanak perernpuan4.2.3 Pola Tingkahlaku Ernosi Kanak-kanak prasekolah percrnpuanyang berinteraksi dengan kanak-kanak4.2.4 Pola Tingkahlaku Ernosi Kanak-kanak prasekolah pcrernpuanyang berinteraksi dengan kanak-kanak lelaki4.2.5 Tingkahlaku kanak-kanak prasekolah yang merniliki rarnaikawan4.2.6 Tingkahlaku ernosi kanak-kanak prasckolah yang tidakmerniliki rarnai kawan4.2.7 Tingkahlaku ernosi kanak-kanak prasekolah apabilaberinteraksi dengan guru bersikap tcgas4.2.8 Tingkahlaku ernosi kanak-kanak prasckolah apabila jurnJahkanak-kanak prasekolah di dalarn kelas adalah rarnai4.2.9 Tingkahlaku ernosi kanak-kanak prasekolah apabila peraturandi dalam kelas adalah ketat4.2.10 Tingkahlaku kanak-kanak prasekolah yang rnernegangiawatan di dalam oraginsasi kelas4.2.11 Tingkahlaku kanak-kanak yang tidak memegang jawatan didalarn kelas

 • \'111

  BAB 5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Interaksi antara jantina dengan tingkahlaku emosi Kanak-kanakprasekolah

  5.2 Interaksi rakan sebaya dengan tingkahlaku emosi kanak-kanakprasekolah

  5.3 Faktor persekitaran dalam mempengaruhi tingkahlaku ernosikanak-kanak prasekolah antara rakan sebaya dan jantina di dalamkelas.

  5.4 Cadangan5.5 Kesimpulan

  BIBLIOGRAFI

 • BAB 1

  LATAR BELAKANG

  1.1 Pendahuluan

  Interaksi sosial adalah satu elemen yang paling penting dan perlu disediakan sejakdari awal peringkat pertumbuhan kanak-kanak lagi. Penekanan dari orang sekeliling

  seseorang kanak-kanak akan mempengaruhi setiap cara dan gaya bagaimana

  seseorang kanak-kanak itu berinteraksi sesama mereka. Perkembangan interaksi

  sosial akan mengikut cara dan bagaimana kanak-kanak dibentuk; baik sccara

  langsung atau tidak langsung. Seseorang kanak-kanak akank mempelajari cara-cara

  menangaru interaksi sosial sebaik sahaja mengenal seseorang di hadapannya. Oleh

  itu, rakan sosial atau lebih tepat lagi kumpulan percampuran seseorang kanak

  kanak perlu dilihat sebagai sesebuah komuniti kecil yang akan mcmbina

  komunikasi kanak-kanak tersebut.

  Kanak-kanak akan mengalami satu keadaan yang baru apabila mercka memasuki

  alam persekolahan. Ini kerana, mereka akan menghadapi berbagai-bagai situasi yangbaharu dan tidak biasa bagi mereka dan juga juga disebabkan oleh kebolchan merck a

  mempunyai imaginasi yang terang. Seperti contoh, kanak-kanak akan mcnunjukkan

  pelbagai reaksi apabila memasuk alam persekolahan. Pada masa ini mereka akan bcrpisah

  dengan lebih lama dengan ibu bapa mereka. Ada yang menangis, diam, banyak bcrgcrakdan suka bercakap. Pada masa inilah pengalaman kanak-kanak dalam mcmerhati kcadaan

  sekeliling akan membawa mereka berfikir dan ingin mencuba sesuatu yang haru

  dilihatnya. Peranan bilik darjah amat penting dalam masa ini kerana kanak-kanak akan

  terdedah dengan pelbagai situasi yang mereka tidak pernah lihat. Ini kcrana ada kanak

  kanak yang mudah terikut-ikut dan ada pula yang hanya sekadar memerhati.

  Kanak-kanak akan memerhati setiap pergerakan yang dibuat oleh rakan sckclas

  mereka. Mereka akan mengikut dan akan mencuba tanpa mengctahui baik dan buruknya.Peranan guru amat penting pada masa ini iaitu dengan memantau segala aktiviti yangdilakukan oleh murid-murid dalam bilik darjah. Hal ini perlu agar kanak-kanak tidak

 • mudah terdedah dengan persekitaran yang tidak sihat semasa proses pengajaran dan

  pembelajaran berlangsung di dalarn bilik darjah. Guru-guru juga boleh di anggap juga

  sebagai ibu bapa kedua selain daripada ibu bapa mereka di rumahnya, Ini kerana guru

  guru bertanggungjawab dalarn membentuk kemahiran mcrcka termasuklah rncncrapkannilai-nilai mumi ke dalam diri murid-murid agar mcrcka dapat mcngctahui dan

  mempelajari tingkah laku yang baik di dalarn bilik darjah. Namun demikian peranan ibu

  bapa dalarn pembentukan kemahiran tingkah laku kanak-kanak memang tidak dapat di

  sembunyikan lagi. Hal ini di sebabkan oleh kanak-kanak lebih banyak rneluangkan rnasa

  mereka bersarna ibu bapa selain guru-guru di sekolah bersama-sama juga dcngan rakan

  rakan mereka. Pastinya kanak-kanak arnat memerlukan ibu bapa yang memahami mcrcka

  serta guru-guru yang mempunyai pengalarnan yang luas mengenai kanak-kana