Poreska praksa jul 2015

Embed Size (px)

Text of Poreska praksa jul 2015

 • 1

  Poreska praksa

  za jul 2015. godine

  Miljenja

  PDV ........................................................ 2 - 7 Porez na dobit pravnih lica .................................................... 8 - 12 Porez na dohodak fizikih lica .......................................... 13 - 15 Ostalo (drugi propisi)................................................... 16 - 23

 • 2

  POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

  Stopa PDV-a na izvozne isporuke proizvoda Broj: 03/2- 9888/2-15 Podgorica, 02. jul 2015. godine

  Zakon o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG, br. 65/01 04/06 i Sl. list CG, br. 16/07 09/15) u lanu 25 stav 1 taka 1 propisao je da se PDV plaa po stopi od 0 % na proizvode koje iz Crne Gore izvozi prodavac, odnosno proizvode koje za njegov raun izvozi drugo lice. Proizvodi se smatraju izvezenim ukoliko su stvarno izneseni iz Crne Gore ili ako su uneseni u slobodnu carinsku zonu, odnosno carinsko skladite, ako su namijenjeni izvozu.

  Izvoznom isporukom smatra se isporuka proizvoda koja se izvri izvan carinskog podruja Crne Gore inostranom naruiocu. Inostranim naruiocem smatra se lice koje ima sjedite, odnosno prebivalite ili uobiajeno boravite u inostranstvu. Inostranim naruiocem smatra se i inostrana poslovna jedinica domaeg lica. Domaa poslovna jedinica inostranog lica ne smatra se inostranim naruiocem. Poreski obveznik dokazuje da je bio izvren izvoz proizvoda dokazom iz kojeg se vidi da je sam ili drugo lice za njegov raun iznijelo proizvode sa carinskog podruja Crne Gore. Dokaz je izvozna carinska deklaracija (ICD) koja mora sadrati najmanje sledee podatke:

  1. naziv, adresu i poreski broj poreskog obveznika (izvoznika); 2. trgovaki naziv i koliinu izvezenih proizvoda; 3. mjesto i datum sprovoenja izvoznog carinskog postupka;

  4. potvrdu granine carinske ispostave o izvozu kojim se dokazuje da je proizvod napustio carinsko podruje Crne Gore.

  Navedeno u drugom stavu ovog odgovora propisano je odredbama lana 54 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Slubeni list RCG, br. 65/02 16/06 i Slubeni list CG, br. 64/08,30/13,32/15).

  Stopa PDV-a na usluge ienja snijega

  Broj: 03/7- 9913/2 Podgorica, 02. jul 2015. godine

  lan 3 Zakon o porezu na dodatu vrijednost (Slubeni list RCG, br. 65/01 76/05 i Slubeni list CG, br. 16/07 ... 09/15) propisuje da je predmet oporezivanja promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vri uz naknadu, kao i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

  Odredbama lana 24a citiranog zakona propisano je da se PDV obraunava i plaa po snienoj stopi od 7% od prometa proizvoda i usluga i uvoza proizvoda koje su taksativno navedene ovim lanom.

  U konkretnom sluaju se ne moe primijeniti nia poreska stopa od 7%, jer takva vrsta usluge nije obuhvaena lanom 24a Zakona o PDV-u, niti Pravilnikom o utvrivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po snienij stopi (Sl list CG broj 81/05 ... 11/09).

 • 3

  Poreski tretman dobitka automobila u nagradnoj igri

  Broj: 03/7-11227/2-15 Podgorica, 28. jul 2015. godine

  Shodno lanu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Slubeni list RCG'', br. 65/01 ... 76/05 i Slubeni list CG, br. 16/07 ... 09/15) predmet oporezivanja PDV su promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru svoje djelatnosti vri uz naknadu i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

  Prema lanu 4 stav 4 Zakona o porezu na dodatu vrijednost prometom proizvoda ne smatra se promet upotrebljavanih putnikih automobila, motocikala i plovnih objekata, za koje poreski obveznik pri nabavci nije imao pravo na odbitak ulaznog PDV.

  U lanu 37 stav 5 navedenog zakona odreeno je da poreski obveznik ne smije odbiti ulazni PDV od plovnih objekata namijenjenih za sport i rekreaciju, putnikih automobila i motocikala, goriva i maziva i rezervnih djelova i usluga usko povezanih sa njima, osim za plovne objekte, odnosno vozila koja su namijenjena za: dalju prodaju, iznajmljivanje (rent-a-car), prevoz lica i dobara (taxi) i obuku vozaa za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.

  Predmet oporezivanja, shodno lanu 2 Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica ("Sl. list RCG", br. 55/03 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, 40/11, 34/14) je promet ili drugi nain sticanja upotrebljavanih putnikih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica, ako se taj promet ili sticanje ne oporezuju porezom na dodatu vrijednost.

  U skladu sa stavom 2 navedenog lana Zakona upotrebljavanim motornim vozilom, plovnim objektom, vazduhoplovom ili letilicom, u smislu ovog zakona se smatra putniko ili drugo motorno vozilo, odnosno plovni objekat, vazduhoplov ili letilica koje je najmanje jednom registrovano u Crnoj Gori u skladu sa posebnim zakonom i za koje prodavac, odnosno prenosilac nije imao pravo na odbitak ulaznog PDV-a prilikom nabavke.

