Powerpoint Phuc Chat

 • View
  19

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zdv c

Transcript

 • 2Chng 1

  GII THIU V PHC CHT

 • 31. KHI NIM PHC CHT

  - Cc nguyn t kt hp vi nhau cc hp cht n gin (hp

  cht bc nht), chng hn: Na2O, CaO, NaCl, CuCl2...

  - Cc hp cht n gin c th kt hp vi nhau to thnh hp

  cht phn t (hp cht bc cao), gi l phc cht.

  Chng hn: K2[HgI4] (HgI2.2KI),

  [Ag(NH3)2](NO3) (AgNO3.2NH3),

  K4[Fe(CN)6] (Fe(CN)2.4KCN)...

  (Gi l hp cht phn t nhm nhn mnh: chng khng phi l

  cc nguyn t, cc gc m l cc phn t kt hp vi nhau).

  - Vn t ra l hp cht phn t no th c gi l phc

  cht?

 • 4- A. Werner: phc cht l hp cht phn t no bn trong dung

  dch nc, khng phn hu hoc ch phn hu rt t ra cc hp

  phn to thnh to thnh hp cht .

  VD: Trong dung dch, phc cht [Ag(NH3)2](NO3) in ly:

  [Ag(NH3)2](NO3) = [Ag(NH3)2]+ + NO3

  -

  - A. Grinbe: phc cht l nhng hp cht phn t xc nh, khi

  kt hp cc hp phn ca chng li th to thnh cc ion phc

  tp tch in dng hay m, c kh nng tn ti dng tinh th

  cng nh trong dung dch. Trong trng hp ring, in tch

  ca ion phc tp c th bng 0.

 • 5- K. B. Iaximirxki: phc cht l nhng hp cht to c cc

  nhm ring bit t cc nguyn t, ion hoc phn t vi nhng

  c trng:

  + c mt s phi tr

  + khng phn ly hon ton trong dung dch

  + c thnh phn phc tp, s phi tr v s ho tr khng trng

  nhau

 • 6Tng qut:

  Phc cht l hp cht to thnh gia ion hay nguyn t kim loi

  M vi cc phi t A l cc phn t hay ion khc. Phn t hoc

  ion phc tng i bn trong dung dch. S lin kt to thnh

  gia M vi A nhiu hn ha tr thng thng ca M.

  V d: [AgCl2]-, [Ag(NH3)2]

  +, [Co(NH3)6]3+, [Fe(CO)5]

  Cng thc chung ca phc cht: [MAa]

  - Hu ht cc ion kim loi trong nc tn ti dng phc

  hydrat: [M(H2O)n]x+ vi n thng bng 6.

 • 7Hin tng xy ra khi cho t t dung dch NH3 vo dungdch CuCl2

 • 8Hin tng xy ra khi cho thuc th K4[Fe(CN)6] vo dungdch FeCl3

 • 92. Cu to phc cht

  Cng thc chung ca phc cht: [MAa]

  M: ion trung tm

  A: phi t

  a: s phi tr

  V d:

  [Ag(NH3)2]2SO4

  phi tion trung tm s phi tr

  cu ngoicu ni

 • 10

 • 11

  1.2.1. Ion trung tm v phi t

  - Ion hay nguyn t kim loi M c gi l ion trung

  tm. M l axit Lewis v c cc orbital ha tr ang cn trng,

  c th nhn cc cp electron ca cc phn t hay ion khc.

  - Phi t A l baz Lewis. A c cc cp electron t do

  cho M. V d: Cl-, CN-, H2O, NH3...

 • 12

  1.2.2. Cu ni, cu ngoi

  - Du mc vung [ ] c dng ch cc nguyn t

  lin kt vi nhau bng lin kt cng ha tr, cc nguyn t

  c gi chung l cu phi tr, cu ni hay ion phc.

  - Nu cu ni mang in th cn kt hp thm cc ion

  tri du to hp cht trung ha in, cc ion c gi l

  cu ngoi.

  V d: [Ag(NH3)2]Cl, Na[AgCl2]

  Nh vy nu cu ni khng mang in th khng c cu

  ngoi. V vy, t phc cht thng dng ch cu ni.

 • 13

  Phc cht trung ha l cht in ly trong nc. Lc :

  - Ion phc v cu ngoi tch khi nhau (in ly hon ton)

  - Ion phc in ly rt yu, c th b qua s in ly ca ion

  phc.

