Poreska Praksa Jan 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poreska

Text of Poreska Praksa Jan 2012

Poreska praksa za januar 2012.godine

Pitanja i odgovori iz PDV-a .. od strane 2 6

Pitanja i odgovori iz poreza na dohodak fizikih licaod strane 7 12

Pitanja i odgovori iz poreza na dobit pravnih lica. od strane 13 15

Pitanja i odgovori - razno od strane 16 16

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

1. Da li nerezidentna kompanija investitor, ije je sjedite u Rusiji, moe da izvri povraaj PDV po fakturama- privremenim situacijama izdatim od strane crnogorske graevinske kompanije za obavljene graevinske radove u Crnoj Gori?

U lanu 18 stav 5 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/0176/05 i "Sl. list Crne Gore", br. 16/07, 73/10), odreeno je se prilikom prometa proizvoda, osim proizvoda iz lana 4 stav 2 taka 3) ovog zakona, odnosno prilikom prometa usluga u sluaju kada se izdaju uzastopni (kontinuirani) rauni i izvravaju uzastopna plaanja, PDV se obraunava poslednjeg dana perioda na koji se odnosi raun, odnosno plaanje naknade.

lanom 36 Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/02 79/05, "Sl. list Crne Gore", br. 64/08), je propisano da se pod isporukom proizvoda u smislu lana 18 stav 5 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ne smatra vrenje graevinskih usluga na novim ili postojeim graevinskim objektima koje se obraunavaju na osnovu privremenih situacija (rauna) na osnovu ugovora o graenju.

Dakle, pravo na korienje ulaznog PDV iskazanog na fakturama izvoaa radova moe se ostvariti samo po ispostavljanju konane situacije.

lanom 51. Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisano je da poreski obveznik koji nema sjedite u Crnoj Gori ima pravo na povraaj ulaznog PDV-a koji mu je zaraunat na osnovu obavljenog prometa proizvoda, odnosno usluga od strane poreskih obveznika u Crnoj Gori ili mu je zaraunat prilikom uvoza proizvoda u Crnu Goru, pod uslovima i na nain utvren ovim zakonom.Povraaj PDV-a licima koja nemaju sjedite u Crnoj Gori je detaljnije regulisan Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost odnosno lanovima 110 do 115. Neophodno je ukazati na to da su transakcije u graevinarstvu veoma sloene, te je i odgovor dat pod pretpostavkom da kompanija iz Rusije obavlja privrednu djelatnost preko svog dijela drutva na teritoriji Crne Gore i da je ista duna da svoje poslovanje usaglasi sa zakonskim propisima u Crnoj Gori.

2. Kakav je poreski tretman prihoda koje fiziko lice ostvari kao turistiki vodi strane turistike organizacije na teritoriji Crne Gore?Ako usluge turistikog vodia vri turistika agencija ili pravno lice i uloliko su u sistemu PDV-a kao vrioci ovih usluga, tada se na takve usluge obraunava PDV, a kada se angauje vodi koji nije zaposlen, ve se angauje po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, onda isplaena naknada ima tretman zarade na koju se ne obraunava PDV.

lanom 16. stav 1. Zakona o porezu na dohodak fizikih lica (Sl. list RCG, broj 65/01 04/07 i Sl. list Crne Gore, broj 86/09,40/11), propisano je da se prihodom od samostalne djelatnosti smatra prihod ostvaren od privredne djelatnosti, slobodnih zanimanja, profesionalnih i intelektualnih usluga i prihod od drugih samostalnih djelatnosti koje nijesu osnovna djelatnost poreskog obveznika, a povremeno se obavljaju radi ostvarivanja prihoda, ukoliko se, u skladu sa ovim zakonom, ne oporezuje po drugom osnovu.Poreski obveznik poreza na dohodak duan je da, u skladu sa l 43, po isteku poreskog perioda, nadlenom poreskom organu podnese poresku prijavu. Poreska prijava podnosi se do kraja aprila tekue godine za prethodnu godinu. Stavom 4, taka 4 ovog lana je propisano da poreski obveznik koji ostvari dohodak od prihoda od samostalne djelatnosti koji se paualno oporezuju, ne podnosi poresku prijavu za taj dohodak, a plaene akontacije poreza smatraju se konano utvrenim porezom po tom osnovu.

Stavom 5 je precizirano da poreski obveznik koji tokom godine ostvari samo prihode iz stava 4 ovog lana moe podnijeti poresku prijavu za korienje prava utvrenih ovim zakonom, pod uslovom da ta prava nije koristio tokom godine.

lanom 49 stav 1 Zakona propisano je da, obvezniku poreza na prihode od samostalne djelatnosti, iji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvruje porez, odnosno iji je planirani promet kada poinje da obavlja djelatnost manji od 18.000,00, moe se, na njegov zahtjev, priznati da porez plaa u godinjem paualnom iznosu. Zahtjev iz stava 1 ovog lana podnosi se do kraja prethodne godine za narednu godinu, a u sluaju otpoinjanja sa obavljanjem djelatnosti u toku godine zahtjev se podnosi u roku od pet dana od dana registracije za obavljanje djelatnosti.Ukoliko, fiziko lice za poslednjih 12 mjeseci ostvari oporezivi promet vei od 18.000,00, duano je da se registruje za PDV, i da podnese PDV prijavu u skladu sa Zakonom.

