Poreska praksa za septembar 2013.godine

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Poreska praksa za septembar 2013.godine

 • 1

  Poreskapraksazaseptembar2013.godine

  PitanjaiodgovoriizPDVa........odstrane28

  Pitanjaiodgovorirazno........odstrane913

 • 2

  POREZNADODATUVRIJEDNOST1.Da liseposnienojstopiPDVoporezujeprometpeciva(somun,kifle,pletenice,tapii isl.)?Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV (Sl.list RCG,br.65/01...76/05 i Sl.listCrneGore,br.16/07,40/11,29/13),lanom24apropisano jedasehljeb,brano,mlijeko imlijeniproizvodi,hrana zaodojad,mast,ulje,meso i eeroporezujupo snienoj stopiPDVod7%.UsmislunavedenoglanaZakona,podproizvodomkojiseoporezujuposnienojstopiPDVa,podrazumijeva sehljeb kaoosnovna ivotnanamirnica,dobijenodpeninog, raanog,kukuruznogijemenogbrana,tehljebodheljde,sojeimekinja,akojiseuprometstavljajupodnazivom:bijeli,polubijeli,crni,kukuruzniidr.Pravilnikom o utvrivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po snienoj stopi blie seutvrujuproizvodiiuslugeizlana24aaijiseprometodnosnouvozoporezujeposnienojstopiPDV.OdredbamanavedenogPravilnikapodhljebom se smatraju svevrstehljeba,nezavisnoodnaziva,oblika,teineipakovanja,ukljuujuitosthljeb.Hljebom sene smatrajupekarskiproizvodi (sve vrstepeciva,ukljuujui ipunjenapeciva,burek,pita,simit,pogaica,krofneisliniproizvodi,mekikeisliniproizvodi,pereca,evreci,grisini, kore za pitu i kore za gibanicu itd.), koji se stavljaju u promet u originalnom ilismrznutomstanju.Dakle,naosnovunaprijednavedenogproizvodikojenavoditeuvaemdopisu(somun,kifle,pletenice,tapiiisl.)usmisluodredbicitiranogzakonanesmatrajusehljebom,teprilikomoporezivanjatakvihproizvodaprimjenjujeseoptastopaPDVod19%.2.Kakavjeporeskitretmanuslugaispitivanjazadravstveneispravnostivodezapie?lanom26stav2ZakonaoPDVu (Sl. listRCG,broj65/01 ...04/06 iSl. listCrneGore,broj16/07 ...40/11,29/13), jepropisanodasuplaanjaPDVosloboeneuslugeod javnoginteresa, i to zdravstvene usluge i njega i isporuke proizvoda, ukljuujui zbrinjavanjeorganimaljudskogtijela,krvljuimajinimmlijekom,kojeseobavljajuuskladusapropisimaozdravstvenomosiguranju.UPravilnikuoprimjeniZakonaoporezunadodatuvrijednost(Sl.listRCG,br.65/02...79/0Sl. list CG br. 64/08,30/13), u lanu 58 je propisano da u zdravstvene usluge koje suosloboeneodplaanjaPDVnaosnovulana26taka2Zakona,spadajunaroito:osnovnazdravstvena djelatnost; stomatoloka djelatnost, ukljuujui isporuke proizvoda zubneprotetike injimepovezanimuslugama;specijalistikaambulantnadjelatnost;specijalistikabolnikadjelatnost;laboratorijskeuslugeiostaledijagnostikeusluge;hitnapomokodkoje

