20
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim ul.Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie tel.: (068) 383 02 60 fax.: (068) 383 02 61  e- mail: [email protected]. CEL SPOTKANIA - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNAw Krośnie Odrzańskim

Page 2: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskimul.Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskietel.: (068) 383 02 60fax.: (068) 383 02 61 

e- mail: [email protected]

Page 3: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

CEL SPOTKANIA Przeprowadzenie kampanii

informującej o możliwościach kształcenia dzieci i młodzieży, które posiadają

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niesłyszących, niedosłyszących,niewidzących, niedowidzących.

Page 4: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Harmonogram spotkania „My wobec…” - 11.06.2012r.

1.Wystąpienie Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Joanny Szewczyk

„Kształcenie specjalne w kontekście reformy edukacji” 930 – 1000

2.Wystąpienie pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Maria Tomaszewska – dyrektor SOSWDN w Owińskach Rafał Nowicki – pedagog Aldona Gryczka-Beszterda – koordynator Word1000 – 1100

3.Przerwa kawowa1100 – 1115

4.Wystąpienie pracowników Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach

Katarzyna Spacjer- surdopedagog, oligofrenopedagog

1120 - 1205

5.Dyskusja1205 – 1245

Page 5: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Informacja na temat

pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną

w Krośnie Odrzańskim oraz problemów wychowawczych w oświatowych

placówkach powiatu krośnieńskiego. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie

Odrzańskim świadczy usługi w zakresie doradztwa i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży. Zadania swoje realizuje na zlecenie i poprzez formy współpracy ze szkołami,

rodzicami oraz młodzieżą z terenu jej działania. Obejmuje opieką dzieci oraz młodzież z terenu miasta i

gminy Krosna Odrzańskiego, Dąbia , Bobrowic, Maszewa, Bytnicy.

Łączna ilość placówek znajdujących się w rejonie działania Poradni - 38 w tym oddziały przedszkolne, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja- Zespoły

Szkół oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W Poradni zatrudnionych jest 12 pracowników

pedagogicznych.

Page 6: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powadzi działalność na rzecz placówek

oświatowych w niżej wymienionym zakresie:

Diagnostycznym:

określanie poziomu dojrzałości szkolnej; ocena poziomu rozwoju mowy dzieci i młodzieży w zakresie

komunikacji przedwerbalnej, trudności artykulacyjnych, kompetencji komunikacyjnych;

rozpoznawanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem deficytów rozwojowych oraz szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży;

ocena poziomu funkcjonowania szkolnego, wpływu deficytów rozwojowych na występowanie trudności w opanowaniu materiału programowego;

rozpoznawanie rodzinnego i szkolnego środowiska ucznia; ustalenie przyczyn i źródeł niedostosowania społecznego; wykonywanie diagnostycznych badań przydatności do

określonego zawodu, opracowywanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego oraz diagnoz lekarskich.

Page 7: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Terapeutycznym:

terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z parcjalnymi deficytami rozwojowymi;

indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

warsztaty profilaktyczno- wychowawcze o zróżnicowanym zakresie tematycznym;

zajęcia grupowe dotyczące planowania kariery zawodowej i wybory zawodu;

działania profilaktyczne uzależnień i promocji zdrowia.

Page 8: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Doradczym: indywidualne porady udzielane przez

psychologów, pedagogów, logopedę i doradcę zawodowego;

praca instruktażowa z dziećmi i rodzicami podczas terapii logopedycznej i pedagogicznej;

udział w spotkaniach z rodzicami na terenie placówek oświatowych;

wykłady, pogadanki, warsztaty dla nauczycieli;udostępnianie materiałów metodycznych,

literatury oraz opracowywanie ćwiczeń do pracy z dzieckiem w szkole i w domu;

udzielanie informacji o zawodach, instytucjach kształcenia;

udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru szkoły i zawodu;

wspomaganie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

Page 9: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Poradnia orzeka w sprawach kwalifikowania do :

kształcenia w placówkach dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim;

kształcenia w placówkach dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym;

kształcenia w placówkach integracyjnych;nauczania indywidualnego;zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;kształcenia ponadpodstawowego;ośrodków szkolno- wychowawczych.