  Uvidom u dokumentaciju koju ste dostavili uz zahtjev utvreno je da je predmetni putniki automobil Nissan Micra uvezen od strane DOO ALLIANCE Podgorica i da je na JCI iskazan PDV po stopi od 19%. Prilikom fakturisanja prodajne vrijednosti novog vozila DOO Expo commerc obraunat je izlazni PDV po stopi od 19%.

  S obzirom da se u navedenom sluaju predmetno vozilo ne moe tretirati kao upotrebljavano, u skladu sa odredbama lana 2 stav 2 Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica, to smo miljenja da, imajui u vidu da je prireiva nagradne igre nabavio vozilo radi dalje prodaje odnosno isporuke, je isti u obavezi da obrauna izlazni PDV, sa pravom odbitka ulaznog PDV koji mu je obraunat pri nabavci vozila, s tim da osnovica za obraun PDV-a ne moe biti manja od njegove nabavne vrijednosti ili cijene kotanja.

 • 4

  Ostvarivanje prava na oslobaanje od obaveze plaanja PDV-a na osnovu meunarodnog sporazuma (u sluaju kada su potvrde od strane nadlenog ministarstva izdate sa zakanjenjem u odnosu na nabavljene proizvode i izvrenu uslugu)

  Broj: 03/7- 1053/2-15 Podgorica, 09. jul 2015. godine

  Shodno lanu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG, br. 65/01 ... 76/05 i Sl. list Crne Gore, br. 16/07 ... 09/15), predmet oporezivanja PDV je promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vri uz naknadu kao i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

  lanom 25 stav 1 taka 12 navedenog zakona propisano je da se PDV plaa po stopi 0 % na isporuku proizvoda, odnosno usluga, kada je meunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom o donaciji predvieno da se iz dobijenih novanih sredstava nee plaati trokovi poreza.

  Uputstvom o nainu sprovoenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobaanje od plaanja poreza na dodatu vrijednost u sluajevima kada je to predvieno meunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom (Sl. list RCG, br. 34/03), ureuje se nain sprovoenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobaanje od plaanja poreza na dodatu vrijednost prilikom uvoza proizvoda i isporuke proizvoda, odnosno usluga u zemlji, u sluajevima kada je meunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom predvieno da se sredstva inostranih donatorskih pomoi ne mogu koristiti za plaanje poreza u Crnoj Gori.

  lanom 2 Uputstva odreeno je da se prilikom uvoza proizvoda kao i kod isporuke proizvoda i obavljanja usluga u zemlji ne plaa porez na dodatu vrijednost u sluaju kada je to predvieno meunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom koji obavezuje Crnu Goru.

  Pravo na poresko osloboenje iz stava 1 ovog lana ostvaruje uvoznik, odnosno kupac proizvoda, odnosno usluga (meunarodna organizacija ili domae lice).

  Kupcem proizvoda, odnosno usluga iz stava 2 ovog lana kod realizacije projekta iz oblasti graevinarstva, smatra se potpisnik ugovora o izvoenju radova sa inostranim donatorom, odnosno nadlenim dravnim organom.

  Pravo iz stava 2 ovog lana ostvaruje se na osnovu poreske potvrde, koju izdaje ministarstvo nadleno za oblast iz koje se realizuje projekat.

  Nadleno ministarstvo iz stava 4 ovog lana obavezno je istog dana poresku potvrdu dostaviti Poreskoj upravi - Centrali Podgorica.

  Poreska potvrda iz stava 4 ovog lana isporuiocu proizvoda, odnosno usluga (obvezniku PDV-a), slui kao dokaz da je imao pravo da ne zarauna porez na dodatu vrijednost prilikom isporuke proizvoda, odnosno usluga korisniku poreske olakice.

  U lanu 3 navedenog uputstva propisano je da isporuilac proizvoda, odnosno usluga, u fakturi (PDV faktura) mora navesti osnov za oslobaanje od plaanja poreza na dodatu vrijednost i broj poreske potvrde izdate od strane nadlenog ministarstva.

  Obveznik PDV-a iz stava 1 ovog lana ima pravo na povraaj PDV-a koji se odnosi na proizvode i usluge na koje se odnosi poresko osloboenje, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost.

  Lice iz stava 1 ovog lana je duno da obezbijedi posebnu evidenciju (po koliini i vrijednosti) o isporuci proizvoda, odnosno usluga na koje se odnosi poresko osloboenje iz lana 2 stav 2 ovog uputstva.

 • 5

  Poreska potvrda mora sadrati podatke iz lana 4 navedenog Uputstva i to: 1) naziv meunarodnog sporazuma, odnosno ugovora; 2) broj ugovora evidentiran kod Ministarstva inostranih poslova i potvrdu da je ugovor na snazi; 3) odredbu sporazuma, odnosno ugovora kojom je predvieno poresko osloboenje; 4) vrijednost projekta po ugovoru; 5) specifikaciju proizvoda koji se uvoze, odnosno nabavljaju u zemlji i usluga koje se koriste u zemlji; 6) datum izdavanja pot