Click here to load reader

POVIJESNA I KULTURNA BAŠTINA - visit.cavtat- · PDF filePOVIJESNA I KULTURNA BAŠTINA Povijesna i kulturna baština Cavtata i Konavala od iznimne je vrijednosti. Na ovom malom prostoru

 • View
  12

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of POVIJESNA I KULTURNA BAŠTINA - visit.cavtat- · PDF filePOVIJESNA I KULTURNA...

 • Konavle

  POVIJESNA I KULTURNA BATINA

  HISTORICAL & CULTURAL HERITAGE

 • POVIJESNA I KULTURNA BATINA

  Povijesna i kulturna batina Cavtata i Konavala od iznimne je vrijednosti. Na ovom malom prostoru mogue je pratiti hod povijesti i doivjeti duh civilizacija koje su ostavile trag na naem podruju od prapovijesti (Ilirske gomile u Mikuliima), preko rimskih vremena (Mitrej u Moiima), srednjeg vijeka (steci), vremena Dubrovake Republike (tvrava Sokol, Franjevaki samostani u Cavtatu i Pridvorju, sklop mlinica na rijeci Ljuta), pa sve do novije povijesti (Kua Bukovac, Zbirka Baltazara Bogiia, Mauzolej obitelji Rai).

  Identitet ljudi i prostora kroz povijest bio je iskazivan i kroz narodne nonje. Konavoska narodna nonja, posebice enska, zbog svoje ljepote, elegancije i estetike, u sebi na poseban nain utje-lovljuje stoljetnu kulturu ivljenja ovdanjih ljudi te je do dananjih dana ostala moda i najljepi predstavnik hrvatskog folklornog blaga.

  Stoga nam je elja da ovom tematskom brourom predstavimo najznaajnije povijesne i kulturne spomenike naeg podruja koje smatramo vrijednim preporuiti vaoj panji.

  HISTORICAL & CULTURAL HERITAGE

  Historical and cultural heritage of Cavtat and Konavle is of great value. In this small area it is possi-ble to see into the pace of history and experience the spirit of the civilizations that have left traces in our area since prehistoric times (Illyrian piles in Mikulii), through the Roman period (Mithras in Moii), the Middle Ages (tombstones), the time of the Dubrovnik Republic (fortress Sokol, Franciscan Monasteries in Cavtat and Pridvorje, watermills on the River Ljuta), up to more recent history (Bukovac house, Baltazar Bogii Collection, family Rai Mausoleum).The identity of the people and the region throughout the history has been expressed by the na-tional costumes. Konavle national costume, especially the womens, for their beauty, elegance and aesthetics, in a special way, embodies the centuries-old culture of living of local people and to this day it is perhaps the best representative of the Croatian folklore heritage. This brochure introduces you to the most important historical and cultural heritage of our region which we consider worthwhile to recommend to your attention.

 • Mauzolej obitelji RaiSveti Roko, Cavtat

  Mauzolej poznate cavtatske brodovlasnike obitelji Rai (kipar Ivan Metrovi 1883. 1962.), na groblju Sv. Roka u Cavtatu, sagraen je 1921. godine na mjestu kapelice Sv. Roka iz 15. st. po elji oporuiteljice Marije Rai. Graen je od bijelog brakog kamena u obliku kupole i u itavoj graevini nema niti jednog komada drva ili nekog drugog materijala osim bronce, od koje su napravljena vrata i zvono.

  itav mauzolej, od ulaza na kojem se nalaze dvije karijatide, preko svoda prekrivenog gla-vama anela, poda na kojem se nalazi biblijska povijest koju simboliziraju etiri evanelista, glavnog oltara i pobonih laa, pun je simbo-like koja predstavlja tri osnovne etape ljudske sudbine: roenje, ivot i smrt. Na zvonu salive-nom takoer po Metrovievom nacrtu upisa-na je njegova prekrasna misao: Saznaj tajnu ljubavi, rijeit e tajnu smrti i vjerovati da je ivot vjean.

  Mausoleum of Rai family Sveti Roko, Cavtat

  The mausoleum of the well-known ship-owners family Rai from Cavtat was built on St. Rokos cemetery. Following the will of the testatrix Marija Rai its construction took pla-ce in 1921., on the place of St. Rokos church from 15th c. It was built from the white stone from Bra in the form of cupola. In the whole building no other material but stone was used, except bronze for the door, bell and angel.The whole mausoleum is full of symbolic rep-resenting three basic stages of human fate: birth, life and death. This is contained in the ornaments such as the heads of angels on the vault; the symbols of four evangelists on the floor, the main alter and the lateral naves. On the bell founded on Metrovis design we find his beautiful thought: Comprehend the secret of love and you will solve the secret of death and believe that the life is eternal.

 • Kua BukovacBukoveva 5, Cavtat

  Kua Bukovac rodna je kua i muzej Vlaha Bu-kovca (18551922), najznaajnijeg hrvatskog slikara meunarodnog ugleda s kraja 20. st. Radi se o tipinoj cavtatskoj kui s kraja 18. i poetka 19. st., kamenoj dvokatnici s ulaznom kortom i prostranim stranjim vrtom. Poseb-nost ove kue ini njena unutranjost - zidni oslici kojima ju je mladi Bukovac ukrasio. U bogatom stalnom postavu muzeja nalaze se djela Vlaha Bukovca koja predstavljaju sve faze slikarevog opusa i prate njegov ivotni put od najranijih radova nastalih u Cavtatu i Americi prije akademskog kolovanja, preko parikog, zagrebakog, cavtatskog i prakog perioda. Osim slika i crtea Vlaha Bukovca, izloena je zbirka namjetaja te osobni slikarevi predme-ti koji svjedoe o izuzetno zanimljivom ivotu Bukovca i njegove obitelji. U zasebnom izlobe-nom prostoru Kue Bukovac odravaju se po-vremene izlobe iz fundusa muzeja ili izlobe suvremene umjetnosti.