  V d: [Ag(NH3)2]Cl = [Ag(NH3)2]+ + Cl-

  Nu quan tm n s in ly ca ion phc, ta c cn bng:

  MAa M + a A

  Phc cht cng bn, hng s = cng ln.

  c gi l hng s bn ca phc cht MAa.

  a

  a

  ]A][M[

  ]MA[

 • 14

  1.2.3. S phi tr

  S phi tr ca M l s lin kt m ion trung tm M to

  c vi cc phi t.

  S phi tr quan h mt thit vi cu trc hnh hc ca

  phc cht (Bng 1.1)

 • 15

  SPTCu trc hnh hc ca

  phc chtV d

  2 Thng [CuCl2]

  -, [Ag(NH3)2]+,

  [AuCl2]-

  4

  Vung phng

  [Ni(CN)4]2-, [PdCl4]

  2-, [Pt(NH3)4]

  2+

  T din[Cu(NH3)4]

  2+, [Zn(NH3)4]2+,

  [MnCl4]2-

  6 Bt din [Cr(H2O)6]

  3+, [V(CN)6]4-,

  [Cu(NH3)4Cl2]+, [Co(En)3]

  3+

 • 16

  1.2.4. Phi t n rng, a rng

  - Phi t n rng l phi t ch cho M mt cp

  electron t do, mc d n c th c nhiu cp electron t do.

  V d: X- , OH-, CN-, SCN-, NH3, H2O...

 • 17Triclo triammin coban (III)

 • 18

  - Phi t a rng l phi t c th cho M t hai cp electron

  tr ln.

  V d:

  + Phi t 2 rng: en (etylendiamin: NH2-CH2-CH2-NH2),

  cacbonat, oxalat, bpy (bipyridin), o-phenanthrolin...

 • 19

 • 20

  [CoCl(en)2NO]2+

 • 21

  [Co(C2O4)3]3-

 • 22

  [Co(en)3]3+

 • 23

  + Phi t 6 rng: EDTA4- (etylen diamin tetraaxetat)

  Phi t a rng c gi l phi t chelat. Chela ting Hy lp

  ngha l con cua. Phc ch cha cc phi t a rng c gi

  l phc vng cng hay chelat.

 • 24

 • 25

  3. VAI TR CA PHC CHT

  3.1. Trong ho hc phn tch

  Phc cht ng mt vai tr quan trng trong vic pht

  trin cc phng php phn tch nh tnh v nh lng.

  - Trong phn tch nh tnh: thuc th to vi cc ion kim loi

  cc phc cht c mu c trng, thng c dng nhn

  bit ion kim loi.

  V d:

  + Thuc th Na3[Co(NO2)6] kt hp vi M+ (K+, Cs+, Ag+, Tl+,

  NH4+) cho phc rn c mu:

  2M+ + Na3[Co(NO2)6] M2Na[Co(NO2)6] + 2Na+

 • 26

  + Thuc th Nestler K2[HgI4] trong mi trng kim to phc

  vi NH4+ c mu vng rt c trng:

  NH4+ + 2[HgI4]

  2- + 2OH- [NH2(HgI)2]I + 5I- + 2H2O

  + Thuc th K4[Fe(CN)6] trong mi trng axit to phc vi

  Fe3+ c mu xanh berlin c trng:

  4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- Fe4[Fe(CN)6]3

  + Thuc th K3[Fe(CN)6] trong mi trng axit to phc vi

  Fe2+ c mu xanh tuabin c trng:

  3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3- Fe3[Fe(CN)6]2

 • 27

  - Nhng phc cht tan c mu m thng c dng trong

  phng php so mu xc nh nng ion kim loi.

  V d:

  + xc nh nng Cu2+ ngi ta to phc vi NH3 to

  thnh dung dch [Cu(NH3)4]2+ c mu xanh c trng:

  Cu2+ + 4NH3 [Cu(NH3)4]2+

  + xc nh nng Ti(IV), ngi ta to phc vi H2O2 to

  thnh dung dch [TiO(H2O2)2]2+ c mu vng c trng:

  TiOSO4 + 2H2O2 [TiO(H2O2)2]SO4

 • 28

  - Trong phn tch nh lng, s dng EDTA (Na2H2Y) to

  phc bn vi cc cation kim loi. Phn ng ca EDTA vi cc

  cation kim loi xy ra theo t l hp thc ng lng nghim

  ngt:

  Na2H2Y 2Na+ + H2Y

  2-

  Me2+ + H2Y2- MeY2- + 2H+

  Me2+ l: Ca2+, Mg2+, Ba2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, ...

  Me3+ + H2Y2- MeY- + 2H+

  Me3+ l: Al3+, Fe3+, In3+, ...

  Me4+ + H2Y2- MeY + 2H+

  Me4+ l: Th4+, Ce4+, ...