 • 3

  sebolesnicima ipovrijeenimaprua zdravstvenapomo; zdravstveneuslugekojeklinike,instituti i drugi zdravstveni zavodi obavljaju na ambulantni ili bolniki nain; zdravstvenadjelatnost u banjama (preventiva, specijalistika ambulanta i bolnika rehabilitacija sauputom ismjetajem isaupotrebomprirodnih ljekovitihsredstava) i isporukakrvi iorganazapresaivanje.Zakonomo zdravstvenoj zatiti (Sl listRCG,br.39/04 i Sl listCGbr.40/11) jepropisanodazdravstvena zatita predstavlja skupmjera i aktivnosti na ouvanju, zatiti i unapreenjuzdravlja, sprjeavanju i suzbijanju bolesti i povreda, ranom otkrivanju bolesti,pravovremenomlijeenjuirehabilitaciji.Zdravstvena djelatnost je od javnog interesa. Zdravstvena djelatnost podrazumijevaaktivnostizdravstvenihustanovaidrugihoblikazdravstveneslubenapruanjuzdravstvenihuslugakojimaseobezbjeujezdravstvenazatitagraana.Naosnovunaprijednavedenog,moesezakljuitidazdravstvenazatita,odnosnomjere iaktivnostikojimasedoprinosiunupreenjuuslovazaivot,zdravljeiradgraana,kaotosuusluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za pie, ukoliko ih vre javne ustanoveregistrovane za obavljanje javnih interesa,mogu se tretirati uslugama iz oblasti osnovnezdravstvenedjelatnosti koje suu skladu sa ZakonomoPDV svrstaneuusluge za koje jepredvienoosloboeneodplaanjaPDVa,poosnovuuslugaodjavnoginteresa,dokukolikose usluge pruaju od strane pavnih lica koja posluje na trinim principima i koja nafakturamazaraunavaPDV,takozaraunatPDVnaruilacuslugeduanjeplatiti.3. Firma jekupilaposlovniprostor2007.godine ikoristilapretporez,zbog loegposlovanjadonesenajeOdlukaolikvidacijifirme,tevasinteresujedalijefirmadunadaizvriispravkupretporezaobziromda edoidoprodajeposlovnogprostora, ida li senakon likvidacijefirme prilikom prenosa vlasnitva na nepokretnosti na osnivaa plaa porez na poreznepokretnosti?lanom39ZakonaoPDV jepropisana ispravkaodbitkaulaznogPDV.OdbitakulaznogPDVkojijeporeskiobveznikizvriouskladusaovimzakonommoraseispraviti,usluajuakose:

  naknadnoutvrdida jeodbitakulaznogPDVobraunatu viem iliniem iznosuodiznosakojijeporeskiobveznikbioduandaplati; po poreskom obraunu pokae da je dolo do promjene inilaca bitnih za obraunodbitnog iznosa ulaznog PDV (promjena cijena, odnosno otkazivanja ugovorenihnabavkiisl.).

  Akoseu tokuperiodaodpetgodinaodkalendarskegodineukojoj jepoeladasekoristioprema izmijene uslovi koji su u toj godini bili opredjeljujui za odbitak ulaznog PDV,ispravkaulaznogPDVsevrizaperiodod izmjeneokolnosti.Zanepokretnostise,umjestoperiodaodpetgodina,uzimauobzirperiodod10godina.Poetkom korienja opreme, odnosno nepokretnosti iz stava 2 ovog lana smatra seporeskiperiodukojemjeizvren(odnosnonijeizvren)odbitakulaznogPDV.Opremom iz stava 2 ovog lana smatra se oprema koja se, na osnovu propisa oraunovodstvu, ukljuuje u opredmeena (materijalna) osnovna sredstva poreskogobveznika.IspravkaodbitkaulaznogPDVsemoeizvritiukolikojerazlikaveaod30Eura.S obzirom da ste kupili poslovni prostor 2007.godine i koristili pretporez te da prilikomprenosa vlasnitva poslovnog prostora dolazi do izmijene uslova koji su u toj godini bili

 • 4

  opredjeljujui za odbitak ulaznog PDV, i da nije prolo deset godina od nabakenepokretnosti,dunisteizvritiispavkuodbitkaPDViplatitiPDVzapreostaliperioddodesetgodina.Datum donoenja odluke o likvidaciji svakako predstavlja momenat kojim je dolo doizmjene okolnosti mjeredovanih za oporezivanje, te se u tom smislu moe smatratimomentomizmjeneokolnostizaispravkuvrijednostipretporeza.U sluaju likvidacijepravnog lica, shodno lanu 27 Zakonaoporezunadobit,pravno liceduno jeda,utvrdikapitalnidobitak iligubitakkaoda jeprodalo imovinupotrinojcijeni.Nabavna cijena raspodijeljene imovine u postupku likvidacije, za svrhe odreivanjakapitalnogdobitka,jejednakatrinojvrijednostiimovineprijenjeneraspodjele,akapitalnidobitak,odnosnokapitalnigubitakseutvrujenanainpredvienlanom22Zakona.Poreznakapitalnidobitakiznosi9%.ZarazlikuodsteajnogpostupkakojisesprovodinaosnovuZakona o steaju (Sl. list Crne Gore, broj 1/11), dobrovoljna likvidacija se sprovodi naosnovuZakonaoprivrednimdrutvima(Sl. listRCG,broj,06/02,Sl. listCrneGore,broj17/07 40/11) i moe se sprovesti kada privredno drutvo ima dovoljno finansijskihsredstavadapokrijesvojeobaveze.