  Vlaho Bukovac HouseBukoveva 5, Cavtat

  The Bukovac House is the childhood home and museum of Vlaho Bukovac (1855-1922), the most important Croatian painter of the fin de sicle, who to this day enjoys an international reputation. The building, a stone structure of two floors with an entrance courtyard and spa-cious back garden, preserves the architecture typical of Cavtat houses from 1800. Its interior sets it apart: several rooms of the house are decorated with murals executed by the young Bukovac. The museums rich permanent collec-tion contains pieces from Vlaho Bukovacs enti-re oeuvre, from juvenilia to works made during his mature periods in Paris, Zagreb, Cavtat and Prague. Apart from paintings and drawings, furniture and other personal belongings that testify to the extraordinary life of the artist and his family, are on permanent display in the Bu-kovac House. Temporary exhibitions from the museums holdings or of contemporary art are held in a special section of the museum.

 • Zbirka Baltazara BogiiaObala Dr. A. Starevia 18, Cavtat

  Zbirka je utemeljena 19091912, a u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dje-luje od 1955. godine. Baltazar Bogii (Cavtat, 1834. Rijeka, 1908.), bio je pravnik i znanstvenik europskog ugleda, kozmopolit stalno nastanjen u Parizu od 1875. godine, redoviti lan Hrvatske akademije zna-nosti i umjetnosti od njena osnutka 1867., lan niza drugih akademija i znanstvenih drutava te nositelj nekoliko visokih europskih odlija. U zbirci je pohranjeno vie od 35 000 predme-ta knjine, muzejske i arhivske grae. Poseb-no se istie zbirka grafike te znalaki sabrana numizmatika kolekcija. Bogiieva knjinica, zbog brojnih raritetnih i unikatnih izdanja ide u red najdragocjenijih spomenikih knjinica u Hrvatskoj. Jedinstvenu znanstvenu vrijednost ima i bogata arhivska graa koju je Bogii pri-kupio te njegova izuzetno velika osobna prepi-ska. Kneev dvor sjedite je Bogiieve zbirke od 1958. godine.Posjetiteljima je dostupna i izloba Raznoli-kosti Bogiieve ostavtine, u koju je uvrten jedan dio rijetkih predmeta (slike, grafike, foto-grafije, mobilijar, posue, etnografski predme-ti, knjige rukopisi, dokumenti i drugo).

  Baltazar Bogii CollectionObala Dr. A. Starevia 18, Cavtat

  The collection was established in 1909 - 1912. and since 1955 is part of Croatian Academy of Sci-ence and Art. Baltazar Bogii (Cavtat, 1834. Rijeka, 1908.), was a jurist and scientist of a European fame with permanent residence in Paris since 1875, a full member of Croatian Academy of Science and Art since its foundation in 1867, a member of many other Academies and Scientific societies, and a holder of several European decorations. The collection contains more than 35 000 items of book, museum and archive holdings. Special feature includes a collection of graphics and masterfully assembled numismatics.Bogii library, due to its rare and unique editions, ranks among the most precious monumental libraries in Croatia. A rich archive holdings and his amazingly large personal correspondence repre-sent an important scientific value.Since 1958. the seat of Bogii collection is at Rectors Palace.Exhibition Diversity of Bogii inheritance includes some of the rare items such as paintings, prints, pho-tographs, furniture, pottery, ethnographic objects, books, manuscripts, documents, etc.

 • Crkva Sv. Nikole Svetog Nikole 1, Cavtat

  upna crkva sv. Nikole izgraena je u 15. st.a u kasnijem razdoblju je nekoliko puta pregra-ivana. U crkvi se nalazi nekoliko vrijednih sli-karskih djela poput pale Carmella Reggia na glavnom oltaru s poetka 19. st. te etiri slike u oltarnom prostoru s prikazima Evanelista autora Vlaha Bukovca iz 1910. godine

  St. Nicholass church Svetog Nikole 1, Cavtat

  St. Nicholas Parish church was built in the 15th c., and in the later period was dammed several times. In the church are exhibited several pain-tings from the early 19th c. such as altarpiece of Carmello Reggio at the main altar as well as four paintings depicting the Evangelists within the al-tar area, painted by Bukovac at 1910.

  PinakotekaSvetog Nikole 3, Cavtat

  Pinakoteka upne crkve Sv. Nikole u Cavtatu ute-meljena je 1952. godine. Ova vrijedna zbirka sli-ka, plastike i crkvenog liturgijskog posua, smje-tena je u prostoru neposredno uz upni dom. Meu mnogim vrijednim umjetnikim djelima istiu se ikona s prikazom Sv. Nikole iz 15. st., alabasterni reljef glave Sv. Ivana iz 15. st., ikona Sv. Nikole iz 15. st., Sv. Sebastijan baroknog sli-kara bolonjske kole Benedetta Genarrija, djela sicilijanskog slikara Carmela Reggija (18/19. st.) te djela velikog hrvatskog slikara Vlaha Bukovca (19/20 st.).

  PinakothecaSvetog Nikole 3, Cavtat

  Pinakotheca of the St. Nicholas Parish church in Cavtat was founded in 1952. This valuable collec-tion of paintings, sculptures and church liturg

Search related