 • 29

  - Trong phn tch th tch, dng s to phc che cc ion l

  (v d: xc nh Cu2+ khi c mt Fe3+ ngi ta dng F-

  che Fe3+) hoc dng lm thuc th chun cc ion kim

  loi, hoc lm cht ch th ca cc phn ng oxi ho kh.

 • 30

  3.2. Trong iu ch kim loi

  Phc cht c dng trong vic iu ch cc kim loi tinh

  khit, tch ring cc nguyn t him, cc kim loi qu, c bit

  l h platin, cc nguyn t sau uranium.

  V d: tch Au ra khi qung ngi ta thng cho Au to

  phc vi CN- trong mi trng kim khi c mt oxy:

  4Au + O2 + 8NaCN + 2H2O 4Na[Au(CN)4] + 2NaOH

  Phn ng c s dng tch Au ra khi qung c hm

  lng vng thp v khng th tch bng phng php trng

  lc.

 • 31

  3.4. Trong i sng sinh vt

  Phc cht c ngha rt to ln trong hot ng sng ca sinh

  vt. C 24 nguyn t cn thit cho i sng sinh vt, trong

  c 7 nguyn t quan trng nht (Fe, Zn, Co, Cu, Mn, Cr, V)

  hot ng da trn c s to chelat.

  V d:

  Fe: Hemoglobin;

  Mg: chlorophyll;

  Co: Vitamin B

 • 32

  - Nhiu chelat t nhin c to thnh trn c s phn t

  porphyrin:

  Khi hai nguyn t H lin kt vi N b tch i, porphyrin l phi

  t 4 rng.

  Phn t porphyrin

 • 33

  Phc cht to thnh t cc dn xut ca porphyrin vi cc kim

  loi c gi l cc porphyrin.

  Hai porphyrin quan trng l heme (Fe2+, c l hem) v

  chlorophyll (Mg2+).

  - Heme

  L chelat m nguyn t trung tm l st v cc phi t l cc

  vng porphyrin.

 • 34Heme

 • 35

  Nh cc vng porphyrin lm cho heme c mu .

  Trong heme, st c s phi tr 6:

  + bn v tr trong s nm trong mt phng ca vng

  porphyrin

  + hai v tr cn li thng gc vi mt phng . Trong hai v tr

  ny th mt v tr s lin kt vi mt baz thuc cu trc protein

  (thng l globin khi to hemoglobin), cn v tr th hai lin

  kt vi oxi phn t khi vn chuyn oxi t phi n t bo trong

  c th.

 • 36

  - Hemoglobin

  Hemoglobin (c trong thnh phn ca mu ngi v ng vt)

  gm c cht albumin gi l "globin" v mt hp cht mu gi

  l "heme".

  Hemoglobin gm 4 n v protein, mi n v cha mt heme,

  lm nhim v vn chuyn oxi t phi n cc t bo:

  Hb + 4 O2 Hb-(O2)4 mu

  Khi t t bo v li phi, v tr ca O2 c thay bng H2O:

  Hb-(H2O)4 mu xanh da tri.

  CO lin kt rt bn vi Fe2+ trong heme nn khng cn v tr

  trng heme lin kt vi oxi (hemoglobin b ng c), v vy

  cc t bo cht do khng c oxi nui dng.

 • 37Hemoglobin

 • 38

  - Chlorophyll

  Chlorophyll l cht mu xanh lc ca thc vt (dip lc t),

  nhn dip lc l phn quan trng nht trong phn t dip lc,

  gm 1 nguyn t Mg trung tm lin kt vi 4 nguyn t N

  ca vng porphyrin.

 • 39Chlorophyll

 • 40

  iu quan trng nht ca phn t ny l n c h thng ni i

  lin hp lm cho dip lc t c hot tnh quang ho mnh. Kh

  nng hp th nh sng ph thuc vo s lng lin kt i

  trong phn t. Dip lc ng vai tr quan trng trong qu

  trnh quang hp ca cy xanh:

  - Hp th nng lng nh sng mt tri

  - Vn chuyn nng lng vo trung tm phn ng

  - Tham gia bin i nng lng nh sng thnh nng lng ho

  hc.

  Tng hp quang ha l phn ng thu nhit, chuyn CO2 v

  H2O thnh gluco v O2 nh thc vt khi c nh sng:

  6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2

 • 41

  5.6. Trong dc phm

  - Vitamin B12:

  l nhng hp cht hu c c nguyn t cobalt trung tm, vi

  tn gi l nhng cobalamin v c hot tnh sinh hc trn c th

  ngi. Vitamin B12 tham gia phn ng tng hp thymidyla