Page 10: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Poradnia opiniuje sprawach:

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; przyśpieszenia lub odroczenia spełniania

obowiązku szkolnego;udzielania zezwolenia na indywidualny tok

nauczania; dostosowania wymagań edukacyjnych z

nauczania przedmiotu w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające realizację tych wymagań;

kwalifikowanie do klas wyrównawczych; kwalifikowanie do pracy korekcyjno-

kompensacyjnej; kwalifikowanie do pomocy psychologicznej.

Page 11: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Dodatkowo Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim kontynuuje i wprowadza nowe działania wspomagające pracę szkół i podległych

placówek.

1. Badania przesiewowe dotyczące dojrzałości szkolnej dzieci przedszkolnych.2. Badania przesiewowe dzieci przedszkolnych pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej.3. Badania przesiewowe SRD (ryzyko dysleksji rozwojowej) w klasach I szkoły podstawowej.4. Program dotyczący rozpoznania środowisk szkolny pod kątem obecności narkotyków na terenie placówek oświatowych.5. Program dotyczący pracy z młodzieżą w okresie dorastania.6. Program zawodoznawczy dotyczący planowania kariery zawodowej uczniów.7. Interwencje w zakresie sytuacji nagłych takich jak: próby samobójcze i inne.8. Inne na zapotrzebowanie środowiska lokalnego.

Page 12: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Planując rozwój placówki długofalowo bierzemy pod uwagę najistotniejsze problemy dzieci i młodzieży

oraz ich środowisk.

Priorytety w planowaniu zadań na kolejne lata:1. Podnoszenie, jakości pracy pomocy psychologiczno- pedagogicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk wg przyjętych standardów.2. Podnoszenie, jakości pracy w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.4. Wspieranie placówek oświatowych oraz środowisk rodzinnych w szczególnie trudnych sytuacjach ( samobójstwa, przemoc, zagrożenia związane z uzależnieniami w szczególności z narkomanią i inne).5. Promowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wśród rodziców.6.Uzyskanie uprawnień specjalistycznych z zakresu diagnozy i terapii dzieci/uczniów niewidzących, niedowidzących, niesłyszących, niedosłyszących, autystycznych.

W realizacji wymienionych zadań partnerami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są wszystkie placówki oświatowe z terenu jej działania oraz inne instytucje działające na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

Page 13: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w pecjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz.U. Nr 228, poz. 1491) 

Page 14: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejPomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

• rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

• rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:

szczególnych uzdolnień;

1. niepełnosprawności;

2. choroby przewlekłej;

3. niedostosowania społecznego;

4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5. specyficznych trudności w uczeniu się;

Page 15: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

cd.

6. zaburzeń komunikacji językowej;

7. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8. niepowodzeń edukacyjnych;

9. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

10. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym

kształceniem za granicą;

11. szczególnych uzdolnień;

12. innych potrzeb dziecka.

Page 16: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Kto udzielapomocy psychologiczno-

pedagogicznej?Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący

zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup

wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy,

pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z:

1. rodzicami uczniów;

2. poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Page 17: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Rozporządzenia w sprawie warunków

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

1 . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach

 

Page 18: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz

niedostosowanych społecznie

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:

1) niesłyszących;

2)   słabo słyszących;

3)   niewidomych;

4)   słabo widzących;

5)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

7)   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

8)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

9)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Page 19: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Zmiany są również zawarte w rozporządzeniach

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkolach oraz szkół

publicznych

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w

szkołach publicznych

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno-pedagogicznych, w tym

publicznych poradni specjalistycznych

w sprawie ramowego statutu publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 

Page 20: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Krośnie Odrzańskim

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Dziękuję za uwagę

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kośnie Odrzańskimmgr Joanna Szewczyk