  Dobitkojuosnivaprivrednogdrutva(doo),fizikoliceilinerezidentnolice,ostvariprilikomdobrovoljne likvidacijedrutvaoporezujesepostopiod9%,shodnoodredbama lana29Zakonaoporezunadobitpravnih lica,kojim jepropisanoda jeobveznikporezanadobitduandaobraunaiuplatiporezpoodbitkunaisplateizvrene,izmeuostalog,ipoosnovudividendeiudjelaudobitiupravnomlicu.

  to se tieporeskog tretmananekretnine koji e seupisatinaosnivaafiziko licenakonsprovedenedobrovoljne likvidacije,ukazujemoda se shodno lanu4 Zakonaoporezunaprometnepokretnosti("Sl.listRCG",br.69/03i"Sl.listCrneGore",br.17/0773/10,40/11)prometom nepokretnosti, u smislu ovog zakona, smatra se svako sticanje vlasnitva nanepokretnostiuCrnojGori.

  Sticanjemvlasnitvananepokretnosti,usmislustava2ovoglana,smatrase:kupoprodaja,razmjena,nasleivanje,poklon,unoenje i izuzimanjenepokretnosti izprivrednogdrutva,sticanje nepokretnosti u postupku likvidacije ili steaja, sticanje nepokretnosti na osnovuodlukesudailidrugognadlenogorgana,kaoidruginainisticanjanepokretnostiodstranedrugihlica.Dakle, sticanje vlasnitva na nepokretnosti iz postupka dobrovoljne likvidacije smatra seprometom u skladu sa gore citiranim odredbama zakona koji se oporezuje porezom naprometnepokretnosti.4. Pojanjenje u vezi oporezivanja PDVom plaenog avansa umartumjesecu na koji jeobraunat iplaenPDVpo17% , i konane fakture koja je ispostavljenau septembruodstraneizvoaakadasuradoviokonani.Zakonomoporezunadodatuvrijednost (Sl. listRCG,broj65/01 ...04/06 i Sl. listCrneGore,broj16/07,40/11,29/13),ulanu20.stav1.,propisanajeosnovicazaobraunporezana dodatu vrijednost, a koju ini sve to predstavlja plaanje (u novcu, u stvarima iliuslugama), koje je poreski obveznik primio od kupca, naruioca ili treeg lica za izvreni

 • 5

  prometproizvoda,odnosnousluga,ukljuujuisubvencijekojesuneposrednopovezanesacijenomtakvogprometa,osimPDV.lanom40PravilnikaoprimjenizakonaoPDVjepropisanodakodavansa,poreskaobavezanastajenadanprijemaavansa,nezavisnodalijeizvrenaisporukaproizvodailiusluga.PDVseobraunavaprimjenompreraunatestopeizlana56ovogpravilnika.Dakle,usluajukojinavoditeudopisuda jepoosnovuugovoraza izvoenjegraevinskihradovaplaen avansumartuna koji jeobraunatPDVpo stopiod 17%, za ispostavljenukonanu fakturu u septembru prilikom zavretka radova, bitni elemenati za utvrivanjeosnovice za PDV su da je konana situacija ispostavljena i zavreni graevinski radovi useptembru2013godineidajekonanafakturaispostavljenatakoeuseptembrumjesecu,teiPDVtrebaobraunatipostopiod19%.5. Kakav je poreski tretman zabavnih igara na aparatima koji rade po principu ubacitimetalninovacuautomat,dalijeprivrednodrutvouobavezidaizdafiskalniraunsvakompojedinanom igraukada istiubacinovacuautomat,kao ida liuoptetrebadaposjedujefiskalnukasu?lanom9aZakonao igramanasreu (Sl. listRCG,broj52/04, iSl. listCrneGore,broj13/07 40/11) je propisano da se, igrama na sreu ne smatraju zabavne igre naraunarima,simulatorima,videoautomatima,fliperimaidrugimslinimnapravama,kojesestavljajuupogonuzpomonovcailietona,kaoipikado,bilijaridrugeslineigre,ukojimaseuestvujeuznaplatu, au kojimauesniknemoeostvaritidobitakunovcu, stvarima,uslugamailipravima,vepravonajednuiliviebesplatnihigaraistevrste.IzmjenamaZakonomoporezunadodatuvrijednostobjavljenimuSl.listCGbr.29/13od22.06.2013.godine,brisana