Poreski obveznik, u skladu sa l. 55 Zakona o PDV-u (Sl. list RCG, broj 65/01 40/11), je duan da obavijesti poreski organ o poetku, izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obraunava i plaa PDV, ukoliko ovim zakonom nije drukije odreeno. Poreski organ e svakom licu iz stava 1 ovog lana izdati rjeenje o upisu u poreski registar za PDV.Lice koje po prvi put postaje, odnosno moe postati poreski obveznik duno je poreskom organu podnijeti prijavu za registraciju, najkasnije do 20 dana kalendarskog mjeseca koji slijedi mjesec u kojem je izvrilo, odnosno postoji vjerovatnoa da e izvriti promet proizvoda, odnosno usluga u visini koja prelazi iznos iz lana 42 stav 1 ovog zakona. Svojstvo poreskog obveznika se stie danom koji poreski organ utvrdi u rjeenju o registraciji za PDV, koje izdaje u roku od 15 dana od prijema prijave.

Znai, kada je fiziko lice u sistemu PDV, to fiziko lice je duno kao poreski obveznik da u svom knjigovodstvu obezbijedi sve podatke potrebne za pravilno i pravovremeno obraunavanje i plaanje PDV u skladu sa zakonom.

Takoe, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, lanom 53. propisuje da je poreski obveznik duan da u svom knjigovodstvu obezbijedi sve podatke potrebne za pravilno i pravovremeno obraunavanje i plaanje PDV.

3. Da li poreski obveznik ima pravo da iskae ulazni PDV na zalihe robe ako u toku poslovne godine postane PDV obveznik i registruje se kao PDV obveznik? lanom 40 Zakona o PDV-u (Sl. list RCG, broj 65/01 I Sl list CG br.40/11), je propisan nain odbitaka ulaznog PDV kod otpoinjanja obavljanja oporezive djelatnosti .Danom pravosnanosti registracije, poreski obveznik koji otpone sa obavljanjem djelatnosti stie pravo na srazmjerni odbitak ulaznog PDV za proizvode koje ima na zalihama prije pravosnanosti registracije. Srazmjerni odbitak ulaznog PDV utvruje poreski organ na osnovu knjiigovodstvenih podataka poreskog obveznika i podataka o uporednim (primjerenim) zalihama proizvoda za obavljanje istorodne djelatnosti kod drugih poreskih obveznika.Poreski obveznik iz stava 1 ovog lana moe odbiti ulazni PDV srazmjerno izvrenom prometu, s tim to po tom osnovu nema pravo na povraaj poreza.Pravilnikom o primjeni zakona o PDV( Sl. List RCG br.65/02,i Sl list CG br.64/08). lanom 101 je propisano da lice iz lana 40 stav 1 Zakona koje otpone sa obavljanjem djelatnosti podnosi poreskom organu zahtjev za odbijanje pretporeza za proizvode koje ima na zalihama. U zahtjevu mora posebno iskazati proizvode na koje je bio plaen PDV kod nabavke ili uvoza i za upotrebljavane proizvode.Odbitak pretporeza se izraunava na nain to:- se zalihe vrednuju po knjigovodstvenoj vrijednosti (sa ukljuenim PDV) ili trinoj vrijednosti ako je ona nia,- se od vrijednosti zalihe proizvoda oduzme vrijednost proizvoda za koje jo nije primljen raun, odnosno ako e raun biti primljen nakon registracije za poreskog obveznika,-je iznos pretporeza jednak iznosu PDV koji bi bio obraunat ako bi proizvodi bili nabavljeni dan prije dana registracije za plaanje (sa ukljuenim PDV). - pod zalihama iz stava 2 ovog lana ne smatra se oprema za obavljanje djelatnosti i nepokretnosti. -poreski obveznik iz stava 1 ovog lana moe odbiti pretporez sadran u zalihama srazmjerno izvrenim isporukama, s tim to po tom osnovu nema pravo na povraaj pretporeza.4. Da li prodaja artikala NVO moe biti osloboena plaanja PDV-a?

Zakonom o nevladinim organizacijama (Sl. list Crne Gore, broj 39/11/), je ureen postupak osnivanja, registrovanja, djelovanja, povezivanja i prestanak rada nevladinih organizacija. Nevladine organizacije, u smislu ovog zakona, su nevladina udruenja i nevladine fondacije.

lanom 28. ovog Zakona propisano je da nevladine organizacije stiu imovinu od lanarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavtine, kamata na uloge, dividendi, zakupnine, prihoda od privredne djelatnosti i na drugi nain koji nije u suprotnosti sa zakonom.

Nevladina organizacija ima svojstvo pravnog lica koje se stie danom upisa u registar u skladu sa ovim zakonom.

Na osnovu lana 31 Zakona drava prua podrku NVO obzbjeivanjem finansijskih sredstava za podrku u budetu, kao i uvoenjem poreskih i drugih povlastica NVO u skladu sa zakonom.

lanom 26. taka 10. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG, broj 65/01 04/06) i (Sl. list Crne Gore, broj 16/07,40/11)propisano je oslobaanje od plaanja PDV na usluge koje obavljaju nevladine organizacije osnovane u skladu sa propisom kojim se ureuje poslovanje tih organizacija, ukoliko ne postoji vjerovatnoa da e to osloboenje dovesti do naruavanja konkurencije.Dakle, u gore citiranim odredbama zakona ukazali smo vam na oslobaanja od plaanja PDV na usluge koje obavljaju NVO, dok na vae pitanje vezano za povraaj PDV prilikom prodaje artikla vae firme (dobavljaa) prema NVO, zakonom o PDV nijesu predvidene takve mogunosti, te vaa prodaja artikala NVO ne moe biti osloboena plaanja PDV-a.

5. Kako iskazati PDV na raunu za dobijeno knjino odobrenje od dobavljaa na osnovu ostvarenog prometa?

Zakonom o porez